UOHS S70/2009
Rozhodnutí: S70/2009/KS-4572/2009/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG a Weinviertler Sparkasse AG
Účastníci Weinviertler Sparkasse AG Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 21. 4. 2009
Dokumenty dokument ke stažení 136 KB


ÚOHS-S70/2009/KS-4572/2009/840
V Brně dne 20. dubna 2009

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S70/2009, zahájeném dne 20. března 2009 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Graben 21, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Martinem Nedelkou, advokátem, se sídlem Praha 1, nám. Republiky 1079/1a, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 12. prosince 2008 mezi společností Privatstiftung Weinviertler Sparkasse, se sídlem Rakouská republika, Hollabrunn, Hauptplatz 10, a Sparkasse Eggenburg Privatstiftung, se sídlem Rakouská republika, Eggenburg, Hauptplatz 27, jako prodávajícími, a společností Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Graben 21, jako kupujícím, v jejímž důsledku společnost Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG získá akcie představující 99,49% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Weinviertler Sparkasse AG, se sídlem Rakouská republika, Hollabrunn, Hauptplatz 10, a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku či obdobných zahraničních registrů, výročních zpráv spojujících se soutěžitelů, jakož i dalších skutečností jich se týkajících.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 13/2009 ze dne 1. dubna 2009. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 12. prosince 2008 mezi společností Privatstiftung Weinviertler Sparkasse, se sídlem Rakouská republika, Hollabrunn, Hauptplatz 10, a Sparkasse Eggenburg Privatstiftung, se sídlem Rakouská republika, Eggenburg, Hauptplatz 27, jako prodávajícími, a společností Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Graben 21, jako kupujícím, (dále jen Erste Bank ). V důsledku výše uvedené smlouvy získá společnost Erste Bank akcie představující 99,49% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Weinviertler Sparkasse AG, se sídlem Rakouská republika, Hollabrunn, Hauptplatz 10 (dále jen Weinviertler Sparkasse ).
4. Nabytím akcií představujících 99,49% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Weinviertler Sparkasse získá společnost Erste Bank možnost vykonávat rozhodující vliv, a tím i kontrolu ve smyslu § 12 odst. 4 zákona, na činnost této společnosti. Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se totiž za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
5. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Erste Bank je akciovou společností založenou podle rakouského právního řádu, která je součástí nadnárodní podnikatelské skupiny v jejímž čele stojí společnost Erste Group Bank AG (dále jen skupina Erste Group ). Erste Group nabízí své bankovní, investiční a úvěrové služby a spoření zejména fyzickým osobám, malým a středním podnikům a veřejnému sektoru. Z geografického hlediska je skupina činná ve střední a východní Evropě, například v Rakousku, České republice, Slovensku, Maďarsku aj.
7. Na území České republiky působí skupina Erste Group zejména v oblastech bankovních služeb, služeb v oblasti financování, správy majetku, stavebního spoření, penzijního připojištění a finančního poradenství. Nejvýznamnějšími českými společnostmi náležejícími do skupiny Erste Group jsou (i) Česká spořitelna, a.s. poskytující všeobecné bankovní a investiční služby, (ii) s Autoleasing, a.s., která je činná v oblasti leasingu motorových vozidel, (iii) s Autoúvěr, a.s. nabízející spotřebitelské úvěry, (iv) Factoring České spořitelny, a.s. působící v oblasti financování, správy a inkasa pohledávek, (v) Realitní společnost České spořitelny, a.s., jež je činná v oblasti zprostředkování prodeje nemovitostí a správy majetku, (vi) IMMORENT ČR s.r.o. poskytující leasing nemovitostí a (vii) Penzijní fond České spořitelny, a.s. nabízející produkty penzijního připojištění.
8. Weinviertler Sparkasse je akciovou společností poskytující jako univerzální banka bankovní služby, spoření, služby financování nemovitostí a movitých věcí a správy majetku, a to jednak pro fyzické osoby, ale i pro malé a střední podnikatele a veřejný sektor. Weinviertler Sparkasse působí přímo či prostřednictvím svých dceřiných společností především na území Rakouska a v omezené míře i na území České republiky (dále jen skupina Weinviertler Sparkasse ).
9. Dceřiné společnosti, které Weinviertler Sparkasse na území České republiky kontroluje, například společnosti S MORAVA Leasing, a.s. a S-REAL MORAVA, s.r.o., jsou činné v oblasti poskytování leasingu a služeb financování pro pořízení movitých a nemovitých věcí. III. Dopady
10. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že jím vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
11. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, resp. nabývaní soutěžitelé, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
12. Z výše uvedeného vyplývá, že Erste Group je činná na území České republiky v oblasti poskytování bankovních a finančních služeb. Nabývaná skupina Weinviertler Sparkasse pak působí v České republice marginálně v oblasti poskytování finančních služeb, a to konkrétně finančního a operativního leasingu a poskytování úvěrů podnikatelům. Spojením tedy dochází pouze k nevýznamnému překrytí činností spojujících se soutěžitelů v oblasti poskytování financování movitých a nemovitých věcí formou leasingu či úvěru.
