UOHS S732/2012
Rozhodnutí: S732/2012/KS-634/2013/840/ASm Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů RADIO UNITED a.s. , a MII Praha, s.r.o., a Radio Investments s.r.o.
Účastníci RADIO UNITED a.s. MII Praha, s.r.o. Radio Investments s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 11. 1. 2013
Dokumenty dokument ke stažení 146 KBČ. j.: ÚOHS-S732/2012/KS-634/2013/840/ASm

Brno 10. 1. 2013Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S732/2012/KS, zahájeném dne 11. 12. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti RADIO UNITED a.s., se sídlem Praha 1-Nové Město, Na poříčí 1079/3a, IČ: 29127599, zastoupené Mgr. Ing. Markétou Tvrdou, advokátkou, se sídlem Praha 1, Husova 5, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů RADIO UNITED a.s. se sídlem Praha 1-Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, IČ: 29127599, na jedné straně, a MII Praha, s.r.o., se sídlem Praha 10, Říčanská 3/2399, IČ: 25051733, a Radio Investments s.r.o., se sídlem Praha 10, Říčanská 3, č.p. 2399, IČ: 25131664, na druhé straně, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Rámcové smlouvy o převodu obchodních podílů, uzavřené dne 22. 11. 2012 mezi společnostmi COMMUNICORP GROUP LIMITED, se sídlem Irská republika, Dublin 2, Grand Canal Quay 1, 6th Floor, METRO RADIO INTERNATIONAL LLC, se sídlem Spojené státy americké, Delaware, County of Castle, City of Wilminghton, Suite 400, Centreville Road 2711, c/o Corporation Service Company, a RADIO INVESTMENTS N.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Prins Bernhardplein 200, jako prodávajícími, a společnostmi RADIO ALFA s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, IČ: 29131863, a RADIO BETA s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, IČ: 29131901, jako kupujícími, v jejímž důsledku má společnost RADIO UNITED a.s. nabýt, prostřednictvím dceřiných společností RADIO ALFA s.r.o. a RADIO BETA s.r.o., 100% obchodní podíly ve společnostech MII Praha, s.r.o. a Radio Investments s.r.o., a tím i možnost tyto společnosti výlučně kontrolovat, se podle § 16 odst. 2
povoluje. Odůvodnění
1. Při posuzování navrhované transakce vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících transakci, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad transakcí zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV425051 ze dne 17. 12. 2012. Tato skutečnost byla rovněž zveřejněna na internetových stránkách Úřadu. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou námitku k uvedené transakci neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Rámcové smlouvy o převodu obchodních podílů ( Framework Ownership Interests Transfer Agreement ), která byla uzavřena dne 22. 11. 2012 mezi společnostmi COMMUNICORP GROUP LIMITED, se sídlem Irská republika, Dublin 2, Grand Canal Quay 1, 6th Floor (dále jen COMMUNICORP ), METRO RADIO INTERNATIONAL LLC, se sídlem Spojené státy americké, Delaware, County of Castle, City of Wilminghton, Suite 400, Centreville Road 2711, c/o Corporation Service Company (dále jen METRO RADIO ), a RADIO INVESTMENTS N.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Prins Bernhardplein 200 (dále jen RADIO ), [1] jako prodávajícími, a společnostmi RADIO ALFA s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, IČ: 29131863 (dále jen RADIO ALFA ), a RADIO BETA s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, IČ: 29131901 (dále jen RADIO BETA ), jako kupujícími.
4. V důsledku uvedené smlouvy má společnost RADIO UNITED a.s., se sídlem Praha 1-Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, IČ: 29127599 (dále jen RADIO UNITED či Navrhovatel ), založená pro účely předmětné akvizice a nepřímo kontrolovaná společností GES GROUP HOLDING B.V., [2] se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Locatellikade 1 (dále je GES GROUP HOLDING ) (veškeré společnosti přímo či nepřímo kontrolované společností GES GROUP HOLDING dále společně také jen skupina GES ), získat prostřednictvím společností RADIO ALFA a RADIO BETA [3] celkově [4] 100% obchodní podíly ve společnostech MII Praha, s.r.o., se sídlem Praha 10, Říčanská 3/2399, IČ: 25051733 (dále jen MII Praha ), a Radio Investments s.r.o., se sídlem Praha 10, Říčanská 3, č.p. 2399, IČ: 25131664 (dále jen Radio Investments ).
