UOHS S98/2009
Rozhodnutí: S98/2009/KS-5606/2009/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Siemens s.r.o., MAINTEC s.r.o., E & A, s.r.o., Siemens VAI Metals Technologies,
Účastníci Siemens s.r.o. MAINTEC s.r.o. E & A, s.r.o. Siemens VAI Metals Technologies, s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 14. 5. 2009
Dokumenty dokument ke stažení 100 KB


ÚOHS-S98/2009/KS-5606/2009/840
V Brně dne 14. května 2009

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 98/2009, zahájeném dne 14. dubna 2009 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníků řízení, společností Siemens s.r.o., se sídlem Praha 6, Evropská 33a, IČ: 00268577, MAINTEC s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 150/2663, IČ: 26725495, E & A, s.r.o., se sídlem Kosmonosy, Bradlec, Zelená 184, IČ: 00474223, a Siemens VAI Metals Technologies, s.r.o., se sídlem Praha 1, Opletalova 55/1015, IČ: 14890461, ve správním řízení zastoupených JUDr. Oto Kunzem, advokátem, se sídlem Praha 2, V Tůních 3, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí:
Fúze obchodních společností, ke které má dojít na základě Projektu vnitrostátní fúze sloučením , uzavřeného dne 30. března 2009 mezi společnostmi Siemens s.r.o., se sídlem Praha 6, Evropská 33a, IČ: 00268577, MAINTEC s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 150/2663, IČ: 26725495, E & A, s.r.o., se sídlem Kosmonosy, Bradlec, Zelená 184, IČ: 00474223, a Siemens VAI Metals Technologies, s.r.o., se sídlem Praha 1, Opletalova 55/1015, IČ: 14890461, v jehož důsledku dojde k fúzi sloučením tak, že Siemens s.r.o. se stane nástupnickou společností zanikajících společností MAINTEC s.r.o., E & A, s.r.o. a Siemens VAI Metals Technologies, s.r.o, není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a z tohoto důvodu dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
Odůvodnění:
1. Při posuzování navrhované transakce vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající posuzovanou transakci, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se fúzujících se společností.
2. Skutečnost, že se Úřad posuzovanou transakcí zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 17/2009 ze dne 29. dubna 2009. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedené transakci neobdržel. I. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
3. Siemens s.r.o. , se sídlem Praha 6, Evropská 33a, IČ: 00268577 (dále jen Siemens s.r.o. ), je kontrolována ze strany společnosti Siemens Aktiengesellschaft, se sídlem Spolková republika Německo, jež je součástí nadnárodní podnikatelské skupiny Siemens (dále jen skupina Siemens ). Siemens s.r.o. působí na území České republiky zejména v oblastech dodávek motorů a pohonů, automatizace a dopravních systémů pro průmyslové užití, dále dodávek technologií pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie, technologií pro ropný průmysl a plynárenství, rovněž přístrojů pro lékařskou diagnostiku a terapii a dodávek elektrických instalačních systémů a bezpečnostních zařízení.
4. MAINTEC s.r.o. , se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 150/2663, IČ: 26725495 (dále jen MAINTEC ), je kontrolována před realizací posuzované transakce ze strany společnosti Siemens s.r.o., která vlastní 100% obchodní podíl v této společnosti. MAINTEC se zabývá outsourcingem v oblasti údržby průmyslových výrobních a pomocných zařízení.
5. Společnost E & A, s.r.o. , se sídlem Kosmonosy, Bradlec, Zelená 184, IČ: 00474223 (dále jen E & A ), je dceřinou společností Siemens s.r.o., která drží její 100% obchodní podíl. E & A se zabývá především opravami a údržbou elektrických zařízení, měřící a regulační techniky, automatizovaných výrobních systémů a rovněž prodejem výrobků a zboží v rámci skupiny Siemens.
6. Siemens VAI Metals Technologies, s.r.o. , se sídlem Praha 1, Opletalova 55/1015, IČ: 14890461 (dále jen Siemens VAI ), je kontrolována před realizací transakce společností Siemens s.r.o., jež drží její 100% obchodní podíl. Siemens VAI je činná v oblasti automatizace metalurgických provozů. II. Právní rozbor
7. K navrhované transakci má dojít na základě Projektu vnitrostátní fúze sloučením , uzavřeného dne 30. března 2009 mezi společnostmi Siemens s.r.o., MAINTEC, E & A a Siemens VAI, v jehož důsledku dojde k fúzi sloučením tak, že Siemens s.r.o. se stane nástupnickou společností zanikajících společností MAINTEC, E & A a Siemens VAI.
8. V prvním kroku Úřad zkoumal, zda se jedná o spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona. V souladu s § 12 odst. 1 zákona se za spojení považuje fúze dvou nebo více na trhu dříve samostatně působících soutěžitelů. Aby určitá transakce mohla být považována za spojení podle § 12 odst. 1 zákona, musí jít o fúzi dle obchodního zákoníku nebo o povahově obdobnou operaci řídící se jinou, například zahraniční právní úpravou, a tato operace se musí uskutečnit mezi dvěma či více soutěžiteli, přičemž tito soutěžitelé musí na trhu před spojením působit samostatně. Jedním ze základních předpokladů uvedených v zákoně tedy je, že spojující se soutěžitelé musí být před spojením vzájemně ekonomicky nezávislí a po spojení musí tuto nezávislost ztratit. Jsou-li tedy spojující se soutěžitelé již před uskutečněním předmětné transakce součástí jedné hospodářské jednotky, nejde o spojení soutěžitelů podléhající povolení Úřadu, nýbrž pouze o vnitřní reorganizaci v rámci jedné hospodářské jednotky, která nepůsobí žádnou strukturální změnu na trhu.
9. Jak vyplývá z výše uvedených skutečností týkajících se vlastnické struktury fúzujících se soutěžitelů, zanikající společnosti MAINTEC, E & A a Siemens VAI podléhají již před uskutečněním dané transakce kontrole ze strany nástupnické společnosti Siemens s.r.o. a nejsou tedy samostatnými soutěžiteli ve smyslu zákona.
10. Z výše uvedeného důvodu navrhovaná transakce není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona a v návaznosti na to Úřad dle § 16 odst. 2 zákona rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Oto Kunz, advokát
Advokátní kancelář
V Tůních 3
120 00 Praha 2