13. V případě akvizicí soutěžitelů, kteří působí v oblasti bankovních a finančních služeb, Úřad ve své dřívější rozhodovací praxi identifikoval na základě jednotlivých druhů služeb, které jsou poskytovány soutěžiteli klientům, následující možné věcně relevantní trhy: (i) trh vkladů soukromých osob, (ii) trh vkladů podnikatelské a veřejné sféry, (iii) trh úvěrů soukromým osobám, (iv) trh úvěrů podnikatelské a veřejné sféře, (v) trh činností spojených s finančními trhy, (vi) trh penzijního připojištění, (vii) trh vkladů stavebního spoření, (viii) trh úvěrů ke stavebnímu spoření, (ix) trh hypotéčních úvěrů, (x) trh obchodování s nemovitostmi, (xi) trh leasingových služeb, (xii) trh poskytování pojištění a (xiii) trh poradenských služeb podniků. [1] Nadto je možno bankovní a finanční služby v oblastech zmíněných pod body (ii) a (iv) dále členit i na služby pro podnikatelský sektor a služby pro veřejný sektor.
14. Z výše uvedeného vyplývá, že v případě předmětného spojení dochází k horizontálnímu překryvu činností spojujících se soutěžitelů v oblastech leasingových služeb a poskytování úvěrů podnikatelské a veřejné sféře , které je možno obecně podřadit pod tzv. dluhové financování poptávky po movitých či nemovitých věcech. V případě oblasti dluhového financování poptávky movitých či nemovitých věcí je možno rozlišit uvedenou oblast dle typu subjektu, který dluhové financování poskytuje, tj. na dluhové financování zajišťované prostřednictvím bankovních subjektů a dluhové financování zajišťované nebankovními subjekty. V případě oblasti dluhového financování poptávky nebankovními subjekty [2] je možno tuto oblast dále členit jednak podle: (i) způsobu financování, například financování formou finančního nebo operativního leasingu, spotřebitelských úvěrů či formou splátkového prodeje, nebo dle (ii) druhu financované věci, jako je jednak financování movitých věcí, například vozidel, výpočetní techniky, strojů, výrobních technologií, a jednak financování nemovitostí. [3]
15. Předmětné spojení soutěžitelů má z věcného hlediska na území České republiky horizontální charakter. Vzhledem ke skutečnosti, že činnost nabývané skupiny je na území České republiky spíše okrajová a ani při jedné z možných definicí relevantního trhu posuzované spojení nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, Úřad ponechal otázku konečného vymezení věcně relevantního trhu v oblasti poskytování finančních služeb pro účely posuzovaného spojení otevřenou a bude se dále podrobněji zabývat oblastmi leasingových služeb a poskytování úvěrů podnikatelské sféře.
16. Úřad se rovněž zabýval možným vymezením relevantního trhu z hlediska geografického a došel k závěru, že i přes postupující evropskou integraci v oblasti poskytování bankovních a finančních služeb, lze z důvodů jazykových bariér, spotřebitelských návyků a preferencí možno ponechat, v souladu s předchozí rozhodovací praxí Úřadu, geografické vymezení možných věcných trhů v této oblasti jako trh národní. [4]
17. Tržní podíly nabývané společnosti Weinviertler Sparkasse na území České republiky dosahované na relevantních trzích, a to při všech jejich v úvahu přicházejících definicích v oblasti leasingových služeb, jsou nízké. V případě širšího vymezení jako trhu leasingových služeb by tržní podíl společnosti Weinviertler Sparkasse nepřesáhl [ obchodní tajemství ] %, při možných užších vymezení by tržní podíly činily na trhu leasingu motorových vozidel a na trhu leasingu nemovitostí méně než [ obchodní tajemství ] % a na trhu leasingu věcí movitých cca [ obchodní tajemství ] %. Tržní podíly Erste Group na celkovém trhu leasingových služeb je cca [ obchodní tajemství ] %, na trhu leasingu motorových vozidel je nižší než [ obchodní tajemství ] %, na trhu leasingu nemovitostí je okolo [ obchodní tajemství ] % a na trhu leasingu věcí movitých pod [ obchodní tajemství ] %. V případě poskytování úvěrů podnikatelské sféře tržní podíl skupiny Weinviertler Sparkasse je hluboko pod [ obchodní tajemství ] % a tržní podíl skupiny Erste Group je zhruba [ obchodní tajemství ]%.
18. V oblasti poskytování leasingových služeb působí na území České republiky celá řada silných konkurentů, jež jsou součástí nadnárodních bankovních a finančních skupin, a to například ČSOB Leasing, a.s., GE Money Auto, a.s., Raiffeisen-Leasing, s.r.o., UniCredit Leasing CZ, a.s., ŠkoFIN s.r.o., SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. V případě poskytování podnikatelských úvěrů se účastní na straně nabídky celá řada soutěžitelů, z nichž mezi nejvýznamnější patří především následující tři banky Československá obchodní banka, a.s., Komerční banka, a.s., a UniCredit Bank Czech Republic, dále zde působí několik desítek středních a rovněž menších bank.
19. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména s ohledem na minimální změny v postavení spojením vzniklého subjektu v předmětných oblastech a na přítomnost konkurentů disponujících významnou tržní a hospodářskou silou, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedla ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich v uvedených oblastech ani v oblastech vertikálně propojených.
20. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
21. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže

Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Martin Nedelka, advokát
Schönherr v.o.s.
nám. Republiky 1079/1a
110 00 Praha 1

[1] Viz S48/98 Nomura/IPB , S 54/01 Česká pojišťovna/První městská banka, S79/03 BAWAG/Interbanka , S114/04 BAWAG/Dresdner Bank, S164/2008 Landesbank Baden-Württemberg/ BAWAG.
[2] Nabývaná skupina působí v České republice prostřednictvím nebankovních institucí.
[3] Úřad se ve své rozhodovací praxi již zabýval spojováním soutěžitelů v uvedené oblasti, a to například S107/03-669/03 ŠkoFIN/Rentex , S211/03-4318/03 FRANFINANCE/ESSOX LEASING či S27/05-4605/05-OOHS SOFINCO/ČP Leasing .
[4] Viz S79/03 BAWAG/Interbanka , S114/04 BAWAG/Dresdner Bank .