UOHS S754/2012
Rozhodnutí: S754/2012/KS-799/2013/840/ASm Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů United Energy, a.s. a PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.
Účastníci United Energy, a.s. PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. Severočeská teplárenská, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí individuální výjimka nepovolena
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 14. 1. 2013
Dokumenty dokument ke stažení 123 KB


*UOHSX004SRUB*
UOHSX004SRUB


Č. j.: ÚOHS-S754/2012/KS-799/2013/840/ASm

Brno 14. 1. 2013Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S754/2012/KS, zahájeném dne 18. 12. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti United Energy, a.s., se sídlem Most-Komořany, Teplárenská 2, IČ: 27309959 , zastoupené JUDr. Jitkou Fejglovou, advokátkou, se sídlem Praha 1, Pařížská 26, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů United Energy, a.s., se sídlem Most-Komořany, Teplárenská 2, IČ: 27309959 , a PRVNÍ MOSTECKÁ a.s., se sídlem Most, Stavbařů 32, IČ: 60281057 , ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi akcií, uzavřené dne [ ... obchodní tajemství ] mezi [ ... obchodní tajemství ], jako prodávajícími, a společností Severočeská teplárenská, a.s. , se sídlem Most-Komořany, Teplárenská 2, IČ: 28733118, jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost United Energy, a.s., prostřednictvím své dceřiné společnosti Severočeská teplárenská, a.s., získat akcie představující cca 35,29 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. , a tím navýšit svůj stávající podíl na základním kapitálu této společnosti na cca 82,35 % a získat i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se podle § 16 odst. 2

povoluje.
Odůvodnění
1. Při posuzování navrhované transakce vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení soutěžitelů, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad transakcí zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též zákon ), zveřejněna v elektronické podobě zn. OV425374 v Obchodním věstníku dne 27. 12. 2012. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou námitku k uvedené transakci neobdržel.
I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít v souvislosti se Smlouvou o budoucí smlouvě o koupi akcií, uzavřené dne [ ... obchodní tajemství ] mezi [ ... obchodní tajemství ], jako prodávajícími, a společností Severočeská teplárenská, a.s. , se sídlem Most-Komořany, Teplárenská 2, IČ: 28733118 (dále jen ST ), jako kupujícím. V důsledku uvedené smlouvy má společnost United Energy, a.s., se sídlem Most-Komořany, Teplárenská 2, IČ: 27309959 (dále jen UE ) získat, prostřednictvím společnosti ST, cca 35,29 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ a.s., se sídlem Most, Stavbařů 32, IČ: 60281057 (dále jen PM ), a tím navýšit svůj stávající podíl na této společnosti na cca 82,35 %. [1]
4. Získáním cca 82,35% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti PM nabude společnost UE možnost vykonávat rozhodující vliv na činnost společnosti PM, a tedy i možnost tuto společnosti ve smyslu § 12 odst. 4 zákona kontrolovat.
5. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
6. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
7. Společnost UE je kontrolována holdingovou společností Energetický a průmyslový holding, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, IČ: 28356250 (společně skupina EPH ).
8. Podnikatelská skupina EPH je území České republiky činná mimo jiné zejména (i) v oblasti výroby a rozvodu tepla (např. prostřednictvím společností ST, UE, Plzeňská energetika a.s. a Pražská teplárenská, a.s.) [2] , (ii) v oblasti výroby a dodávek elektrické energie a obchodování s elektrickou energií (např. prostřednictvím společností UE, Elektrárny Opatovice, a.s., Energzet, a.s., První energetická a.s. a United Energy Trading, a.s.), (iii) v oblasti specializovaného poradenství (např. prostřednictvím společností AISE, s.r.o. a EP Investment Advisors, s.r.o.) a (iv) v oblasti montáží a servisu teplárenských a elektroenergetických zařízení (např. prostřednictvím společností Energotrans Servis, a.s. a TERMONTA PRAHA a.s.).
9. Společnost PM působí v oblasti distribuce tepelné energie na území města Most. Hlavními akcionáři společnosti PM před realizací předmětného spojení byli UE (cca 47,1% akciový podíl), prodávající (cca 35,3 %), město Most (cca 2,0 %) a další dvě fyzické osoby, které dohromady drží cca 15,7% akciový podíl. Společnost PM kontroluje společnost PRVNÍ MOSTECKÁ Servis, a.s., jež působí v oblasti poskytování či zajišťování služeb týkajících se provozu tepelných zařízení společnosti PM. III. Dopady spojení
10. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
11. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozují soutěžitelé, nad nimiž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
12. Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že činnosti spojujících se soutěžitelů se překrývají v oblasti centrálního zásobování teplem, když společnost PM působí jako distributor a dodavatel tepla konečným zákazníkům ve městě Most a společnost UE, resp. skupina EPH, jako výrobce, distributor a/nebo dodavatel tepla konečným zákazníkům na území více měst v České republice, např. Hlavního města Praha, Most, Plzeň, Litvínov, Hradec Králové, Chrudim či Pardubice.
13. Oblast centralizovaného zásobování teplem je síťovým odvětvím, které je zcela vázáno na pevnou rozvodnou síť. Oblast centralizovaného zásobování teplem tvoří v souladu s dosavadní rozhodovací praxí Úřadu samostatný věcně relevantní trh. [3] Systém centralizovaného zásobování teplem je odlišována od dalších způsobů vytápění, jako jsou například vytápění tuhými palivy, plynem, nebo elektřinou (pomocí akumulačního vytápění, přímotopů a tepelných čerpadel), s odůvodněním, že zastupitelnost mezi jednotlivými typy vytápění je velice omezená, neboť změna systému vytápění je časově a finančně náročná.
14. Z pohledu geografického je pak relevantní trh pro oblast výroby a dodávek tepla systémem centrálního zásobování teplem vázán na pevnou rozvodnou síť v daném městě, případně jeho okolí, přičemž rozvodné sítě jednotlivých měst nejsou vzájemně propojeny. Vzhledem k nepropojenosti rozvodných sítí jednotlivých měst nelze spatřovat v oblasti dodávek tepla konkurenční prostředí v tom smyslu, že by si teplo vyrobené ve vzájemně nepropojených rozvodných soustavách mohlo konkurovat při dodávkách pro konečné spotřebitele. Z tohoto důvodu každá rozvodná síť představuje samostatný geografický relevantní trh. [4]
15. Z výše uvedeného tak vyplývá, že spojením dotčenou oblastí je oblast centralizovaného zásobování teplem na území města Most, ve které působí oba spojující se soutěžitelé.
16. Strukturu oblasti centralizovaného zásobování teplem na území města Most lze shrnout následovně. Na území města Most společnost UE představuje monopolního výrobce tepla, jež je následně rozváděno prostřednictvím rozvodné sítě centralizovaného zásobování teplem. Společnost UE tepelnou energii dodává do primární distribuční sítě společnosti ST. Společnost ST následně teplo prodává buď přímo konečným zákazníkům, jež jsou napojeni na její rozvodnou síť, nebo do sekundární rozvodné sítě, kterou na území měst Most vlastní společnost PM a prostřednictvím níž tato společnost zásobuje teplem konečné spotřebitele. Společnost PM odebírá teplo výhradně od společnosti ST.
17. Na území města Most tak konečným zákazníkům dodávají teplo pouze společnosti ST, jejíž dodávky představují cca [ ... obchodní tajemství ] % podíl na celkových dodávkách tepla v Mostě, a PM, jejíž dodávky představují cca [ ... obchodní tajemství ] % podíl na celkových dodávkách tepla v Mostě.
18. Činnosti obou spojujících se soutěžitelů pak na sebe zároveň vertikálně navazují, když skupina EPH, prostřednictvím společností UE a ST, představuje jediného dodavatele tepla společnosti PM.
19. Při posuzování možných dopadů spojení Úřad zohlednil rovněž skutečnost, že trh centralizovaného zásobování teplem podléhá cenové regulaci ze strany ERÚ. [5] Cenové rozhodnutí ERÚ stanoví jak základní podmínky pro ceny tepelné energie, tak závazný postup při její kalkulaci. Cena tepla je tedy věcně usměrňována tak, že se skládá z tzv. ekonomicky oprávněných nákladů, které jsou nezbytné pro výrobu a rozvod tepelné energie, a přiměřeného zisku, jenž musí splňovat podmínky stanovené v příloze příslušného cenového rozhodnutí.
20. V posuzovaném případě spojení je cena tepla regulována jak na úrovni dodávek ceny tepla pro konečného spotřebitele, tj. cena tepla, jež je účtována společnostmi ST a PM svým odběratelům, tak i cena tepla, jež společnost UE dodává do rozvodné sítě ve městě Most.
21. S ohledem na výše uvedené nedochází na trhu centrálního zásobování teplem na území města Most z hlediska hospodářské soutěže k žádným podstatným změnám, spojením nebudou dotčeni koneční spotřebitelé, neboť tito odebírají teplo vždy od subjektu, na jehož rozvodnou síť jsou technicky napojeni, a ani vertikální propojení činností spojujících soutěžitelů se v důsledku spojení nezmění, neboť již před uskutečněním posuzované transakce skupina EPH představovala jediného dodavatele tepla společnosti PM.
22. Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže

Obdrží:
JUDr. Jitka Fejglová, advokátka Pařížská 26
110 00 Praha 1Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy


[1] Společnost UE doposud přímo držela 47,06% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti PM.
[2] Jedná se o dodávky tepelné energie pro města Praha, Hradec Králové, Pardubice, Plzeň, Most, Litvínov či Chrudim.
[3] Viz například rozhodnutí Úřadu ve věci sp. zn. S 330/06 ENERGIE Holding/Teplárna Liberec/United Energy, S198/2009/KS TIMEWORTH HOLDINGS LIMITED, MACKAREL ENTERPRISES LIMITED, MILEES LIMITED/EPH.
[4] Viz např. rozhodnutí Úřadu sp. zn. S198/2009/KS TIMEWORTH HOLDINGS LIMITED, MACKAREL ENTERPRISES LIMITED, MILEES LIMITED/EPH, S081/2008/KS J&T Private Equity/Czech Energy Holding.
[5] Viz Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č.1 ze dne 11. října 2010, k cenám tepelné energie.