UOHS S837/2014
Rozhodnutí: S837/2014/KS-45943/2015/840/LBř Instance I.
Věc porušení právní povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 odst. 1 zákona
Účastníci GRADIENT GROUP s.r.o. ALFA COMPUTER a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí Porušení § 18 odst. 1
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 12. 1. 2016
Dokumenty dokument ke stažení 520 KB


Č. j.: ÚOHS-S837/2014/KS-45943/2015/840/LBř

22. 12. 2015Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S837/2014/KS, zahájeném dne 17. 10. 2014 z moci úřední dle § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, s účastníkem řízení, společností GRADIENT GROUP s.r.o., se sídlem Olomouc-Pavlovičky, Sladovní 103/3, IČO 25379747, zastoupeným Mgr. Jiřím Zrníkem, advokátem, se sídlem Olomouc, Horní náměstí 205/12, ve věci možného porušení § 18 odst. 1 téhož zákona, vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

ROZHODNUTÍ

I.

Účastník řízení, společnost GRADIENT GROUP s.r.o., se sídlem Olomouc-Pavlovičky, Sladovní 103/3, IČO 25379747, tím, že po nabytí 100 % akcií společnosti ALFA COMPUTER a.s., se sídlem Ostrava, Hrabová, Na Rovince 981, [1] IČO 25851748, ke kterému došlo na základě Smlouvy o úplatném převodu akcií společnosti ALFA COMPUTER, a.s., uzavřené dne 2. 5. 2013 mezi panem Pavlem Mojžíškem, bytem Vratimov-Horní Datyně, Spojovací 202, jako převodcem, a společností GRADIENT GROUP s.r.o., jako nabyvatelem, čímž získal možnost tuto společnost ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, výlučně kontrolovat,
1. rozhodl dne 5. 8. 2013 jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti ALFA COMPUTER a.s. o jmenování společnosti EKI AUDIT, s.r.o., se sídlem Blansko, Fügnerova 855/6, IČO 63491885, auditorem pro schválení účetní závěrky společnosti ALFA COMPUTER a.s. za období od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2013,
2. rozhodl dne 2. 12. 2013 jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti ALFA COMPUTER a.s. o
(i) odvolání pana Pavla Mojžíška, bytem Vratimov-Horní Datyně, Spojovací 202, pana Martina Friče, bytem Ostrava, Bachmačská 2080/32, a pana Jaroslava Trefného, bytem Ostrava, Zábřeh, Gončarovova 1528/9, z funkce členů představenstva společnosti ALFA COMPUTER a.s. a jmenování paní RNDr. Jarmily Smetanové, bytem Olomouc, Nová Ulice, Mošnerova 1232/15, do funkce člena představenstva této společnosti,
(ii) odvolání pana Michala Zámorského, bytem Havířov, Dlouhá třída 1030/69, pana Zdeňka Poláška, bytem Ostrava, Františka Lýska 1606/5, a paní Lenky Valochové, bytem Ostrava-Muglinov, Keramická 124/7, z funkce členů dozorčí rady společnosti ALFA COMPUTER a.s. a jmenování pana Ing. Pavla Přidala, bytem Šternberk, Uničovská 2134/85, pana Jakuba Arelyho, bytem Olomouc, Wanklova 1172/14, a paní Ing. Věry Bukorové, bytem Bělkovice-Lašťany č.p. 672, do funkce členů dozorčí rady této společnosti,
(iii) změně stanov společnosti ALFA COMPUTER a.s. schválením jejich nového úplného znění,
(iv) změně formy akcií společnosti ALFA COMPUTER a.s., kdy 20 ks akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč se změnilo na 20 ks akcií na jméno v listinné podobě téže jmenovité hodnoty, a
3. dne 14. 5. 2014 jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti ALFA COMPUTER a.s.
(i) vzal na vědomí zprávu představenstva společnosti ALFA COMPUTER a.s. o její podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2013,
(ii) vzal na vědomí návrh představenstva společnosti ALFA COMPUTER a.s. na rozdělení jejího zisku vykázaného v účetní závěrce za účetní období od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2013,
(iii) vzal na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti ALFA COMPUTER a.s. o přezkoumání její účetní závěrky za účetní období od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2013 a o přezkoumání návrhu na rozdělení jejího zisku vykázaného v účetní závěrce za účetní období od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2013,
(iv) rozhodl o schválení účetní závěrky společnosti ALFA COMPUTER a.s. za účetní období od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2013,
(v) rozhodl o určení společnosti EKI AUDIT s.r.o. za auditora pro ověření účetní závěrky společnosti ALFA COMPUTER a.s. za účetní období od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2013 a
(vi) rozhodl o rozdělení zisku společnosti ALFA COMPUTER a.s. vykázaného v účetní závěrce za účetní období od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2013,
uskutečňoval v období od 5. 8. 2013 do 7. 1. 2015 spojení soutěžitelů, společností GRADIENT GROUP s.r.o. a ALFA COMPUTER a.s., a to před podáním návrhu na zahájení řízení o jeho povolení a před právní mocí rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým se spojení soutěžitelů povoluje,
čímž v uvedeném období porušil zákaz stanovený v § 18 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a tím se dopustil se správního deliktu podle § 22a odst. 1 písm. d) téhož zákona.

II.
Podle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se účastníkovi řízení, společnosti GRADIENT GROUP s.r.o., se sídlem Olomouc-Pavlovičky, Sladovní 103/3, IČO 25379747, za správní delikt dle § 22a odst. 1 písm. d) téhož zákona popsaný ve výroku č. I tohoto rozhodnutí ukládá pokuta ve výši 1 461 000,-Kč (slovy: jeden milion čtyři sta šedesát jedna tisíc korun českých).
Pokuta je splatná do 90 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

III.
Podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 6 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, se účastníkovi řízení, společnosti GRADIENT GROUP s.r.o., se sídlem Olomouc-Pavlovičky, Sladovní 103/3, IČO 25379747, ukládá povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).
Náklady řízení jsou splatné do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

ODŮVODNĚNÍ
I. Zahájení a průběh šetření
1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) v rámci své monitorovací činnosti zjistil z veřejně dostupných informací (z obchodního rejstříku, resp. sbírky listin tohoto rejstříku [2] ), že společnost GRADIENT GROUP s.r.o., se sídlem Olomouc-Pavlovičky, Sladovní 103/3, IČO 25379747 (dále jen GRADIENT GROUP nebo účastník řízení ), rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ALFA COMPUTER a.s., se sídlem Ostrava, Hrabová, Na Rovince 873, [3] IČO 25851748 (dále jen ALFA COMPUTER ), dne 2. 12. 2013 (i) odvolala z funkce členů představenstva společnosti ALFA COMPUTER pana Pavla Mojžíška, bytem Vratimov-Horní Datyně, Spojovací 202 (dále jen P. M. ), pana Martina Friče, bytem Ostrava, Bachmačská 2080/32 (dále jen M. F. ), a pana Jaroslava Trefného, bytem Ostrava, Zábřeh, Gončarovova 1528/9 (dále jen J. T. ), a jmenovala do funkce člena tohoto představenstva paní RNDr. Jarmilu Smetanovou, bytem Olomouc, Nová Ulice, Mošnerova 1232/15 (dále jen J. S. ), (ii) odvolala z funkce členů dozorčí rady společnosti ALFA COMPUTER pana Michala Zámorského, bytem Havířov, Dlouhá třída 1030/69 (dále jen M. Z. ), pana Zdeňka Poláška, bytem Ostrava, Františka Lýska 1606/5 (dále jen Z. P. ) , a paní Lenku Valochovou, bytem Ostrava-Muglinov, Keramická 124/7 (dále jen L. V. ), a jmenovala do funkce členů této dozorčí rady pana Ing. Pavla Přidala, bytem Šternberk, Uničovská 2134/85 (dále jen P. P. ), pana Jakuba Arelyho, bytem Olomouc, Wanklova 1172/14 (dále jen J. A. ) , a paní Ing. Věru Bukorovou, bytem Bělkovice-Lašťany č.p. 672 (dále jen V. B. ) , (iii) rozhodla o změně stanov společnosti ALFA COMPUTER schválením jejich nového úplného znění a (iv) rozhodla o změně formy akcií společnosti ALFA COMPUTER, kdy 20 ks (slovy: dvacet kusů) akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za akcii se změnilo na 20 ks (slovy: dvacet kusů) akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za akcii. Uvedenému rozhodnutí ze dne 2. 12. 2013, kterým společnost GRADIENT GROUP jako jediný akcionář společnosti ALFA COMPUTER při výkonu působnosti valné hromady této společnosti provedla výše naznačené změny ve společnosti ALFA COMPUTER, předcházelo nabytí akcií představujících 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech této společnosti ze strany společnosti GRADIENT GROUP (viz bod 7 níže).
2. Protože Úřadem zjištěná akvizice akcií představujících 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti ALFA COMPUTER ze strany společnosti GRADIENT GROUP vedla k získání možnosti společnosti GRADIENT GROUP výlučně kontrolovat společnost ALFA COMPUTER, představovala tato transakce spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ).
3. Vzhledem k obratům dosaženým spojujícími se soutěžiteli GRADIENT GROUP a ALFA COMPUTER v roce 2012, který předcházel uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů, které Úřad zjistil z veřejně dostupných zdrojů (obchodní rejstřík), [4] byla splněna i obratová notifikační kritéria stanovená v § 13 zákona. Spojení tak podléhalo povolení Úřadu a společnosti GRADIENT GROUP vznikla povinnost (v souladu s § 15 odst. 2 zákona) toto spojení notifikovat Úřadu. Rovněž tak měla společnost GRADIENT GROUP podle § 18 odst. 1 zákona zakázáno toto spojení před podáním návrhu na zahájení řízení o jeho povolení a před právní mocí rozhodnutí Úřadu o jeho povolení uskutečňovat.
4. Aniž by však společnost GRADIENT GROUP uvedené spojení soutěžitelů notifikovala a aniž by toto spojení bylo Úřadem pravomocně povoleno, začala společnost GRADIENT GROUP toto spojení uskutečňovat.
5. Z uvedeného důvodu Úřad zahájil dne 17. 10. 2014 [5] se společností GRADIENT GROUP, jako účastníkem řízení, správní řízení sp. zn. ÚOHS-S837/2014/KS (dále také jen Správní řízení ) ve věci možného porušení § 18 odst. 1 zákona.
6. V průběhu Správního řízení Úřad shromáždil další informace, listiny a dokumenty týkající se předmětné transakce a dalších kroků provedených ze strany účastníka řízení vůči společnosti ALFA COMPUTER, ze kterých vyplývá porušení § 18 odst. 1 zákona ve smyslu výroku I. tohoto rozhodnutí (viz dále).
7. Úřad zjistil, že k předmětné transakci došlo na základě Smlouvy o úplatném převodu akcií společnosti ALFA COMPUTER, a.s. ze dne 2. 5. 2013 (dále též jen Smlouva ), v jejímž důsledku společnost GRADIENT GROUP nabyla od pana P. M. [6] akcie společnosti ALFA COMPUTER v celkovém počtu 20 kusů, které představovaly 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti ALFA COMPUTER. Společnost GRADIENT GROUP se tak ke dni 2. 5. 2013 stala jediným akcionářem společnosti ALFA COMPUTER.
8. Dále Úřad zjistil, že po nabytí 100% akciového podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti ALFA COMPUTER společnost GRADIENT GROUP, j ako jediný akcionář společnosti ALFA COMPUTER, rozhodla dne 5. 8. 2013 při výkonu působnosti valné hromadyuvedené společnosti o jmenování společnosti EKI AUDIT, s.r.o., se sídlem Blansko, Fügnerova 855/6, IČO 63491885 (dále jen EKI AUDIT ), auditorem pro schválení účetní závěrky společnosti ALFA COMPUTER za období od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2013. [7]
9. Takovým postupem však společnost GRADIENT GROUP provedla úkon (rozhodnutí valné hromady společnosti ALFA COMPUTER) , jímž uskutečnila spojení soutěžitelů před podáním návrhu na zahájení řízení o jeho povolení a před nabytím právní moci rozhodnutí Úřadu, kterým se spojení soutěžitelů povoluje. Tento krok byl dle zjištění Úřadu učiněn ještě před datem valné hromady společnosti ALFA COMPUTER konané 2. 12. 2013, jež byla důvodnou indicií k zahájení Správního řízení. S ohledem na uvedené zjištění Úřad upřesnil dobu počátku protiprávního jednání společnosti GRADIENT GROUP a stanovil jej k datu, kdy došlo k prvnímu úkonu představujícímu uskutečnění spojení soutěžitelů, tj. ke dni 5. 8. 2013 . [8]
10. Dne 9. 12. 2014 Úřad na základě návrhu společnosti GRADIENT GROUP na povolení spojení soutěžitelů GRADIENT GROUP a ALFA COMPUTER zahájil pod sp. zn. ÚOHS-S1067/2014/KS zjednodušené správní řízení ve věci povolení tohoto spojení soutěžitelů.
11. Dne 23. 12. 2014 vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-S1067/2014/KS-27570/2014/840/MWi, kterým povolil spojení soutěžitelů GRADIENT GROUP a ALFA COMPUTER (dále také jen Rozhodnutí o povolení spojení ). Rozhodnutí o povolení spojení nabylo právní moci dne 8. 1. 2015.
12. V průběhu Správního řízení se Úřad obrátil [9] na účastníka řízení s výzvou, zda má zájem využít tzv. proceduru narovnání. [10] Účastník řízení projevil zájem vstoupit do procedury narovnání. [11] Úřad proto zahájil proceduru narovnání. [12] Po jejím zahájení se konalo dne 3. 7. 2015 ústní jednání s účastníkem řízení, [13] jehož předmětem bylo projednání způsobu narovnání. Účastníkovi řízení byly při tomto ústním jednání sděleny podstatné skutkové okolnosti šetřeného deliktu a k nim se vážící důkazy a právní hodnocení těchto skutkových okolností a důkazů; dále Úřad sdělil účastníkovi řízení předpokládanou výši pokuty, kterou mu hodlá uložit za spáchaný delikt, a účastník řízení byl vyzván ke sdělení, zda má i nadále zájem pokračovat v proceduře narovnání. [14] Následně účastník řízení sdělil Úřadu, že má i nadále zájem pokračovat v proceduře narovnání. [15]
13. Úřad proto v souladu se svou ustálenou rozhodovací praxí [16] seznámil účastníka řízení dne 7. 9. 2015 [17] s výhradami k uskutečňování spojení soutěžitelů před podáním návrhu na povolení spojení a před právní mocí rozhodnutí o jeho povolení (dále též Sdělení výhrad ).
14. V bodech 64. až 66. Sdělení výhrad Úřad vyzval účastníka řízení, aby v případě, že má i nadále zájem o využití procedury narovnání, podal žádost o snížení pokuty ve smyslu § 22ba odst. 2 ve spojení s § 22ba odst. 6 zákona (formální žádost o narovnání, resp. žádost o snížení pokuty).
15. Dne 18. 9. 2015 [18] obdržel Úřad přípis, kterým účastník řízení požádal dle § 22ba odst. 6 zákona o snížení pokuty ve smyslu § 22ba odst. 2 zákona, přiznal se ke spáchání správního deliktu, tedy bezvýhradně a bezpodmínečně uznal svou odpovědnost za správní delikt, jehož skutkové okolnosti a právní hodnocení byly uvedeny ve Sdělení výhrad, a dále prohlásil, že je srozuměn s výší pokuty uvedené ve Sdělení výhrad i s tím, že při splnění všech podmínek stanovených zákonem v § 22ba odst. 2 zákona bude pokuta snížena o 20 %. Účastník řízení rovněž uvedl, že nenavrhuje doplnění dokazování ani provedení dalších procesních úkonů.
II. Skutková zjištění
16. Při posuzování předmětného jednání společnosti GRADIENT GROUP ve vztahu ke společnosti ALFA COMPUTER vycházel Úřad zejména ze skutečností zjištěných Úřadem ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S1067/2014/KS, vedeném Úřadem ve věci povolení spojení soutěžitelů, a dále ze skutečností zjištěných Úřadem v rámci tohoto správního řízení vedeného pod sp. zn. ÚOHS-S837/2014/KS, a to především z notářských zápisů o rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ALFA COMPUTER, zápisů z jednání dozorčí rady společnosti ALFA COMPUTER, to vše za období let 2013 až 2014, z finančních údajů a účetních závěrek společnosti ALFA COMPUTER, společnosti TS BOHEMIA a.s., se sídlem Olomouc-Pavlovičky, Sladovní 103/3, IČO 62304381 (dále jen TSB ), a GRADIENT GROUP za roky 2012, 2013 a 2014, skutečností dokládajících vývoj akcionářské struktury společnosti ALFA COMPUTER a vývoj složení jejího představenstva a dozorčí rady v období let 2012 až 2015 a rovněž z informací účastníka řízení. Úřad přitom učinil následující skutková zjištění.
17. Pokud jde o vývoj akcionářské struktury společnosti ALFA COMPUTER, byly zjištěny tyto skutečnosti. V období přede dnem 2. 5. 2013 byl jediným akcionářem společnosti ALFA COMPUTER pan P. M., který vlastnil všech 20 kusů akcií na majitele vydaných společností ALFA COMPUTER. [19]
18. V důsledku realizace transakce, ke které došlo na základě Smlouvy, nabyla společnost GRADIENT GROUP akcie společnosti ALFA COMPUTER v celkovém počtu 20 ks, tj. akcie představující 100 % základního kapitálu společnosti ALFA COMPUTER, a stala se jediným akcionářem společnosti ALFA COMPUTER.
19. V průběhu Správního řízení bylo Úřadem rovněž zjištěno, že v období po uzavření Smlouvy, tj. po 2. 5. 2013, společnost GRADIENT GROUP vykonávala níže uvedeným způsobem svá hlasovací práva spojená s vlastnictvím akcií společnosti ALFA COMPUTER a činila při výkonu působnosti valné hromady společnosti ALFA COMPUTER dále popsaná rozhodnutí jediného akcionáře této společnosti.
20. V notářském zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ALFA COMPUTER ze dne 5. 8. 2013 [20] se společnost GRADIENT GROUP identifikovala jako jediný akcionář společnosti ALFA COMPUTER a deklarovala vlastnictví 20 ks akcií této společnosti, které představovaly 100 % základního kapitálu společnosti a hlasovacích práv ve společnosti ALFA COMPUTER.
21. Dále z předmětného notářského zápisu vyplynulo, že společnost GRADIENT GROUP, coby jediný akcionář společnosti ALFA COMPUTER, rozhodla při výkonu působnosti valné hromady této společnosti o jmenování společnosti EKI AUDIT auditorem pro schválení účetní závěrky společnosti ALFA COMPUTER za období od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2013.
22. Obdobně, jak dokládá notářský zápis ze dne 2. 12. 2013 [21] o rozhodnutí jediného akcionáře společnosti s obchodní firmou ALFA COMPUTER a.s. při výkonu působnosti valné hromady , společnost GRADIENT GROUP rozhodla o:
(i) odvolání osob z funkce členů představenstva společnosti ALFA COMPUTER (P. M., M. F. a J. T.) a jmenování nové osoby do funkce člena tohoto představenstva (J. S.),
(ii) odvolání osob z funkce členů dozorčí rady společnosti ALFA COMPUTER (M. Z., Z. P. a L. V.) a jmenování nových osob do funkce členů této dozorčí rady (P. P., J. A. a V. B.),
(iii) změně stanov společnosti ALFA COMPUTER schválením jejich nového úplného znění a
(iv) změně formy akcií společnosti ALFA COMPUTER, kdy 20 ks akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč za akcii se změnilo na 20 ks akcií na jméno v listinné podobě o téže jmenovité hodnotě .
23. Dne 14. 5. 2014 společnost GRADIENT GROUP jako jediný akcionář společnosti ALFA COMPUTER při výkonu působnosti valné hromady uvedené společnosti učinila tato rozhodnutí: [22]
(i) vzala na vědomí zprávu představenstva společnosti ALFA COMPUTER o její podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2013,
(ii) vzala na vědomí návrh představenstva společnosti ALFA COMPUTER na rozdělení jejího zisku vykázaného v účetní závěrce za účetní období od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2013,
(iii) vzala na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti ALFA COMPUTER o přezkoumání její účetní závěrky za účetní období od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2013 a o přezkoumání návrhu na rozdělení jejího zisku vykázaného v účetní závěrce za účetní období od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2013,
(iv) schválila účetní závěrku společnosti ALFA COMPUTER za účetní období od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2013,
(v) určila společnost EKI AUDIT za auditora pro ověření účetní závěrky společnosti ALFA COMPUTER za účetní období od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2013 a
(vi) rozhodla o rozdělení zisku společnosti ALFA COMPUTER vykázaného v účetní závěrce za účetní období od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2013.
III. Charakteristika účastníka řízení a společnosti ALFA COMPUTER
24. Společnost GRADIENT GROUP je holdingová společnost, jejímž zapsaným předmětem činnosti je výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení a výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Dle účetní závěrky za rok 2014 [23] však nevykázala žádné tržby za prodej zboží ani žádné zaměstnance. Je výlučně kontrolována panem Ing. Lubomírem Pešákem, bytem Budišov nad Budišovkou, Československé armády č.p. 682.
25. Společnost GRADIENT GROUP je 100% vlastníkem společnosti TSB a 100 % vlastníkem společnosti ALFA COMPUTER (dále společně též jen Skupina GRADIENT ). Společnost TSB působí zejména v oblasti maloobchodního prodeje informačních a telekomunikačních technologií a elektrotechniky, přičemž provozuje internetový obchod s výpočetní a kancelářskou technikou, spotřební elektronikou a domácími spotřebiči na území České republiky. [24]
26. Společnost ALFA COMPUTER byla v České republice rovněž činná v oblasti maloobchodního prodeje výpočetní a kancelářské techniky, spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, přičemž provozovala internetový obchod a síť několika kamenných prodejen s uvedenými produkty. [25] V současné době uvedené kategorie zboží pod značkou ALFA COMPUTER prodává společnost TSB. I. IV. Právní posouzení
IV.1 Zákonná východiska
27. Dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona před podáním návrhu na povolení spojení podle § 15 odst. 1 zákona a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se spojení povoluje, nesmí být spojení soutěžitelů uskutečňováno. Pro naplnění skutkové podstaty porušení § 18 odst. 1 zákona je nerozhodné, v jaké formě dle § 12 ke spojení soutěžitelů v jeho nejrůznějších variantách došlo (v posuzovaném případě dle § 12 odst. 3 zákona). Podstatné je nabytí možnosti výkonu rozhodujícího vlivu nad činností jiného soutěžitele dle zákona a jeho uskutečňování před podáním návrhu na jeho povolení a před právní mocí rozhodnutí Úřadu o povolení spojení soutěžitelů. [26] Uskutečňování spojení soutěžitelů v rozporu s § 18 odst. 1 zákona je správním deliktem dle § 22a odst. 1 písm. d) zákona, za který je Úřad oprávněn uložit pokutu.

