UOHS S710/2012
Rozhodnutí: S710/2012/KS-24116/2012/840/ASm Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Česká lékárna, a.s., a SimonPharma, a.s.
Účastníci Česká lékárna, a. s. SimonPharma, a. s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 21. 12. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 139 KBČ. j.: ÚOHS-S710/2012/KS-24116/2012/840/ASm
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S710/2012/KS, zahájeném dne 30. 11. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti Česká lékárna, a.s., se sídlem Brno, Palackého třída 105, IČ: 26230071 , zastoupeného Mgr. Robertem Nešpůrkem, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Týn 1049/3, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů se sídlem Brno, Palackého třída 105, IČ: 26230071 , a SimonPharma, a.s., se sídlem Praha 4, Krčská 1079, IČ: 26438062 , ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu cenných papírů , jež má být uzavřena mezi PharmDr. MUDr. Janem Šimonem, bytem Jevany, V Zátiší 157, jako prodávajícím, a společností Česká lékárna, a.s., jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost Česká lékárna, a.s. nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti SimonPharma, a.s., a tím i získat možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 ve spojení s § 17 odst. 4 téhož zákona,
povoluje.
Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku a jiných obdobných registrů, výročních zpráv, jako i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též zákon ), zveřejněna na internetových stránkách Obchodního věstníku dne 6. 12. 2012. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o převodu cenných papírů , jež má být uzavřena mezi PharmDr. MUDr. Janem Šimonem, bytem Jevany, V Zátiší 157, jako prodávajícím, a společností Česká lékárna, a.s., se sídlem Brno, Palackého třída 105, IČ: 26230071 (dále jen Česká lékárna ) , jako kupujícím. Podle uvedené smlouvy má společnost Česká lékárna nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti SimonPharma, a.s., se sídlem Praha 4, Krčská 1079, IČ: 26438062 (dále jen SimonPharma ) , a tím i získat možnost tuto společnost výlučně kontrolovat ve smyslu § 12 odst. 4 zákona.
4. Podle tohoto ustanovení se kontrolou rozumí možnost vykonávat na základě právních či faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, zejména na základě vlastnického práva nebo práva užívání k podniku kontrolovaného soutěžitele nebo jeho části, anebo práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
5. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost Česká lékárna na území České republiky provozuje síť lékáren Dr. Max, [1] jejímž prostřednictvím prodává konečným zákazníkům léčiva, zdravotnické prostředky, potravní doplňky a ostatní běžný lékárenský sortiment. Společnost Česká lékárna je součástí podnikatelské skupiny kontrolované společností PENTA HOLDING LIMITED (dále jen skupina PENTA ), která působí prostřednictvím svých dceřiných společností v oblasti investování do kapitálu soukromých společností ( private equity ) v oblasti střední a východní Evropy. V České republice působí skupina PENTA zejména v oblastech maloobchodního a velkoobchodního prodeje léčiv a zdravotnických prostředků, provozování zdravotnických zařízení poskytujících ambulantní zdravotní péči, strojírenství, výroby a oprav letecké techniky, maloobchodního prodeje potravin a potřeb pro domácí zvířata nebo provozování kurzových sázek.
7. Společnost SimonPharma provozuje síť šesti lékáren, jejichž prostřednictvím působí v oblasti maloobchodního prodeje léčiv, zdravotnických prostředků, potravních doplňků a dalších lékárenských produktů (dále společně též léčiva ), a to na území Hlavního města Prahy a okresu Praha-východ. Maloobchodní prodej léčiv je realizován touto společností jak prostřednictvím kamenných prodejen, tak je i poskytován prostřednictvím vlastního internetového obchodu. Společnost SimonPharma se dále též zabývá i velkoobchodní distribucí léčiv.
III. Dopady spojení
8. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
9. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
10. Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že k překrytí činností spojujících se soutěžitelů na území České republiky dochází především v oblasti maloobchodního prodeje léčiv, ve kterém působí jak společnost SimonPharma, tak společnost Česká lékárna. V případě maloobchodního prodeje léčiv se jedná v převážné míře o prodej prostřednictvím kamenných prodejen (lékáren) a v malé míře o prodej léčiv prostřednictvím internetového prodeje. Rovněž k marginálnímu horizontálnímu přesahu v důsledku spojení dochází v oblasti velkoobchodní distribuce léčiv a zdravotnických prostředků, kde kromě skupiny nabyvatele působí i v menší míře společnost SimonPharma.
11. Maloobchodním prodejem léčiv se zabývají lékárny, které prodávají dotčené produkty především konečným spotřebitelům. V dané oblasti lze rozlišovat dva základní typy lékáren, a to tzv. ústavní lékárny a tzv. veřejné lékárny. Ústavní lékárny jsou provozovány v areálech nemocnic, které na rozdíl od veřejných lékáren ve výrazně větší míře dodávají léčiva právě do těchto nemocnic.
12. S ohledem na dané charakteristiky různých typů lékáren by tak bylo možné oblast maloobchodního prodeje léčiv členit na maloobchodní prodej léčiv do zdravotnických zařízení a maloobchodní prodej konečným spotřebitelům (tj. prostřednictvím veřejných, ale i ústavních, lékáren). Další v úvahu přicházející členění maloobchodního prodeje léčiv lze spatřovat v rozdělení prodávaného zboží v závislosti na tom, zda se jedná o léčiva na lékařský předpis či léčiva prodejná bez lékařského předpisu.
13. S ohledem na skutečnost, že činnosti spojujících se soutěžitelů se překrývají zejména v oblasti maloobchodního prodeje léčiv konečným spotřebitelům prostřednictvím lékáren, s vědomím toho, že prakticky veškeré lékárny nabízejí jak léčiva na lékařský předpis, tak i léčiva prodejná bez předpisu, a jednotlivé lékárny si navzájem cenově konkurují jak při prodeji léčiv na lékařský předpis, tak při prodeji volně prodejných léčiv, Úřad nepovažuje za nezbytně nutné pro účely posouzení dopadů navrhovaného spojení soutěžitelů relevantní trh maloobchodního prodeje léčiv konečným spotřebitelům prostřednictvím lékáren dále členit. [2]
14. Pokud jde o vymezení trhu v oblasti maloobchodního prodeje léčiv z hlediska geografického, Úřad se touto oblastí zabýval již ve svých předchozích rozhodnutích (např. rozhodnutí Úřadu S 544/12 Česká lékárna /Lloyds ), kdy Úřad posuzoval dopad na trhy maloobchodního prodeje léčiv na území jednotlivých okresů, popřípadě větších měst, České republiky.
15. Aplikací totožného přístupu by dotčený relevantní trh maloobchodního prodeje léčiv konečným spotřebitelům byl geograficky vymezen územím okresů, na nichž se činnosti spojujících se soutěžitelů překrývají, tj. okresů Praha-východ a na území Hlavního města Prahy. Úřad se rovněž zabýval v rámci posouzení dopadů i analýzou na území menších než jsou okresy, soustředil se na celá území jednotlivých pražských městských částí, popřípadě při hodnocení dopadů daného spojení vždy podpůrně zvažoval konkurenční potenciál lékáren dalších subjektů v okruhu 5 km (tj. cca 3 míle) od lékáren spojujících se soutěžitelů. [3]
16. Přitom dospěl Úřad k závěru, že na žádné z jím hodnocených geografických úrovní nevzbuzuje předmětné spojení soutěžitelů obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, a proto se Úřad rozhodl v posuzovaném případě ponechat otázku konečného vymezení shora uvedeného produktového relevantního trhu z hlediska geografického otevřenou.
17. V případě posuzovaného spojení se Úřad zabýval i otázkou vymezení trhu v oblasti internetového prodeje léčiv, tj. zda tato oblast je součástí trhu maloobchodního prodeje léčiv konečným spotřebitelům či tvoří samostatný relevantní trh. Internetový prodeje léčiv je poměrně nová oblast dynamicky se vyvíjejícího prodeje léčiv a v současnosti tvoří pouze malou část z celkového obratu maloobchodního prodeje léčiv na území České republiky. [4] Co se týká struktury sortimentu internetového prodeje, tato se odlišuje od prodejů v kamenných prodejnách, kde v případě internetového prodeje převážnou část zboží tvoří přípravky zdravého životního stylu, jako jsou doplňky stravy, sportovní výživa, zdravotní kosmetika, a v malé míře ji tvoří léčiva na recept. Na straně druhé jsou oblasti maloobchodního prodeje léčiv prostřednictvím kamenných prodejen a internetového prodeje provázány, neboť nelze provozovat internetovou lékárnu bez lékárny kamenné. [5]
18. V případě geografického rozměru oblasti maloobchodního internetového prodeje léčiv Úřad konstatuje, že internetový prodej není jako v případě kamenných prodejen omezen pro velkou část svého sortimentu [6] dosahovou vzdáleností a lze ho z geografického hlediska vymezit minimálně územím České republiky.
19. Konečnou otázkou vymezení relevantního trhu v oblasti maloobchodního internetového prodeje léčiv Úřad nechává s ohledem na skutečnost, že posuzované spojení nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže při žádné z v úvahu připadajících definic, otevřenou.
20. V oblasti velkoobchodního prodeje léčiv, která vertikálně předchází trhu maloobchodního prodeji léčiv, je aktivní skupina nabyvatele prostřednictvím společnosti GEHE Pharma Praha, spol. s r. o. (dále jen GEHE ) a v marginální míře i nabývaná společnost SimonPharma.
21. Oblast velkoobchodního prodeje léčiv představuje dodávky předmětného zboží zejména dvěma kategoriím odběratelů, a to lékárnám a nemocnicím. Léčiva těmto odběratelům mohou dodávat buď přímo jejich výrobci či distributoři, jež je odebírají od výrobců a v širokém rozsahu je distribuují svým zákazníkům. Zmíněné distributory lze dále členit na klasické distributory, kteří distribuují široké portfolio léčiv, a distributory specializované, jejichž předmětem činnosti je prodej úzkého specificky orientovaného portfolia léčiv.
22. Dle předchozí rozhodovací praxe především Evropské komise pak jednotlivé výše naznačené způsoby velkoobchodní distribuce léčiv představují nezastupitelné distribuční kanály. Z tohoto důvodu je třeba je považovat za samostatné relevantní trhy. [7] Vzhledem ke skutečnosti, že v této oblasti se činnosti spojujících se soutěžitelů překrývají v malé míře a nejedná se o společnosti úzce specializované, Úřad se v rámci posuzování dopadů předmětného spojení soutěžitelů zabýval pouze situací v oblasti klasické velkoobchodní distribuce léčiv.
23. Úřad se ve své předcházející rozhodovací praxi při vymezování relevantních trhů v oblasti velkoobchodní distribuce léčiv [8] zabýval otázkou, zda je třeba tuto oblast členit dle typu odběratelů léčiv, a to zejména na velkoobchodní distribuci léčiv do nemocnic a velkoobchodní distribuci do lékáren. V tehdy provedeném šetření Úřad zjistil, že mezi jednotlivými typy odběratelů existují rozdíly, zejména co do lhůt splatnosti faktur za dodávky léčiv či sortimentu odebíraných produktů. Nicméně s ohledem na skutečnost, že bez ohledu na typ zákazníků jsou podmínky velkoobchodního prodeje léčiv sjednávány vždy individuálně a způsob distribuce je obdobný (zejména s ohledem na frekvenci závozu léčiv zákazníkovi), bez ohledu na to, zda se jedná o lékárnu či nemocnici, dospěl Úřad k závěru, že další členění oblasti velkodistribuce léčiv dle typů zákazníků není v tomto konkrétním případě nezbytně nutné. [9]
24. S ohledem na výše uvedené, dále pak s ohledem na skutečnost, že v oblasti velkoobchodní distribuce léčiv dochází k velmi malému překryvu činností spojujících se soutěžitelů, Úřad obdobně jako v předchozích případech, i v případě nyní posuzovaného spojení soutěžitelů vymezil relevantní trh z hlediska produktového jako trh klasické velkoobchodní distribuce léčiv .
25. Z hlediska geografického vymezil Úřad relevantní trh klasické velkoobchodní distribuce léčiv územím České republiky , neboť na tomto území působí prostřednictvím svých skladů všichni hlavní soutěžitelé, kteří distribuují své produkty za obdobných podmínek.
26. Pokud jde o hodnocení tržního postavení spojením vzniklého subjektu dle obratu dosaženého na trhu maloobchodního prodeje léčiv konečným spotřebitelům prostřednictvím lékáren na území celé České republiky, skupina PENTA dosahuje (cca [15-25]%) a SimonPharma (cca [0-5]%) tržního podílu, společný tržní podíl tedy činí (cca [15-25] %). V případě hodnocení dle počtu provozovaných lékáren, kdy v oblasti maloobchodního prodeje léčiv na území České republiky působí cca 2.700 lékáren, by po realizaci spojení skupina PENTA navýšila počet svých lékáren o 6 na cca 276, což by představovalo cca 10,2% podíl na celkovém počtu lékáren v České republice.
27. Současně na trhu maloobchodního prodeje léčiv konečným spotřebitelům na území celé České republiky působí i další významní soutěžitelé, a to BENU Česká republika a.s., se sídlem Praha 10-Hostivař, K pérovně 945/7, IČ: 49621173 (dále jen BENU ), která náleží do podnikatelského uskupení, jehož součástí je i společnost PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. (dále jen PHOENIX ), která na území České republiky provozuje cca 128 lékáren (část těchto lékáren provozuje přímo společnost BENU a část jich operuje na základě franchisingové smlouvy). [10] Další konkurenti mají od skupiny PENTA v oblasti maloobchodního prodeje léčiv na území České republiky co do počtu lékáren provozovaných na území České republiky i co do výše jimi dosahovaných obratů výrazný odstup.
28. Tržní podíl v oblasti internetového maloobchodního prodeje léčiv na území České republiky u skupiny PENTA dosahuje (cca [0-5] %) a SimonPharma (cca [5-15] %), společný tržní podíl tedy činí (cca [15-25] %).
29. V případě oblasti internetového maloobchodního prodeje léčiv konečným spotřebitelům v současnosti čelí spojující se soutěžitele konkurenčnímu tlaku ze strany dalších internetových poskytovatelů léčiv [11] a dále internetových portálů [12] nabízejících obecně volně prodejné produkty zdravého životního stylu.
30. Pokud jde o strukturu relevantních trhů maloobchodního prodeje léčiv konečným spotřebitelům prostřednictvím lékáren, Úřad se jí zabýval jak na úrovni okresů (Hlavního města Praha a okresu Praha-východ), tak i jednotlivých pražských městských částí, na jejichž území se činnosti spojujících se soutěžitelů překrývají. Hodnocení postavení spojujících se soutěžitelů z pohledu počtu lékáren a obratů v uvedených okresech Úřad shrnul v následující Tabulce č. 1.
Tabulka č. 1 : Tržní podíly soutěžitelů na relevantním trhu maloobchodního prodeje léčiv ve vybraných okresech za rok 2011 (v %)-viz rozhodnutí v PDF


31. Na trhu maloobchodního prodeje léčiv tedy tržní podíly spojením vzniklého subjektu ani v okresu Praha-východ ani na území Hlavního města Prahy nepřesahují 30 % a současně bude spojením vzniklý subjekt vystaven značnému množství konkurenčních prodejců léčiv. Nicméně Úřad zkoumal tržní strukturu spojením vzniklého subjektu i na užších lokálních územích těchto okresů, a to zejména na území pražských městských částí, kde na trhu maloobchodního prodeje léčiv konečným spotřebitelům působí oba spojující se soutěžitelé.
