UOHS S90/2007
Rozhodnutí: S90/07-07944/2007/720 Instance I.
Věc Návrh na zahájení spojení soutěžitelů SITA CZ,, a.s./DEKONTA, a.s.
Účastníci DEKONTA SITA CZ a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 24. 4. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 84 KB


S090/2007/KS-07944/2007/720
V Brně dne 24. dubna 2007

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 90/07, zahájeném dne 27. března 2007 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti SITA CZ a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Španělská 10/1073, PSČ: 12000, IČO: 25638955, ve správním řízení zastoupené JUDr. Stanislavem Vytejčkem, advokátem, se sídlem Hráského 406, 25618 Benešov, na základě plné moci ze dne 13. března 2007, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě "Smlouvy o převodu akcií", která bude uzavřena na základě "Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu akcií", uzavřené dne 30. ledna 2007 mezi RNDr. Tomášem Havlíkem, bytem Volutová 2523, 15800 Praha 5, Ing. Petrem Mothejlem, bytem Hradečno 9, 27304 Kačice, Ing. Pavlem Mothejlem, bytem Nikoly Tesly 9, 16000 Praha 6, Ing. Tomášem Říhou, bytem Slavíčkova 332/2, 40001 Ústí nad Labem, Klíše, Ing. Martinem Chromečkou, CSc., bytem Polomská 238/6A, 74792 Dobroslavice, a Mgr. Klárou Sovovou, bytem Vidlák 354, 19800 Praha 9, jako budoucími prodávajícími, společností SITA CZ a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Španělská 10/1073, PSČ: 12000, IČO: 25638955, jako budoucím kupujícím, a společností DEKONTA, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Podhoří 328/28, IČO: 25006096, v jejímž důsledku získá společnost SITA CZ a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Španělská 10/1073, PSČ: 12000, IČO: 25638955, možnost výlučně kontrolovat společnost DEKONTA, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Podhoří 328/28, IČO: 25006096, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, p o v o l u j e . Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 14/2007 ze dne 4. dubna 2007. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o převodu akcií", která bude uzavřena na základě "Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu akcií", uzavřené dne 30. ledna 2007 mezi RNDr. Tomášem Havlíkem, bytem Volutová 2523, 15800 Praha 5, Ing. Petrem Mothejlem, bytem Hradečno 9, 27304 Kačice, Ing. Pavlem Mothejlem, bytem Nikoly Tesly 9, 16000 Praha 6, Ing. Tomášem Říhou, bytem Slavíčkova 332/2, 40001 Ústí nad Labem, Klíše, Ing. Martinem Chromečkou, CSc., bytem Polomská 238/6A, 74792 Dobroslavice, a Mgr. Klárou Sovovou, bytem Vidlák 354, 19800 Praha 9, jako budoucími prodávajícími, společností SITA CZ a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Španělská 10/1073, PSČ: 12000, IČO: 25638955 (dále jen "SITA"), jako budoucím kupujícím, a společností DEKONTA, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Podhoří 328/28, IČO: 25006096 (dále jen "DEKONTA"). V důsledku výše uvedené smlouvy získá společnost SITA akcie představující 100% obchodní podíl na společnosti DEKONTA a získá tak výlučnou kontrolu nad touto společností. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost SITA , která je součástí mezinárodního holdingu Societe Industrielle De Transports Automobiles (dále jen "SUEZ"), působí v České republice v oblasti nakládání s odpady. Hlavní náplní její činnosti jsou komplexní služby v oblasti nakládání s odpady a ekologického poradenství, projektování, zřizování, výstavby a provozování zařízení pro nakládání s odpady včetně svozu a separace odpadů. Konkrétně se jedná o sběr, třídění a recyklaci odpadů, kompostování, spalování skládkování, průmyslovou údržbu a čištění měst, nakládání s nebezpečnými odpady a sanaci ekologických zátěží. Skupina SUEZ poskytuje celosvětově služby v oblasti životního prostředí, energetiky a vodního hospodářství.
Součástí skupiny SUEZ je divize SUEZ ENVIRONMENT, která poskytuje zařízení a služby v oblasti vodárenství a nakládání s odpady. Společnost SITA, která je součástí této divize, je kontrolována společností SITA Holding BE, akciová společnost, se sídlem Rue Gatti de Gamond 254, Brusel 1180, Belgické království.
Společnost SITA vlastní v České republice podíly na následujících společnostech, jejichž předmětem podnikání je nakládání s odpady:
BCD CZ a.s., se sídlem Praha 2, Francouzská 4, PSČ: 12000, IČO: 61673145 ( obchodní tajemství ),
RESON spol. s r.o., se sídlem Němčice nad Hanou, Novosady 616, PSČ: 79827, IČO: 60720697 ( obchodní tajemství ),
SPOVO a.s., se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Slovenská č.p. 2071, PSČ: 70900, IČO: 63676249 ( obchodní tajemství ),
ECOTECHNIEK CZ spol. s r.o., se sídlem Brno, Holzova č.or. 14, čp. 730, PSČ: 62800, IČO: 60487909 ( obchodní tajemství ),
LIDRONE, spol. s r.o., se sídlem Plzeň, Klatovská 40, PSČ: 30100, IČO: 49786105 ( obchodní tajemství ).
