UOHS S82/2007
Rozhodnutí: S 82/07-7453/07/620 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. a KAUČUK, a.s.
Účastníci FIRMACHEMICZNA DWORY S.A., Polská republika KAUČUK, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 30. 4. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 99 KB


S 082/2007/KS-07453/2007/620 V Brně dne 16. dubna 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 82/07, zahájeném dne 16. března 2007 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A., se sídlem ul. Chemików 1, Oświeçim, Polská republika, ve správním řízení zastoupená Luďkem Vránou, advokátem, se sídlem, Na Příkopě 19, Praha 1, na základě plné moci ze dne 27. února 2007, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A., se sídlem ul. Chemików 1, Oświeçim, Polská republika, a KAUČUK, a.s., se sídlem O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou, okr. Mělník, IČ: 25053272, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi akcií uzavřené dne 30. ledna 2007 mezi společností FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A., se sídlem ul. Chemików 1, Oświeçim, Polská republika, jako kupujícím, a společností UNIPETROL, a.s., se sídlem Klimentská 10, Praha 1, IČ: 61672190, jako prodávajícím, v jejímž důsledku nabude společnost FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A., se sídlem ul. Chemików 1, Oświeçim, Polská republika, akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti KAUČUK, a.s., se sídlem O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou, okr. Mělník, IČ: 25053272, a získá tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 13/2007 ze dne 28. března 2007. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K posuzované transakci má dojít na základě Smlouvy o koupi akcií, která byla dne 30. ledna 2007 uzavřena mezi společností FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A., se sídlem ul. Chemików 1, Oświeçim, Polská republika (dále jen "FIRMA CHEMICZNA DWORY" nebo "navrhovatel"), jako kupujícím, a společností UNIPETROL, a.s., se sídlem Klimentská 10, Praha 1, IČ: 61672190 (dále jen "UNIPETROL"), jako prodávajícím. V době před transakcí je společnost UNIPETROL výlučným akcionářem společnosti KAUČUK, a.s., se sídlem O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou, okr. Mělník, IČ: 25053272 (dále jen "KAUČUK").
Po uskutečnění předmětné transakce nabude společnost FIRMA CHEMICZNA DWORY akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti KAUČUK. Podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona se za spojení soutěžitelů považuje mimo jiné situace, kdy jeden nebo více podnikatelů získá nabytím účastnických cenných papírů, a to mimo jiné akcií, možnost kontrolovat jiného soutěžitele. Vzhledem ke skutečnosti, že nabytím 100% akciového podílu ve společnosti KAUČUK získá společnost FIRMA CHEMICZNA DWORY možnost samostatně vykonávat rozhodující vliv na činnost společnosti KAUČUK, a tedy tuto společnost výlučně kontrolovat 1 , představuje předmětná transakce spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona.
V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka podle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost FIRMA CHEMICZNA DWORY je akciovou společností založenou podle práva Polské republiky, která je celosvětově činná v chemickém sektoru, přičemž se zabývá především výrobou meziproduktů určených k dalšímu zpracování. Její činnost se soustředí na tři stěžejní skupiny výrobků, kterými jsou (i) syntetický kaučuk, (ii) polymerové plasty a (iii) vinylové a kopolymerní disperze. Společnost FIRMA CHEMICZNA DWORY je přítomná na území České republiky prostřednictvím dovozů. Společnost FIRMA CHEMICZNA DWORY patří do skupiny M. Solowowa, která působí prostřednictvím dalších subjektů například v oblasti nemovitostí a kapitálových investic, oblasti výroby keramiky a sanitárního zboží, oblasti výroby dřevěných podlahových krytin či výroby kartónů, obalů a balících
materiálů.
(7) Nabývaná s
polečnost KAUČUK je v době před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů kontrolována ze strany společnosti UNIPETROL, jež náleží do skupiny PKN Orlen 2 . Podnikatelská činnost společnosti KAUČUK se zaměřuje na výrobu a prodej styrenových materiálů a syntetického kaučuku. Vedle toho společnost KAUČUK vyrábí petrochemické suroviny, jako jsou například styren, etylbenzen, butadien a rafinát 1. Společnost KAUČUK výlučně kontroluje společnost K-PROTOS, a.s., se sídlem Areál Kaučuk 880, Kralupy nad Vltavou, IČ: 25617214 (dále jen "K-PROTOS").
Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy 3 . Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly. Z výše podaného popisu předmětného spojení je patrné, že nabývaným soutěžitelem je společnost KAUČUK, a to včetně její dceřiné společnosti K-PROTOS.
Nabývaný soutěžitel se s navrhovatelem překrývají v následujících produktech, jimi vyráběných a dodávaných na území České republiky:
emulzní styren-butadienový kaučuk (E-SBR),
zpěňovatelný polystyren (EPS),
standardní polystyren (GPPS) a vysoce houževnatý polystyren (HIPS) a
styren.
U ostatních produktů náležejících do výrobkového portfolia spojujících se soutěžitelů se jejich činnosti nepřekrývají.
Emulzní styren-butadienový kaučuk (E-SBR) představuje vedle butadienvinylpyridinového kaučuku (PBR) druh syntetického kaučuku 4 , přičemž oba produkty náleží mezi elastomery, což jsou látky vyznačující se vysokou pružností. Emulzní styren-butadienový kaučuk (E-SBR) se využívá zejména v gumárenském a automobilovém průmyslu k produkci pneumatik. Emulzní styren-butadienový kaučuk (E-SBR) i butadienvinylpyridinový kaučuk (PBR) se vyrábí polymerací na bázi butadienu. V závislosti na způsobu a trvání polymerace, stejně jako příměsi dalších látek, se liší struktura polymeru a tím i jeho vlastnosti (například rozdílný stupeň elasticity). Při tzv. homopolymeraci butadienu (tedy polymeraci butadienu samotného) vzniká butadienvinylpyridinový kaučuk (PBR). Je-li polymerován butadien společně se styrolem, vzniká butadien-styrenový kaučuk (SBR). Rozlišuje se přitom, zda je tento butadien-styrenový kaučuk (SBR) získáván v podobě emulze (emulzní styren-butadienový kaučuk; E-SBR), nebo v podobě roztoku (roztokový styren-butadienový kaučuk; SSBR). Skutečnost, že jednotlivé, výše popsané druhy syntetického kaučuku, získávají v procesu jejich produkce odlišné vlastnosti, z nich činí produkty vzájemně nezastupitelné. Tento závěr podporují i zjištění, že (i) odběratelé syntetického kaučuku (zejména výrobci pneumatik) nakupují od výrobce vždy takový druh syntetického kaučuku, který odpovídá přesně specifikovaným požadovaným vlastnostem, a (ii) výrobní zařízení jsou budována vždy pro daný druh syntetického kaučuku a přechod z výroby jednoho druhu syntetického kaučuku na druh jiný je velice obtížný. Emulzní styren-butadienový kaučuk (E-SBR) tedy tvoří z hlediska věcného samostatný relevantní trh. Při geografickém vymezení relevantního trhu vzal Úřad v úvahu především (i) nízkou úroveň přepravních nákladů, (ii) neexistenci cenových rozdílů v rámci Evropy, (iii) vysoký objem obchodu s emulzním styren-butadienovým kaučukem (E-SBR) jak v rámci Evropy, tak mezi Evropou a ostatními částmi světa, a (iv) skutečnost, že výrobci pneumatik coby klíčoví odběratelé emulzního styren-butadienového kaučuku (E-SBR) tento produkt nakupují centrálně. Z pohledu geografického lze tak trh emulzního styren-butadienového kaučuku (E-SBR) vymezit územím přesahujícím hranice České republiky, a to přinejmenším územím Evropského hospodářského prostoru .
