UOHS S8/2005
Rozhodnutí: OOHS/S8/05-9885/2006-720 Instance I.
Věc Návrh na povolení spojení soutěžitelů MIRA Beteiligungsholding GmbH a Poděbradka, a.s.
Účastníci MIRA Beteiligungsholding GmbH, se sídlem Tagetthoffstrasse 1, 1015 Vídeň, Rakousko Poděbradka, a.s., se sídlem Nymburská 239/VII, Poděbrady, IČ: 47550562
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 16. 6. 2006
Související rozhodnutí S008/05 , R 10/05
Dokumenty dokument ke stažení 82 KB


S 8/05-9885/2006/720 V Brně dne 30. května 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 8/05, zahájeném dne 17. února 2005 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost MIRA Beteiligungsholding GmbH, se sídlem Tagetthoffstrasse 1, 1015 Vídeň, Rakouská republika, ve správním řízení zastoupená Laurie J. Spengler, se sídlem Betlémská 1, Praha 1, na základě plné moci ze dne 15. prosince 2004, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů MIRA Beteiligungsholding GmbH, se sídlem Tagetthoffstrasse 1, 1015 Vídeň, Rakouská republika, a Poděbradka, a.s., se sídlem Poděbrady, Nymburská 239/VII, okres Nymburk, PSČ 29001 IČ: 47550562, k němuž má dojít na základě Smlouvy o převodu cenných papírů uzavřené mezi společnostmi Karlovarské minerální vody, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Horova 3, IČ: 14706725, na straně jedné, a MIRA Beteiligungsholding GmbH, se sídlem Tagetthoffstrasse 1, 1015 Vídeň, Rakouská republika, a Raiffeisen Investment AG, se sídlem Tagetthoffstrasse 1, 1015 Vídeň, Rakouská republika, na straně druhé, v jejímž důsledku společnost MIRA Beteiligungsholding GmbH, se sídlem Tagetthoffstrasse 1, 1015 Vídeň, Rakouská republika, získá akcie představující 51% podíl na základním kapitálu společnosti Poděbradka, a.s., se sídlem Poděbrady, Nymburská 239/VII, okres Nymburk, PSČ 29001 IČ: 47550562, a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 17. února 2005 na návrh společnosti MIRA Beteiligungsholding GmbH, se sídlem Tagetthoffstrasse 1, 1015 Vídeň, Rakouská republika (dále jen "MIRA"), správní řízení č.j. S 8/05 ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").
Dne 1. ledna 2006 nabyl účinnosti zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., který zrušil zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů. Zároveň však ve svém § 179 odst. 1 stanovil, že řízení, která nebyla pravomocně skončena před účinností tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních předpisů. V rámci řízení o návrhu na povolení spojení, které nebylo dosud pravomocně skončeno, tedy Úřad postupoval v souladu s předchozí právní úpravou správního řízení.
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad zejména z návrhu na povolení spojení, listiny zakládající spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výkazů zisků a ztrát a dalších informací o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona zveřejněna v Obchodním věstníku č. 09/2005 ze dne 2. března 2005. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
V průběhu správního řízení však Úřad dne 8. dubna 2005 vydal rozhodnutí S 8A/05-2645/05-OHS, kterým předmětné správní řízení v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále též "správní řád"), ve spojení s ustanovením § 40 správního řádu přerušil. Důvodem pro přerušení správního řízení byla skutečnost, že dne 6. srpna 2004 podala společnost Karlovarské minerální vody, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Horova 3, IČ: 14706725 (dále též "KMV"), podle ustanovení § 65 odst. 1 zákona č. 150/02 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, žalobu proti rozhodnutí předsedy Úřadu č.j. R 19/2004 1 ze dne 15. června 2004 ke Krajskému soudu v Brně, přičemž soudní řízení na základě uvedené žaloby je Krajským soudem v Brně stále vedeno a rozhodnutí ve věci nebylo dosud vydáno.
Úřad dospěl k závěru, že věc, která má být rozhodnuta Krajským soudem v Brně v rámci výše specifikovaného soudního řízení, je otázkou, na jejímž posouzení závisí rozhodnutí ve věci, která je předmětem správního řízení č.j. S 8/05.
Dle názoru Úřadu se tedy jednalo o předběžnou (prejudiciální) otázku ve smyslu ustanovení § 40 správního řádu. Podle prvního odstavce citovaného ustanovení je správní orgán vázán pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu o otázce, která se vyskytne ve správním řízení, v ostatních případech si může správní orgán o takové otázce učinit úsudek nebo dát podnět příslušnému orgánu k zahájení řízení.
V této souvislosti však dne 29. května 2006 předseda Úřadu ve smyslu § 65 správního řádu, mimo odvolací řízení a na návrh zvláštní komise ustavené podle § 61 odst. 2 téhož zákona rozhodl, že rozhodnutí Úřadu č.j. S 8A/05-2645/05-OHS ze dne 8. dubna 2005 se podle § 65 odst. 2 správního řádu zrušuje. Důvodem zrušení byla skutečnost, že řízení o žalobě společnosti KMV proti rozhodnutí předsedy Úřadu č.j. R 19/2004 ze dne 15. června 2004 nepředstavuje pro řízení ve věci návrhu na povolení spojení soutěžitelů vedené pod č.j. S 8/05 předběžnou otázku ve smyslu § 40 správního řádu. Nebylo-li proto ve správním řízení S 8/05 zahájeno řízení o předběžné otázce, nemohlo dojít ani ke vzniku povinnosti Úřadu toto řízení přerušit.
Notifikační podmínky
K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o převodu cenných papírů uzavřené mezi společnostmi KMV, na straně jedné, a MIRA a Raiffeisen Investment AG, se sídlem Tagetthoffstrasse 1, 1015 Vídeň, Rakouská republika, na straně druhé. V důsledku této smlouvy získá společnost MIRA akcie představující 51% podíl na základním kapitálu společnosti Poděbradka, a.s., se sídlem Poděbrady, Nymburská 239/VII, okres Nymburk, PSČ 29001 IČ: 47550562 (dále jen "Poděbradka"), a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat.
Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojovaných soutěžitelů
Společnost MIRA je společností, která byla založena za účelem investice do společnosti Poděbradka. Společnost je 100% vlastněna a kontrolována společností Raiffeisen Investment AG, se sídlem Togetthoffstrasse 1, Vídeň, Rakouská republika, jež se zabývá investičním bankovnictvím, a náleží tedy do skupiny Raiffeisen. Společnosti skupiny Raiffeisen působí na území České republiky primárně v oblasti poskytování finančních služeb.
Společnost Poděbradka působí v oblasti výroby a prodeje nealkoholických nápojů. Přestože akcie představující 51% podíl na základním kapitálu společnosti Poděbradka již byly převedeny na společnost MIRA, po dobu uplynulou od zahájení správního řízení až doposud nesměla společnost MIRA v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 vykonávat nad společností Poděbradka kontrolu. Z tohoto důvodu jí byla rozhodnutím Úřadu č.j. S 21/05-4124/05-OOHS ze dne 29. června 2005 udělena výjimka ze zákazu stanoveného v § 18 odst. 1 zákona, a to pro úkony spojené s výkonem hlasovacích práv na Valné hromadě společnosti Poděbradka, která se uskutečnila 30. června 2005.
Společnost Poděbradka vyrábí a dodává na trh České republiky širokou škálu nealkoholických balených nápojů pod značkami Poděbradka (Balance, ProLinie, Mineral) a SunDay a rovněž tzv. "private labels". Převažující část její produkce tvoří ochucené nealkoholické nápoje vyrobené z nápojových koncentrátů nebo surovin určených k jejich přípravě v řadě příchutí s přírodními i umělými sladidly, včetně několika příchutí tzv. ledových čajů.
Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 2 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává podnik či jeho část, která je v důsledku spojení nabývána jiným soutěžitelem, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi nabyvatele.
Jak je patrné z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, společnost Poděbradka působí v České republice v oblasti výroby nealkoholických nápojů (mezi jejími produkty lze nalézt především minerální vody ochucené, ale i přírodní), zatímco společnosti skupiny Raiffeisen poskytují na trhu České republiky především finanční služby. Činnosti spojujících se soutěžitelů se na území České republiky ani mimo ně nepřekrývají, posuzované spojení soutěžitelů má tedy konglomerátní charakter.
Přestože rozhodovací praxe Úřadu vymezuje samostatné věcně relevantní trhy z oblasti nealkoholických nápojů, a to zejména trh balených přírodních trh vod a dále trh balených ochucených vod (či nealkoholických nápojů na bázi pitné vody), jež jsou z hlediska geografického vymezeny územím celé České republiky a z pohledu časového vymezeny jako trhy trvalé, charakterizované pravidelně se opakujícími dodávkami, může být vymezení relevantního trhu pro účely posouzení předmětného spojení soutěžitelů ponecháno otevřené, neboť předmětné spojení soutěžitelů nepovede ke koncentraci činností spojujících se soutěžitelů ani ke strukturálním změnám na trhu.
Pokud jde o určení jaké postavení spojující se soutěžitelé zaujímají na v úvahu přicházejících relevantních trzích, tržní podíl společnosti Poděbradka nepřekročí na žádném takovém relevantním trhu 15 %, přičemž společnost MIRA v dané oblasti vůbec nepůsobí.
S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že při žádné z definic dotčených relevantních trhů přicházejících v úvahu nedojde k posílení tržní síly natolik, že by to vedlo nebo mohlo vést ke vzniku či posílení dominantního postavení spojením vzniklého subjektu na tuzemském trhu, a které by mělo nebo mohlo mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Monika Kučerová

ředitelka Sekce
ochrany hospodářské soutěže II

Rozhodnutí obdrží:
Laurie J. Spengler
Central European Advisory Group, sdruž. advokátů
Betlémská 1
110 00 Praha 1
Nabylo právní moci 16.6.2006
1 Rozhodnutím předsedy Úřadu čj. R 019/2004 ze dne 15. června 2005 bylo potvrzeno rozhodnutí Úřadu jako první instance č.j. S 224/03, v němž Úřad konstatoval, že společnost KMV, jako majoritní akcionář společnosti Poděbradka, a.s. (dříve Poděbradka, spol. s r.o.), ovlivňovala před právní mocí rozhodnutí Úřadu o povolení spojení soutěžitelů KMV a Poděbradka, a.s. soutěžní chování kontrolovaného soutěžitele, a tím porušila ustanovení § 18 odst. 1 zákona, které toto jednání zakazuje.