UOHS S71/2009
Rozhodnutí: S71/2009/KS-4239/2009/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů TOSHULIN, a.s. a STROJIMPORT a.s.
Účastníci TOSHULIN, a.s. STROJIMPORT a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 27. 4. 2009
Dokumenty dokument ke stažení 113 KB


ÚOHS-S71/2009/KS-4239/2009/840/JMě
V Brně dne 8. dubna 2009

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 71/2009, zahájeném dne 23. března 2009 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti TOSHULIN, a.s., se sídlem Hulín, Wolkerova 845, IČ: 25510851, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi akcií , uzavřené dne 5. února 2009 mezi Českou republikou-Ministerstvem financí, se sídlem Praha 1, Letenská 15, IČ: 00006947, jako prodávajícím, a společností TOSHULIN, a.s., se sídlem Hulín, Wolkerova 845, IČ: 25510851, jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost TOSHULIN získat akcie představující ...(obchodní tajemství)... % podíl na základním kapitálu společnosti STROJIMPORT a.s., se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 6, IČ: 00000795, a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, dle § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 13/2009 ze dne 1. dubna 2009. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
3. Společnost TOSHULIN, a.s. , se sídlem Hulín, Wolkerova 845, IČ: 25510851 (dále jen TOSHULIN ), působí zejména v oblasti výroby svislých soustruhů, které jsou určeny pro výkonné a přesné soustružení a umožňují rovněž vrtat, řezat závity, frézovat a brousit.
4. Společnost TOSHULIN je vlastněna čtyřmi fyzickými osobami, a to ...(obchodní tajemství)... . M. O. a M. O. vykonávají společnou kontrolu nad společností MODIKOV, s.r.o., se sídlem Hulín, Wolkerova 845, IČ: 25515063, která se zabývá kovoobráběním a tepelným zpracováním kovů a je dodavatelem vybraných výrobních dílců pro společnost TOSHULIN.
5. Obrat skupiny TOSHULIN dosažený za poslední ukončené účetní období v České republice nepřesáhl ...(obchodní tajemství)... Kč, celosvětově pak nepřesáhl ...(obchodní tajemství)... Kč.
6. Společnost STROJIMPORT a.s. , se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 6, IČ: 00000795 (dále jen STROJIMPORT ), se zabývá především vývozem českých a slovenských obráběcích a tvářecích strojů. Kromě těchto činností se společnost STROJIMPORT specializuje také na obchod se dřevem, plechy, ocelí, trubkami, armaturami apod., na vývoz výrobních linek a dovoz strojů a náhradních dílů ke strojům, které STROJIMPORT v minulosti dovezl.
7. Před uskutečněním spojení je společnost STROJIMPORT kontrolována Českou republikou-Ministerstvem financí, se sídlem Praha 1, Letenská 15, IČ: 00006947 (dále jen Ministerstvo financí ), která vlastní ...(obchodní tajemství)... % podíl, zbývající podíl vlastní několik desítek drobných akcionářů ...(obchodní tajemství)... %). Společnost STROJIMPORT vlastní 100% podíl na společnosti TOSPOLSKA CZ s.r.o., se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 6, v současné době však tato společnost nevykazuje žádné tržby.
8. Ze zahraničních společností vykonává společnost STROJIMPORT kontrolu nad německou společností STROJIMPORT GmbH a nad rakouskou společností STROJIMPORT GesmbH. Dále vlastní ...(obchodní tajemství)... % podíl na maďarské společnosti PROTOSTIM Kft. Žádná z uvedených společností však v České republice nepůsobí.
9. Obrat společnosti STROJIMPORT dosažený za poslední ukončené účetní období v České republice činil méně než ...(obchodní tajemství)... Kč, celosvětově pak cca ...(obchodní tajemství)... Kč. II. Právní rozbor
10. K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o koupi akcií , uzavřené dne 5. února 2009 mezi Ministerstvem financí, jako prodávajícím, a společností TOSHULIN, jako kupujícím.
11. V důsledku uvedené smlouvy má společnost TOSHULIN získat akcie představující ...(obchodní tajemství)... % podíl na základním kapitálu společnosti STROJIMPORT, a tím i možnost tuto společnost kontrolovat. Posuzovaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
12. Povinnost notifikace Úřadu se podle zákona vztahuje na transakce, které jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona, které jsou stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů.
13. Podle § 13 zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže a) celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo b) čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 3 soutěžitelem, nad nímž je získávána kontrola, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč.
14. Obrat společnosti TOSHULIN dosažený za poslední ukončené účetní období v České republice nepřesáhl ...(obchodní tajemství)... Kč, celosvětově pak činil méně než ...(obchodní tajemství)... Kč, obrat společnosti STROJIMPORT dosažený za poslední ukončené účetní období v České republice nepřesáhl ...(obchodní tajemství)... Kč, celosvětově pak činil cca ...(obchodní tajemství)... Kč.
15. Vzhledem ke skutečnosti, že spojující se soutěžitelé nedosáhli za poslední ukončené účetní období zákonem požadovaných obratů, předmětná transakce nepodléhá povolení Úřadu. Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží:
TOSHULIN, a.s.
Wolkerova 845
768 24 Hulín
Právní moc: 27.4.2009