UOHS S85/2006
Rozhodnutí: S 85/06-8438/2006/620 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Metrostav a.s. a TERRAFIN GROUP, a.s.
Účastníci Metrostav a.s. TERRAFIN GROUP, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 26. 5. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 104 KB


S 85/06-8438/2006/620 V Brně dne 9. května 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 85/06, zahájeném dne 24. března 2006 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnost Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2246, Praha 8, IČ: 00014915, a společnost TERRAFIN, a.s., se sídlem U Rakovky 849, Praha 4, IČ: 27192075, ve správním řízení zastoupené Mgr. Ing. Martinem Lukášem, advokátem, se sídlem Karlovo náměstí 10, Praha 2, na základě plných mocí ze dne 15. března 2006, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 a 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě zamýšlené smlouvy o převodu akcií, která má být uzavřena mezi společností Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2246, Praha 8, IČ: 00014915, jako nabyvatelem, a společností TERRAFIN, a.s., se sídlem U Rakovky 849, Praha 4, IČ: 27192075, jako převodcem a dosavadním vlastníkem akcií představujících 100% podíl na základním kapitálu společnosti TERRAFIN GROUP, a.s., se sídlem U Rakovky 849, Praha 4, IČ: 27134571, v jejímž důsledku má společnost Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2246, Praha 8, IČ: 00014915, nabýt akcie představující 50% podíl na základním kapitálu společnosti TERRAFIN GROUP, a.s., se sídlem U Rakovky 849, Praha 4, IČ: 27134571, a následné dohody mezi společností Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2246, Praha 8, IČ: 00014915, a společností TERRAFIN, a.s., se sídlem U Rakovky 849, Praha 4, IČ: 27192075, týkající se společného postupu při výkonu práv spojených s akciemi společnosti TERRAFIN GROUP, a.s., se sídlem U Rakovky 849, Praha 4, IČ: 27134571, v důsledku čehož získají společnost Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2246, Praha 8, IČ: 00014915, a společnost TERRAFIN, a.s., se sídlem U Rakovky 849, Praha 4, IČ: 27192075, možnost společně kontrolovat společnost TERRAFIN GROUP, a.s., se sídlem U Rakovky 849, Praha 4, IČ: 27134571, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, návrhu smlouvy o převodu akcií, návrhu stanov ve znění pro dobu po uskutečnění předmětné transakce, z jejichž obsahu je zřejmá dohoda mezi společností Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2246, Praha 8, IČ: 00014915 (dále jen "Metrostav"), a společností TERRAFIN, a.s., se sídlem U Rakovky 849, Praha 4, IČ: 27192075 (dále jen "TERRAFIN"), týkající se společného postupu při výkonu práv spojených s akciemi společnosti TERRAFIN GROUP, a.s., se sídlem U Rakovky 849, Praha 4, IČ: 27134571 (dále jen "TERRAFIN GROUP"), výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 15/2006 ze dne 12. dubna 2006. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K posuzované transakci má dojít na základě následujících skutečností. První z nich je smlouva o převodu akcií (dále jen "Smlouva o převodu akcií"), která má být uzavřena mezi společností Metrostav, jako nabyvatelem, a společností TERRAFIN, jako převodcem, v jejímž důsledku má společnost Metrostav nabýt akcie představující 50% podíl na základním kapitálu společnosti TERRAFIN GROUP. Dosavadní výlučný akcionář společnosti TERRAFIN GROUP, kterým je společnost TERRAFIN, bude po uskutečnění převodu vlastnit zbývající 50% podíl na základním kapitálu společnosti TERRAFIN GROUP.
Druhou z těchto skutečností je následná dohoda mezi společností Metrostav a společností TERRAFIN, týkající se společného postupu při výkonu práv spojených s akciemi společnosti TERRAFIN GROUP (dále jen "Dohoda"). V uvedené Dohodě sjednaly společnosti Metrostav a TERRAFIN takový postup pro obsazování jednotlivých orgánů společnosti TERRAFIN GROUP a pro rozhodování těchto orgánů, který neumožní žádnému z těchto akcionářů společnosti TERRAFIN GROUP samostatně, bez ohledu na druhého akcionáře, prosadit svoji vůli.
Po uskutečnění předmětné transakce se tedy změní situace, pokud se týká možnosti vykonávat rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele 1 , a to tak, že zatímco v době před transakcí disponuje touto možností výlučně společnost TERRAFIN, v době po uskutečnění transakce budou touto možností disponovat společně společnosti Metrostav a TERRAFIN. V souladu s rozhodovací praxí Úřadu 2 jsou případy, kdy dochází ke změně kvality rozhodujícího vlivu na činnost jiného soutěžitele, tj. změně kvality kontroly, považovány za spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 a 5 zákona 3 . Tento přístup je odůvodněn skutečností, že je uznáván zásadní rozdíl mezi kontrolou výlučnou a kontrolou společnou, kdy v posledně uvedeném případě je vždy nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhé strany nebo ostatních stran 4 . Po zhodnocení relevantních podkladů dospěl Úřad k závěru, že předmětná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu zákona.
