UOHS S755/2012
Rozhodnutí: S755/2012/KS-1501/2013/840/RPl Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a.s.,a FARMTEC a.s.
Účastníci AGROFERT HOLDING, a.s. FARMTEC a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 7. 2. 2013
Dokumenty dokument ke stažení 132 KB
Č. j.: ÚOHS-S755/2012/KS-1501/2013/840/RPl

25. 1. 2013Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S755/2012/KS, zahájeném dne 18. 12. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610, a FARMTEC a.s. , se sídlem Jistebnice, Tisová 326, IČ : 63908522 , ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o úplatném převodu akcií , uzavřené dne 14. 12. 2012 mezi společností AGROFERT HOLDING, a.s., jako kupujícím, a jednotlivými fyzickými osobami, které jsou dosavadními akcionáři společnosti FARMTEC a.s., jako prodávajícími , v jejímž důsledku má společnost AGROFERT HOLDING, a.s. nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti FARMTEC a.s. , a tím i získat možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona,
POVOLUJE.

Odůvodnění
1. Skutečnost, že se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) předmětným spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV425361 ze dne 21. 12. 2012. Tato skutečnost byla současně zveřejněna na internetových stránkách Úřadu. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných námitek k uvedenému spojení soutěžitelů Úřad žádnou neobdržel.
2. Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů nebo informací jimi doplněných v průběhu správního řízení a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.

