UOHS S98/2006
Rozhodnutí: S 98/06-8122/06-620 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Sepena Beteiligungsverwaltungs GmbH, Isogranulat-Gesellschaft mit beschrankter Haftung a Heraklith AG
Účastníci Heraklith AG Isogranulat-Gesellschaft mit beschrankter Haftung, Německo Sepena Beteiligungsverwaltungs GmbH, Rakousko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 20. 5. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 99 KB


Č.j: S 98/06-8122/06-620 V Brně dne 3. května 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 98/06, zahájeném dne 3. dubna 2006 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti Sepena Beteiligungsverwaltungs GmbH, se sídlem Renngasse 1/ Freyung, Vídeň, Rakouská republika, ve správním řízení zastoupená panem Miloslavem Mastným, se sídlem Karolíny Světlé 322/25, Praha 1-Staré Město, na základě plné moci ze dne 24. března 2006, a Isogranulat-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, se sídlem Am Bahnhof 7, Iphofen, Spolková republika Německo, ve správním řízení zastoupená panem Miloslavem Mastným, se sídlem Karolíny Světlé 322/25, Praha 1-Staré Město, na základě plné moci ze dne 27. března 2006, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
I.
Spojení soutěžitelů Sepena Beteiligungsverwaltungs GmbH, se sídlem Renngasse 1/ Freyung, Vídeň, Rakouská republika, a Heraklith AG, se sídlem 9702 Ferndorf, Rakouská republika, ke kterému dochází na základě Smlouvy o koupi akcií uzavřené dne 13. ledna 2006 mezi společnostmi Sepena Beteiligungsverwaltungs GmbH, se sídlem Renngasse 1/ Freyung, Vídeň, Rakouská republika, a Isogranulat-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, se sídlem Am Bahnhof 7, Iphofen, Spolková republika Německo, jako kupujícími, za účasti společnosti Knauf International GmbH, se sídlem Am Bahnhof 7, Iphofen, Spolková republika Německo, a společnostmi Veitsch-Radex Immobilien GmbH a Veitsch-Radex GmbH & Co, obě se sídlem Wienerbergstra e 11, Vídeň, Rakouská republika, jako prodávajícími, za účasti společnosti RHI AG, se sídlem Wienerbergstra e 10, Vídeň, Rakouská republika, v jejímž důsledku společnost Sepena Beteiligungsverwaltungs GmbH, se sídlem Renngasse 1/ Freyung, Vídeň, Rakouská republika získá akcie představující 99,99 % podíl na základním kapitálu společnosti Heraklith AG, se sídlem 9702 Ferndorf, Rakouská republika, a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
II.
Transakce, ke které dochází na základě Smlouvy o koupi akcií uzavřené dne 13. ledna 2006 mezi společnostmi Sepena Beteiligungsverwaltungs GmbH, se sídlem Renngasse 1/ Freyung, Vídeň, Rakouská republika, a Isogranulat-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, se sídlem Am Bahnhof 7, Iphofen, Spolková republika Německo, jako kupujícími, za účasti společnosti Knauf International GmbH, se sídlem Am Bahnhof 7, Iphofen, Spolková republika Německo, a společnostmi Veitsch-Radex Immobilien GmbH a Veitsch-Radex GmbH & Co, obě se sídlem Wienerbergstra e 11, Vídeň, Rakouská republika, jako prodávajícími, za účasti společnosti RHI AG, se sídlem Wienerbergstra e 10, Vídeň, Rakouská republika, v jejímž důsledku společnost Isogranulat-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, se sídlem Am Bahnhof 7, Iphofen, Spolková republika Německo, získá akcie představující 0,01 % podíl na základním kapitálu společnosti Heraklith AG, se sídlem 9702 Ferndorf, Rakouská republika, nepředstavuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad předmětným spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č.16/2006 ze dne 19. dubna 2006. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
Úřad dne 3. dubna 2006 obdržel společný návrh na zahájení řízení o udělení povolení spojení podniků soutěžitelů Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, v němž společnosti Sepena Beteiligungsverwaltungs GmbH, se sídlem Renngasse 1/Freyung, Vídeň, Rakouská republika, a Isogranulat-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, se sídlem Am Bahnhof 7, Iphofen, Spolková republika Německo, jako navrhovatelé, žádají Úřad o povolení spojení soutěžitelů, spočívající v nabytí společné kontroly navrhovatelů nad společností Heraklith AG, se sídlem 9702 Ferndorf, Rakouská republika, dle § 12 odst. 5 zákona.