Zpěňovatelný polystyren (EPS) je druh styrenového plastu, který se vyrábí polymerací ze styrenu a nadouvadel. Zpěňovatelný polystyren (EPS) se využívá především ve stavebnictví (tepelné izolace), dále v automobilovém průmyslu či jako obalový materiál. Z hlediska věcného Úřad pro účely daného správního řízení vymezil trh zpěňovatelného polystyrenu (EPS) za samostatný relevantní trh . Na trh zpěňovatelného polystyrenu (EPS) lze vztáhnout při jeho geografickém vymezení ta zjištění, která Úřad učinil při geografickém vymezení relevantního trhu emulzního styren-butadienového kaučuku (E-SBR), i geografický relevantní trh zpěňovatelného polystyrenu (EPS) je tak tvořen přinejmenším územím Evropského hospodářského prostoru .
Standardní polystyren (GPPS) a vysoce houževnatý polystyren (HIPS) jsou termoplasty vyráběné ze styrenu v polymeračním procesu, které se využívají zejména ve stavebnictví a při výrobě nábytku a zařízení, dále pak v automobilovém průmyslu či jako obalový materiál. Standardní polystyren (GPPS) i vysoce houževnatý polystyren (HIPS) patří do skupiny tzv. kompaktních polystyrenů, které jsou obvykle vyráběny ve stejném výrobním závodě, jejich výroba probíhá na stejné výrobní lince prostřednictvím obdobného výrobního postupu. Oba produktu jsou z pohledu odběratele vzájemně zastupitelné, přičemž jejich prodejní cena je obdobná. Z hlediska věcného tak Úřad pro účely daného správního řízení vymezil jako věcně relevantní trh standardního polystyrenu (GPPS) a vysoce houževnatého polystyrenu (HIPS) . Na tento relevantní trh lze vztáhnout při jeho geografickém vymezení ta zjištění, která Úřad učinil při geografickém vymezení relevantního trhu emulzního styren-butadienového kaučuku (E-SBR), i geografický relevantní trh standardního polystyrenu (GPPS) a vysoce houževnatého polystyrenu (HIPS) je tedy tvořen přinejmenším územím Evropského hospodářského prostoru.
Styren se vyrábí katalytickou dehydrogenací z etylbenzenu a jako chemický meziprodukt se používá k výrobě styrenových plastů 5 , emulzního styren-butadienového kaučuku (E-SBR), dalších plastů a syntetických kaučuků. Vzhledem ke skutečnosti, že styren je při výrobě styrenových plastů a dalších produktů nezastupitelný, vymezil Úřad pro účely daného správního řízení jako relevantní z pohledu věcného samostatný trh styrenu . Z pohledu geografického zahrnuje tento trh přinejmenším území Evropského hospodářského prostoru .
Z pohledu časového jsou vymezené relevantní trhy trvalé, charakterizované pravidelně se opakujícími dodávkami.
Na relevantním trhu emulzního styren-butadienového kaučuku (E-SBR) na území Evropského hospodářského prostoru dosahuje tržní podíl společnosti FIRMA CHEMICZNA DWORY výše cca [ obchodní tajemství ] % a rovněž tak tržní podíl nabývaného soutěžitele na tomto relevantním trhu se pohybuje kolem hranice [ obchodní tajemství ] %. Po uskutečnění předmětného spojení bude tržní podíl spojením vzniklého subjektu na relevantním trhu emulzního styren-butadienového kaučuku (E-SBR) na území Evropského hospodářského prostoru činit cca [ obchodní tajemství ] %.
Na relevantním trhu zpěňovatelného polystyrenu (EPS) na území Evropského hospodářského prostoru se tržní podíl obou spojujících se soutěžitelů pohybuje mezi [ obchodní tajemství ] %. Po uskutečnění předmětného spojení se tak bude tržní podíl spojením vzniklého subjektu na relevantním trhu zpěňovatelného polystyrenu (EPS) na území Evropského hospodářského prostoru pohybovat v rozmezí [ obchodní tajemství ].
Na relevantním trhu standardního polystyrenu (GPPS) a vysoce houževnatého polystyrenu (HIPS) na území Evropského hospodářského prostoru činí tržní podíl společnosti FIRMA CHEMICZNA DWORY cca [ obchodní tajemství ] %, zatímco společnost KAUČUK na tomto relevantním trhu dosahuje tržního podílu cca [ obchodní tajemství ] %. Po uskutečnění předmětného spojení bude tržní podíl spojením vzniklého subjektu na relevantním trhu standardního polystyrenu (GPPS) a vysoce houževnatého polystyrenu (HIPS) na území Evropského hospodářského prostoru činit cca [ obchodní tajemství ] %.