5. Protože k nabytí 100% obchodního podílu ve společnosti MII Praha a nabytí 100% obchodního podílu ve společnosti Radio Investments dochází mezi týmiž soutěžiteli, tj. mezi skupinou GES, jako nabyvatelem, a skupinou COMMUNICORP, jako prodávajícím, posoudil Úřad obě akvizice v souladu s § 14 odst. 5 zákona jako jedno spojení soutěžitelů. [5]
6. Nabytím 100 % obchodních podílů ve společnostech MII Praha a Radio Investments získá společnost RADIO UNITED a jejím prostřednictvím skupina GES možnost vykonávat rozhodující vliv na činnost společností MII Praha a Radio Investments, a tedy i možnost tyto společnosti ve smyslu § 12 odst. 4 zákona kontrolovat.
7. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
8. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
9. Společnost RADIO UNITED náleží do podnikatelské skupiny GES, která je na území České republiky činná mimo jiné v oblasti televizního vysílání (TV Prima) [6] a oblasti prodeje inzertního (reklamního) prostoru v televizi. Dále skupina GES v České republice působí v oblasti rozhlasového vysílání [7] (vysílání rádia Hey!, Hey! Profil, Hey! (Praha), Hey! Čechy, Hey! (Ostrava) a Hey! (Brno) a v oblasti poskytování inzertního (reklamního) prostoru v rádiích, která provozuje. Skupina GES provozuje svá rádia regionálně dostupné v rámci území České republiky.
10. Nabývané společnosti MII Praha a Radio Investments, které jsou v době před spojením součástí skupiny soutěžitele, v jejímž čele stojí společnost COMMUNICORP, působí na území České republiky prostřednictvím jimi kontrolovaných společností v oblasti rozhlasového vysílání, když provozují následující rádia: Country Rádio, Rádio Beat, Radio 1, Radio SPIN, Kiss 98 FM, Rádio Jizera, Kiss Publikum, Kiss Delta, Kiss Jižní Čechy, Kiss Morava, Kiss Proton a Kiss Hády. Rovněž tak poskytují inzertní (reklamní) prostor v těchto rádiích. Nabývané společnosti provozují svá regionální rádia působící na území České republiky.
III. Dopady spojení
11. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
12. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozují soutěžitelé, nad nimiž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
13. Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že činnosti soutěžitelů, tedy Navrhovatele, resp. skupiny GES, na jedné straně, a nabývaných společností MII Praha a Radio Investments, na druhé straně, se na území České republiky horizontálně překrývají (i) v oblasti rozhlasového vysílání a (ii) v oblasti poskytování inzertního (reklamního) prostoru v rozhlase/rádiích.
14. Z pohledu produktového soutěží provozovatelé rádií/rozhlasu na dvou širokých trzích, tj. trhu rozhlasového vysílání, které posluchači poslouchají jako zdroj informací, a trhu inzertního prostoru, ve kterém si zákazníci kupují od rádií, resp. jejich provozovatelů, inzertní prostor zejména za účelem podpory prodeje svého zboží či poskytování svých služeb.
15. Ve své dosavadní rozhodovací praxi se Úřad sice oblastí rozhlasového vysílání nezabýval, avšak v případě spojení soutěžitelů na trhu tisku [8] považoval rádio/rozhlas za jedno z informačních médií, které představuje při získávání informací možný substitut k tisku či televizi (mezi tato média by pak bylo možné řadit rovněž například Internet). Úřad přitom v citovaném rozhodnutí vymezil jako věcně relevantní trh tisku (resp. samostatné trhy tvořené jednotlivými druhy tisku) jako produktově odlišný od jiných informačních médií, mezi které zařadil rovněž rádio/rozhlas, resp. vysílání v rozhlase/rádiu.
16. V duchu tohoto rozhodnutí Úřadu by pak bylo možné pro účely tohoto správního řízení vymezit jako relevantní z pohledu věcného trh rozhlasového vysílání.
17. Pokud se týká oblasti inzertního (reklamního) prostoru, který je poptáván k tomu, aby sloužil k podpoře prodeje zboží či poskytování služeb, lze tento inzertní prostor nabízet a poptávat v různých druzích médií (například novinová inzerce, inzerce v televizi či inzerce v rádiu/rozhlase), přičemž Úřad ve svém předchozím rozhodnutí [9] vymezil jako věcně relevantní trh inzertního prostoru v psaném tisku (jako trh odlišný od poskytování inzertního prostoru například v televizi či v rádiu/rozhlase), což odůvodnil tím, že způsob provedení a podoba inzerce uveřejňované v periodikách je rozdílná oproti televizní či rozhlasové inzerci, a dále je televizní či rozhlasový inzertní prostor vzhledem ke své ceně, technickým možnostem, specifickým potřebám propagace výrobků a služeb využíván více společnostmi než jednotlivými diváky či posluchači .
18. Z uvedeného důvodu by pak bylo možné pro účely tohoto správního řízení vymezit jako relevantní z pohledu věcného trh poskytování inzertního prostoru v rádiu/rozhlase.
19. Protože však předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, mohl Úřad otázku vymezení věcně relevantního trhu pro oblast rozhlasového vysílání i oblast prodeje reklamního prostoru v rozhlase ponechat otevřenou.
20. Při vymezování geografického relevantního trhu pro oblast rozhlasového vysílání a oblast poskytování inzertního (reklamního) prostoru v rozhlase, tj. při zkoumání, zda se hospodářská soutěž v těchto oblastech odehrává za dostatečně homogenních soutěžních podmínek na území, které je představováno celou Českou republikou, nebo na jinak vymezeném území, vycházel Úřad z následujících zjištění.
21. Zaprvé, hospodářské soutěže v oblastech rozhlasového vysílání a poskytování inzertního (reklamního) prostoru v rozhlase se účastní jednak rádia celoplošná, která pokrývají celé území České republiky, jednak rádia regionální, která pokrývají pouze území některého kraje či regionu v rámci území České republiky.
22. Zadruhé, reklama (reklamní prostor) je v rozhlase zadávána jednak (i) celostátně, kdy objednateli této reklamy jsou větší společnosti s celostátním působením, jednak (ii) regionálně, pouze na regionální úrovni. [10]
23. Ve prospěch vymezení regionálně omezeného geografického relevantního trhu (např. územím krajů) pro oblasti rozhlasového vysílání a poskytování inzertního (reklamního) prostoru v rozhlase by mohla svědčit skutečnost, že řada rádií je svou působností omezena na území některého z krajů či regionů České republiky, stejně jako i skutečnost, že reklama v regionálních rádiích je převážně cílena na regionální subjekty (a neobrací se na subjekty působící mimo území daného regionu/kraje).
24. Naopak ve prospěch vymezení geografického relevantního trhu pro oblast rozhlasového vysílání (případně pro oblast poskytování inzertního prostoru v rozhlase) územím celé České republiky by podle Navrhovatele měla svědčit skutečnost, že většinu rádií lze poslouchat rovněž prostřednictvím Internetu, což i regionálně zaměřená rádia činí dostupnými pro posluchače po celém území České republiky. [11] K tomuto argumentu však Úřad uvádí, že podle jeho zjištění poslouchá rádio prostřednictvím Internetu pouze malá část z celkového počtu posluchačů rádií. [12]
25. Protože však posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definic geografického relevantního trhu pro zkoumané oblasti, ponechal Úřad otázku jeho vymezení otevřenou.
26. Úřad posoudil dopady předmětného spojení na hospodářskou soutěž v oblasti rozhlasového vysílání a oblasti prodeje reklamního prostoru v rozhlase jak na celorepublikové, tak na regionální úrovni.
27. V oblasti rozhlasového vysílání dosahuje v rámci celého území České republiky Navrhovatel, resp. skupina GES tržního podílu [0-5] %, zatímco nabývané společnosti v posuzované oblasti dosahují na území celé České republiky tržního podílu [5-15] %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů v oblasti rozhlasového vysílání tak po uskutečnění spojení bude v rámci celého území České republiky činit [5-15] % .
28. Pokud jde o postavení spojujících se soutěžitelů v oblasti rozhlasového vysílání na úrovni jednotlivých krajů České republiky, bylo zjištěno, že společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů zde nepřesahuje hranici 15 % s výjimkou území Hlavního města Prahy, kde společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů bude po uskutečnění spojení činit [15-25] %, a území Středočeského kraje, na němž bude společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení činit [15-25] % .