K posuzované transakci dochází na základě Smlouvy o koupi akcií uzavřené dne 13. ledna 2006 mezi společnostmi Sepena Beteiligungsverwaltungs GmbH, se sídlem Renngasse 1/ Freyung, Vídeň, Rakouská republika (dále jen "Sepena"), a Isogranulat-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, se sídlem Am Bahnhof 7, Iphofen, Spolková republika Německo (dále jen "Isogranulat"), jako kupujícími, za účasti společnosti Knauf International GmbH, se sídlem Am Bahnhof 7, Iphofen, Spolková republika Německo, a společnostmi Veitsch-Radex Immobilien GmbH (dále jen "Veitsch-Radex Immobilien") a Veitsch-Radex GmbH & Co (dále jen "Veitsch-Radex"), obě se sídlem Wienerbergstra e 11, Vídeň, Rakouská republika, jako prodávajícími, za účasti společnosti RHI AG, se sídlem Wienerbergstra e 11, Vídeň, Rakouská republika. V důsledku realizace předmětné transakce nabývá společnost Sepena od společnosti Veitsch-Radex Immobilien akcie představující 99,99 % podíl na základním kapitálu společnosti Heraklith AG, se sídlem 9702 Ferndorf, Rakouská republika (dále jen "Heraklith"), a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat. Společnost Isogranulat v rámci posuzované transakce nabývá od společnosti Veitsch-Radex akcie představující 0,01 % podíl na základním kapitálu společnosti Heraklith.
Podle § 12 odst. 5 zákona je spojením podle odstavce 3 i vznik společné kontroly nad soutěžitelem, který dlouhodobě plní všechny funkce samostatné hospodářské jednotky. Vzhledem ke skutečnosti, že nabyvatelem akcií společnosti Heraklith je jak společnost Sepena tak i společnost Isogranulat, Úřad v rámci správního řízení zkoumal, zda předmětným spojením soutěžitelů vznikla společná kontrola obou nabyvatelů nad společností Heraklith či nikoli.
Jak již bylo výše uvedeno, společnost Sepena je nabyvatelem akcií ve výši 99,99 % základního kapitálu společnosti Heraklith, oproti tomu společnost Isogranulat je nabyvatelem minoritního podílu na základním jmění společnosti Heraklith ve výši 0,01 %. Jelikož v rámci správního řízení nebyly prokázány skutečnosti, jež by zakládaly společnou kontrolu společností Sepena a Isogranulat nad společností Heraklith (např. smlouvou o výkonu akcionářských práv), má Úřad za to, že v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů nedošlo ke vzniku společné kontroly dle zákona.
V případě nabyvatele Sepena tedy výše popsaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů či smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují jiného soutěžitele kontrolovat.
V případě nabyvatele Isogranulat výše nabývaného podílu na základním kapitálu (0,01 %), ani jiná zjištěná skutečnost, neumožňuje společnosti Isogranulat vykonávat ve společnosti Heraklith výlučnou či společnou kontrolu, převod akcií tedy nepředstavuje spojení soutěžitelů dle § 12 zákona, a proto tato transakce povolení Úřadu nepodléhá.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení, spočívající v nabytí výlučné kontroly nad společností Heraklith ze strany společnosti Sepena, splňuje také notifikační kritéria stanovená v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a současně alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu v České republice čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Sepena je společnost s ručením omezeným, založená podle rakouského práva, zabývající se činnostmi v oblasti obchodu a služeb všeho druhu, podnikových akvizic a řízení společností a správy investic. Společnost Sepena v České republice nekontroluje žádnou společnost.
Společnost Sepena je kontrolována společností Knauf Insulation Holding GmbH, se sídlem Am Bahnhof 7, Iphofen, Spolková republika Německo (dále jen "Knauf Insulation"), která působí v oblasti výroby a prodeje izolačních materiálů pro stavebnictví a průmyslové aplikace. Knauf Insulation je členem koncernu Knauf International GmbH (dále jen "Knauf"), celosvětového výrobce stavebních hmot, zejména maltových směsí, sádry a souvisejících výrobků. Skupina Knauf v České republice přímo či nepřímo kontroluje společnosti i) KNAUF Praha, spol. s r.o., zabývající se výrobou cementových produktů, maltových pojiv a směsí, ii) KNAUF INSULATION, spol. s r.o., činnou v oblasti výroby stavebních hmot a výrobků, výroby a zpracování skla a zprostředkování obchodu a služeb, iii) KNAUF POČERADY, spol. s r.o., působící v oblasti výroby cementového zboží a umělého kamene.
Společnost Isogranulat je akciová společnost, založená podle německého práva, zabývající se činnostmi v oblasti výroby a distribuce lehkých kameniv, plniv a izolačních materiálů. Společnost Isogranulat je rovněž členem koncernu Knauf a v České republice nekontroluje žádnou společnost.