IV.2 Trvání protisoutěžního jednání a rozhodná právní úprava
28. Protisoutěžní jednání společnosti GRADIENT GROUP, spočívající v uskutečňování spojení před podáním návrhu na zahájení řízení o povolení spojení a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se spojení povoluje, začalo dne 5. 8. 2013, kdy tato společnost vykonala svá hlasovací práva spojená s akciemi představujícími 100% podíl na hlasovacích právech ve společnosti ALFA COMPUTER tím, že rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady rozhodla o jmenování auditora pro schválení účetní závěrky společnosti ALFA COMPUTER za období od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2013.
29. K ukončení protiprávního jednání došlo dne 7. 1. 2015, tj. dnem předcházejícím dnu nabytí právní moci Rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů GRADIENT GROUP a ALFA COMPUTER (právní moc dne 8. 1. 2015). Dnem právní moci Rozhodnutí o povolení spojení již společnost GRADIENT GROUP byla oprávněna začít vykonávat kontrolu nad společností ALFA COMPUTER.
30. Ve vztahu k ukončení porušování zákazu uskutečňování spojení je třeba zdůraznit obecný princip vyplývající z § 18 odst. 1 zákona, a to, že došlo-li k uskutečňování spojení, tj. k jeho konzumaci faktickým výkonem rozhodujícího vlivu na činnost jiného soutěžitele, pak ukončení porušování uvedeného zákazu nastane pouze tehdy, pokud Úřad pravomocným rozhodnutím spojení povolí, případně pravomocně povolí výjimku ze zákazu uskutečňování spojení před nabytím právní moci rozhodnutí, jímž se spojení povoluje, nebo pokud dojde ze strany soutěžitele uskutečňujícího spojení soutěžitelů před právní mocí rozhodnutí Úřadu o jeho povolení k dobrovolnému ukončení tohoto jednání. Uvedený obecný princip týkající se ukončení doby trvání předmětného deliktu uplatňuje také Evropská komise. [27]
31. Dle trestněprávních principů se protiprávní jednání posuzuje dle právní normy platné v době jeho spáchání (jeho dokonání), není-li pozdější právní úprava pro účastníka řízení příznivější. K tomu Úřad uvádí, že v době ukončení protiprávního jednání účastníka řízení (7. 1. 2015) byl účinný zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění jeho poslední novely provedené zákonem č. 360/2012 Sb. V průběhu Správního řízení až do vydání tohoto rozhodnutí nenabyla účinnosti žádná další novela zákona. Hmotněprávní odpovědnost účastníka řízení za jeho jednání je tedy posuzována podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 360/2012 Sb. (pro který je v rozhodnutí založena zkratka zákon ).
32. Pokud jde o určení, podle kterých procesních pravidel Úřad postupuje v tomto Správním řízení, vedeném ve věci možného uskutečnění spojení před podáním návrhu na povolení spojení a před právní mocí rozhodnutí o povolení spojení, Úřad uvádí následující. Správní řízení bylo zahájeno dne 17. 10. 2014 rovněž za účinnosti zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění jeho poslední novely provedené zákonem č. 360/2012 Sb. Jelikož v průběhu Správního řízení nebyl zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže novelizován, Úřad proto v tomto řízení postupuje (kromě zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů) podle procesních pravidel stanovených rovněž zákonem.