I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o úplatném převodu akcií , kterou dne 14. 12. 2012 uzavřela společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610 (dále jen AGROFERT ), jako kupující, a patnáct jednotlivých fyzických osob, které jsou dosavadními vlastníky akcií společnosti FARMTEC a.s. , se sídlem Jistebnice, Tisová 326, IČ : 63908522 (dále jen FARMTEC ) , [1] jako jednotliví prodávající. V důsledku výše nadepsané smlouvy má společnost AGROFERT nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti FARMTEC.
4. V důsledku realizace posuzované transakce má společnost AGROFERT, jakožto budoucí jediný akcionář, získat možnost přímo a výlučně kontrolovat společnost FARMTEC. Posuzovaná transakce naplňuje znaky získání možnosti kontrolovat jiného soutěžitele a představuje tak spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 zákona.
5. V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna. Navrhované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost AGROFERT je mateřskou společností podnikatelské skupiny sdružující výrobní aobchodní společnosti na území České republiky i v zahraničí, které se zabývají zejména činnostmi v různých oblastech zemědělství, potravinářství a chemického průmyslu (dále též Skupina AGROFERT ). Jediným akcionářem společnosti AGROFERT je pan Ing. A. B., který tuto společnost kontroluje.
7. Ze společností náležejících do Skupiny AGROFERT působí většina v sektoru zemědělství. Jedná se o společnosti zemědělského zásobování a nákupu či agrochemické podniky, které se zabývají obchodováním potřebami pro zemědělskou prvovýrobu (průmyslová hnojiva, pesticidy, mořidla) a rovněž poskytováním služeb pro zemědělce (např. sklizňové služby, posklizňový výkup plodin a jejich uskladnění a ošetření). Většina těchto společností rovněž vyrábí krmné směsi pro hospodářská zvířata, dále se zabývá chovem hospodářských zvířat, zejména drůbeže či prasat. Obchod v rámci zemědělské větve holdingu je realizován zejména v oblasti zemědělských komodit, a to především obilí a olejnin, v omezené míře luštěnin, ale idalších rostlinných komodit. Skupina AGROFERT rovněž obchoduje osivy či dalšími komponenty do krmných směsí, hnojivy a přípravky na ochranu rostlin.
8. V rámci majetkové struktury Skupiny AGROFERT působí mimo jiné též potravinářské společnosti, které se zabývají porážkou, zpracováním a maloobchodním i velkoobchodním prodejem vepřového, hovězího a drůbežího masa a výrobou a prodejem masných výrobků, uzenin a konzerv. [2]
9. Do Skupiny AGROFERT náleží dále společnosti Recht, s.r.o. a jí kontrolované společnosti, [3] působící v oblastech výroby a prodeje obilovin, výroby a prodeje olejnin, chovu a prodeje jatečních prasat, jatečného skotu a jatečních kuřat, prodeje nezpracovaného kravského mléka, zpracování mléka, výroby a prodeje vajec a ovoce, a ZEDNÍČEK a.s., která je činná v oblasti masných výrobků z vepřového, hovězího a drůbežího masa a v oblasti výrobků z rybího masa, sýrů a lahůdek.
10. Od roku 2004 působí Skupina AGROFERT rovněž v mlýnsko-pekárenském průmyslu prostřednictvím své majetkové účasti ve společnosti PENAM, a.s., která je činná v oblasti výroby a prodeje pekárenských a cukrářských výrobků a mlýnských výrobků, dále tato společnost provozuje síť maloobchodních prodejen pečiva. Prostřednictvím společnosti PROFROST a.s. je Skupina AGROFERT na tuzemském trhu činná i v oblasti výroby a prodeje předpečeného a zamraženého pečiva.
11. V oblasti zpracování mléka a produkce mléčných výrobků je Skupina AGROFERT v České republice činná prostřednictvím společností Mlékárna Hlinsko, a.s. či OLMA, a.s. a jejích dceřiných společností.
12. Svým působením pokrývají zemědělské a potravinářské společnosti skupiny AGROFERT území celé České republiky, některé působí v menší míře též v zahraničí, zejména ve Slovenské republice a ve Spolkové republice Německo.
13. Skupina AGROFERT působí také v oblasti chemického průmyslu, a to jak v sektoru anorganické, tak i organické chemie. [4] Skupina AGROFERT dále prostřednictvím společnosti AGROTEC a.s. působí v oblasti prodeje zemědělské techniky.
14. Součástí Skupiny AGROFERT jsou rovněž subjekty zabývající se prodejem a zpracováním surového dříví, produkcí řeziva a prodejem sypaných materiálů a poskytováním komplexních lesnických služeb. [5] Skupina AGROFERT se rovněž zabývá prodejem pohonných hmot.
15. Společnost FARMTEC , je vlastněna patnácti fyzickými osobami, z nichž každá je vlastníkem 6,7% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech této společnosti. Společnost vykonává řadu činností, a to především v sektoru zemědělství. Pokud jde o konkrétní činnosti společnosti FARMTEC, převažuje zejména projektování a výstavba staveb pro zemědělství, dodávky a montáž technologických zařízení pro chov skotu, prasat a drůbeže, dále dodávky a montáž technologie a vybavení jímek a prodej speciálních krmiv pro telata.
16. V České republice kontroluje společnost FARMTEC společnost BPS Žichlínek s.r.o. zabývající se pronájmem bytů a nebytových prostor, prostřednictvím svých zahraničních dceřiných společností působí společnost FARMTEC na Slovensku, v Bělorusku, Rusku a Polsku. III. Hodnocení dopadů spojení
17. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh. Relevantním trhem je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
18. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele kontrolu nabývajícího, respektive na ně vertikálně navazují či jim předcházejí.
19. Soutěžitelem, nad nímž je v tomto případě získávána kontrola, je společnost FARMTEC. Svoji činnost zaměřuje společnost FARMTEC především na sektor zemědělství, jejím typickým zákazníkem je subjekt zabývající se živočišnou prvovýrobou. Zmíněná společnost se zaměřuje na následující činnosti: i) projektování a výstavba staveb pro zemědělství, ii) výstavba bioplynových stanic, iii) výroba, dodávky a montáž technologických zařízení pro chov skotu, prasat a drůbeže, iv) výroba, dodávky a montáž technologie a vybavení jímek, v) dodávky technologie související s dojením a vi) dodávky speciálních krmiv určených pro chov telat.
20. Z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících soutěžitelů vyplývá, že oba spojující se soutěžitelé, především pak FARMTEC, umísťují výstupy své produkce v zemědělském sektoru. Jedinou oblastí, ve které se činnosti spojujících se soutěžitelů překrývají je oblast maloobchodních dodávek krmiv a krmných směsí. V žádné z ostatních činností se společnosti AGROFERT a FARMTEC navzájem nepřekrývají. Jejich činnosti na sebe ani přímo vertikálně nenavazují v tom smyslu, že by se tak dělo při výrobním procesu transformujícím konkrétní surovinu na finální statek. Takto vertikálně integrovaná je samotná Skupina AGROFERT již před posuzovaným spojením, a to především vzhledem k její rostlinné a živočišné zemědělské prvovýrobě a na ni navazující aktivity v rámci potravinářského sektoru.
21. Ve vztahu k oblasti krmiv a krmných směsí Úřad ve své rozhodovací praxi vymezuje věcně relevantní trh maloobchodního prodeje krmných směsí (z hlediska geografického pak územím jednotlivých krajů). V tomto případě však společnost FARMTEC dodává zemědělským prvovýrobcům pouze mléčnou krmnou směs určenou pro telata do 2 měsíců po narození. Naproti tomu společnosti Skupiny AGROFERT mléčné krmné směsi nevyrábí, neboť tyto mají odlišné požadavky na technologii výroby než běžně mixované krmné směsi pro hospodářská zvířata. Jediným substitutem uvedených mléčných krmiv je syrové kravské mléko.