Společnost Heraklith je rakouská akciová společnost, zabývající se výrobou a prodejem stavebních a izolačních materiálů, tj. zejména desek, panelů a materiálů z dřevité nebo minerální vlny, plastů nebo obnovitelných zdrojů, tepelných a zvukových izolačních materiálů, a dále pak montovaných domů nebo jejich součástí. Společnost Heraklith v České republice přímo kontroluje společnost NOBASIL CZ, s.r.o., zabývající se obchodní a zprostředkovatelskou činností, dále pak nepřímo vlastní podíl na základním kapitálu ve výši 50% ve společnosti DCD IDEAL spol. s r.o., činné ve výrobě stavebních hmot, a společnosti LIPKA, spol. s r.o., zabývající se výrobou stavebních výrobků a materiálů a obchodní činností. Dopady spojení
V průběhu správního řízení Úřad hodnotí, zda posuzované spojení bude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Za tímto účelem je třeba, aby Úřad určil, u jakého zboží a na jakém území dochází ke střetu nabídky a poptávky, tj. aby vymezil relevantní trh.
Při vymezování relevantních trhů se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení dle § 12 odst. 3 zákona získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Jak bylo uvedeno výše, společnost Heraklith působí v oblasti výroby a prodeje stavebních a izolačních materiálů. Tyto materiály a produkty z nich jsou používány k tepelné a zvukové izolaci v oblasti stavebnictví a průmyslu. Ve stavebnictví jsou to zejména izolace střech a sklepů, půdních schodišť, vnějších a vnitřních stěn, v oblasti průmyslových aplikací se jedná např. o izolace potrubních systémů, nádrží, strojů a zařízení apod.
Skupina Knauf je světovým výrobcem stavebních hmot a souvisejících výrobků, která prostřednictvím svých dceřinných společností působí i v oblasti výroby izolačních materiálů
Vzhledem k zaměření spojujících se soutěžitelů vymezil Úřad v tomto případě relevantní trh z hlediska věcného jako trh izolačních materiálů .
Relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných. Úřad v rámci správního řízení zkoumal zda je možno relevantní trh vymezit jako trh národní nebo zda území ovlivněné předmětným spojením zahrnuje širší území, přesahující hranice České republiky.
Izolační materiály jsou výrobci dodávány v rámci jednotlivých států i přes státní hranice bez zvláštních nákladů a výrobky lze přizpůsobit národním specifikacím aniž by vynaložené náklady omezovaly jejich dovoz do jiného státu. Rovněž neexistují obchodní ani právní bariéry obchodu mezi Českou republikou a okolními státy.
Z provedeného šetření vyplývá, že relevantní trh z hlediska geografického by mohl být vymezen šířeji než územím České republiky, nicméně s ohledem na (níže uvedené) postavení spojujících se soutěžitelů na věcném relevantním trhu (i při jeho širším vymezení) ponechává Úřad otázku relevantního trhu z hlediska geografického otevřenou.
Z hlediska časového jde o trh trvalý, charakterizovaný pravidelně se opakujícími dodávkami.
Na vymezených relevantních trzích působí prostřednictvím svých dceřinných společností skupina Knauf a společnost Heraklith, dochází tak k překrytí činností obou spojujících se soutěžitelů. V důsledku jejich spojení dochází k nárůstu tržního podílu skupiny Knauf.
Celková velikost relevantního trhu izolačních materiálů ve finančním vyjádření činila v České republice v roce 2004 cca 3,2 mld. Kč, přičemž skupina Knauf dosahuje cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] podílu a podíl společnosti Heraklith činí cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] . Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na vymezeném relevantním trhu izolačních materiálů tak v České republice po uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů nepřesáhne hranici 15 %.
V případě vymezení geografického relevantního trhu širšího než Česká republika, by společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů rovněž nepřesáhl hranici 15 %, a to ani při vymezení geografického relevantního trhu jako celoevropského nebo středoevropského.
Produkty používané ve stavebnictví a průmyslu zahrnují izolační materiály zejména z minerální a skelné vlny nebo pěnových hmot (např. polyuretan, polystyren, apod.), v menší míře pak z přírodních materiálů (len, dřevitá vlna). Používané materiály jsou v zásadě zaměnitelné, vykazují mírné rozdíly z hlediska zpracovatelnosti a izolačních hodnot a následně i ceny. Jak již bylo uvedeno, vzhledem k dostupnosti produktů různých výrobců, možnosti nenáročné úpravy materiálů dle národních specifikací, relativně nepříliš významným dopravním nákladům a cenové elasticitě neexistují významnější omezení pro vstup nových zahraničních soutěžitelů na trh s izolačními materiály ať už v rámci České republiky či na nadnárodní / regionální úrovni.
Z dostupných informací je zřejmé, že v oblasti výroby a prodeje izolačních materiálů obecně existuje konkurenční prostředí, neboť na tomto relevantním trhu působí další významní soutěžitelé, např. společnosti Saint-Gobain Group, Rockwool International A/S nebo URSA International GmbH.
Na základě zjištěných okolností případu dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, že by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Z výše uvedeného důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel sekce
ochrany hospodářské soutěže I
Rozhodnutí obdrží: p. Miloslav Mastný
CMS Cameron McKenna v.o.s.
Karolíny Světlé 322/25
110 00 Praha 1