UOHS S767/2012
Rozhodnutí: S767/2012/KS-2163/2013/840/RPl Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Wotan Forest, a.s.a JILOS HORKA, s.r.o.,a JILOS EKO s.r.o.
Účastníci Wotan Forest, a.s. JILOS HORKA, s.r.o. JILOS EKO s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 7. 2. 2013
Dokumenty dokument ke stažení 138 KB
Č. j.: ÚOHS-S767/2012/KS-2163/2013/840/RPl

4. 2. 2013Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S767/2012/KS, zahájeném dne 27. 12. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti Wotan Forest, a.s., se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, IČ: 26060701, zastoupeného JUDr. M. R., na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Wotan Forest, a.s., se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, IČ: 26060701, na straně jedné, a JILOS HORKA, s.r.o., se sídlem Horka u Staré Paky 31, IČ: 28771982, a JILOS EKO s.r.o., se sídlem Horka u Staré Paky 31, IČ: 27515303, na straně druhé, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s Letter of Intent podepsaným dne 19. 12. 2012 společností Wotan Forest, a.s., na straně jedné, a jednotlivými fyzickými osobami, které jsou dosavadními společníky společností JILOS HORKA, s.r.o. a JILOS EKO s.ro. , na straně druhé , v jehož důsledku má společnost Wotan Forest, a.s. nabýt 100% obchodní podíly na společnostech JILOS HORKA, s.r.o. a JILOS EKO s.ro., a tím i získat možnost tyto společnosti výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona,

POVOLUJE.
Odůvodnění
1. Skutečnost, že se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) předmětným spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV425537 ze dne 2. 1. 2013. Tato skutečnost byla současně zveřejněna na internetových stránkách Úřadu. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných námitek k uvedenému spojení soutěžitelů Úřad žádnou neobdržel.
2. Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny předpokládající spojení, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů nebo informací jimi doplněných v průběhu správního řízení a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.

I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít v souvislosti s Letter of Intent , podepsaným dne 19. 12. 2012 společností Wotan Forest, a.s., se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, IČ: 26060701 (dále jen WOTAN ), na straně jedné, a jednotlivými fyzickými osobami, které jsou dosavadními společníky JILOS HORKA, s.r.o., IČ: 28771982 (dále jen JILOS HORKA ), a JILOS EKO s.r.o., IČ: 27515303 (dále jen JILOS EKO ), obě se sídlem Horka u Staré Paky 31. Podpisem výše nadepsaného dokumentu jednotlivé strany vyjádřily svoji vůli uzavřít smlouvy o úplatném převodu obchodních podílů, v jejichž důsledku by společnost WOTAN měla nabýt obchodní podíly představující a) 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti JILOS HORKA a b) 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti JILOS EKO.
4. V důsledku realizace takto předpokládaných transakcí by společnost WOTAN, jakožto budoucí 100% společník společností JILOS HORKA a JILOS EKO, měla získat možnost obě společnosti přímo a výlučně kontrolovat. Posuzovaná transakce naplňuje znaky získání možnosti kontrolovat jiného soutěžitele a představuje tak spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 zákona.
5. V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna. Navrhované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost WOTAN je součástí podnikatelské skupiny kontrolované společností AGROFERT HOLDING, a. s. (dále jen AGROFERT ), která sdružuje výrobní aobchodní společnosti na území České republiky i v zahraničí zabývající zejména činnostmi v různých oblastech zemědělství (rostlinná i živočišná výroba), potravinářství (především pekárenství a zpracování masa a mléka) a chemického průmyslu (dále též Skupina AGROFERT ). Jediným akcionářem společnosti AGROFERT je pan Ing. A. B., který tuto společnost kontroluje.
7. Prostřednictvím společnosti WOTAN a některých dalších společností [1] je Skupina AGROFERT činná rovněž v oblasti lesnictví a dřevařství, konkrétně v oblastech prodeje dřeva (surového dříví i biomasy), výroby a prodeje řeziva, zpracování dřeva (výroba překližek) a lesnických a školkařských prací (těžba a přibližování dřeva, pěstební práce).
8. Skupina AGROFERT je činná především na území celé České republiky, v menší míře též v zahraničí, zejména ve Slovenské republice a ve Spolkové republice Německo.
9. Společnosti JILOS HORKA a JILOS EKO , jsou vlastněny fyzickými osobami, které podepsaly dokument uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí. Společnost JILOS HORKA se zabývá dřevařskou výrobou, především nakupuje kulatinu a zpracovává ji na řezivo, z něhož následně vyrábí palety. Zbylé řezivo (cca 5 %) je určeno k prodeji v České republice i do zahraničí. Okrajově společnost prodává biomasu (kůra, piliny) a dřevěné palivo (brikety), které však sama nevyrábí. Společnost JILOS EKO byla založena za účelem výstavby Energocentra na zpracování biomasy a výroby energií. V současné době je činnost společnosti přerušena a tato tedy nevyvíjí žádnou ekonomickou činnost. III. Hodnocení dopadů spojení
10. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh. Relevantním trhem je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
11. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele kontrolu nabývajícího, respektive na ně vertikálně navazují či jim předcházejí.
12. Soutěžiteli, nad nimiž je v tomto případě získávána kontrola, jsou společnosti JILOS HORKA a JILOS EKO, přičemž ekonomicky aktivní je v současné době pouze JILOS HORKA. Společnost JILOS HORKA působí v sektoru zpracování dřeva. Především je aktivní v oblasti výroby a prodeje řeziva. V této souvislosti společnost nakupuje především kulatinu, kterou z [ obchodní tajemství ] % dále zpracuje. [2] Za tím účelem působí společnost rovněž v oblasti silniční přepravy dříví. Následuje odkornění a roztřídění kulatiny a její pořez. Vyprodukované řezivo pak společnost JILOS HORKA dále zpracovává ( [ obchodní tajemství ] %) a zbylou část prodává třetím subjektům.
13. Na výše zmíněnou činnost navazuje výroba a následný prodej dřevěných obalů, tj. především palet, přičemž odpad vzniklý při výrobě řeziva a palet pak společnost JILOS HORKA prodává jako biomasu (tj. kůra, piliny a štěpky). Doplňkově společnost JILOS HORKA nakupuje a dále prodává dřevěná paliva, především dřevěné peletky a brikety.
14. Z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících soutěžitelů vyplývá, že oba spojující se soutěžitelé působí v oblasti výroby a zpracování dřeva. Činnosti spojujících se soutěžitelů se však překrývají pouze v oblasti i) dopravy surového dříví a následně v oblastech ii) výroby a prodeje řeziva a iii) výroby a prodeje biomasy.
15. Pokud jde o přepravu surového dříví, tuto činnost vykonává značné množství subjektů, a to jak subjektů zabývajících se buď samotnou těžbou surového dříví či jeho zpracováním, tak i subjektů zabývajících se pouze samotnou dopravou. Společnosti ze Skupiny AGROFERT i společnost JILOS HORKA využívají svoji kapacitu přepravních souprav především pro svoji potřebu, přičemž zejména společnosti JILOS HORKA tato vlastní přepravní kapacita výrazně nedostačuje její spotřebě, neboť pouze cca [ obchodní tajemství ] % dodávek surového dříví si zajišťuje vlastní přepravou. Přesto cca [ obchodní tajemství ] % z celkového množství jí přepravovaného surového dříví přepravuje tato společnost pro ostatní soutěžitele. V důsledku výše uvedeného a s ohledem na zanedbatelný společný podíl spojujících se soutěžitelů (cca [0-5] % v roce 2011) v oblasti přepravy surového dříví v České republice má Úřad za to, že předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení soutěže ve zmíněné oblasti a z tohoto důvodu ponechal Úřad otázku vymezení věcného relevantního trhu v oblasti přepravy surového dříví pro účely tohoto rozhodnutí otevřenou.
16. Další z oblastí, v níž dochází k horizontálnímu překrytí činností spojujících se soutěžitelů, je oblast výroby a dodávek řeziva, tj. dříví zpracovaného například do podoby hranolů, paletářských přířezů či deskového řeziva, jehož odběrateli jsou subjekty používající tyto produkty zejména pro své stavební či truhlářské účely, popřípadě k výrobě dřevěných obalů. Ačkoli společnost JILOS HORKA umisťuje jí vyrobené řezivo také na trh, většinu vlastní produkce řeziva (cca [ obchodní tajemství ] %) spotřebuje při výrobě palet. Zatímco uvažovaný podíl této společnosti na celkovém prodeji řeziva v České republice v roce 2011 byl nižší než [0-5] % a podíl Skupiny AGROFERT činil cca [5-15] %, nejvýznamnější subjekty působící v této oblasti (např. společnosti Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o., Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. či Haas Fertigbau Chanovice s.r.o.) dosahují podílů mezi 10 až 30 %. S ohledem na výše uvedené dospěl Úřad k závěru, že ani v oblasti dodávek řeziva v České republice nevzbuzuje předmětné spojení soutěžitelů obavy z narušení soutěže a z tohoto důvodu ponechal také otázku vymezení věcného relevantního trhu v oblasti dodávek řeziva pro účely tohoto rozhodnutí otevřenou.
17. Poslední činností, kterou vykonávají oba spojující se soutěžitelé, je produkce a prodej biomasy, jakožto vedlejšího produktu při výrobě řeziva. Jedná se především o kůru, která vzniká při odkornění kulatiny, dále pak o štěpku a piliny, vznikající při pořezu kulatiny. Roztříděním se pak odděluje hrubá frakce (štěpka) od jemné frakce (piliny). Kůra se používá především v zahradnictví, štěpka slouží při výrobě buničiny v papírenském průmyslu, dále na výrobu dřevotřískových desek nebo v energetice jako palivo. Pilin se využívá při výrobě cihel, ekopaliv nebo i dřevotřískových desek. V oblasti dodávek biomasy (tj. sypkých materiálů vznikajících při zpracování dřeva) v České republice činil uvažovaný tržní podíl Skupiny AGROFERT za rok 2011 cca [5-15] % a podíl společnosti JILOS HORKA pak cca [5-15] %. V dotčené oblasti přitom působí dostatek konkurentů, jejichž podíl je vyšší než společný podíl spojujících se soutěžitelů (Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o, Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o., Haas Fertigbau Chanovice s.r.o. či LESS & TIMBER s.r.o.). S ohledem na výše uvedené skutečnosti Úřad také v případě oblasti dodávek biomasy ponechal otázku konečného vymezení věcně relevantního trhu pro účely tohoto rozhodnutí otevřenou, přičemž rovněž ve vztahu k této oblasti dospěl k závěru, že předmětné spojení soutěžitelů nepovede k narušení účinné hospodářské soutěže.
18. Oblastí, v níž ze spojujících se soutěžitelů působí pouze společnost JILOS HORKA je oblast výroby a prodeje dřevěných palet, jakožto hlavní náplň činnosti této společnosti. Z hlediska účelu použití slouží palety k expedici, přepravě, manipulaci a uskladnění většiny produktů vyráběných prakticky ve všech odvětvích průmyslu. V České republice existuje značné množství drobných regionálních výrobců, ale i několik producentů vyrábějících palety na průmyslové bázi, kteří disponují rovněž vlastní výrobou řeziva. Vedle společnosti JILOS HORKA (s odhadovaným podílem cca [5-15] % v roce 2011) se jedná především o společnosti Podhoran Černíkov a.s. (cca [15-25] %), PILOUS spol. s r.o. (cca [5-15] %), Paletový servis s.r.o. ( [5-15] %), KLAUS Timber a.s. ( [5-15] %) či BOHEMIA TIMBER, s.r.o. (cca [5-15] %). Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem a s ohledem na fakt, že Skupina AGROFERT v této oblasti vůbec nepodniká, lze i v této souvislosti konstatovat, že realizací posuzovaného spojení nedojde k narušení hospodářské soutěže ve zmíněné oblasti. Rovněž v tomto případě tedy Úřad ponechal otázku vymezení věcného relevantního trhu v oblasti výroby a dodávek dřevěných palet pro účely tohoto rozhodnutí otevřenou.
19. Pokud jde o prodej dřevěných paliv, společnost JILOS HORKA realizuje tuto činnost jako činnost doplňkovou. Jedná se především o prodej dřevěných peletek a briket, přičemž žádný z těchto produktů samotná společnost JILOS HORKA nevyrábí. Brikety jsou využívány při topení v lokálních topeništích (krby, kamna) a peletky pak jako palivo pro krbová kamna s automatickým dávkováním nebo pro automatické kotle pro vytápění rodinných domů. V dané oblasti pak nepůsobí žádná ze společností Skupiny AGROFERT. Nejvýznamnějšími producenty uvedeného zboží jsou společnosti Mayr-Melnhof Pellets Paskov s.r.o (peletky) a BIOMAC Ing. Černý s.r.o. (brikety). Vzhledem k tomu, že prodejem dřevěných paliv se ze spojujících se soutěžitelů zabývá pouze společnost JILOS HORKA a s ohledem na její zanedbatelný uvažovaný podíl v této oblasti (cca [0-5] % v roce 2011), Úřad konstatuje, že ani v této oblasti nedojde v důsledku uskutečnění posuzovaného spojení k narušení hospodářské soutěže. Také proto může Úřad opět ponechat otázku vymezení věcně relevantního trhu v oblasti prodeje dřevěných paliv pro účely posouzení tohoto spojení soutěžitelů otevřenou.
20. Pokud jde o geografické vymezení relevantních trhů ve zmíněných oblastech, ve všech případech je posuzovaným spojením dotčeno území celé České republiky, nicméně s ohledem na skutečnost, že Úřad věcně relevantní trhy s konečnou platností nevymezil, může ponechat otevřenou také otázku vymezení geografických relevantních trhů.
21. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že posuzované spojení je svojí povahou částečně horizontálním a částečně konglomerátním spojením soutěžitelů. Mimoto však v jeho důsledku dojde i k tzv. vertikálnímu propojení, a to především v souvislosti s působením Skupiny AGROFERT v oblasti vertikálně předcházející veškerým dřevozpracujícím činnostem, tj. v oblasti poskytování služeb v lesnictví. Tyto služby zahrnují široký záběr činností, jako je sběr a výkup reprodukčního materiálu lesních a okrasných dřevin, pěstování lesních sazenic v lesních školkách, příprava ploch lesních porostů pro těžební činnosti úklidem, pálením, případně drcením klestu, výsadba nových lesních porostů, případně vylepšování stávajících kultur, provádění výchovných zásahů v průběhu růstu lesních porostů pomocí prořezávek a probírek, následné výchovné zásahy formou různých druhů podrostních těžeb, mýtní těžba dříví, přiblížení dříví z lokality těžby na odvozní místo, manipulace s dřívím za účelem lepší prodejnosti hotových sortimentů a odvoz surového dříví i hotových sortimentů pomocí speciálních odvozních souprav k odběrateli na další zpracování.
22. Z těchto činností je pro soutěžitele zabývající se dřevozpracující výrobou stěžejní právě činnost spočívající v dodávkách surového dříví odběratelům. [3] Platí to i pro společnost JILOS HORKA, která již v době před spojením odebírá od Skupiny AGROFERT surové dříví, konkrétně kulatinu. Odhadovaný podíl Skupiny AGROFERT na dodávkách kulatiny v České republice je přibližně [5-15] %, přitom podíl odběrů kulatiny realizovaných společností JILOS HORKA představoval méně než [ obchodní tajemství ] % z celkového množství kulatiny dodané Skupinou AGROFERT na trh v České republice.
23. Vzájemný dodavatelsko-odběratelský vztah mezi spojujícími se soutěžiteli existuje i v oblasti dodávek palet, neboť Skupina AGROFERT je odběratelem palet vyprodukovaných společností JILOS HORKA. Odběry realizované společností AGROFERT představují méně než [ obchodní tajemství ] % podíl z celkových dodávek palet společnosti JILOS HORKA na tuzemský trh.
24. Úřad se tedy při analýze dopadů posuzovaného spojení zabýval kromě efektů vyplývajících z horizontálních a konglomerátních fúzí i otázkou možného uzavírání přístupu ke zdrojům v důsledku vertikálního propojení, a to především otázkou dopadu odmítnutí či zhoršení podmínek dodávek kulatiny pro konkurenty společnosti JILOS HORKA v oblasti výroby palet ze strany spojením vzniklého subjektu. Stejně tak Úřad posoudil i možný dopad situace, kdyby společnost JILOS HORKA dodávala veškeré jí vyrobené dřevěné palety do Skupiny AGROFERT, na ostatní odběratele této komodity.
25. Vzhledem k tomu, že jedním z předpokladů úspěšného uzavírání přístupu ke vstupům s negativním dopadem na hospodářskou soutěž je existence významné tržní síly na alespoň jednom z vertikálně navazujících trhů, na nichž by mělo k tomuto jednání ze strany spojujících se soutěžitelů docházet, [4] lze s ohledem na velmi nízké podíly spojujících se soutěžitelů jak v oblasti dodávek surového dříví ( [5-15] %), případně kulatiny ( [5-15] %), tak v oblasti dodávek dřevěných palet ( [5-15] %), obavy z uzavírání přístupu ostatních soutěžitelů ke zmíněným produktům vyloučit. Úřad je toho názoru, že alternativní dodavatelé těchto produktů budou mít i po realizaci posuzovaného spojení dostatečný prostor pro umístění svých výrobků na trh a naopak, odběratelům těchto produktů bude obdobně ponechána možnost výběru z dostatečného množství dodavatelů.
26. Na základě zhodnocení veškerých shora uvedených skutečností Úřad dospěl k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení těchto soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže

v zastoupení

Mgr. Igor Pospíšil
pověřený zastupováním

PM: 7. 2. 2013

JUDr. Miroslava Rybová AGROFERT HOLDING, a.s. Pyšelská 2327/2
149 00 Praha 4

[1] Jedná se například o společnosti ALFA Plywood, a.s. či UNILES, a.s.
[2] Společnost JILOS HORKA prodává dalším zpracovatelům pouze kulatinu, kterou nelze jí provozovanou technologií zpracovat.
[3] Surovým dřívím se rozumí především kulatina, vláknina, tyčovina či palivové dříví, přičemž surové dříví lze dále dělit z hlediska kvalitativních stupňů.
[4] Evropská komise ve svých Pokynech pro posuzování nehorizontálních spojování podle nařízení Rady o kontrole spojování podniků ( Guidelines on the assessment of non-horizontal mergers under the Council Regulation on the control of concentrations between undertakings ) konstatuje, že spojení nevzbuzuje obavy z negativních dopadů na hospodářskou soutěž, je-li podíl nového subjektu na trhu po spojení na každém z dotčených trhů nižší než 30 % a HHI (tj. Herfindahl-Hirschmanův index) po spojení je nižší než 2000.