VK 40 INS 30198/2013-B-17
-u .....-. . .u.... .:--\;"lł-Jł1 .-WWW" g;-.5* .L

1 I ''*-KSBR 4U INS 30198Q013-B-1? U-pmrüľen i výjimky ZPL lm || iülüglllljlllłjlüilülijjl IIJIIJJI 1mm

1 l. i Yvüna Bałcarmrá, ruč. 1950 Řípüv l? 674 ül Třebíč

-ammmům*1

MMMIM. Hmmm::-.::hmmmVK: 40 INS 30198/2013-B-17 zveřejní-povolení Výjimky V IR Zášli 0b.č.III-dlužníkovi, ins. správci á zástupci věřitelů prostř. pošty á DS

12.5.2016

Předáno ná kancelář dne: 12. 5. 2016

Odesláno dne: 16. 5. 2016 mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vlvvlv vv v lv' lvvv 'v' l vvlvlvlv lvvvvvv

40lNS 30198/2013 B-17 U-povolení výjimky ZPL, tisková skupina 38973-5/2016 LHŮTA Lhůta:

40 INS 30198-2013 povolen 2016/05/12 12:31 :56 Mgr. Reichel anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66252504, ins. správce, ID: REICHELMARE730218 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Reichel-Mgr. anonymizovano Reichel, Tišnovská 143, Brno, 614 00

ID DS: y8zyf5p

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 16.05.2016 15:03:34

Monika Kalábová 16.05.2016 15:24:46

Zprávu vypravil: Doručeno:

16.05.2016 15:03:33 16.05.2016 15:03:34

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

16.05.2016 15:24:46 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 20.05.2016 06:14 Kontrolu provedl:

17.05.2016 02:09

Kalábová Monika

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

"v Iv-vvl vvlvv l .vv vvv vvvlvvlvvvllvvv

40lNS 30198/2013 B-17 U-povolení výjimky ZPL, tisková skupina 38973-5/2016 LHŮTA Lhůta:

40 INS 30198-2013 povolen 2016/05/12 12:31:56 JUDr. Tomková Jana, obch.náz. advokátka, advokát, ID: TOM KOVÁJANA 3 Typ DS: PFO_ADVOK

Jana Tomková-Tomková Jana, JUDr., Bráfova tř. 471/58, 67401 Třebíč, CZ ID DS: r9af4xd

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 16.05.2016 15:03:35

Monika Kalábová 18.05.2016 07:12:14

Zprávu vypravil: Doručeno:

16.05.2016 15:03:35

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 07:12:14 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 20.05.2016 06:08 Kontrolu provedl:

19.05.2016 00:20

Kalábová MonikaSpisová značkaz4OINS 30198/2013 Identifikace dotazuz38973-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:16.05.2016 12:56 Kontrolu provedl: Kalábová Monika

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresát:M@r. Reichel anonymizovano , nar. Typ íns. IDzREICHELMARE7302 anonymizovano , IČ: 66252504, ins. správce správce Údaje o schránce: typzpF0_INSSPR ID DS:y8zyf5p Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Reichel, firma: anonymizovano Reichel-Insolvenční správce

IČ: 66252504

Adresa: Tišnovská /143, 61400 Brno, CZ anonymizovano

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena prozl adresátůAdresátzJUDr. Tomková Jana, obch.náz. Typľadvokát IDzTOMKOVÁJANA 3 advokátka, advokát

Hledáno V DS: typ: PFO, Tomková, Jana Údaje o schránce: typ: PFO_ADVOK 1D DS:r9af4xd Stav DS:Přístupná Dotaz proveden na tyto typy DS:PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_1NSSPR

Název DS:Jana Tomková, firma: Tomková Jana, JUDr. IČ: 66215293 Adresa: Bráfova tř. 58/471, 67401 Třebíč, CZ nar. 12.08.1964 z toho DS nenalezena prozl adresátůAdresatzBalcarová anonymizovano , anonymizovano , T31 podnikajíc IDzBALCAROYVON020450 2 IC: 69672172, podnikající FO í FO Hledáno V DS:typ: PFO, Balcarová, Yv anonymizovano , 69672172 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R