UOHS S781/2013
Rozhodnutí: S781/2013/KS-1296/2014/840/ASm Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů AGROFERT, a s., a LONDA spol. s r. o.
Účastníci AGROFERT, a s. LONDA spol. s r. o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 21. 1. 2014
Dokumenty dokument ke stažení 494 KBČ. j.: ÚOHS-S781/2013/KS-1296/2014/840/ASm

Brno 20. 1. 2014Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S781/2013/KS, zahájeném dne 19. 12. 2013 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti AGROFERT, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů AGROFERT, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610, na straně jedné, a LONDA spol. s r.o., se sídlem Praha 1-Nové město, Křemencova 4, IČ: 49241931, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o úplatném převodu obchodních podílů , uzavřené dne 25. 11. 2013 mezi společností EUROCAST GmbH Radio Venture & Management, se sídlem Spolková republika Německo, Berlín, Schlegelstrasse 26a, a panem Ing. Ivanem Baťkou, bytem Praha 1, Bílkova 4, jako budoucími převodci, a společností AGROFERT, a.s., jako budoucím nabyvatelem, v jejíž konečném důsledku má společnost AGROFERT, a.s. nabýt od budoucích převodců obchodní podíly představující 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti LONDA spol. s r.o., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona,

povoluje.

Odůvodnění

1. Skutečnost, že se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV440892-131227 ze dne 27. 12. 2013. Tato skutečnost byla současně zveřejněna na internetových stránkách Úřadu. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek ani v dalším průběhu řízení Úřad žádnou námitku k uvedené transakci neobdržel.
2. Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů nebo informací jimi doplněných v průběhu správního řízení, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů. Úřad zohlednil rovněž svoji předchozí rozhodovací praxi a přihlédl i k rozhodovací praxi Evropské komise. I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o úplatném převodu obchodních podílů , uzavřené dne 25. 11. 2013 mezi společností EUROCAST GmbH Radio Venture & Management, se sídlem Spolková republika Německo, Berlín, Schlegelstrasse 26a, a panem Ing. Ivanem Baťkou, bytem Praha 1, Bílkova 4, jako budoucími převodci, a společností AGROFERT, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610 (dále jen AGROFERT ), jako budoucím nabyvatelem. V důsledku uvedené smlouvy má společnost AGROFERT nabýt od budoucích převodců obchodní podíly představující 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti LONDA spol. s r.o., se sídlem Praha 1-Nové město, Křemencova 4, IČ: 49241931 (dále jen LONDA ), čímž má získat i možnost výlučně kontrolovat tuto společnost. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
4. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
5. Společnost AGROFERT je holdingovou společností podnikatelského uskupení AGROFERT (dále též skupina AGROFERT ), jež prostřednictvím majetkových účastí sdružuje výrobní a obchodní společnosti na území České republiky i v zahraničí, které se zabývají zejména činnostmi v oblasti zemědělství, potravinářství a chemického průmyslu, dále působí v oblasti obchodu se zemědělskou technikou (traktory, kombajny, atd.), v oblasti obchodu se zařízením pro zemědělskou prvovýrobu (dojicí zařízení atd.), v oblasti lesnictví (poskytování služeb v souvislosti s údržbou lesích porostů, těžba dřeva, jeho prodej a zpracování), a rovněž jsou aktivní v oblasti vydavatelství (vydávání periodického i neperiodického tisku), v oblasti poskytování inzertního prostoru v tisku a na internetu a v oblasti polygrafické výroby tiskovin. Jediným akcionářem společnosti AGROFERT je pan Ing. Andrej Babiš, který tuto společnost kontroluje.
6. Společnost LONDA je před uskutečněním spojení vlastněna ze strany převodců, a to společnosti EUROCAST GmbH Radio Venture & Management [1] a pana Ing. Ivana Baťky. [2] Společnost Londa působí zejména v oblasti provozování rozhlasového vysílání, a to celostátní stanice Rádio Impuls a lokální stanice rádio RockZone 105,9. V souvislosti s rozhlasovým vysíláním poskytuje také inzertní (reklamní) prostor v rádiích, které provozuje, a rovněž poskytuje i internetovou inzerci.
7. Společnost LONDA výlučně kontroluje společnost LIN a.s., se sídlem Praha 1-Nové město, Křemencova 4, IČ: 25720767 (dále jen LIN ), jejíž hlavním předmětem podnikání jsou zprostředkovatelské činnosti v rámci prodeje inzertního (reklamního) prostoru, propagační a marketingové aktivity, a to v rádiích provozovaných společností LONDA (dále též skupina LONDA ). III. Dopady spojení
8. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
9. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozují soutěžitelé, nad nimiž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
10. Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že činnosti soutěžitelů, tedy Navrhovatele, resp. skupiny AGROFERT, na jedné straně, a nabývané skupiny LONDA, na druhé straně, se na území České republiky horizontálně nepřekrývají, popřípadě je tento překryv nevýznamný. Skupina AGROFERT doposud v oblasti aktivit skupiny LONDA, a to (i) v oblasti rozhlasového vysílání a (ii) v oblasti poskytování inzertního (reklamního) prostoru v rozhlase/rádiích, nepůsobila, a (iii) v oblasti poskytování internetové inzerce je překryv zcela marginální.
11. Z pohledu produktového soutěží provozovatelé rádií/rozhlasu na dvou trzích, tj. trhu rozhlasového vysílání, které posluchači poslouchají jako zdroj informací, a trhu inzertního prostoru, ve kterém si zákazníci kupují od rádií, resp. jejich provozovatelů, inzertní prostor zejména za účelem podpory prodeje svého zboží či poskytování svých služeb.
12. Ve své dosavadní rozhodovací praxi Úřadu v oblasti provozování rozhlasového vysílání [3] či šířeji pojaté oblasti informačních médií [4] Úřad naznačil, že rozhlasové vysílání je možné odlišit od jiných druhů informačních médií, jak jsou například novinový tisk, televize či internet.
13. V souladu s předchozí rozhodovací praxí by pak bylo možné pro účely tohoto správního řízení vymezit v této oblasti jako relevantní z pohledu věcného trh rozhlasového vysílání.
14. Pokud se týká oblasti inzertního (reklamního) prostoru, který je poptáván k tomu, aby sloužil k podpoře prodeje zboží či poskytování služeb, lze tento inzertní prostor nabízet a poptávat v různých druzích médií (například novinová inzerce, inzerce v televizi či inzerce v rádiu/rozhlase, internetová inzerce). Úřad ve svém předchozím rozhodnutí [5] v této oblasti konstatoval, že poskytování inzertního prostoru v rádiu/rozhlase je možno odlišit od poskytování inzertního prostoru v jiných médiích, například v tištěných mediích či na internetu, a naznačil jako možné vymezit samostatné věcné relevantní trhy v závislosti na druhu média, v němž je reklamní prostor poskytován. Navíc oblast poskytování inzertního prostoru na internetu lze dále úžeji členit například s ohledem na způsob zacílení reklamy na určitou cílovou skupinu spotřebitelů (členění na tzv. search advertisement a non-search advertisement) . [6]
15. Otázkou vymezení geografického relevantního trhu pro oblast rozhlasového vysílání, oblast poskytování inzertního (reklamního) prostoru v rozhlase či oblast internetové inzerce se Úřad zabýval ve svých předchozích rozhodnutích. [7] Zde Úřad konstatoval, že hospodářské soutěže v oblastech rozhlasového vysílání a poskytování inzertního (reklamního) prostoru v rozhlase se účastní jednak rádia celoplošná, která pokrývají celé území České republiky, jednak rádia regionální, která pokrývají pouze území některého kraje či regionu v rámci území České republiky. Obdobně, že reklama (reklamní prostor) je v rozhlase zadávána jednak (i) celostátně, kdy objednateli této reklamy jsou větší společnosti s celostátním působením, jednak (ii) regionálně, pouze na regionální úrovni.
16. V případě oblasti poskytování internetové inzerce se Úřad, s ohledem na dostupnost internetového připojení na území České republiky, zabýval dopady na celorepublikové úrovni.
17. Protože však nedochází k překryvu činností spojujících se skupin, případně se jedná o zcela marginální propojení činností spojujících se soutěžitelů, a předmětné spojení tak nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při jakékoli v úvahu připadající definici relevantního trhu, mohl Úřad otázku vymezení věcně relevantního trhu z hlediska produktového i geografického pro oblast rozhlasového vysílání, oblast prodeje reklamního prostoru v rozhlase a oblast internetové inzerce ponechat otevřenou.
18. V oblasti celoplošného rozhlasového vysílání působí ze spojujících se soutěžitelů pouze skupina LONDA s tržním podílem na území České republiky ve výši cca [15-25] %, v případě regionálního vysílání na území hlavního města Prahy a okolí cca [5-15] %, zatímco skupina AGROFERT v posuzovaných oblastech nepůsobí.
19. Pokud jde o oblast poskytování reklamního prostoru v rozhlase/rádiích, dosahuje skupina LONDA v rámci celoplošného rozhlasového vysílání na území České republiky tržního podílu cca [15-25] %, respektive v případě regionálního rozhlasového vysílání na území hlavního města Prahy a okolí cca [15-25] %, přičemž skupina AGROFERT v posuzované oblasti nepůsobí.
20. V případě oblasti internetové inzerce na území České republiky dochází pouze k marginálnímu překryvu činností spojujících se soutěžitelů, kdy skupina AGROFERT zaujímá tržní podíl ve výši cca [5-15] % a tržní podíl skupiny LONDA je výrazně pod [0-5] %.
21. Úřad tak uzavírá, že s ohledem na konglomerátní charakter spojení soutěžitelů v oblasti rozhlasového vysílání a v oblasti poskytování reklamního prostoru v rozhlase a vzhledem k minimálnímu překryvu činností spojujících se soutěžitelů v oblasti internetové inzerce posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže ve zmiňovaných oblastech.
22. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.


otisk úředního razítka


JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže


Obdrží:
AGROFERT HOLDING, a.s.
k rukám JUDr. Miroslavy Rybové
Pyšelská 2327/2
149 00 Praha 4

Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Jež drží 2/3 obchodní podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech LONDA.
[2] Jež drží zbylý1/3 obchodní podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech LONDA.
[3] Viz rozhodnutí Úřadu ve věci S732/2012/KS RADIO UNITED/ MII Praha/ Radio Investments
[4] Viz rozhodnutí Úřadu ve věci S110/2001 RINGIER ČR a.s./Československý sport, s.r.o.
[5] Viz rozhodnutí Úřadu ve věci S732/2012/KS RADIO UNITED/ MII Praha/ Radio Investments či S 110/01 RINGIER ČR a.s./Československý sport, s.r.o.
[6] Viz rozhodnutí Úřadu ve věci S320/2013/KS ve věci spojení soutěžitelů Economia/ Centrum Holdings/Webfarm
[7] Viz rozhodnutí Úřadu ve věci S732/2012/KS RADIO UNITED/ MII Praha/ Radio Investments