V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka podle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Povinnost notifikovat předmětné spojení soutěžitelů v souladu s § 15 odst. 2 zákona mají nabyvatelé možnosti společně kontrolovat společnost TERRAFIN GROUP, tedy společnosti Metrostav a TERRAFIN.
Návrh na povolení předmětného spojení soutěžitelů byl podán v souladu s § 15 odst. 3 písm. a) zákona před právními úkony zakládajícími spojení.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Metrostav je obchodní společností, která působí v oblasti stavebnictví, a to na celém území České republiky. Dále vyvíjí, buď sama, nebo prostřednictvím svých dceřiných společností, činnosti se stavebnictvím související, jako jsou například výroba a transport betonu, nákup a prodej stavebních materiálů, či provádění laboratorních zkoušek a posudků v oblasti stavebnictví.
Akcie společnosti Metrostav jsou ve vlastnictví majoritního akcionáře, kterým je společnost Doprastav Bohemia a.s., zbývající akcie jsou pak rozptýleny mezi společnosti LORAN ESTABLISHMENT a DOAS CZ a.s. a další subjekty.
Společnost Metrostav kontroluje zejména následující společnosti:
Subterra a.s., která působí v oblasti provádění staveb, včetně staveb prováděných hornickým způsobem,
Metrostav SK a.s., která je činná v oblasti provádění staveb, včetně staveb prováděných hornickým způsobem,
METROS, s.r.o., působící v oblasti velkoobchodního prodeje stavebních materiálů,
SQZ, s.r.o., která se zabývá prováděním laboratorních zkoušek a posudků stavebních materiálů,
M-D recyklace, a.s., podnikající v oblasti nakládání s odpady,
Doprastav, a.s., působící v oblasti provádění dopravních, inženýrských, vodohospodářských, průmyslových a bytových a občanských staveb,
CCE Praha, spol. s r.o., vykonávající zeměměřickou činnost,
TBG METROSTAV s.r.o., činnou v oblasti výroby a dopravy betonových a maltových směsí, včetně jejich ukládání, či
několik developerských společností (například společnosti Metrostav Krutec s.r.o., Metrostav Alfa s.r.o., Metrostav Beta s.r.o., Metrostav Invest a.s., Metrostav Rezident a.s., Metrostav Delta s.r.o., Metrostav Epsilon s.r.o. či Metrostav Kappa s.r.o.).
Druhý z navrhovatelů, společnost TERRAFIN , v době před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů výlučně kontroluje společnost TERRAFIN GROUP, která vlastní 100% akciový podíl ve společnosti Trilet Ground Services, a.s., která stojí v čele skupiny, tvořené zejména následujícími společnostmi:
Zakládání staveb, a.s., která působí v oblasti provádění staveb (jedná se o tzv. práce speciálního zakládání),
Zakládání Group a.s., která působí v oblasti provádění staveb (tzv. práce speciálního zakládání),
Zakládání staveb d.o.o., provádějící tzv. práce speciálního zakládání,
Zakládanie staveb s.r.o., provádějící tzv. práce speciálního zakládání,
PRAJER a.s., zabývající se tzv. pracemi speciálního zakládání,
STAVEBNÍ ŠEBEROV s.r.o., činná v oblasti provádění staveb,
TERRACON a.s., činná v oblasti provádění staveb, či
FG Consult, s.r.o., zabývající se projekční činností v investiční výstavbě (speciální zakládání staveb).
Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi nabyvatelů kontroly.
Jak je patrné z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, působí jak společnost Metrostav 5 , tak společnost TERRAFIN, a to prostřednictvím společnosti TERRAFIN GROUP 6 , v níž dochází v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů ke změně kvality kontroly, v oblasti stavebnictví a stavebních prací a s nimi souvisejících činností a služeb podpůrné povahy.
Oblast stavebnictví a stavebních prací zahrnuje širokou škálu služeb poskytovaných značným počtem subjektů, z nichž některé omezují svou činnost na vybrané segmenty stavebnictví, jiné pak působí v celém odvětví stavebnictví. Z pohledu poptávky by bylo možné oblast stavebnictví členit na velký počet úzkých trhů, jež by byly tvořeny jednotlivými stavbami či druhy staveb, protože konečný spotřebitel vždy požaduje jednu určitou stavbu a nikoli stavbu prováděnou obdobným způsobem. Z pohledu nabídky lze oblast stavebnictví členit podle způsobů provádění jednotlivých staveb nebo druhů staveb, pro které se používají obdobné stavební metody, je pro ně zapotřebí určitých stejných speciálních znalostí nebo se provádějí za pomocí stejných strojů a zařízení.
