UOHS S697/2012
Rozhodnutí: S697/2012/KS-23357/2012/840/DVá Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Benteler Distribution Czech Republic, spol. s r.o., a BMB OCEL s.r.o.
Účastníci BMB OCEL s.r.o. Benteler Distribution Czech Republic, spol. s r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 11. 12. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 89 KB
Č. j.: ÚOHS-S697/2012/KS-23357/2012/840/DVá Brno 11. 12. 2012
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S697/2012/KS, zahájeném dne 23. 11. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, jímž je společnost Benteler Distribution Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Dobříš, Průmyslová 1666, IČ: 62917846, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Robertem Nešpůrkem, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Týn 1049/3, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Benteler Distribution Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Dobříš, Průmyslová 1666, IČ: 62917846, a BMB OCEL s.r.o., se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Daliborova 432/3, IČ: 25356194, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Rámcové smlouvy o převodu obchodního podílu , která má být uzavřena mezi společností Benteler Distribution Czech Republic, spol. s r.o., jako kupujícím, a Miroslavem Bakotou, bytem Ostrava-Zábřeh, Tylova 4, jako prodávajícím, v jejímž konečném důsledku má společnost Benteler Distribution Czech Republic, spol. s r.o. nabýt obchodní podíl představující 100 % základního kapitálu společnosti BMB OCEL s.r.o., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona
povoluje. odůvodnění:
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedené smlouvy, v jejímž konečném důsledku nabude společnost Benteler Distribution Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Dobříš, Průmyslová 1666, IČ: 62917846 (dále jen Benteler Distribution CR ), obchodí podíl ve výši 100 % základního kapitálu společnosti BMB OCEL s.r.o., se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Daliborova 432/3, IČ: 25356194 (dále jen BMB OCEL ), a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost Benteler Distribution CR působí zejména v oblasti distribuce ocelových trubek a v oblasti zpracování ocelových trubek pro automobilový průmysl v České republice. Společnost Benteler Distribution CR je přímo kontrolována společností Benteler Distribution International Beteiligungs GmbH a je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost Benteler International AG (dále též skupina Benteler ). Skupina Benteler působí celosvětově v oblasti automobilového průmyslu, kde se zabývá zejména výrobou a dodávkami komponentů pro výrobu podvozků a jejich součásti, výrobou bezpečnostních komponentů a komponentů pro výfukové systémy a motory, dále v oblasti výroby a zpracování ocelových trubek pro automobilový, chemický, petrochemický průmysl a strojírenství a v oblasti distribuce ocelových a nerezových trubek. V České republice působí skupina Benteler prostřednictvím svých dceřiných společností, mj. Benteler ČR s.r.o., Benteler Automotive Rumburk s.r.o., které se zabývají výrobou svařovaných dílů pro automobily, Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. vyrábějící průmyslové svařovací a mycí stroje nebo Benteler Distribution Czech Republic s.r.o., zabývající se nákupem, skladováním a dodávkami ocelových materiálů, trubek a příslušenství.
3. Společnost BMB OCEL působí v oblasti distribuce ocelových trubek a profilů v České republice, Slovenské republice, Polské republice a Spolkové republice Německo. Před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů je společnost BMB OCEL kontrolována fyzickou osobou, panem Miroslavem Bakotou.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
Otisk úředního razítka
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže


Obdrží:
JUDr. Robert Neruda, Ph.D., advokát Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář Hilleho 1843/6 602 00 Brno 1

Vypraveno dne :
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy.