UOHS S70/2007
Rozhodnutí: S 70/07-7001/07/620 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Siemens Aktiengesellschaft, SRN a OEZ s.r.o.
Účastníci OEZ s.r.o. Siemens Aktiengesellschaft, SRN
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 27. 4. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 98 KB

S 070/2007/KS-07001/2007/620 V Brně dne 10. dubna 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp.zn. S 70/07, zahájeném dne 5. března 2007 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Siemens Aktiengesellschaft, se sídlem Wittelsbacherplatz 2, Mnichov, Spolková republika Německo, ve správním řízení zastoupená JUDr. Martinem Nedelkou, advokátem, se sídlem Jugoslávská 29, Praha 2, na základě plné moci ze dne 1. února 2007, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Siemens Aktiengesellschaft, se sídlem Wittelsbacherplatz 2, Mnichov, Spolková republika Německo, a OEZ s.r.o., se sídlem, Šedivská 339, Letohrad, IČ: 49810146, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Rámcové smlouvy o podmínkách převodu obchodních podílů společnosti OEZ s.r.o., uzavřené dne 16. února 2007 mezi společností Siemens International Holding B.V., se sídlem Princes Beatrixlaan 800, Haag, Nizozemské království, jako nabyvatelem, a pány Ing. Stanislavem Adamcem, bytem U Bažantnice 837, Letohrad, r.č. 500204/043, Ing. Ivanem Chmelíčkem, bytem Na Rozmezí 179, Letohrad, r.č. 450921/069, Ing. Karlem Kubů, bytem Divadelní 346, Letohrad, r.č. 650211/0879, Ing. Jaromírem Mynářem, bytem Podohradská 1696/5, Praha 5-Stodůlky, r.č. 510501/134, Ing. Jaroslavem Tomanem, bytem Orlice 284, Letohrad, r.č. 561231/1672 a Ing. Liborem Vlčkem, bytem Orlice 285, Letohrad, r.č. 650830/0667, jako jednotlivými převodci, v jejímž důsledku společnost Siemens Aktiengesellschaft, se sídlem Wittelsbacherplatz 2, Mnichov, Spolková republika Německo, získá prostřednictvím Siemens International Holding B.V., se sídlem Princes Beatrixlaan 800, BH Haag, Nizozemské království obchodní podíl ve výši 51,25% základního kapitálu společnosti OEZ s.r.o., se sídlem, Šedivská 339, Letohrad, IČ: 49810146, a tím i možnost nad jmenovanou společností vykonávat nepřímou kontrolu, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku či jiného obdobného registru, dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 12/2007 ze dne 21. března 2007. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek Úřad obdržel připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů ze strany společnosti Moeller Elektrotechnika s.r.o., se sídlem Komárovská 2406, Praha 9-Horní Počernice, IČ: 49811894 (dále též jen "Moeller").
Uvedená společnost má za to, že v rámci posouzení předmětného spojení soutěžitelů by spojením dotčená oblast, jak byla specifikována účastníkem řízení, tzn. oblast technických a instalačních komponentů pro nízkonapěťová rozvodná zařízení, měla být rozšířena o produkty náležející do oblasti automatizačních systémů. Podle vyjádření společnosti Moeller, společnosti Siemens Aktiengesellschaft, se sídlem Wittelsbacherplatz 2, Mnichov, Spolková republika Německo (dále jen "Siemens") a OEZ s.r.o., se sídlem, Šedivská 339, Letohrad, IČ: 49810146 (dále jen "OEZ"), dosahují v tomto širším pojetí spojením dotčené oblasti samostatně významného postavení, přičemž v důsledku uvažovaného spojení soutěžitelů by mohlo dojít k dalšímu posílení postavení společnosti Siemens, což by mohlo v konečném důsledku vést ke vzniku dominantního postavení zmíněné společnosti.
Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Rámcové smlouvy o podmínkách převodu obchodních podílů společnosti OEZ s.r.o., uzavřené dne 16. února 2007 mezi společností Siemens International Holding B.V., se sídlem Princes Beatrixlaan 800, Haag, Nizozemské království (dále jen "Siemens IH"), jako nabyvatelem, a pány Ing. Stanislavem Adamcem, bytem U Bažantnice 837, Letohrad, r.č. 500204/043, Ing. Ivanem Chmelíčkem, bytem Na Rozmezí 179, Letohrad, r.č. 450921/069, Ing. Karlem Kubů, bytem Divadelní 346, Letohrad, r.č. 650211/0879, Ing. Jaromírem Mynářem, bytem Podohradská 1696/5, Praha 5-Stodůlky, r.č. 510501/134, Ing. Jaroslavem Tomanem, bytem Orlice 284, Letohrad, r.č. 561231/1672 a Ing. Liborem Vlčkem, bytem Orlice 285, Letohrad, r.č. 650830/0667, jako jednotlivými převodci. V důsledku realizace zmíněné transakce společnost Siemens získá prostřednictvím Siemens IH obchodní podíl ve výši 51,25% základního kapitálu společnosti OEZ, a tím i možnost nad jmenovanou společností vykonávat nepřímou kontrolu. Součástí uvedené transakce je rovněž závazná opce společnosti Siemens k nabytí zbývajícího obchodního podílu ve výši 48.75% základního kapitálu společnosti OEZ.
Předmětná transakce tak představuje spojení podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů, které jim umožňují jiného soutěžitele kontrolovat.
Kontrolou se pak ve smyslu § 12 odst. 4 rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, zejména na základě vlastnického práva nebo práva užívání podniku kontrolovaného soutěžitele nebo jeho části, anebo práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a současně alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli za poslední účetní období na trhu v České republice čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Siemens je německá akciová společnost stojící v čele podnikatelské skupiny Siemens, činné převážně v oblasti elektrotechniky a elektroniky, zejména v oblasti informatiky a komunikací, automatizace a řízení, energetiky, dopravy, zdravotnické techniky, osvětlovací techniky a finančních služeb a nemovitostí. V České republice kontroluje před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů přímo či nepřímo mj. tyto společnosti: i) Siemens s.r.o., činnou v oblasti telekomunikací, informačních technologií, automatizace a řízení, zdravotnické techniky, dopravy a výroby energie, ii) Siemens Automobilové systémy s.r.o., zabývající se výrobou elektroniky pro osobní automobily, iii) Siemens Elektromotory s.r.o., zabývající se výrobou elektrických motorů a generátorů, iv) Siemens Nízkonapěťová spínací technika s.r.o., která se zabývá výrobou spínací techniky, v) OSRAM spol. s r.o., činná ve výrobě světelných zdrojů a svítidel, vi) Fujitsu Siemens Computers s.r.o., činnou v oblasti informačních technologií nebo vii) Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o., zabývající se výrobou plynových turbín.
Společnost OEZ je česká společnost stojící v čele podnikatelské skupiny OEZ, která se zabývá výrobou a poskytováním služeb v oblasti elektrotechniky, zejména pak v oblasti jištění elektrických obvodů a zařízení nízkého napětí. V České republice společnost OEZ kontroluje společnost OEZ EM s.r.o., která se zabývá výrobou a prodejem nízkonapěťových rozvaděčů, společnost OEZ INTERNATIONAL a.s., zabývající se prodejem výrobků společnosti OEZ a společnost Zkušebnictví, a.s., která působí jako nezávislý elektrotechnický zkušební ústav. Společnost OEZ je před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů kontrolována fyzickými osobami uvedenými v odst. (5) jako převodci.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a zejména pak na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele, resp. navrhovatelů.
Společnost OEZ, též prostřednictvím svých dceřiných společností, působí v oblasti vývoje, výroby a prodeje technických a instalačních komponentů pro nízkonapěťová rozvodná zařízení. Jedná se zejména o nízkonapěťové jističe, rozvaděče a domovní instalační komponenty, jako např. proudové chrániče, plastové rozvaděče, tlakové a plovákové spínače, přepěťové ochrany apod.
Společnost Siemens působí mj. v oblasti energetiky prostřednictvím svých divizí Výroba energie a Přenos a rozvod energie. Součástí aktivit společnosti Siemens v uvedené oblasti je produkce systémů, zařízení a komponentů určených pro výrobu, přenos a rozvod energie, přičemž výrobní program společnosti Siemens zahrnuje rovněž nízkonapěťová rozvodná zařízení a jejich součásti.
Z výše uvedeného vyplývá, že předmětným spojením soutěžitelů je dotčena oblast technických a instalačních komponentů pro nízkonapěťová rozvodná zařízení. Tato zařízení slouží k napájení a distribuci elektrické energie odběratelům a skládají se v zásadě z jistících systémů, které slouží k ochraně elektrických zařízení před přetížením nebo zkratem (podle způsobu užití a technického řešení mohou být dále členěny na jističe vzduchové a kompaktní), rozvaděčů (rozvodných skříní) v nichž jsou jističe uloženy a instalačních komponentů, které slouží k vlastní distribuci elektrické energie, jakož i k ochraně a podpoře uživatelů elektrických zařízení, např. elektrických zásuvek, vypínačů, přepěťových ochran, proudových chráničů, apod.
Vzhledem k výše uvedené námitce proti spojení soutěžitelů Siemens a OEZ Úřad rovněž posuzoval vztah mezi oblastí technických a instalačních komponentů pro nízkonapěťová rozvodná zařízení a oblastí automatizačních systémů, o kterou by případně mohla být spojením dotčená oblast rozšířena. Z šetření Úřadu vyplývá, že automatizační systémy, resp. komponenty jsou samostatné prvky, které, jsou-li použity v nízkonapěťovém rozvodném zařízení, slouží k řízení ostatních komponentů, jež jsou součástí tohoto zařízení, a jsou tedy funkčně nadřazeny technickým a instalačním komponentům. S ohledem na tuto skutečnost a současně na skutečnost, že automatizační systémy nejsou součástí výrobního programu společnosti OEZ, a není tedy v důsledku předmětného spojení soutěžitelů očekáváno posílení postavení společnosti Siemens v této oblasti, Úřad ve správním řízení k podané námitce dále nepřihlížel.
Vzhledem k výše uvedenému zaměření spojujících se soutěžitelů Úřad pro účely tohoto správního řízení vymezil výrobkové relevantní trhy jako: - trh nízkonapěťových jističů, - trh nízkonapěťových rozvaděčů a - trh nízkonapěťových domovních instalačních komponentů.
Relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných. Úřad v rámci správního řízení zkoumal, zda je možno relevantní trh vymezit jako trh národní nebo zda území ovlivněné předmětným spojením zahrnuje širší území, přesahující hranice České republiky.
Na vymezených výrobkových relevantních trzích jsou jednotlivé produkty vzhledem k harmonizaci technických standardů na území Evropy výrobci dodávány za obdobných podmínek v rámci jednotlivých států i přes státní hranice, přičemž vynaložené přepravní náklady neomezují jejich dovoz do jiného státu. S přihlédnutím ke skutečnosti, že srovnatelné produkty různých výrobců jsou v oblasti komponentů pro nízkonapěťová rozvodná zařízení vzájemně zastupitelné a rovněž neexistují obchodní ani právní bariéry obchodu mezi Českou republikou a okolními státy ponechává Úřad otázku relevantního trhu z hlediska geografického otevřenou, přičemž pro účely předmětného šetření zabývá situací na území České republiky.
Na spojením dotčených relevantních trzích působí ze spojujících se soutěžitelů jak společnost OEZ, tak společnost Siemens, dochází tedy k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů na území České republiky. V důsledku předmětného spojení tak dochází k nárůstu tržního podílu společnosti Siemens.
Na relevantním trhu nízkonapěťových jističů v České republice působí jak společnost OEZ, tak společnost Siemens, tržní podíl společnosti OEZ dosahuje v segmentu vzduchových jističů cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %, v segmentu kompaktních jističů pak cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %. Společnost Siemens zaujímá postavení odpovídající tržnímu podílu cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % v segmentu vzduchových jističů a cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % v segmentu kompaktních jističů. V důsledku realizace spojení soutěžitelů tedy tržní podíl spojením vzniklého subjektu nepřesáhne hranici [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % v segmentu vzduchových jističů a [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % v segmentu kompaktních jističů.
Na relevantním trhu nízkonapěťových rozvaděčů působí rovněž oba spojující se soutěžitelé přičemž tržní podíl společnosti OEZ dosahuje hranice [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % a tržní podíl společnosti Siemens nepřesahuje hranici [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %. V důsledku realizace předmětné transakce tedy společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů nepřesáhne hranici [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %.
Na relevantním trhu nízkonapěťových domovních instalačních komponentů působí na území České republiky především společnost OEZ, jejíž tržní podíl činí cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %, postavení společnosti Siemens odpovídá tržnímu podílu ve výši cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %. V důsledku realizace spojení soutěžitelů tedy tržní podíl spojením vzniklého subjektu dosáhne hranice cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %.
Obecně lze konstatovat, že na vymezených relevantních trzích existuje vysoce konkurenční prostředí. Oblast technických a instalačních komponentů pro nízkonapěťová rozvodná zařízení jako celek se vyznačuje vysokým stupněm standardizace a masovým charakterem výroby některých součástí. Kompatibilita výrobků na jednotlivých relevantních trzích s technickými normami jak v celosvětovém měřítku, tak v rámci Evropské unie přispívá k snadné zastupitelnosti produktů různých výrobců. Nízké přepravní náklady ve spojení s nízkou cenou, společně se skutečností, že dodávky komponentů pro nízkonapěťová rozvodná zařízení významným odběratelům jsou obvykle realizovány prostřednictvím výběrových řízení, pak rovněž umožňují odběratelům snadný přechod mezi jednotlivými dodavateli, a to na evropské i celosvětové úrovni.
Již zmíněná vysoká úroveň standardizace výrobků na uvedených relevantních trzích, neexistence obchodních bariér v rámci Evropské unie či podstatných technických a právních překážek na světovém trhu pak přispívají k usnadnění vstupu dalších subjektů na trh v České republice, např. čínské společnosti CHINT GROUP Ltd. prostřednictvím společnosti CHINT GROUP s.r.o.
Na vymezených relevantních trzích na území České republiky budou spojující se soutěžitelé i nadále vystaveni konkurenčnímu tlaku ze strany dalších soutěžitelů, mezi které patří další producenti působící na celém území České republiky, např. společnosti Schneider Electric SA prostřednictvím Schneider-Electric CZ, s.r.o., ABB Ltd prostřednictvím společnosti ABB s.r.o., Hager Group prostřednictvím Hager Electro s.r.o. nebo Moeller GmbH prostřednictvím Moeller Elektrotechnika s.r.o.
Ačkoli v důsledku realizace předmětného spojení soutěžitelů tedy může dojít ke zvýšení koncentrace v oblasti technických a instalačních komponentů pro nízkonapěťová rozvodná zařízení na území České republiky, nejsou na vymezených relevantních trzích očekávány zásadní změny.
S ohledem na uvedené skutečnosti dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 5 zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 ve spojení s § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I

Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Martin Nedelka
AK Gleiss Lutz v.o.s.
Jugoslávská 29
120 00 Praha 2