UOHS S72/2009
Rozhodnutí: S72/2009/KS-4931/2009/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů ČEZ Teplárenská, a.s. a MARTIA a.s.
Účastníci ČEZ Teplárenská, a.s. MARTIA a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 4. 5. 2009
Dokumenty dokument ke stažení 144 KB


ÚOHS-S72/2009/KS-4931/2009/840 V Brně dne 29. dubna 2009
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S72/2009, zahájeném dne 19. března 2009 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Chomutov, Školní 1051/30, IČ: 27309941, ve správním řízení zastoupené Mgr. Radkem Pokorným, advokátem, se sídlem Praha 1, Karolíny Světlé 301/8, na základě plné moci ze dne 23. února 2009, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Chomutov, Školní 1051/30, IČ: 27309941, a MARTIA a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, IČ: 25006754, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o úplatném převodu akcií, uzavřené dne 19. února 2009 mezi společností ČEZ Teplárenská, a.s., jako kupujícím, a fyzickými osobami, stávajícími akcionáři společnosti MARTIA a.s., jako prodávajícími, v jejímž důsledku společnost ČEZ Teplárenská, a.s., získá akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti MARTIA a.s., a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.

Odůvodnění:
(1) Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
(2) Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 13/2009 ze dne 1. dubna 2009. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
I. Notifikační podmínky
(3) K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází na základě Smlouvy o úplatném převodu akcií, jež byla dne 19. února 2009 uzavřena mezi společností ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Chomutov, Školní 1051/30, IČ: 27309941, (dále jen ČEZ Teplárenská ), jako kupujícím, a fyzickými osobami, [ ...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ... ], jako prodávajícími.
(4) V důsledku realizace předmětné transakce získá společnost ČEZ Teplárenská akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti MARTIA a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, IČ: 25006754 (dále jen MARTIA ), a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
(5) V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 mld. Kč a současně alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli za poslední účetní období na trhu v České republice čistého obratu vyššího než 250 mil. Kč, je podmínka podle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
(6) Společnost ČEZ Teplárenská je česká společnost, jejíž hlavní činností je zejména výroba, nákup, rozvod, distribuce a prodej tepelné energie ve městech a obcích Klášterec nad Ohří, Chomutov, Jirkov, Kadaň, Bílina, Osek, Duchcov, Hrob, Teplice, Bystřany, Dubí, Krupka, Sokolov, Habartov, Citice, Bukovany, Březová, Královské Poříčí, Svatava, Mělník, Chvaletice, Poříčí, Dvůr Králové, Orlová, Hodonín a Holíč ve Slovenské republice, okrajově se zabývá např. inženýrskou činností ve výstavbě nebo opravami a montáží měřidel. Před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů společnost ČEZ Teplárenská kontroluje společnost ALLEWIA leasing s.r.o., která se mj. zabývá výrobou a rozvodem tepelné energie, provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody ve městě Bohumín.
(7) Společnost ČEZ Teplárenská je kontrolována společností ČEZ, a.s., která se v České republice zabývá výrobou a prodejem elektřiny a podporou elektrizační soustavy, těžbou surovin, projektováním, opravami a údržbou energetických zařízení, a dále působí např. v oblasti provozování telekomunikačních služeb nebo vědy a výzkumu (dále též jen skupina ČEZ ). Prostřednictvím svých dceřinných společností rovněž působí na trzích střední a jihovýchodní Evropy. Dále pak skupina ČEZ představuje jednoho ze tří největších výrobců a dodavatelů tepelné energie v České republice a prostřednictvím společnosti Severočeské doly a.s. působí jako nejvýznamnější soutěžitel v oblasti těžby hnědého uhlí v České republice.
(8) Nabývaná společnost MARTIA je v době před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů ve vlastnictví fyzických osob, z nichž každá jednotlivě vlastní akcie představující nejvýše [ ...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ... ] % základního kapitálu. Společnost MARTIA se zabývá zejména předprojektovou, projektovou, dodavatelskou, montážní a inženýrskou činností pro průmysl a energetiku, a to v oblasti měřící a regulační techniky, řídících systémů, elektrické, požární a zabezpečovací signalizace a přístupových a docházkových systémů.
(9) Společnost MARTIA společně s městem Krupka (Ústecký kraj) vykonává kontrolu ve společnosti ENERGIE KRUPKA, s.r.o. (dále jen Energie Krupka ), která se zabývá výrobou a rozvodem tepelné energie ve městě Krupka, dále vlastní [ ...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ... ] % podíl ve společnosti FM Service s.r.o., jež se zabývá mj. výrobou rozvaděčů nízkého napětí, baterií, kabelů a vodičů, inženýrskou činností v investiční výstavbě, správou nemovitostí a poskytováním technických služeb.
III. Dopady spojení
(10) Za účelem zjištění, zda předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména v důsledku vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
(11) Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
(12) Podnikatelské aktivity společnosti MARTIA zahrnují dodávky jak zařízení a technologií pro průmysl a energetiku, tak souvisejících služeb, a rovněž konzultační a poradenskou činnost. V případě dodávek zařízení pro průmysl a energetiku společnost MARTIA dodává kotelny, výměníkové stanice, vzduchotechniku, chlazení, kogenerační jednotky, nebo čistírny odpadních vod. Činnosti společnosti MARTIA se rovněž zaměřují na aplikaci řídících systémů technologických zařízení a teplárenských sítí, dále vodárenských sítí a sítí městské infrastruktury. Aktivity společnosti MARTIA současně zahrnují i poskytování služeb v oblasti oprav, údržby a obsluhy energetických zařízení, přičemž se soustředí na oblast teplárenství.
(13) V oblasti konzultačních a inženýrských činností se společnost MARTIA zabývá např. projektováním a zpracováním technických studií řídících systémů, elektrických a energetických zařízení, vyhledáváním, posuzováním a realizací energeticky úsporných projektů, zpracováním energetických auditů, znaleckých posudků a poradenstvím v oboru energetika.
(14) Prostřednictvím společnosti Energie Krupka působí společnost MARTIA rovněž v oblasti výroby a distribuce tepla ve městě Krupka.
(15) Společnost ČEZ Teplárenská se zabývá výrobou, nákupem, rozvodem a distribucí a prodejem tepelné energie.
(16) Skupina ČEZ mj. rovněž působí ve výše uvedených oblastech dodávek, oprav, údržby a obsluhy zařízení, technologií a řídících systémů teplárenských sítí a v oblasti oprav, údržby a obsluhy energetických zařízení. Uvedené dodávky a služby však ČEZ poskytuje výhradně společnostem v rámci své podnikatelské skupiny, nikoli třetím osobám, nedochází tedy k překryvu podnikatelských aktivit skupiny ČEZ a společnosti MARTIA, a skupina ČEZ se tak neúčastní hospodářské soutěže v této oblasti.
(17) Oblast dodávek zařízení a technologií pro průmysl a energetiku, souvisejících služeb jako jsou např. opravy, údržba a provoz těchto zařízení a jejich řídících systémů, včetně konzultačních a poradenských činností, zahrnuje širokou škálu služeb poskytovaných značným počtem subjektů různé velikosti a významu, z nichž některé omezují svou činnost na vybrané segmenty uvedené oblasti, jiné pak působí v celém odvětví energetiky. Z pohledu poptávky by bylo možné uvedenou oblast členit na velký počet úzkých trhů, jež by byly tvořeny jednotlivými, často individuálními projekty vyžadujícími specifická či komplexní řešení. Z pohledu nabídky lze dotčenou oblast členit podle způsobů provádění jednotlivých dodávek, přičemž každá z oblastí energetiky nebo průmyslu vykazuje odlišnosti z hlediska technických parametrů, je pro ně zapotřebí určitých odborných znalostí nebo se provádějí za pomocí speciálních strojů a zařízení.
(18) V této oblasti působí řada významných konkurentů, často členů mezinárodních podnikatelských skupin, jako např. I & C Energo a.s., MVV enservis a.s., Siemens s.r.o., ŠKODA POWER a.s., Energetické opravny, a.s., ALSTOM Group, Tebodin Czech Republic, s.r.o. nebo RAEN spol. s r.o. Z hlediska geografického jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně homogenní a současně zřetelně odlišitelné od sousedících území na celém území České republiky. S ohledem na výše uvedené a rovněž na skutečnost tržní podíl společnosti MARTIA při jakémkoli v úvahu přicházejícím vymezení relevantního trhu nedosahuje hranice [5-15] %, Úřad ponechal otázku vymezení relevantního trhu ve spojením dotčené oblasti dodávek zařízení a služeb pro energetiku a průmysl otevřenou.
(19) Další spojením dotčenou oblastí je výroba a distribuce tepla. Touto oblastí se Úřad zabýval ve své předchozí rozhodovací praxí [1] , kdy z hlediska věcného vymezil relevantní trh dálkového zásobování teplem.
(20) Oblast výroby, rozvodu a dodávek tepla je specifická s ohledem na síťový charakter uvedeného odvětví, jež je vázáno na pevnou rozvodnou síť v určité lokalitě. Tato síť obecně představuje daný geografický relevantní trh, neboť vzhledem k nepropojenosti rozvodných sítí jednotlivých měst nelze spatřovat v oblasti dodávek tepla konkurenční prostředí v tom smyslu, že by teplo vyrobené ve vzájemně nepropojených rozvodných soustavách si mohlo konkurovat při dodávkách pro konečné spotřebitele v jiném městě či obci.
(21) Společnost ČEZ Teplárenská působí v oblasti výroby, rozvodu a dodávek tepla v Ústeckém, Karlovarském, Středočeském, Pardubickém, Královéhradeckém, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji, přičemž prostřednictvím svých provozních jednotek zásobuje teplem celkem 28 měst a obcí. Oproti tomu společnost MARTIA prostřednictvím svého podílu ve společnosti Energie Krupka působí v uvedené oblasti pouze na území města Krupka.
(22) Ve městě Krupka působí jak společnost MARTIA, tak společnost ČEZ Teplárenská, dodávky obou subjektů představují cca [75-85] % celkového objemu dodávek tepla v tomto městě. Každá ze jmenovaných společností provozuje vlastní rozvodnou síť, kde je monopolním dodavatelem, přičemž společnost ČEZ Teplárenská zásobuje město Krupka jak teplem vznikajícím při výrobě elektřiny v elektrárně v Ledvicích, tak prostřednictvím lokálních plynových kotelen a navazujících tepelných sítí. Oproti tomu, společnost MARTIA, prostřednictvím společnosti Energie Krupka, vyrábí a rozvádí teplo pomocí blokových plynových kotelen a tepelných sítí, které nejsou vedeny mimo zásobované objekty. Případné propojení těchto sítí je nepravděpodobné z důvodu vysokých investičních nákladů, rozvodné sítě jednotlivých soutěžitelů tedy netvoří jeden relevantní trh a nedochází tak ke spojení konkurenčních subjektů.
(23) Po zhodnocení situace na vymezených relevantních trzích dospěl Úřad k následujícímu závěru. Vzhledem k povaze spojení, kdy nedochází ke skutečnému překryvu činností spojujících se soutěžitelů, posuzované spojení tedy nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich ve spojením dotčené oblasti, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
(24) Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
v zastoupení
JUDr. Luděk Svoboda
pověřený zastupovánímRozhodnutí obdrží:
Mgr. Radek Pokorný
AK Pokorný, Wagner a spol.
Karolíny Světlé 301/8
110 00 Praha 1

[1] Viz rozhodnutí Úřadu S 52/03 Harpen ČR/Teplárna Náchod, S 147/02 Dalkia Morava/Zásobování teplem Ostrava, S 410/06 ČEZ/Teplárenská.