Hodnocení postavení spojujících se soutěžitelů z pohledu počtu lékáren na území uvedených měst a městských částí Úřad shrnul v následující Tabulce č. 2.

Tabulka č. 2 : Tržní podíly soutěžitelů na relevantním trhu maloobchodního prodeje léčiv ve vybraných městech/městských částech za rok 2011 (v %)-viz rozhodnutí v PDF

32. Ze shora uvedené Tabulky č. 2 vyplývá, že na území uvedených městských částí, kde dochází k překryvu působení spojujících se soutěžitelů, působí kromě lékáren spojujících se soutěžitelů i velké množství konkurenčních lékáren, které zajišťují konečným spotřebitelům dostatek alternativ při výběru lékárny.
33. Nabývaná skupina provozuje ještě jednu lékárnu v okrese Praha-východ v Kostelci nad Černými lesy, přičemž nabývající skupina PENTA neprovozuje v tomto městě ani v blízkém okolí žádnou lékárnu.
34. Úřad rovněž podpůrně zkoumal konkurenční prostředí i na jednotlivých lokálních územích vymezených vzdáleností pěti kilometrů od jednotlivých nabývaných lékáren SimonPharma. Úřad zkoumal, zda po realizaci spojení zůstává na uvedených lokálních územích i konkurenční alternativa nabídky zboží pro konečného spotřebitele.
Hodnocení postavení spojujících se soutěžitelů z pohledu počtu lékáren na jednotlivých lokálních územích Úřad shrnul v následující Tabulce č. 3.

Tabulka č. 3 : Počty lékáren ve vybraných lokálních území tvořených vzdáleností 5 km od jednotlivých nabývaných lékáren SimonPharma-viz rozhodnutí v PDF


35. Z tabulky č. 3 vyplývá, že na uvedených lokálních územích působí kromě lékáren spojujících se soutěžitelů i velké množství konkurenčních lékáren, které zajišťují dostatečnou alternativní možnost nabídky léčiv pro konečné spotřebitele.
36. Úřad se podrobněji zabýval i analýzou geografické blízkosti na lokální úrovni v bezprostředním okolí jednotlivých nabývaných lékáren v uvedených okresech i na lokální úrovni měst/městských částí. Úřad zkoumal dojezdovou vzdálenost od nabývaných lékáren SimonPharma k nejbližším konkurenčním lékárnám, které mohou tvořit nabídkovou alternativu pro konečného spotřebitele. Rovněž Úřad zkoumal, zda těmito nejbližšími alternativami nejsou lékárny nabývající skupiny PENTA.
37. Z výše uvedené analýzy dopadů spojení soutěžitelů na trhu maloobchodního prodeje léčiv na území Hlavního města Praha a okresu Praha-východ vyplynulo, že na těchto územích bude spojením vzniklý subjekt čelit velkému množství konkurenčních subjektů, kteří představují pro spotřebitele reálnou alternativu pro nákup léčiv, přičemž současně lékárny provozované skupinou PENTA nejsou k lékárnám společnosti SimonPharma z pohledu dojezdové vzdálenosti jejich nejbližší alternativou. Z tohoto důvodu má Úřad za to, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže na trzích maloobchodního prodeje léčiv v lékárnách.
38. Rovněž tak, v případě hodnocení dopadů spojení soutěžitelů v oblasti internetového maloobchodního prodeje léčiv na území České republiky dosahují spojující se soutěžitelé relativně nízkého tržního podílu pod 25 % [13] a čelí rovněž významné konkurenci ze strany ostatních internetových poskytovatelů léčiv a internetových portálů nabízejících obecně volně prodejné produkty zdravého životního stylu.
39. Na trhu velkoobchodní distribuce léčiv na území České republiky dosahuje společnost GEHE ze skupiny nabyvatele (cca [15-25]%) tržní podíl a společnost SimonPharma tržní podíl nižší než (cca [0-5] %), společný tržní podíl tedy bude činit (cca [15-25] %).
40. Další konkurenti na trhu velkoobchodní distribuce léčiv na území České republiky dosahují srovnatelných nebo i vyšších tržních podílů, a to společnost PHOENIX s cca 35-45% tržním podílem, a společnosti PHARMOS, a.s, se sídlem Ostrava-Radvanice, Těšínská ulice 1349/296, IČ: 19010290, a Alliance Healthcare s.r.o., se sídlem Praha 10-Malešice, Podle Trati č.p. 624/7, IČ: 14707420, obě společnosti s cca 15-25% tržním podílem.
41. V případě hodnocení dopadů spojení soutěžitelů na trhu velkoobchodní distribuce léčiv na území České republiky dosahují spojující se soutěžitelé relativně nízkého tržního podílu, který je nižší než 25 %, [14] s jeho velmi nízkým nárůstem pod (cca [0-5] %), přičemž spojením vzniklý subjekt bude i nadále čelit významné konkurenci ze strany ostatních velkoobchodních distributorů. Úřad z výše uvedených důvodů konstatuje, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže ani na velkoobchodní distribuci léčiv.
42. S ohledem na uvedené skutečnosti dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže

Obdrží:
JUDr. Robert Neruda, PhD., advokát Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář Hilleho 1843/6
602 00 Brno
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy


[1] Do této sítě náleží i lékárna společnosti Lékárna F+G s.r.o., která, ač se jedná o samostatný právní subjekt, je provozována pod značkou Dr. Max, a rovněž síť lékáren Lloyds získaných skupinou PENTA v souvislosti s rozhodnutím Úřadu č.j.: ÚOHS-S544/2012/KS-20803/2012/840/RPl ve věci spojení soutěžitelů Česká lékárna/Lloyds ze dne 5. 11. 2012.
[2] Obdobně v rozhodovací praxi Úřadu viz S 544/2012 Česká lékárna /Lékarny Lloyds/Loyds Holding CZ.
[3] Obdobně v rozhodovací praxi Úřadu viz S 544/2012 Česká lékárna /Lékarny Lloyds/Loyds Holding CZ.
[4] Obrat internetového prodeje dosahuje pouze cca 1 % obratu kamenných prodejen-lékáren.
[5] Kamenná prodejna je užívána jako místo vyzvednutí léčiv na recept, v případě volně prodejného ostatního zboží je možné si jej nechat doručit na jakoukoli adresu.
[6] Mimo sortimentu léků na předpis, které objednavatel je nucen vyzvednout oproti receptu v kamenné lékárně příslušné internetové sítě.
[7] Např. viz rozhodnutí Evropské komise M.6044 Alliance Boots/Andreae-Noris Zahn .
[8] Viz rozhodovací praxe Úřadu ve věci kartelové dohody S 60/06 PHOENIX lékárenský velkoobchod, Alliance UniChem CZ, PHARMOS a GEHE .
[9] Obdobně rozhodovací praxe Úřadu viz S162/04 PHOENIX lékárenský velkoobchod/PURUS a S559/2012 Aitor one/GEHE Pharma Praha.
[10] Viz http://franchising.cz/franchisa/137/benu/.
[11] Viz například internetový portál www.lekarna.cz , www.lekynainternetu.cz , www.manitera.cz , www.24-lekarna.cz.
[12] Viz například internetový portál www.mall.cz , www.korunka.cz , www.prozdravi.cz , www.krasa.cz .
[13] Viz § 17 odst. 3 zákona, kde se uvádí, že pokud společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení opak .
[14] Viz § 17 odst. 3 zákona, kde se uvádí, že pokud společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení opak .