IV.3 Povinnost podat návrh na povolení spojení
33. K posouzení, zda byla v předmětném případě dána povinnost podat návrh na povolení spojení (notifikovat je), Úřad uvádí následující. K získání akcií představujících 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv na společnosti ALFA COMPUTER ze strany účastníka řízení došlo s účinností ode dne 2. 5. 2013 na základě Smlouvy.
34. Podle § 12 odst. 3 zákona se za spojení soutěžitelů rovněž považuje, jestliže jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele, zejména a) nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů, nebo b) smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují jiného soutěžitele kontrolovat.
35. Kontrolou ve smyslu § 12 odst. 4 zákona je třeba pro účely tohoto zákona rozumět možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, zejména na základě a) vlastnického práva nebo práva užívání k podniku kontrolovaného soutěžitele nebo jeho části, anebo b) práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele.
36. S ohledem na výše uvedené tak transakce spočívající v nabytí akcií představujících 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv na společnosti ALFA COMPUTER ze strany účastníka řízení představovala spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 zákona.
37. Podle § 13 zákona takové spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže a) celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo b) čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 3 soutěžitelem, nad nímž je získávána kontrola, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč. Na základě těchto ustanovení byly pro posouzení vzniku notifikační povinnosti u posuzovaného spojení soutěžitelů rozhodné obraty dosažené spojujícími se soutěžiteli za rok 2012.
38. K tomu Úřad uvádí, že předmětné spojení soutěžitelů splňovalo obratová kritéria podle § 13 písm. a) zákona, neboť celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za rok 2012, tedy poslední účetní období předcházející skutečnosti zakládající spojení, na trhu České republiky byl vyšší než 1,5 miliardy Kč a současně každý ze spojujících se soutěžitelů dosáhl za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč. Tím byla dána povinnost příslušné spojení soutěžitelů notifikovat dle příslušných ustanovení zákona. [28]
39. Podle § 15 odst. 2 zákona je v případech podle § 12 odst. 3 povinen podat návrh na povolení spojení soutěžitel, který má získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele, přičemž ve smyslu ustanovení § 15 odst. 3 zákona lze návrh na povolení spojení podat i před uzavřením smlouvy zakládající spojení nebo před získáním kontroly nad jiným soutěžitelem jiným způsobem.
40. V daném případě byla tedy povinna podat návrh na povolení spojení soutěžitelů společnost GRADIENT GROUP, jež na základě předmětné transakce získala možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad společností ALFA COMPUTER.
41. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že předmětná transakce představovala spojení soutěžitelů, které byl účastník řízení, jako nabyvatel výlučné kontroly, povinen notifikovat Úřadu ve smyslu výše uvedených zákonných ustanovení. Účastník řízení spojení notifikoval Úřadu až dne 9. 12. 2014.

IV.4 Výkon kontroly
42. Obecně platí, že uskutečňování spojení je založeno na možnosti výkonu rozhodujícího vlivu na chování jiného soutěžitele. V dosavadní rozhodovací praxi Úřadu bylo za uskutečňování spojení považováno jednání, které mělo nebo mohlo mít přímý nebo nepřímý vliv na vystupování kontrolovaného soutěžitele v konkurenčních a jiných soutěžních vztazích k ostatním účastníkům trhu, tj. takové jednání, které přímo nebo nepřímo určuje či ovlivňuje postavení a jednání soutěžitele na trhu.
43. Nejčastěji dochází k výkonu kontroly nad jiným soutěžitelem (k uskutečňování spojení) ve smyslu zákona výkonem hlasovacích práv spojených s držením účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů, pokud toto hlasování má vliv na obchodní chování jiného soutěžitele, [29] na odvolání a jmenování členů představenstva a dozorčí rady [30] či rozhodování o rozdělení zisku. [31] Úřad má za to, že spojení je uskutečněno až v okamžiku skutečného výkonu rozhodovacích a hlasovacích práv spojených s převedenými obchodními podíly a tento výklad Úřad konstantně ve své rozhodovací praxi aplikuje. V jednom ze svých předchozích rozhodnutí [32] Úřad konstatoval, že, cit.: smyslem § 18 odst. 1 zákona je zabránění jakéhokoli výkonu hlasovacích práv před právní mocí rozhodnutí o povolení spojení, bez ohledu na to, zda jsou přijatá rozhodnutí chápána jako vnitřní opatření (ovlivňující soutěžní chování nepřímo), anebo zda směřují vně kontrolovaného soutěžitele a k ovlivnění soutěžního chování tak dochází bezprostředně. Bez ohledu na důvody, každý takový výkon hlasovacích práv, resp. v jeho důsledku přijaté rozhodnutí valné hromady, je totiž, i přes svůj vnitropodnikový charakter, přinejmenším ovlivňováním soutěžního chování. Takové jednání je totiž vnímáno třetími subjekty, které v návaznosti na tento postup odpovídajícím způsobem reagují .
44. Uskutečňování spojení v rozporu s § 18 odst. 1 zákona prostřednictvím výkonu práv spojených s vlastnictvím obchodního podílu/cenných papírů však nemusí být jediným způsobem, jímž dochází k ovlivňování soutěžního chování jiného soutěžitele. [33]
45. V posuzovaném případě Úřad jako počátek ovlivňování soutěžního chování společnosti ALFA COMPUTER kvalifikoval rozhodnutí společnosti GRADIENT GROUP, jako jediného akcionáře společnosti ALFA COMPUTER, jmenovat společnost EKI AUDIT auditorem pro schválení účetní závěrky společnosti ALFA COMPUTER za období od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2013 , k němuž došlo dne 5. 8. 2013.
46. Následně dne 2. 12. 2013 rozhodla společnost GRADIENT GROUP jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti ALFA COMPUTER mimo jiné o (i) odvolání dosavadních členů představenstva společnosti ALFA COMPUTER z jejich funkcí a současně jmenování jejího nového člena, dále o (ii) odvolání dosavadních členů dozorčí rady společnosti ALFA COMPUTER a jmenování nových členů dozorčí rady jmenované společnosti, (iii) změně stanov společnosti ALFA COMPUTER schválením jejich nového úplného znění a (iv) o změně formy akcií společnosti ALFA COMPUTER.
47. Noví členové orgánů společnosti ALFA COMPUTER byli do svých funkcí fakticky jmenováni na základě nominace ze strany společnosti GRADIENT GROUP. Veškeré následné kroky, jež nově jmenovaní členové orgánů společnosti ALFA COMPUTER při obchodním vedení této společnosti činili, představovaly rovněž uskutečňování spojení soutěžitelů v rozporu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona.
48. Poté dne 14. 5. 2014 společnost GRADIENT GROUP jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti ALFA COMPUTER (i) vzala na vědomí zprávu představenstva společnosti ALFA COMPUTER o její podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2013, (ii) vzala na vědomí návrh představenstva společnosti ALFA COMPUTER na rozdělení jejího zisku vykázaného v účetní závěrce za účetní období od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2013, (iii) vzala na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti ALFA COMPUTER o přezkoumání její účetní závěrky za účetní období od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2013 a o přezkoumání návrhu na rozdělení jejího zisku vykázaného v účetní závěrce za účetní období od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2013, (iv) schválila účetní závěrku společnosti ALFA COMPUTER za účetní období od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2013, (v) určila společnost EKI AUDIT jako auditora pro ověření účetní závěrky společnosti ALFA COMPUTER za účetní období od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2013 a (vi) rozhodla o rozdělení zisku společnosti ALFA COMPUTER vykázaného v účetní závěrce za účetní období od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2013.
49. Z výše uvedených skutečností je tedy patrné, že v uskutečňování spojení pak účastník řízení pokračoval až do 7. 1. 2015, přičemž mu nebyla udělena individuální výjimka ze zákazu implementace spojení ve smyslu § 18 odst. 3 zákona. Účastník řízení o její udělení Úřad ani nepožádal.

