UOHS S774/2013
Rozhodnutí: S774/2013/KS-191/2014/840/DVá Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů PPF Group N.V. a LINDUS SERVICES LIMITED
Účastníci PPF Group N.V. LINDUS SERVICES LIMITED
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 8. 1. 2014
Dokumenty dokument ke stažení 212 KBÚOHS-S774/2013/KS-191/2014/840/DVá

6. 1. 2014


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S774/2013/KS, zahájeném dne 16. 12. 2013 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, jímž je společnost PPF Group N.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Strawinskylaan 933, Tower B, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Lubomírem Králem, bytem Praha 9-Horní Počernice, K Palečku 2711/36, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů PPF Group N.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Strawinskylaan 933, Tower B, a LINDUS SERVICES LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Limassol, Germasogeia, 4046, Profiti Ilia 4, KANIKA INTERN. BUSINESS CENTER, 6th floor, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji a koupi akcií LINDUS SERVICES LIMITED , jež má být uzavřena mezi společnostmi PPF Group N.V., jako kupujícím, a společností KKCG SE, se sídlem Kyperská republika, Limassol, 8 Alasias Street, Christodoulides Building, jako prodávajícím, v jejímž důsledku má společnost PPF Group N.V., nabýt obchodní podíl představující 50 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti LINDUS SERVICES LIMITED, a tím i navýšit svůj stávající podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech na této společnosti na 100 % a získat tak možnost tuto společnost přímo výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věty druhé téhož zákona

povoluje. odůvodnění:
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku specifikované smlouvy, v jejímž konečném důsledku má společnost PPF Group N.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Strawinskylaan 933, Tower B, (dále jen PPF Group ), nabýt obchodní podíl představující 50 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti LINDUS SERVICES LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Limassol, Germasogeia, 4046, Profiti Ilia 4, KANIKA INTERN. BUSINESS CENTER, 6th floor (dále jen LINDUS ). Vzhledem ke skutečnosti, že společnost PPF Group již vlastní obchodní podíl představující zbývajících 50 % základního kapitálu společnosti LINDUS, získá možnost tuto společnost přímo výlučně kontrolovat. Současně bude společnost PPF Group prostřednictvím společnosti LINDUS nepřímo výlučně kontrolovat mimo jiné i společnosti Bestsport Arena, a.s., se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, IČ: 24214795 (dále jen BS Arena ), a Bestsport Services, a.s., se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, IČ: 24215171 (dále jen BSS ). Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost PPF Group je holdingovou společností, jejíž jedinou činností je držení a správa podílů v dceřiných společnostech (dále též skupina PPF ). Skupina PPF působí zejména v oblasti bankovnictví, spotřebitelského financování, obchodu s nemovitostmi, energetiky, těžby nerostů, poradenství a investic (private equity), a to na území České republiky, Slovenské republiky, Nizozemska, Spolkové republiky Německo, Ruské federace, Kazachstánu, Běloruska, Kypru, Číny a Vietnamu. V České republice působí skupina PPF ve výše uvedených oblastech mj. prostřednictvím dceřiných společností PPF banka a.s., Air Bank a.s., Home Credit a.s., PPF Real Estate s.r.o., Energetický a průmyslový holding, a.s., [1] PPF a.s. nebo EP Investment Advisors, s.r.o. Skupina PPF je výlučně kontrolovaná ze strany fyzické osoby, jíž je Ing. P. K. (P. K.).
3. Společnost LINDUS je holdingová společnost, jež nevykonává žádnou obchodní činnost a byla založena za účelem držení a správy majetkových účastí v dceřiných společnostech. Společnost LINDUS přímo kontroluje společnost BS Arena , která se zabývá provozováním multifunkční sportovní haly, [2] a dále společnost BSS, která nevykonává žádnou obchodní činnost a společnost LINDUS Real s.r.o., holdingovou společnost založenou za účelem držení a správy majetkových účastí. Před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů je společnost LINDUS společně kontrolována skupinou PPF a společností KKCG SE.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věty druhé zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu pověřený řízením Sekce hospodářské soutěžeObdrží:
Mgr. Lubomír Král
ředitel právního oddělení PPF a.s. Evropská 2690/17
160 00 Praha 6

Vypraveno dne :
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy.


[1] Společně kontrolované skupinou PPF a fyzickými osobami D. K. a P. T.
[2] Aktuálně provozované pod názvem O2 Arena .