Vol 116/2013-9

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Tomáše Langáška, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Jana Passera a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci navrhovatele: Mgr. M. Š., proti odpůrci Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 3, Praha 4, ve věci návrhu na neplatnost voleb ,

takto:

I. Návrh s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 30. 10. 2013 navrhovatel zpochybnil platnost voleb ve volebním okrsku 1 v obci Rouchovany. Uvedl, že volil stranu ODS a preferenčními hlasy označil kandidáty na pozici 5, 9, 15 a 20. Z internetových stránek www.volby.cz však zjistil, že jím označený kandidát na pozici 20 nemá připsán žádný preferenční hlas. Navrhovatel z těchto důvodů zpochybňuje chybné zpracování výsledků hlasování volební komisí a navrhuje přepočítání hlasů pro stranu ODS v okrsku Rouchovany 1.

Podle § 90 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen s. ř. s. ), se může za podmínek stanovených zvláštními zákony občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta. Tímto zvláštním zákonem je zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, podle jehož § 87 odst. 1 se může podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu každý občan zapsaný do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl poslanec volen, a každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina ve volebním kraji byla pro volby do Poslanecké sněmovny zaregistrována, přičemž návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.

Podání navrhovatele nelze posoudit jako věcně projednatelný návrh na neplatnost volby kandidáta, neboť bylo učiněno předčasně. Soudní přezkum voleb do Poslanecké sněmovny se řídí § 90 s. ř. s. a následně též § 87 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů (dále jen volební zákon ). Dle druhé věty citovaného ustanovení je třeba návrh podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb; nelze jej tedy podat před vyhlášením jejich výsledků. K vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí přitom došlo v souladu s ustanovením § 52 odst. 3 volebního zákona dne

30. 10. 2013, a to publikací ve Sbírce zákonů pod č. 343/2013. Lhůta pro podávání návrhů tudíž začíná běžet až ode dne následujícího, tedy od 31. 10. 2013, a končí dne 9. 11. 2013 v 16.00 hod.

Návrh doručený Nejvyššímu správnímu soudu dne 30. 10. 2013 byl podán dříve, než začala běžet lhůta k podání návrhu; jde tedy o návrh předčasný.

Z uvedených důvodů Nejvyšší správní soud podaný návrh jako předčasný odmítl [§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.].

Nejvyšší správní soud pro úplnost podotýká, že nepřihlížel k podání navrhovatele (shodného obsahu jako výše citovaný návrh) učiněnému dne 27. 10. 2013 formou elektronického podání bez zaručeného podpisu. Podle ustanovení § 93 odst. 2 s. ř. s. návrh ve věcech volebních, jímž se řízení zahajuje, nebo úkony, jimiž se řízením nebo jeho předmětem disponuje, lze provést pouze písemně nebo ústně do protokolu u věcně a místně příslušného soudu. Citované ustanovení výslovně vylučuje, aby bylo podání učiněno v jiné než předepsané formě. Ustanovení § 37 odst. 2 s. ř. s. věta druhá, podle něhož platí, že bylo-li podání učiněno v jiné formě , musí být do tří dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo musí být předložen jeho originál, jinak se k němu nepřihlíží, se proto v řízení ve věcech volebních podle § 88 a násl. s. ř. s. neužije. Smyslem a účelem zvláštní úpravy týkající se formy podání je jasná a včasná identifikace navrhovatele v řízení odpovídající povaze posuzovaných věcí-regulérnosti proběhlých voleb. Elektronické podání neopatřené zaručeným elektronickým podpisem tento požadavek nesplňuje a nelze je považovat za písemné podání ve smyslu výše citovaného § 93 odst. 2 s. ř. s.

Pokud by se navrhovatel domáhal příslušnou formou a ve výše stanovené lhůtě přezkumu platnosti voleb do Poslanecké sněmovny dle obsahu návrhu ze dne 27. 10. 2013, je vhodné jej upozornit na skutečnost, že v souladu s § 87 odst. 1 volebního zákona č. 247/1995 Sb. je možno podat návrh pouze na neplatnost volby kandidáta. Navrhovatel je v takovém návrhu povinen především:

-označit, jakého rozhodnutí se přesně domáhá, -označit konkrétně kandidáta či kandidáty zvolené ve volebním okrsku, v němž byl navrhovatel zapsán do stálého seznamu voličů, a jehož (jejichž) volbu případně napadá, -tvrdit konkrétní skutečnosti, z nichž vyplývá porušení volebního zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek hlasování, voleb či volby kandidáta, proti jehož volbě navrhovatel brojí.

Informace o podmínkách řízení ve věcech volebních lze nalézt též na internetových stránkách Nejvyššího správního soudu (http://www.nssoud.cz/Pravomoc-NSS-v-prezkumu-voleb-do-Poslanecke-snemovny/art/1016).

Podle ustanovení § 93 odst. 4 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. října 2013

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu