UOHS S725/2012
Rozhodnutí: S725/2012/KS-/2012/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů EMPRESA MEDIA, a.s., a Barrandov Televizní Studio a.s.,
Účastníci Barrandov Televizní Studio a.s., EMPRESA MEDIA, a.s. MORAVIA STEEL a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 21. 12. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 94 KBČ. j.: ÚOHS-S725/2012/KS-/2012/840/JMě

Brno 21. 12. 2012Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S725/2012/KS, zahájeném dne 10. 12. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti EMPRESA MEDIA, a.s., se sídlem Praha 1-Nové Město, Panská 890/7, IČ: 26418011, zastoupeného JUDr. Ing. Petrem Šrámkem, advokátem, se sídlem Praha 6, Na Viničních horách 22, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů EMPRESA MEDIA, a.s., se sídlem Praha 1-Nové Město, Panská 890/7, IČ: 26418011, a Barrandov Televizní Studio a.s., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, IČ: 41693311, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Rámcové smlouvy o koupi a prodeji televize Barrandov, uzavřené dne 28. 11. 2012 mezi společnostmi MORAVIA STEEL a.s., se sídlem Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, IČ: 63474808, jakožto prodávajícím, a EMPRESA MEDIA, a.s., jakožto kupujícím, a na základě Smlouvy o převodu akcií, jež má být mezi výše uvedenými subjekty uzavřena ve smyslu čl. 2.5. Rámcové smlouvy o koupi a prodeji televize Barrandov, v jejichž konečném důsledku má společnost EMPRESA MEDIA, a.s. získat akcie představující cca 99,97% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,

povoluje.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedených dokumentů, v jejichž důsledku má společnost EMPRESA MEDIA, a.s., se sídlem Praha 1-Nové Město, Panská 890/7, IČ: 26418011 (dále jen EMPRESA MEDIA ), získat akcie představující 99,97% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, IČ: 41693311 (dále jen Barrandov ), a tím i možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad touto společností. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
2. Spojení splňuje rovněž notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
3. Společnost EMPRESA MEDIA působí v oblasti vydavatelství tištěných médií. Společnost EMPRESA MEDIA je kontrolována fyzickou osobou, J. S., která vykonává, přímo či nepřímo společně či výlučně, v České republice kontrolu nad společnostmi (např. MÉDEA, a.s., MÉDEA CONSULTING, s.r.o., MEDIA VIEW, s.r.o.) působícími v oblastech provozování marketingových agentur, poskytování reklamních služeb a marketingu, účetního a daňového poradenství, pronájmu a ostrahy nemovitostí, pořádání kulturních a sportovních akcí a provozování fitcentra.
4. Společnost Barrandov je před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů kontrolována společností MORAVIA STEEL a.s., se sídlem Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, IČ: 63474808. Společnost Barrandov působí v oblasti provozování televizního vysílání a poskytování prostoru pro televizní reklamu a nevykonává kontrolu nad žádnou další společností.
5. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Michal Petr, Ph.D. Otisk úředního razítka
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže


Obdrží:
JUDr. Ing. Petr Šrámek, advokát Na Viničních horách 22 160 00 Praha 6 IDDS: pf2f7cgVypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 21. 12. 2012.