VK 40 INS 12491/2014-B-19
VK: 40 INS 12491/2014-B-19 zveřejní usnesení-povolení výjimky V IR zašlí ob.č. III-dlužníkovi, synovi dlužníka, íns. správci a zástupci věřitelů prostř. pošty a DS

27.5.2016

Došlo: 30.5.2016

Vypraveno: 1.6.2016--u. :Iamm-.Hmm

:ł L1KSBR 4D [NS !2491I20I4-B-IQ. Püvulení výjimky. Síň

Jllllljlijlj IlllllllLlllljlullllllllmllll

16-1anonymizovano Mazałüvá. má. 1963 Hemltíce IS

632 OI Hoštice-Heroin:::manga-ii' *HüMIm -Müüił

---n--!Iamm

4 II 1|

KSBR 40 !NS !Edülnłüld-B-HJ.. Füvnlení výjimky.. 5:13

JWillllllllllllllllllll Il mm i*-:i-a u 1 a-3 r .hu TülTlአMazaL má . 1989

Hernítice IS 682 ül Hoštice-Herúltíce:Martinu-ii!H MIMlhůt-*Hmm

HMŮIIIFIWI-*IIHHHHHIHH !Hi-w HH

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v--Ivvlvlvvlv v lvl. lvvv vvvv 'I'vlvvl vv

40lNS 12491/2014 B-19, Povolení výjimky, 5/6, tisková skupina 99577-5/2016 LHŮTA Lhůta: 05.06.2016

40 INS 12491-2014 povolen 2016/05/30 13:06:32 JUDr. Truschinger anonymizovano , anonymizovano , IČ: 73628051, ins. správce, ID: TRUSCHITOMÁ810517 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Truschinger-JUDr. anonymizovano Truschinger, Bašty 413/2, Brno, 602 00 ID DS: z8sxh4x

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 01.06.201613:09:30

Zuzana Štěpánková 02.06.2016 08:49: 1 5

Zprávu vypravil: Doručeno:

01.06.201613:09:30

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

02.06.2016 08:49:15 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 06.06.2016 08:02 Kontrolu provedl:

03.06.2016 00:34

Kalábová Monika

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vlvv-vvv VII-v

lvl "vv l v! vll IvuIv-vv

40lNS 12491/2014 B-19, Povolení výjimky, 5/6, tisková skupina 99577-5/2016 LHŮTA Lhůta: 05.06.2016

40 INS 12491-2014 povolen 2016/05/30 13:06:32 TLC-leasing s.r.o., IČ: 41324536, právnická, ID: TLC-LEA41324536 1 Typ DS: P0

TLC-leasing s.r.o., Masarykova třída 124/124, 41501 Teplice, CZ

ID DS: c56q23e

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 01.06.201613:09:31

Zuzana Štěpánková 01.06.201613I13I49

Zprávu vypravil: Doručeno:

01.06.201613:09:31

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 13:13:49 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 06.06.2016 08:04 Kontrolu provedl:

02.06.2016 01:46

Kalábová MonikaSpisová značkaz4OINS 12491/2014 Identifikace dotazuz99577-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:01.06.2016 11:04 Kontrolu provedl; Štěpánková Zuzana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzJUDr. Truschinger anonymizovano , nar. Typľins. ID:TRUSCHITOMÁ8105 anonymizovano , IČ: 73628051, íns. správce správce Údaje O schránce: tYPIPFO_INSSPR ID DS:28sxh4x Stav Ds Přístupná

Název DS anonymizovano Truschinger, firma: JUDr. anonymizovano Truschinger IČ: 73628051 Adresa: Bašty 413/2, Brno, 602 00 anonymizovano

V

AdresátzTLC-leasing s.r.o., IC: Typľprávnická IDzTLC-LEA41324536 1 41324536, právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:C56q23e Stav DS Přístupná Název DS firma: TLC-leasing s.r.o. IČ: 41324536

Adresa: Šperlova 13/599, 14900 Praha 4, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

AdresátzMazalová anonymizovano , anonymizovano , TYPľpodnikajíc IDzMAZALOVANNA031163 2 IČ: 87292742, podnikající FO í FO

Hledáno V DS:typ: PFO, Mazalová, A anonymizovano , 87292742 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR

AdresátzMazal anonymizovano , nar. 11.01.1989, TST fyzická IDzMAZAL TOMÁ110189 2 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Mazal, anonymizovano , 11.01.1989 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R