UOHS S711/2012
Rozhodnutí: S711/2012/KS-24052/2012/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Luxury Brand Management a.s., , a PROSPEKTA MODA CZ, a.s.
Účastníci PROSPEKTA MODA CZ, a.s. Luxury Brand Management a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 20. 12. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 103 KBČ. j.: ÚOHS-S711/2012/KS-24052/2012/840/JMě

Brno 20. 12. 2012Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S711/2012/KS, zahájeném dne 3. 12. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Luxury Brand Management a.s., se sídlem Praha 8-Karlín, Pernerova 652/55, IČ: 27658660, zastoupeného JUDr. Radanem Kubrem, advokátem, se sídlem Praha 1, Jáchymova 2, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Luxury Brand Management a.s., se sídlem Praha 8-Karlín, Pernerova 652/55, IČ: 27658660, a PROSPEKTA MODA CZ, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 677/8, IČ: 25700065, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu cenných papírů, uzavřené dne 3. 12. 2012 mezi [obchodní tajemství] a společností [obchodní tajemství] , jakožto převodci, a společností Luxury Brand Management a.s., jakožto nabyvatelem, v jejímž konečném důsledku má společnost Luxury Brand Management a.s. získat akcie představující 90% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti PROSPEKTA MODA CZ, a.s., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se podle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,

povoluje.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného smluvního dokumentu, v jehož důsledku má společnost Luxury Brand Management a.s., se sídlem Praha 8-Karlín, Pernerova 652/55, IČ: 27658660 (dále jen Luxury Brand ), získat akcie představující 90% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti PROSPEKTA MODA CZ, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 677/8, IČ: 25700065 (dále jen PROSPEKTA MODA CZ ), a tím i možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad touto společností. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
2. Spojení splňuje rovněž notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
3. Společnost Luxury Brand náleží do skupiny společností, v jejímž čele stojí fyzická osoba, [obchodní tajemství] . Společnosti náležející do skupiny působí v České republice zejména v oblastech [obchodní tajemství] .
4. Společnost PROSPEKTA MODA CZ je v době před uskutečněním spojení společně kontrolována společností [obchodní tajemství] , a [obchodní tajemství] .
5. Společnost PROSPEKTA MODA CZ působí v České republice prostřednictvím 13 maloobchodů s módou (8 tzv. monobrandových butiků, 3 multibrandové butiky a 2 outlety ) v oblasti maloobchodního prodeje luxusního zboží, a to zejména luxusní módy a koženého zboží, včetně doplňků, okrajově pak rovněž v oblasti prodeje luxusních hodinek, šperků a spodního prádla, a v oblasti velkoobchodního prodeje zboží značky DIESEL. Společnost PROSPEKTA MODA CZ provozuje rovněž 1 obchod s exkluzivní belgickou čokoládou.
6. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Michal Petr, Ph.D. Otisk úředního razítka
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže


Obdrží:
JUDr. Radan Kubr, advokát PKR Partners s.r.o. advokátní kancelář Jáchymova 2 110 00 Praha 1Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 20. 12. 2012.