Podíly na společnosti DEKONTA před uskutečněním spojení vlastní 6 fyzických osob. Společnost DEKONTA poskytuje následující služby v oblasti nakládání s odpady a v oblastech souvisejících: zpracování a odstraňování odpadů včetně odpadů nebezpečných, sanace kontaminovaných lokalit, nepřetržitá ekologická havarijní služba a konzultační a laboratorní služby.
Dceřinými společnostmi společnosti DEKONTA se sídlem v ČR jsou:
*AVAK*DEKONTA, a.s., se sídlem Dřetovice 109, PSČ: 27342, IČO: 27235084 (100% podíl společnosti DEKONTA), jejímž předmětem podnikání je nakládání s odpady-vyjma nebezpečných, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví a poskytování technických služeb,
BIO CENTRUM spol. s r.o., se sídlem Kladno 4, Vašíčkova 3081, PSČ: 27204, IČO: 62958542 (50% podíl společnosti DEKONTA), jejímž předmětem podnikání je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,
AQD-envitest, s.r.o., se sídlem Klimkovice, 9. května 677, PSČ: 74283, IČO: 26878453 (60% podíl společnosti DEKONTA), jejímž předmětem podnikání je posuzování vlivů na životní prostředí, geologické práce v oblasti hydrogeologie a geologické práce-sanace, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, činnost technických poradců v oblasti životního prostředí, využití a ochrany vod, sanací zemin a podzemních vod, nakládání s odpady včetně nebezpečných, zavádění systémů řízení kvality a péče o životní prostředí, příprava a vypracování technických návrhů, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd-testování, měření, analýzy a kontroly, překladatelská a tlumočnická činnost-pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, zpracování dat, služby databank, správa sítí, inženýrská činnost v investiční výstavbě, zprostředkování obchodu a služeb, nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),
BIODEGRADACE s.r.o., se sídlem Ostrava 1, Sokolská třída 944/23, PSČ: 70200, IČO: 64088871 (100% podíl společnosti DEKONTA), jejímž předmětem podnikání je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd, projektová činnost ve výstavbě, geologické práce v oblasti sanační geologie, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),
E.V.O.-služby s.r.o., se sídlem Březno u Chomutova, Vičice 16, PSČ: 438 01, Žatec, IČO: 25007491 (100% podíl společnosti DEKONTA), jejímž předmětem podnikání je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Jak je patrné z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, působí nabývaná společnost DEKONTA i nabývající společnost SITA v České republice v oblasti nakládání s odpady. Tuto oblast lze členit podle typu odpadu na odpady komunální a průmyslové, přičemž v rámci kategorie průmyslových odpadů lze vyčlenit zvláštní podskupinu odpadů nebezpečných. Dále by bylo možno uvažovat o dalším podrobnějším členění každé z výše uvedených oblastí podle jednotlivých fází nakládání s odpady-např. na sběr, třídění, svoz, ukládání a likvidaci odpadů.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem vymezil Úřad pro účely tohoto rozhodnutí jako věcně relevantní trh komunálního odpadu , trh ostatních průmyslových odpadů a trh nebezpečných průmyslových odpadů . Z hlediska geografického se jedná o trh vymezený územím celé České republiky .
Na trhu komunálního odpadu v České republice dosahuje společnost DEKONTA tržního podílu cca obchodní tajemství % a společnost SITA cca obchodní tajemství %, společný tržní podíl po uskutečnění spojení na tomto trhu tedy bude činit cca obchodní tajemství %. Tržní podíl společnosti DEKONTA na trhu ostatních průmyslových odpadů v České republice činí cca obchodní tajemství % a společnosti SITA cca obchodní tajemství %, společný tržní podíl po uskutečnění spojení tedy bude cca obchodní tajemství %. Na trhu nebezpečných průmyslových odpadů v České republice dosahuje společnost DEKONTA tržního podílu cca obchodní tajemství % a společnost SITA cca obchodní tajemství %, po uskutečnění spojení tedy dosáhnou společného tržního podílu cca obchodní tajemství %.
K významným soutěžitelům s působností na území České republiky patří z větších společností se zahraničním kapitálem např. společnost .A.S.A., nadnárodní holandská společnost van Gansewinkel či společnost Marius Pedersen.
Po zhodnocení výše uvedených skutečností, zejména s ohledem na výši tržních podílů spojujících se soutěžitelů a vzhledem k tomu, že na vymezených relevantních trzích působí dostatek dalších soutěžitelů, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na vymezených relevantních trzích, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Bc. Monika Kučerová
ředitelka
Sekce ochrany hospodářské soutěže II
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Stanislav Vytejček, advokát
Hráského 406
256 18 Benešov
Právní moc: 24.4.2007.