29. Pokud jde o oblast poskytování reklamního prostoru v rozhlase/rádiích, dosahuje v rámci celého území České republiky Navrhovatel, resp. skupina GES tržního podílu [0-5] %, zatímco tržní podíl nabývaných společností v této oblasti činí v rámci celého území České republiky [0-5] %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů v oblasti poskytování reklamního prostoru v rozhlase/rádiích tak po uskutečnění spojení bude v rámci celého území České republiky činit [5-15] %.
30. Tržní postavení spojujících se soutěžitelů vyjádřené jimi dosaženými tržními podíly v oblasti poskytování reklamního prostoru v rozhlase se výrazněji neodlišují od tržních podílů spojujících se soutěžitelů dosažených v oblasti rozhlasového vysílání ani na úrovni jednotlivých krajů České republiky.
31. Tržní podíly spojujících se soutěžitelů nepřesahují ani v oblasti rozhlasového vysílání, ani v oblasti poskytování reklamního prostoru v rozhlase, hranici 25 %, u které se má za to, že spojení nepovede k podstatnému narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení opak, [13] ať už by tyto oblasti byly definovány z pohledu geografického územím celé České republiky, či územími jednotlivých krajů České republiky.
32. K tomu bylo dále zjištěno, že na území každého z krajů České republiky i v rámci celého území České republiky jsou spojující se soutěžitelé vystaveni konkurenčnímu tlaku dalších provozovatelů rádií a poskytovatelů reklamního prostoru v rádiích.
33. Úřad tak uzavírá, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje ani v oblasti rozhlasového vysílání, ani v oblasti poskytování reklamního prostoru v rozhlase obavy z narušení hospodářské soutěže.
34. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v posuzovaných oblastech.
35. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže

PM: 11. 1. 2013

Obdrží:
Mgr. Ing. Markéta Tvrdá, advokátka
AK Glatzová & Co., s.r.o.
Husova 5
110 00 Praha 1Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy


[1] Společnosti METRO RADIO a RADIO jsou kontrolovány tímtéž subjektem, společností COMMUNICORP, a jsou tak součástí jednoho soutěžitele, v jehož čele stojí společnost COMMUNICORP.
[2] Společnost RADIO UNITED je přímo kontrolována společností GES MEDIA ASSET, a.s., která je kontrolována společností GES ASSET HOLDING, a.s., která je kontrolována společností GES GROUP HOLDING B.V.
[3] Společnost RADIO UNITED vlastní ve společnostech RADIO ALFA a RADIO BETA 90% obchodní podíl (zbývající 10% obchodní podíly v těchto dvou společnostech jsou vlastněny společností GES MEDIA ASSET, a.s. ze skupiny GES).
[4] Společnost RADIO ALFA v důsledku předmětné transakce nabude 84% obchodní podíl ve společnosti MII Praha a 85% obchodní podíl ve společnosti Radio Investments. Společnost RADIO BETA v důsledku předmětné transakce nabude 16% obchodní podíl ve společnosti MII Praha a 15% obchodní podíl ve společnosti Radio Investments.
[5] Podle § 14 odst. 5 zákona došlo-li v průběhu 2 let mezi týmiž soutěžiteli ke dvěma a více spojením, posuzují se taková spojení společně jako spojení jedno.
[6] Prostřednictvím společnosti FTV Prima spol. s r.o.
[7] Prostřednictvím společnosti Star Promotion s.r.o.

[8] Viz rozhodnutí Úřadu ve věci S 110/01 RINGIER ČR a.s./Československý sport, s.r.o.
[9] Viz rozhodnutí Úřadu ve věci S 110/01 RINGIER ČR a.s./Československý sport, s.r.o.
[10] Viz str. 154 spisu správního řízení (str. 12 dotazníku k povolení) .
[11] Viz str. 151 spisu správního řízení (str. 9 dotazníku k povolení) .
[12] Ze statistiky poslechovosti rádií, uvedené na internetových stránkách www.play.cz vyplývá, že posluchači rádií, kteří přijímají vysílání prostřednictvím internetu, tvoří méně než 5 % z celkového počtu posluchačů rádií.
[13] Viz § 17 odst. 3 zákona.