IV.5 Posouzení deliktního jednání účastníka řízení z hlediska zákona
50. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že nabytí kontroly nad společností ALFA COMPUTER ze strany společnosti GRADIENT GROUP představovalo spojení soutěžitelů, které mělo být Úřadu notifikováno. Zároveň byl ale účastník řízení povinen zdržet se uskutečňování spojení soutěžitelů až do právní moci rozhodnutí o jeho povolení ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona, neboť Úřadu nepodal ani návrh na povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení dle § 18 odst. 3 zákona. Předmětné spojení bylo implementováno dříve-účastník řízení začal uskutečňovat výkon kontroly nad společností ALFA COMPUTER již od 5. 8. 2013.
51. Výše popsanými úkony výkonu kontroly nad společností ALFA COMPUTER porušil účastník řízení zákaz uskutečňování spojení před podáním návrhu na zahájení řízení a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se spojení povoluje. Úřad toto jednání hodnotí jako trvající správní delikt, kdy je vyvolán protiprávní stav a ten je následně udržován. [34]
52. K délce trvání porušení zákona Úřad uzavírá, že protiprávní jednání účastníka řízení trvalo ode dne 5. 8. 2013 do dne 7. 1. 2015 včetně. Délka trvání porušení zákona činí 1 rok, 5 měsíců a 2 dny.
53. K deliktu uskutečňování spojení před podáním návrhu a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se spojení povoluje, lze uvést, že jeho závažnost je v obecné rovině dána skutečností, že jeho uskutečňováním dochází k narušení základního principu systému kontroly spojování soutěžitelů, který je kontrolou ex ante . Nekontrolované spojování soutěžitelů pak může potenciálně přinášet narušení účinné soutěže, a poškozovat tím i spotřebitele.
54. Ohledně naplnění materiální stránky deliktu tak lze uzavřít, že předmětný delikt je v obecné rovině nepochybně způsobilý narušit objekt chráněný ve veřejném zájmu, jímž je ochrana férové hospodářské soutěže.
55. K posuzovanému konkrétnímu případu porušení ustanovení § 18 odst. 1 zákona je však třeba současně uvést, že předmětné spojení nevedlo k podstatnému narušení hospodářské soutěže na trhu maloobchodního prodeje výpočetní a kancelářské techniky, spotřební elektroniky a domácích spotřebičů. Proto Úřad uvedené spojení soutěžitelů Rozhodnutím o povolení spojení povolil, a to navíc ve zjednodušeném řízení ve smyslu ustanovení § 16a a násl. zákona.

IV.6 Zproštění odpovědnosti za delikt podle § 22b odst. 1 zákona
56. Úřad při hodnocení odpovědnosti účastníka řízení za předmětný správní delikt rovněž posoudil, zda jsou splněny předpoklady pro zproštění odpovědnosti účastníka řízení za spáchaný správní delikt podle § 22b odst. 1 zákona. [35] Účastník řízení uskutečňoval spojení před podáním návrhu na povolení spojení a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se spojení povoluje, tedy porušoval svou právní povinnost uloženou mu § 18 odst. 1 zákona. Úřad konstatuje, že neexistovala žádná objektivní skutečnost, která by účastníka řízení nutila porušovat jeho právní povinnost a uskutečňovat tak spojení soutěžitelů v rozporu se zákonem a v důsledku které účastník řízení nemohl porušování zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které bylo možné požadovat. Nejsou tak dány předpoklady pro zproštění odpovědnosti účastníka řízení za uvedený správní delikt a ustanovení § 22b odst. 1 zákona se tedy na jednání účastníka řízení neuplatní.
57. Současně Úřad uvádí, že nedošlo k zániku odpovědnosti účastníka řízení za delikt ve smyslu § 22b odst. 3 zákona, [36] neboť Úřad zahájil řízení ve lhůtě v tomto ustanovení vymezené.

IV.7 Shrnutí
58. Úřad dospěl k závěru, že soutěžitel GRADIENT GROUP v období ode dne 5. 8. 2013 do dne 7. 1. 2015 včetně uskutečňoval spojení soutěžitelů GRADIENT GROUP a ALFA COMPUTER dříve, než takové spojení Úřadu notifikoval a než nabylo právní moci rozhodnutí o povolení spojení; tím porušil zákaz uskutečňování spojení před podáním návrhu na zahájení řízení a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se spojení povoluje, obsažený v § 18 odst. 1 zákona, a spáchal správní delikt podle § 22a odst. 1 písm. d) zákona. Přitom uvedené jednání společnosti GRADIENT GROUP bylo zákonem zakázáno po celou dobu trvání tohoto jednání.