22. Vzhledem ke skutečnosti, že Skupina AGROFERT se výrobou ani dodávkami v rámci tohoto úzce vymezeného segmentu krmných směsí nezabývá, dále spolu s přihlédnutím k velmi nízkému podílu společnosti FARMTEC na prodeji těchto mléčných krmiv v České republice (cca [0-5] %) a významnému působení dalších dodavatelů těchto krmiv jak z České republiky, tak i ze zahraničí, [6] má Úřad za to, že předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení soutěže ve zmíněné oblasti a z tohoto důvodu ponechal Úřad otázku vymezení věcného relevantního trhu v oblasti krmiv a krmných směsí pro účely tohoto rozhodnutí otevřenou.
23. Do oblasti projektování a výstavby staveb pro zemědělství lze zahrnout činnosti související s vypracováním projektové dokumentace zejména za účelem získání stavebního povolení na stavby v živočišné výrobě, ale i například bioplynových stanic, a především pak samotné stavební práce na těchto objektech. Přitom platí, že obdobné služby jsou schopni nabízet isoutěžitelé působící obecně v oblasti pozemního stavitelství. Vzhledem k této skutečnosti, dále s přihlédnutím k tomu, že Skupina AGROFERT v této oblasti podnikání vůbec nepůsobí, a s ohledem na nízký podíl společnosti FARMTEC ( [5-15] %) v tomto úzce vymezeném segmentu pozemního stavitelství má Úřad za to, že předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení soutěže ani v této oblasti a z tohoto důvodu ponechal Úřad otázku vymezení věcného relevantního trhu v oblasti výstavby staveb pro zemědělství pro účely tohoto rozhodnutí otevřenou.
24. V oblasti výroby, dodávek a montáže technologických zařízení pro chov skotu, prasat a drůbeže se jedná o produkty zahrnující technologii pro ustájení, napájení, krmení a související činnosti, a to pro všechny kategorie zmíněných hospodářských zvířat. Rovněž v této oblasti je ze spojujících se soutěžitelů činná pouze společnost FARMTEC, spolu s ní obdobné služby v České republice nabízí dostatečný počet dalších soutěžitelů. [7] Při vymezování věcně relevantního trhu by přicházelo v úvahu i užší členění, a to podle typu hospodářských zvířat, pro něž jsou dané stavby určeny. Nicméně vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem a relativně nízkému podílu společnosti FARMTEC (cca [15-25] % u dodávek technologie pro ustájení, napájení a krmení skotu a prasat a [5-15] % u dodávek technologie pro ustájení, napájení a krmení drůbeže) na území České republiky lze i pro tuto oblast konstatovat, že realizací posuzovaného spojení nedojde k narušení účinné soutěže ve zmíněné oblasti. Rovněž v tomto případě tedy otázku vymezení věcného relevantního trhu v oblasti výroby, dodávek a montáže technologických zařízení pro ustájení hospodářských zvířat ponechal Úřad pro účely tohoto rozhodnutí otevřenou.
25. Oblast dodávek technologie a vybavení jímek určených k míchání, čerpání a separaci kejdy a jiných odpadních vod v jímkách zemědělských podniků zahrnuje větší množství dodávaných produktů, jako jsou čerpadla, míchadla, potrubí, obslužné plošiny, separátory apod. V této oblasti, kde Skupina AGROFERT doposud nepodniká, rovněž existuje dostatečná konkurence ze strany alternativních producentů zmíněných výrobků. [8] Obdobně i v tomto případě by při vymezování věcně relevantního trhu bylo možné členit úžeji pojaté samostatné relevantní trhy. Nicméně s ohledem na skutečnost, že v důsledku posuzovaného spojení nedojde v této oblasti ke koncentraci podílů spojujících se soutěžitelů, vzhledem k relativně nízkému podílu společnosti FARMTEC ( [15-25] %) a při zachování dostatečného množství alternativních dodavatelů daných produktů Úřad konstatuje, že otázka vymezení věcně relevantního trhu v oblasti dodávek technologií a vybavení jímek může být také ponechána otevřená.
26. Poslední oblastí, v níž působí společnost FARMTEC, je oblast dodávek technologií souvisejících s dojením. Konkrétně se jedná o prodejní automaty na mléko, rybinové, paralelní i tandemové dojírny, dojící roboty, dojírny pro ovce a kozy, přiháněče, dojicí stroje apod. Ani v této oblasti není Skupina AGROFERT aktivní, podíl společnosti FARMTEC je relativně nízký ( [5-15] %) a zároveň mají odběratelé dotčených produktů možnost volby z dostatečného počtu alternativních dodavatelů. [9] Úřad má tedy za to, že ani ve vztahu k této oblasti nevzbuzuje předmětné spojení soutěžitelů obavy z narušení soutěže. Z těchto důvodů ponechal Úřad pro účely tohoto rozhodnutí otevřenou otázku vymezení věcného relevantního trhu i v oblasti dodávek technologií souvisejících s dojením.
27. Pokud jde o geografické vymezení relevantních trhů ve zmíněných oblastech, ve všech případech je posuzovaným spojením dotčeno území celé České republiky, nicméně s ohledem na skutečnost, že Úřad věcně relevantní trhy s konečnou platností nevymezil, může ponechat otevřenou také otázku vymezení geografických relevantních trhů.
28. Jak bylo výše uvedeno, s výjimkou oblasti krmiv a krmných směsí, se činnosti spojujících se soutěžitelů nepřekrývají, ani na sebe v rámci zpracování týchž produktů zemědělské živočišné prvovýroby přímo nenavazují. Nicméně činnosti společnosti FARMTEC v oblastech projektování a výstavby v zemědělství, dodávek technologických celků do zemědělských staveb, technologie vybavení jímek a technologie dojení úzce souvisejí s živočišnou výrobou Skupiny AGROFERT, která vystupuje v pozici zákazníka odebírajícího zmiňované technologie i od společnosti FARMTEC. Tyto technologie a výrobky pak Skupina AGROFERT používá při produkci statků v rámci zemědělské prvovýroby. Ačkoli se tedy v případě produkce a poskytování služeb společnosti FARMTEC nejedná o činnosti v pravém slova smyslu vertikálně předcházející trhům, na nichž působí společnost AGROFERT, Úřad se při analýze dopadů posuzovaného spojení zabýval i otázkou možného uzavírání přístupu k technologiím společnosti FARMTEC pro ostatní konkurenty Skupiny AGROFERT v zemědělské prvovýrobě a otázkou možného uzavírání přístupu konkurentů společnosti FARMTEC k odběratelům, tj. zemědělským prvovýrobcům.
29. Při posuzování dopadů předmětného spojení však Úřad, s ohledem na v podstatě neexistující horizontální překryv činností spojujících se soutěžitelů, na relativně nízké tržní podíly společnosti FARMTEC a dostatečný počet alternativních dodavatelů dotčených služeb a technologií, vyloučil možné negativní dopady posuzovaného spojení, a to jak z hlediska možných horizontálních, tak i vertikálních či konglomerátních účinků. Skupina AGROFERT totiž v oblastech, v nichž pro svoji živočišnou výrobu odebírá technologie od společnosti FARMTEC, zaujímá podíl nižší než [5-15] % (s výjimkou oblasti chovu jatečních kuřat, kde dosahuje cca [25-35] % podílu). Alternativní dodavatelé těchto technologií tak mají dostatečný prostor pro umístění svých výrobků a naopak, jak již bylo uvedeno, odběratelé produktů společnosti FARMTEC mají v každé výše zmíněné oblasti možnost výběru z dostatečného množství dodavatelů představujících více než [75-85] % trhu.
30. Na základě zhodnocení veškerých shora uvedených skutečností Úřad dospěl k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení těchto soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže

v zastoupení

Mgr. Igor Pospíšil
pověřený zastupováním

PM: 7. 2. 2013

JUDr. Miroslava Rybová AGROFERT HOLDING, a.s. Pyšelská 2327/2
149 00 Praha 4

[1] Každá z patnácti fyzických osob vlastní ke dni podání návrhu na povolení posuzovaného spojení akcie představující 6,7% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti FARMTEC.
[2] Zejména společnosti Kostelecké uzeniny, a.s., Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., KMOTR-Masna Kroměříž a.s., Procházka Holding, a.s., Animalco a.s. či Vodňanská drůbež, s.r.o.
[3] Společnost Recht, s.r.o. kontroluje následující subjekty: Agrohelp a.s., AGROPODNIK Hodonín a.s., ZERA, a.s., VSV, a.s., VHM družstvo, DM Morava, družstvo a RK Náklo, družstvo.
[4] Zejména prostřednictvím majetkových účastí ve společnostech DEZA a.s., PRECHEZA a.s., Lovochemie, a.s., Fatra, a.s., dále pak slovenské společnosti Duslo, a.s. a rovněž německé společnosti SKW Stickstoffwerkepiesteritz GmbH.
[5] Jedná se například o společnosti Wotan Forest, a.s., Wotan Forest Service, a.s., ALFA Plywood, a.s. či UNILES, a.s.
[6] Např. společnosti Sano a.s., MIKROP ČEBÍN a.s. či Tekro spol. s r.o.
[7] Např. společnosti BD Tech s.r.o., AGRICO s.r.o. či AGROMONT VIMPERK spol. s r.o.
[8] Např. společnosti ORAMONT SYSTEM s.r.o., AGRICO s.r.o. či AGROMONT VIMPERK spol. s r.o.
[9] Např. společnosti KAMÍR a Co spol. s r.o., KUPÁLA spol. s r.o. či FULLWOOD-CS spol. s r.o.