Na relevantním trhu styrenu na území Evropského hospodářského prostoru se tržní podíl obou spojujících se soutěžitelů pohybuje hluboko pod hranicí [ obchodní tajemství ] % a i po uskutečnění předmětného spojení nepřesáhne tržní podíl spojením vzniklého subjektu hranici [ obchodní tajemství ] %.
Na relevantních trzích zpěňovatelného polystyrenu (EPS), standardního polystyrenu (GPPS) a vysoce houževnatého polystyrenu (HIPS) a styrenu na území Evropského hospodářského prostoru nepřesáhnou tržní podíly spojením vzniklého subjektu hranice [ obchodní tajemství ] %, lze tak již na základě tohoto zjištění dospět k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na uvedených relevantních trzích.
Na relevantním trhu emulzního styren-butadienového kaučuku (E-SBR) na území Evropského hospodářského budou spojující se soutěžitelé i nadále čelit konkurenci ze strany dalších výrobců emulzního styren-butadienového kaučuku (E-SBR), mezi nimiž nejvýznamnější jsou společnosti Dow Chemicals, Polimeri Europa, Sibur, Lukoil či Lanxess.
Společnost FIRMA CHEMICZNA DWORY je částečně vertikálně integrována, když provozuje svoje zařízení na výrobu styrenu, zatímco etylbenzen a z něj vyráběný butadien odebírá na základě smluv od na ní nezávislých petrochemických producentů 6 . Společnost KAUČUK si zajišťuje svoji potřebu surovin nezbytných pro výrobu etylbenzenu odběry v rámci skupiny PKN Orlen, etylbenzen vyrábí a následně zpracovává ve svých zařízeních. Rovněž tak suroviny pro výrobu butadienu si společnost KAUČUK obstarává v rámci skupiny PKN Orlen a butadien vyrábí a dále zpracovává ve svých zařízeních, část butadienu pak nakupuje od subjektů stojících mimo skupinu PKN Orlen. Pokud se týká vertikální integrace konkurenčních výrobců styren-butadienového kaučuku (E-SBR), pak bylo Úřadem zjištěno, že tito konkurenti pravidelně integrují do skupiny subjektů jimi kontrolovaných výrobce surovin nezbytných k produkci styren-butadienového kaučuku (E-SBR), tj. butadienu a styrenu.
Převážnou část poptávky po styren-butadienovém kaučuku (E-SBR) představují výrobci pneumatik pro motorová vozidla, kteří disponují vysokou vyjednávací silou vůči svým dodavatelům.
Po zhodnocení situace na vymezených relevantních trzích, zejména pak relevantním trhu styren-butadienového kaučuku (E-SBR) na území Evropského hospodářského prostoru, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na vymezených relevantních trzích, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I

Právní moc: 30.4. 2007Rozhodnutí obdrží:
Luděk Vrána, advokát
Linklaters, v.o.s., advokátní kancelář
Palác Myslbek
Na Příkopě 19
117 19 Praha 1
1 Viz definice pojmu kontrola v § 12 odst. 4 zákona.
2 Skupina PKN Orlen je jedním z největších zpracovatelů ropy ve střední Evropě.
3 Podle § 2 odst. 2 zákona je relevantním trhem trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
4 Syntetický kaučuk je v rozhodovací praxi Evropské komise z pohledu věcného odlišován od kaučuku přírodního-k tomu viz například rozhodnutí Evropské komise IV/M.146 ve věci spojení Metallgesellschaft / Safic Alcan.
5 Mimo jiné zpěňovatelného polystyrenu (EPS), standardního polystyrenu (GPPS) a vysoce houževnatého polystyrenu (HIPS).
6 Jedním z jejích dodavatelů etylbenzenu je [ obchodní tajemství ].