V. Odůvodnění výše pokuty
59. Podle § 22a odst. 1 písm. d) zákona se právnická osoba, jako soutěžitel, dopustí správního deliktu tím, že uskutečňuje spojení v rozporu s § 18 odst. 1 téhož zákona. Podle § 22a odst. 2 zákona se za uvedený správní delikt uloží pokuta do 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období. Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Dále se přihlédne k jednání právnické osoby nebo orgánu veřejné správy v průběhu řízení před Úřadem a jejich snaze odstranit škodlivé následky správního deliktu (§ 22b odst. 2 zákona).
60. Horní hranice pokuty, kterou lze na základě zákona uložit, je stanovena alternativně. Hranice stanovená pevnou částkou se uplatní zejména u soutěžitelů, kteří nejsou založeni za účelem podnikatelské činnosti a žádného obratu tudíž nedosahují. [37]
61. Stanovení výše pokuty v mezích zákona je věcí správního uvážení Úřadu, které se v konkrétním případě odvíjí od posouzení skutkových okolností daného případu. Dle judikatury českých soudů [38] musí konkrétní forma postihu a jeho výše působit natolik silně, aby od podobného jednání odradila i jiné nositele obdobných povinností, jaké svědčí účastníku řízení, zároveň musí být postih dostatečně znatelný v materiální sféře rušitele, aby v něm byla dostatečně obsažena i jeho represivní funkce, aniž by však byl pro něj likvidačním. Uložená pokuta by tak měla plnit jak funkci represivní, tak preventivní.
62. Za účelem zvýšení předvídatelnosti a transparentnosti svého rozhodování při ukládání pokut za porušení hmotněprávních povinností stanovených zákonem o ochraně hospodářské soutěže vydal Úřad Zásady postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při stanovování výše pokut (dále jen Zásady ), které jsou veřejně dostupné na jeho internetových stránkách. [39]
63. Při ukládání pokuty Úřad postupuje v několika krocích. Nejprve stanoví základní částku pokuty, dále zohlední prostřednictvím koeficientu času dobu trvání protisoutěžního jednání a poté vyhodnotí polehčující a přitěžující okolnosti, jež mohou vést k úpravám (ke snížení nebo zvýšení) výše pokuty. Dále posoudí, zda uložená pokuta nepřesahuje zákonem stanovenou maximální hranici. Takto získanou částku pokuty pak Úřad posoudí ve vztahu k aktuálním majetkovým poměrům podnikatelské skupiny účastníka řízení v době vydání rozhodnutí tak, aby uložená pokuta nebyla pro něho likvidační. [40]
64. Zásady [41] i dosavadní rozhodovací praxe Úřadu rozlišují tři základní kategorie protisoutěžního jednání z hlediska jeho typové nebezpečnosti pro hospodářskou soutěž, a to kategorii velmi závažných deliktů (do které se řadí zejména tzv. hard core kartely), kategorii závažných deliktů a kategorii méně závažných deliktů. Správní delikt porušení § 18 odst. 1 zákona se řadí do kategorie závažných deliktů.
65. Základní částka pokuty se pak stanoví jako podíl hodnoty prodejů (tzv. výchozí podíl) vynásobený koeficientem času. Pro kategorii závažných deliktů se tento výchozí podíl vymezuje zpravidla v rozpětí do 1 % hodnoty prodejů. Přitom Úřad hodnotí celou řadu okolností, specifických danému případu. [42]

V.1 Hodnota prodejů pro stanovení základní částky pokuty
66. Hodnotou prodejů je v souladu s bodem 18 Zásad obrat soutěžitele dosažený z prodeje zboží či služeb, jehož se protisoutěžní jednání přímo nebo nepřímo týká, a to na vymezeném geografickém trhu (dále též hodnota prodejů ). Tento princip odráží spravedlivost sankce a její přímý vztah k sankcionovanému jednání.
67. Pokud jde o delikt uskutečnění spojení spočívajícího v získání možnosti výlučně kontrolovat společnost ALFA COMPUTER ze strany účastníka řízení, společnosti GRADIENT GROUP, Úřad vycházel z obratu společností GRADIENT GROUP a ALFA COMPUTER dosaženého v oblasti maloobchodního prodeje výpočetní a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, informačních a telekomunikačních technologií a domácích spotřebičů na území České republiky, jako oblasti, ve které k uskutečněnému spojení soutěžitelů došlo a v níž se účastník řízení dopustil protiprávního jednání, a to za poslední ukončené účetní období, v němž se účastník řízení dopustil protiprávního jednání.
68. V rámci oblasti maloobchodního prodeje výše uvedených produktů na území České republiky Úřad posuzoval i dopady spojení soutěžitelů GRADIENT GROUP a ALFA COMPUTER na hospodářskou soutěž (ve zjednodušeném správním řízení sp. zn. ÚOHS-S1067/2014/KS ve věci povolení tohoto spojení soutěžitelů), protože se v této oblasti činnost spojujících se soutěžitelů překrývá. Avšak s ohledem na skutečnost, že předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzovalo obavy z narušení hospodářské soutěže a naplňovalo i podmínky pro jeho povolení dle § 16a zákona, bylo další členění relevantního trhu ponecháno otevřené. Úřad však uvádí, že skutečnost, že při posouzení dopadů spojení soutěžitelů GRADIENT GROUP a ALFA COMPUTER nebyl detailněji vymezen relevantní trh, nemá vliv na výši obratů spojujících se soutěžitelů, ze kterých se počítá pokuta, neboť i kdyby byl relevantní trh vymezen v daném případě podrobněji, hodnoty prodejů z trhů dotčených spojením by se tím nezměnily; vždy by byly započítány obraty, které spojující se soutěžitelé dosáhli při maloobchodním prodeji výše uvedených produktů.
69. Posledním ukončeným účetním obdobím, v němž se účastník řízení dopustil protiprávního jednání, které je předmětem tohoto Správního řízení, je rok 2014. Skupina GRADIENT dosáhla v roce 2014 na území České republiky ve výše uvedené oblasti obrat 1 862 439 000,-Kč. Oproti tomu společnost ALFA COMPUTER [ obchodní tajemství ] nedosáhla v roce 2014 žádného obratu. Obchodní aktivity společnosti ALFA COMPUTER následně převzala společnost TSB, jež je kontrolována společností GRADIENT GROUP. Úřad tak pro vymezení základní částky pokuty vyšel z hodnoty prodejů ve výši 1 862 439 000,- Kč, jakožto obratu spojením vzniklého subjektu GRADIENT GROUP/ALFA COMPUTER, resp. společnosti TSB, jež fakticky vykonává obchodní činnost v oblasti prodeje výpočetní a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, informačních a telekomunikačních technologií a domácích spotřebičů ze společností náležejících do podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí účastník řízení.

V.2 Stanovení výchozího podílu hodnoty prodejů pro základní částku pokuty
70. Při rozhodování o vymezení podílu hodnoty prodejů v rámci možného rozpětí do 1 % za závažnost deliktu vycházel Úřad z následujících úvah.
71. Uskutečňování spojení před podáním návrhu a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se spojení povoluje, je typově závažný delikt. Jeho typová závažnost je dána tím, že předmětné porušení zákona narušuje základní princip systému kontroly spojování soutěžitelů, který je kontrolou ex ante . Nekontrolované spojování soutěžitelů může přinášet narušení účinné soutěže a poškozovat tím i spotřebitele; prostřednictvím spojení soutěžitelů pak lze dosahovat v konkrétních případech týchž negativních důsledků pro soutěž a pro spotřebitele, jaká přinášejí jiná zakázaná protisoutěžní jednání. Z tohoto důvodu je Úřadu svěřena výlučná pravomoc k posouzení slučitelnosti připravovaného spojení s pravidly soutěže na tuzemském trhu. Soutěžitelům pak zákon ukládá povinnost notifikovat Úřadu spojení, která splňují zákonem stanovená obratová kritéria.
72. Vedle této typové závažnosti deliktu Úřad hodnotí také individuální či konkrétní závažnost deliktu, kdy je zohledněno především to, zda v rozporu se zákazem § 18 odst. 1 zákona uskutečněné spojení soutěžitelů vedlo k podstatnému narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu, resp. ve spojením dotčené oblasti.
73. Při posouzení individuální či konkrétní závažnosti deliktu Úřad přihlíží k řadě skutečností, jejichž povaha a význam se mění dle okolností specifických danému případu. Hodnocení individuální závažnosti deliktu se může lišit, např. může vést k závěru, že tentýž delikt spáchaný soutěžitelem bude vykazovat vyšší míru závažnosti, dopustil-li se ho soutěžitel s vysokým tržním podílem. Naproti tomu stejný delikt bude hodnocen jako méně závažný, pokud se ho dopustil soutěžitel s nízkým tržním podílem.
74. Při posouzení individuální závažnosti se dále zohledňuje způsob spáchání deliktu, jakož i další okolnosti, za nichž byl delikt spáchán, specifické danému případu.
75. Při stanovení výchozího podílu z hodnoty prodejů za závažnost v rámci možného rozpětí do 1 % z hodnoty prodejů v oblasti, v níž k předmětnému spojení soutěžitelů došlo, vzal Úřad v úvahu skutečnost, že uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů GRADIENT GROUP a ALFA COMPUTER nevedlo k podstatnému narušení hospodářské soutěže, nebyl zjištěn závažný negativní dopad protiprávního jednání na soutěž a spotřebitele a spojení samotné bylo následně bez závazků ve zjednodušeném řízení povoleno. Úřad při posouzení konkrétní závažnosti deliktu přihlédl rovněž k tomu, že účastník řízení se porušení zákazu stanoveného v § 18 odst. 1 zákona dopustil neúmyslně, což vycházelo z jeho nezkušenosti v oblasti akvizic. Úřad současně zohlednil, že účastník řízení své jednání nijak netajil a spojení soutěžitelů uskutečnil transparentní formou převodu akcií společnosti ALFA COMPUTER, kde lze z veřejně přístupných listin v rámci obchodního rejstříku realizaci takovéto transakce zjistit. Úřad proto v případě účastníka řízení nedovodil úmyslné porušení zákona, které by zvyšovalo závažnost protisoutěžního jednání.
76. Úřad se vzhledem k těmto skutečnostem pohyboval při stanovení výchozího podílu z hodnoty prodejů za závažnost u spodní hranice možného rozpětí (do 1 %) dle Zásad, a základní částku pokuty za závažnost stanovil podílem 0,1 % z hodnoty prodejů [43] ve spojením dotčené oblasti. Základní částka pokuty za závažnost tak činí 1 862 439,-Kč.

V.3 Délka trvání deliktu pro účely stanovení výše pokuty
77. V dalším kroku Úřad zohlednil délku trvání zkoumaného deliktu, která zpravidla zvyšuje závažnost deliktu. [44] U deliktu se obecně delší doba jeho trvání promítá do závažnosti; s delší dobou trvání porušení se zvyšuje riziko negativních důsledků pro soutěž i spotřebitele.
78. Délka porušování zákona pro účely stanovení pokuty je v případě správního deliktu, jehož se dopustil účastník řízení, počítána od 5. 8. 2013 do 7. 1. 2015, činí tedy cca 1 rok a 5 měsíců. Koeficient času je roven 1,09 a základní částka pokuty po zohlednění délky trvání deliktního jednání je tedy stanovena ve výši 2 030 059,-Kč.

V.4 Úprava základní částky pokuty
79. Po určení základní částky pokuty Úřad u každého případu posuzuje, zda pro daného soutěžitele existují přitěžující či polehčující okolnosti, které by byly důvodem ke zvýšení či snížení pokuty. Mezi přitěžující okolnosti se obecně řadí například, že účastník se dopustil úmyslného porušení zákona, že se již dříve dopustil protisoutěžního jednání apod. Naopak za polehčující okolnosti lze např. považovat skutečnosti, že účastník řízení s Úřadem v průběhu řízení spolupracoval v míře výrazně nad rámec jeho zákonné povinnosti a že jeho spolupráce přispěla k objasnění deliktu, či svou účast na protisoutěžním jednání ukončil ještě před zahájením správního řízení apod.
80. Za polehčující Úřad v daném případě považoval okolnost, že účastník řízení s Úřadem v průběhu řízení spolupracoval, a to v míře nad rámec jeho zákonné povinnosti, přičemž jeho spolupráce přispěla k rychlejšímu objasnění deliktu. [45]
81. V daném případě Úřad neshledal žádné přitěžující okolnosti.
82. Vzhledem k výše uvedené polehčující okolnosti snížil Úřad základní částku pokuty (upravenou koeficientem času) o 10 %. Výsledná výše pokuty za posuzovaný delikt činí 1 827 053,-Kč, po zaokrouhlení na celé tisíce Kč dolů činí částku 1 827 000 ,-Kč.

V.5 Uložení pokuty ve snížené výměře v důsledku procedury narovnání
83. Protože účastník řízení splnil všechny podmínky pro snížení pokuty dle § 22ba odst. 2 zákona v proceduře narovnání (viz k tomu blíže body 12-15 odůvodnění tohoto rozhodnutí), Úřad přikročil ke snížení výsledné výše pokuty o 20 %.

V.6 Konečná výše pokuty
84. Konečná výše pokuty stanovená účastníkovi řízení tak činí po zaokrouhlení na celé tisíce dolů 1 461 000,-Kč (slovy: jeden milion čtyři sta šedesát jedna tisíc korun českých).
85. Uloženou pokutu je účastník řízení povinen uhradit ve lhůtě uvedené ve výrokové části II. tohoto rozhodnutí, tj. ve lhůtě do 90 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Úhrada se provede na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj, číslo účtu 3754­17721621/0710, variabilní symbol-identifikační číslo účastníka řízení.

V.7 Naplnění § 22a odst. 2 zákona
86. Úřad dále zkoumal, zda stanovená výše pokuty naplňuje kritérium § 22a odst. 2 zákona, tj. nepřesahuje 10 % z čistého obratu soutěžitele (podnikatelské skupiny účastníka řízení) dosaženého jím za poslední ukončené účetní období [46] (tj. za rok 2014). Účastník řízení, společnost GRADIENT GROUP, prostřednictvím své dceřiné společností TSB, dosáhl v roce 2014 čistého obratu ve výši cca 1,9 mld. Kč. [47] Úřad tak konstatuje, že uložená pokuta ve výši 1 461 000,-Kč zdaleka nedosahuje zákonem stanovené maximální možné hranice pro uložení pokuty za prokázaný delikt, neboť činí méně než 0,1 % čistého obratu společnosti GRADIENT GROUP, dosahovaného prostřednictvím její dceřiné společnosti TSB.

V.8 Posouzení, zda pokuta není pro účastníka řízení likvidační
87. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda je účastník řízení s ohledem na svou aktuální celkovou majetkovou a finanční situaci schopen pokutu uhradit, resp. zda ukládaná pokuta nemůže být považována z tohoto důvodu za nepřiměřenou či likvidační. Při možném likvidačním charakteru pokuty Úřad přihlédl k situaci porušitele, tj. soutěžitele GRADIENT GROUP (tj. včetně jím kontrolované společnosti TSB). Úřad bral proto v úvahu celkový čistý obrat a další údaje účetních výkazů vypovídající o finanční a majetkové situaci účastníka řízení (včetně společnosti TSB). Z Úřadem zjištěných podkladů a informací vyplývá, že v účetním roce 2014 vykázal účastník řízení v roce 2014 čistý obrat ve výši cca 1,9 mld. Kč a čistý zisk (po zdanění) ve výši 42,5 mil. Kč. Výše ukládané pokuty je přiměřená okolnostem případu a neznamená finanční ohrožení podnikání či existence účastníka řízení, nemá tedy likvidační charakter.

VI. Náklady řízení
88. Podle § 79 odst. 5 správního řádu uloží správní orgán účastníku řízení povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou, pokud vyvolal správní řízení porušením své právní povinnosti. Výši paušální částky stanoví § 6 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku (dále jen vyhláška ), které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení.
89. Správní řízení sp. zn. ÚOHS-S837/2014/KS bylo vyvoláno porušením právní povinnosti účastníka řízení vyplývající z ustanovení § 18 odst. 1 zákona, čímž se účastník řízení dopustil správního deliktu podle § 22a odst. 1 písm. d) zákona, a proto mu Úřad uložil povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu ve spojení s § 6 vyhlášky. S ohledem na skutečnost, že se nejednalo o zvlášť složitý případ, paušální částka, kterou je účastník řízení povinen zaplatit, činí 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).
90. Náklady řízení je účastník řízení povinen uhradit ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Úhrada se provede na účet Úřadu vedený u České národní banky v Brně, číslo účtu 19-24825621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 2014000 837 .

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.


otisk úředního razítka

Mgr. Michael Mikulík, LL.M.
místopředseda Úřadu
pro oblast hospodářské soutěže

Právní moc: 12. 1. 2016


Obdrží:
Mgr. Jiří Zrník, advokát
Horní náměstí 205/12
779 00 Olomouc
ID datové schránky: terfuc2


Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy


[1] Poznámka Úřadu: jde o aktuálně platné sídlo; do 20. 5. 2015 se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, 28. října 2020/231, od 20. 5. 2015 do 21. 11. 2015 se sídlem Ostrava, Hrabová, Na Rovince 873.
[2] Viz https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=17386837&subjektId=261346&spis=819485 .
[3] Poznámka Úřadu: jde o aktuálně platné sídlo; do 20. 5. 2015 se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, 28. října 2020/231, od 20. 5. 2015 do 21. 11. 2015 se sídlem Ostrava, Hrabová, Na Rovince 873.
[4] Čistý obrat ve smyslu § 14 zákona soutěžitele GRADIENT GROUP činil v roce 2012 cca 1,3 mld. Kč, zatímco čistý obrat společnosti ALFA COMPUTER za rok 2012 činil cca 800 mil. Kč.
[5] Doručením oznámení o zahájení správního řízení č.j. ÚOHS-S837/2014/KS-21730/2014/840/LBř ze dne 14. 10. 2014 společnosti GRADIENT GROUP, jako účastníkovi řízení.
[6] Ze Smlouvy bylo zjištěno, že v období přede dnem 2. 5. 2013 byl jediným akcionářem společnosti ALFA COMPUTER pan P. M., který vlastnil všech 20 kusů akcií na majitele vydaných společností ALFA COMPUTER.
[7] Viz listy č. 37-40 spisu.
[8] Ú častník řízení byl o těchto skutečnostech informován na ústním jednání, které se konalo dne 3. 7. 2015-viz listy č. 255-257 spisu.
[9] Přípisem č. j. ÚOHS-S837/2014/KS-13964/2015/840/LBř ze dne 10. 6. 2015, který byl téhož dne doručen právnímu zástupci účastníka řízení-viz list č. 251 spisu.
[10] Viz § 22ba odst. 2 zákona.
[11] Svým přípisem č.j. ze dne 17. 6. 2015, který byl téhož dne doručen Úřadu-viz listy č. 252-253.
[12] Viz přípis Úřadu č. j. ÚOHS-S837/2014/KS-15544/2015/840/LBř ze dne 24. 6. 2015, který byl doručen právnímu zástupci účastníka řízení dne 25. 6. 2015-viz list č. 254 spisu.
[13] Toto ústní jednání bylo nařízeno přípisem Úřadu č. j. ÚOHS-S837/2014/KS-15544/2015/840/LBř ze dne 24. 6. 2015, který byl doručen právnímu zástupci účastníka řízení dne 25. 6. 2015-viz list č. 254 spisu.
[14] Viz protokol pořízený o tomto ústním jednání-viz listy č. 255-257 spisu.
[15] Svým přípisem č.j. ze dne 17. 7. 2015, který byl téhož dne doručen Úřadu-viz listy č. 258-260 spisu.
[16] Viz např. rozhodnutí Úřadu č.j. ÚOHS-S148/2011/KS-897/2013/840/LBř ze dne 15. 1. 2013 ve věci KAREL HOLOUBEK-Trade Group /Karlovarská teplárenská. Viz také Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 8. 11. 2013 o proceduře směřující k urychlení průběhu správního řízení využitím institutu žádosti o snížení pokuty dle § 22ba odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže (procedura narovnání), které je dostupné na internetových stránkách Úřadu ( http://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html ).
[17] Viz Sdělení výhrad č.j. ÚOHS-S837/2014/KS-26327/2015/840/LBř ze dne 4. 9. 2015-listy č. 261-267 spisu.
[18] Viz listy č. 268-269 spisu.
[19] Viz Smlouva-listy č. 9-16 spisu.
[20] Viz listy č. 37-40 spisu.
[21] Viz listy č. 26-36 spisu.
[22] Viz listy č. 18-19 spisu.
[23] Viz sbírka listin v obchodním rejstříku .
[24] Viz www.tsbohemia.cz .
[25] Viz www.alfacomp.cz , resp. www.alfa.cz .
[26] Viz § 12 odst. 4 zákona, podle kterého se kontrolou rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, mimo jiné na základě práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele.
[27] Viz rozhodnutí Evropské komise z 10. června 2009, ve věci neohlášeného spojení-případ M.4994 Electrabel (bod 211).
[28] Viz poznámka pod čarou č. 4 odůvodnění tohoto rozhodnutí.
[29] Viz např. rozhodnutí Úřadu č.j. S 13/04-654/04 ze dne 13.2.2004 ve věci MILKAGRO (uskutečňování spojení bylo spatřováno v uzavírání smluv s dodavateli a odběrateli, vymáhání práv a závazků nabývaného soutěžitele či vykonávání práv a povinností z pracovněprávních vztahů) nebo rozhodnutí Úřadu č.j. S 224/03-1271/04 ze dne 19.3.2004 ve věci Karlovarské minerální vody (uskutečňování spojení ve formě přímého ovlivňování obchodní strategie nabývané společnosti).
[30] Viz např. rozhodnutí Úřadu č.j. S 97/02-2440/02 ze dne 15.7.2002 ve věci Lasselsberger či rozhodnutí Úřadu č.j. S 168/03-3399/03 ze dne 15.9.2003 ve věci LAHVÁRNA OSTRAVA.
[31] Viz např. rozhodnutí Úřadu č.j. S 139/02-2255/02 ze dne 27.6.2002 ve věci Lasselsberger či rozhodnutí Úřadu č.j. S 21/05-4124/5 ze dne 29.6.2005 ve věci MIRA Beteiligungsholding .
[32] Viz rozhodnutí Úřadu č.j. S 97/02-2440/02 ze dne 15.7.2002 ve věci Lasselsberger .
[33] Takto Úřad postupoval při posouzení počátku porušení zákazu podle § 18 odst. 1 zákona v případě sp. zn. S 225/2009 Lumius/Českomoravská energetická , kdy v den nabytí akcií (20. 4. 2009) umožňujících společnosti Lumius, spol. s r.o. kontrolovat společnost Českomoravská energetická, a.s., ale ještě před výkonem hlasovacích práv s těmito akciemi spojených na valné hromadě uvedené společnosti, považoval Úřad za počátek porušení zákazu podle § 18 odst. 1 zákona (i) to, že z podnětu společnosti Lumius spol. s r.o. udělilo téhož dne představenstvo společnosti Českomoravská energetická, a.s. generální plnou moc obchodnímu řediteli společnosti Lumius, spol. s r.o. k uskutečňování právních úkonů jménem společnosti Českomoravská energetická, a.s., a (ii) to, že společnost Lumius, spol. s r. o. v postavení majoritního akcionáře společnosti Českomoravská energetická, a.s. odsouhlasila pro potřeby zasedání představenstva této společnosti konaného dne 28. 4. 2009 její postup týkající se zahájení jednání o prodeji akciového podílu společnosti Českomoravská energetická, a.s. v její dceřiné společnosti.
[34] Povahu správního deliktu uskutečňování spojení v rozporu s § 18 odst. 1 zákona jako trvajícího deliktu potvrzuje také např. rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 29 Af 64/2012 ze dne 26. 6. 2014 v právní věci žalobce Best, a.s. (viz odst. 35. odůvodnění tohoto rozsudku Krajského soudu v Brně) a Evropská komise ve svém rozhodnutí ze dne 23. 7. 2014 ve věci M.7184 nedovoleného uskutečňování spojení Marine Harvest/Morpol (viz především odst. 125 a 166. odůvodnění rozhodnutí Evropské komise).
[35] Podle § 22b odst. 1 zákona právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
[36] Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.
[37] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 31 Ca 64/2004 ze dne 31. 5. 2006 ve věci ČEZ.
[38] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 27/2006 ze dne 6. 4. 2007 ve věci ČSAD Liberec.
[39] Viz http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/zakazane-dohody-a-zneuziti-dominance/zasady-stanovovani-pokut.html
[40] Viz k tomu rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 Afs 7/2011 ze dne 29. 3. 2012 ve věci DELTA PEKÁRNY .
[41] Viz body 21 až 24 Zásad.
[42] Viz bod 29 a 30 Zásad.
[43] Viz hodnoty prodejů ve výši 1 862 439 000 Kč (bod 69 tohoto rozhodnutí).
[44] Viz též rozhodnutí Evropské komise IV/M.969 A. P. Mller (bod 19).
[45] V této souvislosti Úřad poukazuje i na to, že účastník řízení sám usiloval o zjednání nápravy, když podal návrh na povolení předmětného spojení.
[46] Posledním účetním obdobím se dle platné judikatury rozumí poslední ukončené období před vydáním prvostupňového rozhodnutí.
[47] Podle účetních údajů obsažených ve výkazu zisku a ztrát společnosti TSB ke dni 31. 12. 2014 (viz https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=40448022&subjektId=674127&spis=818482 ).