V souladu se svou předchozí rozhodovací praxí 7 vymezil Úřad pro účely daného správního řízení jako věcně relevantní trh pozemního stavitelství , do něhož spadá převážně výstavba bytových či nebytových budov, a trh inženýrského stavitelství , který zahrnuje zejména dopravní díla, vedení trubní, telekomunikační a elektrická nebo soubory staveb pro průmyslové účely. Z hlediska geografického jsou oba věcně relevantní trhy vymezeny územím celé České republiky 8 , zatímco z pohledu časového vymezení se jedná o trhy trvalé , charakterizované pravidelně se opakujícími dodávkami.
Na relevantním trhu pozemního stavitelství na území České republiky působí ze spojujících se soutěžitelů společnost Metrostav, jejíž tržní podíl nepřesahuje [ obchodní tajemství ] %, i společnost TERRAFIN, a to prostřednictvím společnosti TERRAFIN GROUP, jejíž tržní podíl činí [ obchodní tajemství ] %. Po uskutečnění předmětného spojení se bude tržní podíl spojením vzniklého subjektu na relevantním trhu pozemního stavitelství na území České republiky pohybovat pod hranicí [ obchodní tajemství ] %.
Na relevantním trhu inženýrského stavitelství na území České republiky je ze spojujících se soutěžitelů činná jak společnost Metrostav, která dosahuje tržního podílu ve výši [ obchodní tajemství ] %, tak společnost TERRAFIN, a to prostřednictvím společnosti TERRAFIN GROUP, s tržním podílem ve výši pod hranicí [ obchodní tajemství ] %. Po uskutečnění předmětného spojení se bude tržní podíl spojením vzniklého subjektu na relevantním trhu inženýrského stavitelství na území České republiky pohybovat pod hranicí [ obchodní tajemství ] %.
Relevantní trh pozemního stavitelství i relevantní trh inženýrského stavitelství se vyznačují přítomností vysokého počtu subjektů, z nichž mezi nejvýznamnější lze zařadit společnost STRABAG a.s., společnost Skanska CZ a.s., společnost ŽS Brno, a.s., nebo společnost Stavby silnic a železnic, a.s. 9 Tito konkurenti jednotlivě dosahují na vymezených relevantních trzích tržních podílů srovnatelných s tržním podílem spojením vzniklého subjektu.
Z informací, analyzovaných Úřadem v rámci předmětného správního řízení, mimo jiné vyplývá, že překážky vstupu na vymezené relevantní trhy jsou nízké, služby spadající pod vymezené relevantní trhy jsou ve značné míře poptávány subjekty veřejného sektoru. Kromě toho lze konstatovat, že otázka vertikální integrace soutěžitelů působících na vymezených relevantních trzích nehraje pro posuzování dopadů předmětného spojení soutěžitelů podstatnou roli.
Po zhodnocení situace na vymezených relevantních trzích dospěl Úřad k následujícímu závěru. Vzhledem k (i) nízkému tržnímu podílu spojením vzniklého subjektu, (ii) přítomnosti řady konkurenčních soutěžitelů a (iii) neexistenci podstatných překážek pro vstup nových soutěžitelů na trh nedojde v důsledku posuzovaného spojení ke snížení úrovně konkurenčního prostředí na relevantních trzích, nebude neomezena možnost volby spotřebitelů a předmětné spojení rovněž nepovede k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na relevantní trhy. Posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na vymezených relevantních trzích, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel sekce
ochrany hospodářské soutěže I
Právní moc: 26. 5. 2006
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Ing. Martin Lukáš, advokát
AK Weinhold Legal
Karlovo náměstí 10
120 00 Praha 2
1 Viz definice pojmu kontrola v § 12 odst. 4 zákona.
2 Viz například rozhodnutí Úřadu ve věci č.j. S 118/03-spojení soutěžitelů Český Telecom / Eurotel.
3 V souladu s § 12 odst. 3 zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, nebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik, přičemž podle § 12 odst. 5 zákona je spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona i vznik společné kontroly nad soutěžitelem, který dlouhodobě plní všechny funkce samostatné hospodářské jednotky.
4 K tomu viz například rozhodnutí Evropské komise IV/M.23 ve věci spojení ICI/Tioxide.
5 Včetně subjektů jí kontrolovaných.
6 Včetně subjektů jí kontrolovaných.
7 Viz rozhodnutí Úřadu ve věci č.j. S 262/03-povolení spojení soutěžitelů Metrostav a.s. a Subterra a.s.
8 Podmínky hospodářské soutěže na věcně vymezeném relevantním trhu jsou v rámci na celého území České republiky dostatečně homogenní a současně zřetelně odlišitelné od sousedících území.
9 U vyjmenovaných konkurenční subjektů se jedná o dceřiné společnosti významných zahraničních stavebních firem.