UOHS S721/2013
Rozhodnutí: S721/2013/KS-24712/2013/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů AUTO Heller s.r.o. a AH Nemovitosti s.r.o., Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. a Porsche Immobilien CZ spol. s r.o.
Účastníci Porsche Immobilien CZ spol. s r. o. Porsche Inter Auto CZ spol. s r. o. AH Nemovitosti s. r. o. AUTO Heller s. r. o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 19. 12. 2013


Č. j.: ÚOHS-S721/2013/KS-24712/2013 /840/JMě

18. 12. 2013Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S721/2013/KS, zahájeném dne 20. 11. 2013 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Vrchlického 31/18, IČ: 47124652, zastoupeného Mgr. Robertem Nešpůrkem, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Týn 1049/3, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Dohody o záměru , uzavřené dne 29. 10. 2013 mezi společností Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Vrchlického 31/18, IČ: 47124652, jako kupujícím, a J. H., a I. H., jako prodávajícími, v jejímž důsledku má společnost Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. získat veškeré obchodní podíly v nově založené společnosti, do níž bude odštěpena část podniku společnosti AUTO Heller s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Cihelní 3160/49b, IČ: 47683341, zabývající se prodejem a servisem motorových vozidel, a tím i možnost výlučně kontrolovat tuto společnost, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona
povoluje.

Odůvodnění

1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV439533 ze dne 25. 11. 2013. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Dohody o záměru , uzavřené dne 29. 10. 2013 mezi společností Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Vrchlického 31/18, IČ: 47124652 (dále jen Porsche ), jako kupujícím, a J. H. a I. H., jako prodávajícími, v jejímž důsledku má společnost Porsche získat veškeré obchodní podíly v nově založené společnosti, do níž bude odštěpena část podniku společnosti AUTO Heller s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Cihelní 3160/49b, IČ: 47683341 (dále jen AUTO Heller ), s výjimkou nemovitostí (dále také cílová společnost ). [1] Do cílové společnosti bude tak převedena vlastní operativní část společnosti AUTO Heller zabývající se prodejem a servisem motorových vozidel značek náležejících do skupiny Volkswagen. Společnost Porsche získá tedy veškeré obchodní podíly na nově založené cílové společnosti, a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
4. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
5. Společnost Porsche je přímo výlučně kontrolována společností Porsche Holding Gesellschaft m.b.H., se sídlem Rakouská republika, Salzburg, Vogelweiderstrasse 75, jež je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost Volkswagen AG, se sídlem Spolková republika Německo, Wolfsburg, Berliner Ring 2 (dále jen skupina Volkswagen ).
6. Skupina Volkswagen působí celosvětově zejm. v oblastech výroby, velkoobchodní a maloobchodní distribuce nových i ojetých osobních i lehkých užitkových vozidel ( LCV -light commercial vehicles), nákladních vozidel, autobusů, autokarů, motocyklů, podvozků pro autobusy a náhradních dílů pro tato vozidla. V České republice jsou společnosti ze skupiny Volkswagen činné zejména v oblasti maloobchodního prodeje vozů značek Volkswagen, Audi, ŠKODA (zde i v oblasti výroby), Porsche, Bentley a Lamborghini, a dále ojetých vozidel, jakož i v oblasti velkoobchodního prodeje těchto značek. Společnosti ze skupiny Volkswagen současně poskytují související technické (servisní) i finanční (leasing, pojištění) služby.
7. Společnost AUTO Heller je před uskutečněním spojení přímo výlučně kontrolována fyzickou osobou J. H. Jak bylo uvedeno výše, předmětem spojení bude nově založená cílová společnost , do níž bude převedena vlastní operativní část společnosti AUTO Heller zabývající se maloobchodním prodejem a servisem motorových vozidel značek náležejících do skupiny Volkswagen. Společnost AUTO Heller působí výlučně na území České republiky (konkrétně v Moravskoslezském kraji), a to v oblasti maloobchodní distribuce nových osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel, v oblasti maloobchodního prodeje ojetých vozidel a v oblasti poskytování servisních služeb a souvisejícího poprodejního servisu. III. Dopady spojení
8. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
9. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele či na ně vertikálně navazují nebo jim předcházejí.
10. Cílová společnost působí, resp. bude působit v České republice (zejména na území Moravskoslezského kraje-konkrétně ve městech Ostrava, Opava a Frýdek-Místek) jako autorizovaný maloobchodní prodejce nových a ojetých vozidel značek ŠKODA, Audi, SEAT a Volkswagen a poskytuje rovněž služby oprav vozidel a karosérií, jakož i související služby poprodejního servisu.
11. Skupina Volkswagen, do níž náleží společnost Porsche, působí na území České republiky (konkrétně v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Plzni, Hradci Králové a v Olomouci) rovněž v oblasti maloobchodního prodeje nových a ojetých vozů, konkrétně značek Volkswagen, Audi, ŠKODA, Porsche, Bentley a Lamborghini, a v oblasti poskytování servisních služeb oprav vozidel a karosérií, souvisejících služeb a poprodejního servisu. Dále působí rovněž v oblasti velkoobchodního prodeje vozů výše uvedených značek.
12. Činnosti spojujících se soutěžitelů se tedy v rámci České republiky přímo překrývají v oblasti maloobchodní distribuce nových osobních a lehkých užitkových automobilů, v oblasti maloobchodní distribuce ojetých osobních a lehkých užitkových automobilů a v oblasti poskytování oprav a údržby vozidel (tj. servisních služeb). Z vertikálně propojených oblastí působí pak skupina Volkswagen v České republice zejm. v oblasti velkoobchodní distribuce nových automobilů a náhradních dílů.
13. V souvislosti s předchozí rozhodovací praxí Úřadu [2] a s přihlédnutím k rozhodovací praxi Evropské komise [3] lze oblast automobilového průmyslu členit z hlediska fází výrobního a distribučního procesu do suboblastí výroby, velkoobchodní distribuce a maloobchodní distribuce. V rámci všech tří uvedených suboblastí lze dále uvažovat o jejich členění na segment osobních automobilů a segment lehkých užitkových vozidel, přičemž každý z uvedených segmentů lze dále podrobněji členit na základě kritérií, kterými jsou zejména rozvor a délka vozidla, typ a výkon motoru nebo typ karoserie, do subsegmentů (tzv. tříd). V případě osobních automobilů se jedná o třídy mini, malá vozidla, vozidla nižší střední třídy, vozidla vyšší střední třídy, terénní vozidla, luxusní vozidla, sportovní vozidla a velkoprostorová vozidla. V případě lehkých užitkových vozidel se jedná o členění do tříd automobilů do 2 tun, do 3 tun a do 3,5 tun.
14. Pokud jde o možné geografické vymezení výše naznačených trhů, bylo by možno, zejm. v souladu s rozhodovací praxí Evropské komise, uvažovat zejména v případě výroby a velkoobchodního prodeje o úrovni národní či evropské, v případě maloobchodního prodeje pak o úrovni národní, tj. v posuzovaném případě vymezené územím České republiky.
15. Od výše uvedených oblastí týkajících se nových vozidel je nutno odlišit trh s ojetými osobními automobily a lehkými užitkovými vozy, a to zejména s ohledem na skutečnost, že zákazník při koupi ojetého automobilu počítá s nižší pořizovací cenou, a to výměnou za opotřebení, nižší životnost, případně vyšší poruchovost kupovaného vozidla. Obdobně jako v případě maloobchodního prodeje nových vozidel by bylo možno z geografického hlediska uvažovat o trhu vymezeném územím České republiky.
16. Vzhledem k tomu, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definic věcného či geografického relevantního trhu, bylo možno ponechat pro účely předmětného správního řízení otázku věcného i geografického vymezení relevantního trhu pro oblasti maloobchodního prodeje (distribuce) nových i ojetých osobních a lehkých užitkových vozidel otevřenou.
17. V oblasti maloobchodní distribuce nových osobních automobilů v České republice dosahuje společnost Porsche (resp. skupina Volkswagen, do níž společnost Porsche náleží) tržního podílu cca [0-5] % a tržní podíl cílové společnosti (resp. operativní části společnosti AUTO Heller, jež bude převedena do nově vytvořené cílové společnosti) činí cca [0-5] %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení by tedy na takto široce vymezeném trhu činil cca [5-15] %. V oblasti maloobchodní distribuce nových lehkých užitkových automobilů dosahuje společnost Porsche tržního podílu cca [0-5] % a cílová společnost cca [0-5] %, jejich společný tržní podíl na takto vymezeném trhu by tedy činil cca [5-15] %.
18. Pokud jde o možné výše naznačené užší členění oblastí maloobchodní distribuce osobních a lehkých užitkových vozidel, nepřesáhne společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění posuzovaného spojení v žádném z takto vymezených segmentů [5-15] % hranici.
19. Činnost spojujících se soutěžitelů se v České republice dále překrývá v oblasti maloobchodní distribuce ojetých vozidel, v níž dosahuje společnost Porsche tržního podílu cca [0-5] % a cílová společnost cca [0-5] %, jejich společný tržní podíl po uskutečnění spojení by činil tedy cca [0-5] %.
20. V oblasti velkoobchodní distribuce nových osobních automobilů v České republice, která vertikálně předchází činnosti maloobchodní distribuce vozidel, působí ze spojujících se soutěžitelů pouze navrhovatel, resp. skupina Volkswagen, která dosahuje tržního podílu cca [35-45] % (v rámci EEA by pak tržní podíl skupiny Volkswagen činil cca [15-25] %). Vzhledem ke skutečnosti, že společnost AUTO Heller je zákazníkem skupiny Volkswagen již v době před uskutečněním posuzovaného spojení (společnost AUTO Heller je autorizovaným prodejcem vozidel značek produkovaných skupinou Volkswagen a veškerá jím prodávaná nová vozidla nakupuje od skupiny Volskwagen), nedojde v důsledku uskutečnění předmětného spojení podstatné změně situace na dotčených trzích.
21. Poslední oblastí, v jejímž rámci se aktivity spojujících se soutěžitelů překrývají, je oblast poskytování služeb spočívajících v opravě a údržbě motorových vozidel (tj. poskytování servisních služeb pro automobily). V uvedené oblasti působí jak sami dealeři automobilů, tak řetězce specializující se na opravy a údržbu automobilů či individuálně vlastněné nezávislé servisy. Rovněž oblast servisu by bylo možno dále členit např. podle toho, zda se jedná o servis záruční či pozáruční, či podle značek automobilů, na něž je poskytování servisních oprav zaměřeno. Rovněž z geografického hlediska by bylo možno provést podrobnější členění této oblasti např. v rámci krajů či okresů v závislosti na dojezdové vzdálenosti, kterou jsou zákazníci ochotni překonat za opravou svého vozidla. I v této oblasti však bylo možno ponechat pro účely tohoto rozhodnutí věcné i geografické vymezení relevantních trhů otevřené, neboť ani v tomto případě, zejména s ohledem na nízké tržní podíly spojujících se soutěžitelů a s ohledem na skutečnost, že na regionální úrovni se činnosti spojujících se soutěžitelů nepřekrývají, nevzbuzuje předmětné spojení vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže.
22. V oblasti poskytování servisních služeb pro automobily na území celé České republiky dosahuje společnost Porsche (resp. skupina Volkswagen) tržního podílu cca [0-5] % a cílová společnost cca [0-5] %, jejich společný tržní podíl po uskutečnění předmětného spojení by tedy činil cca [0-5] %. Pokud jde o možné užší geografické vymezení této oblasti, cílová společnost působí v rámci Moravskoslezského kraje, přičemž v takto geograficky vymezené oblasti by její tržní podíl činil cca [0-5] %. Navrhovatel pak v předmětné oblasti na území Moravskoslezského kraje nepůsobí, přičemž jeho nejbližší provozovna se nachází na území Olomouckého kraje, v rámci něhož dosahuje tržního podílu cca [0-5] %. Na takto geograficky úžeji vymezených trzích by se tedy činnost spojujících se soutěžitelů v oblasti poskytování servisních služeb pro automobily nepřekrývala.
23. Spojením dotčenou oblastí, jež vertikálně předchází oblast poskytování servisních služeb pro automobily, je oblast náhradních dílů pro automobily, u nichž lze opět rozlišovat suboblasti jejich výroby, velkoobchodní a maloobchodní distribuce. Oblast prodeje náhradních dílů k motorovým vozidlům by bylo možno dále členit např. na náhradní díly originální, které se vyrábějí podle specifikací a výrobních norem poskytnutých výrobcem vozidel, které jsou stejné jako ty, které se používají pro výrobu komponentů, a na náhradní díly odpovídající kvality, které odpovídají kvalitě komponentů používaných pro montáž daného vozidla, ale nejsou vyráběny podle specifikací a výrobních norem poskytnutých výrobcem vozidel. Je třeba rovněž přihlédnout ke skutečnosti, že pro automobily dané značky se zpravidla používají náhradní díly téže značky (většina náhradních dílů je specifická pro určité typy vozů, a to zpravidla pro více modelů téže značky). Pokud jde o geografické vymezení, bylo by opět možno v případě výroby a velkoobchodní distribuce uvažovat o úrovni národní či Evropské, v případě maloobchodní distribuce pak o úrovni národní. Rovněž v této oblasti lze vzhledem k tomu, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definic věcného i geografického relevantního trhu, ponechat pro účely předmětného správního řízení otázku věcného či geografického vymezení relevantního trhu otevřenou.
24. Společnost Porsche (resp. skupina Volkswagen), dosahuje v oblasti velkoobchodní distribuce náhradních dílů v České republice tržního podílu cca [25-35] %. Podobně jako ve výše uvedeném případě velkoobchodní distribuce nových osobních automobilů je rovněž v tomto případě společnost AUTO Heller již před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů odběratelem skupiny Volkswagen, a tudíž v důsledku uskutečnění spojení nedojde k podstatné změně na dotčených vertikálně propojených trzích.
25. Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl tedy Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a to zejména s ohledem na nízké tržní podíly dosahované spojujícími se soutěžiteli.
26. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže

Obdrží
JUDr. Robert Neruda, Ph.D., advokát
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
Hilleho 1843/6
602 00 Brno
IDDS: 76dgsqr


Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 19. 12. 2013.

[1] Rozdělovaná společnost AUTO Heller přitom nezanikne-zůstane v ní jmění, jež bude sestávat výlučně z nemovitostí ve vlastnictví společnosti AUTO Heller, dále 100 % obchodní podíl na společnosti TEX Areál s. r. o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Cihelní 760/35, IČ: 28658281, jež není předmětem spojení, a dále též případné části jmění, které s výše uvedeným budou nutně souviset.
[2] Problematikou zejména velkoobchodní distribuce automobilů se Úřad zabýval např. v rámci správního řízení o povolení spojení soutěžitelů S085/2008- De Binckhorst Investment Company/SUMMIT AUTO či S189/2008- Hyundai Auto Czech s.r.o./část podniku společnosti HYUNDAI Motor CZ s.r.o. a podnik společnosti HYUNDAI Motor SK s.r.o.
[3] Např. rozhodnutí Evropské komise M.6403- VOLKSWAGEN/KPI POLSKA/SKODA AUTO POLSKA/VW BANK POLSKA/VW LEASING POLSKA .