Vol 1/2008-5

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Petra Průchy, JUDr. Petra Příhody, JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Jaroslava Vlašína a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci navrhovatele: B. H., proti odpůrci: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245, o návrhu na vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaných ve dnech 17. a 18. října 2008

takto:

I. Návrh s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění

Návrhem doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 29. 10. 2008 se navrhovatel domáhal rozhodnutí o vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaných ve dnech 17. a 18. 10. 2008. Důvod neplatnosti voleb spatřoval navrhovatel v tom, že mu bylo členy okrskové volební komise v Ostroměři znemožněno volit kvůli nepředložení občanského průkazu a rovněž mu nebyl k žádosti vydán volební průkaz.

V návrhu namítl podjatost JUDr. Miluše Doškové pro její postup ve věci Vol 76/2006 a dále všech soudců Nejvyššího správního soudu bez bližšího zdůvodnění.

Podle ust. § 90 odst. 1 z. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s.), za podmínek stanovených zvláštními zákony může se občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta.

V případě voleb do zastupitelstva kraje je k rozhodnutí o výše uvedených návrzích dle ust. § 54 z. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, věcně příslušný krajský soud.

Podle § 92 s. ř. s. je návrh nepřípustný, byl-li podán u věcně nebo místně nepříslušného soudu.

Po zvážení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že návrh na vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstva Královéhradeckého kraje podaný navrhovatelem u Nejvyššího správního soudu je z důvodu věcné nepříslušnosti tohoto soudu nepřípustný.

Návrh proto podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. odmítl. Podle ust. § 93 odst. 4 s. ř. s. pak ve věcech volebních nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Jen pro úplnost Nejvyšší správní soud dodává, že již samostatně nerozhodoval o námitce podjatosti vznesené navrhovatelem vůči soudkyni JUDr. Miluši Doškové, neboť ta dle rozvrhu práce není členkou senátu, jemuž přísluší rozhodnutí ve věci, pro naprostou nekonkrétnost pak ani o námitce podjatosti vznesené souhrnně vůči všem ostatním soudcům Nejvyššího správního soudu..

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 30. října 2008

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu