UOHS S763/2013
Rozhodnutí: S763/2013/KS-24964/2013/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů PRO-DOMA, spol. s r. o. a FKK spol. s r. o.
Účastníci PRO-DOMA, spol. s r. o. FKK spol. s r. o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 14. 1. 2014
Dokumenty dokument ke stažení 227 KBČ. j.: ÚOHS-S763/2013/KS-24964/2013 /840/JMě

27. 12. 2013Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S763/2013/KS, zahájeném dne 9. 12. 2013 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti PRO-DOMA,spol. s r.o., se sídlem Praha 9-Újezd n. L., Budčická 1479, IČ: 00549029, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů PRO-DOMA,spol. s r.o., se sídlem Praha 9-Újezd n. L., Budčická 1479, IČ: 00549029, a FKK spol. s r.o., se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Dluhonská 1350/43, IČ: 60777095, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě kupní smlouvy, jež bude uzavřena v návaznosti na Dopis o zájmu ze dne 1. 11. 2013 podepsaný J. F., a M. K., jako prodávajícími, a společností PRO-DOMA,spol. s r.o., jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost PRO-DOMA,spol. s r.o. získat 100% obchodní podíl na společnosti FKK spol. s r.o., se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Dluhonská 1350/43, IČ: 60777095, a tím i možnost vykonávat nad touto společností výlučnou kontrolu, se podle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,

POVOLUJE.

Odůvodnění

1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě smluvních dokumentů uvedených ve výroku. V jejich důsledku má společnost PRO-DOMA,spol. s r.o., se sídlem Praha 9-Újezd n. L., Budčická 1479, IČ: 00549029 (dále jen PRO-DOMA ), získat 100% obchodní podíl na společnosti FKK spol. s r.o., se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Dluhonská 1350/43, IČ: 60777095 (dále jen FKK ), a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat.
2. Spojení splňuje rovněž notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
3. Společnost PRO-DOMA , která je kontrolována švýcarskou společností Pro-Doma Holding AG, působí v České republice zejména v oblasti nákupu a prodeje stavebních materiálů a souvisejícího železářského zboží, a to na území krajů Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Jihomoravského, Olomouckého, Moravskoslezského a na území Hlavního města Prahy.
4. Společnost FKK je před uskutečněním spojení společně kontrolována dvěma výše uvedenými fyzickými osobami. Společnost FKK se zabývá distribucí stavebních hmot ve městech Přerov, Brno, Lipník nad Bečvou a Valašské Meziříčí, tj. na území krajů Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského.
5. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. b) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.


otisk úředního razítka


JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže

Obdrží
PRO-DOMA, spol. s r.o.
k rukám pana Petra Vaněrky
Budčická 1479
190 00 Praha 9-Újezd n. L.

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 14. 1. 2014.