UOHS S69/2007
Rozhodnutí: S 69/07-6720/07/610 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů OMNIPOL a.s. a Poličské strojírny a.s.
Účastníci OMNIPOL a.s. Poličské strojírny a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 3. 4. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 97 KB


S 069/2007/KS-06720/2007/610 V Brně dne 2. dubna 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 69/07, zahájeném dne 2. března 2007 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost OMNIPOL a.s., se sídlem Nekázanka 880/11, Praha 1, IČ: 250 63 138, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 30. ledna 2007 JUDr. Pavlem Dejlem, LL.M., Ph.D., advokátem, se sídlem Jungmannova 24, Praha 1, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů OMNIPOL a.s., se sídlem Nekázanka 880/11, Praha 1, IČ: 250 63 138, a Poličské strojírny a.s., se sídlem Polička, IČ: 465 04 851, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o zřízení práva call opce k cenným papírům, uzavřené dne 28. června 2006 mezi společností OMNIPOL a.s., se sídlem Nekázanka 880/11, Praha 1, IČ: 250 63 138, jako oprávněným, a panem Danielem Pochopem, bytem Högerova 811/12, Praha 5-Hlubočepy, narozen 28. září 1973, jako povinným, v jejímž důsledku společnost OMNIPOL a.s., se sídlem Nekázanka 880/11, Praha 1, IČ: 250 63 138, navýší svůj stávající akciový podíl na společnosti Poličské strojírny a.s., se sídlem Polička, IČ: 465 04 851, na 64,89 %, a tím i získá možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 12/2007 ze dne 21. března 2007. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
Dne 28. června 2006 uzavřeli společnost OMNIPOL a.s., se sídlem Nekázanka 880/11, Praha 1, IČ: 250 63 138 (dále jen "OMNIPOL"), jako oprávněný, a pan Daniel Pochop, bytem Högerova 811/12, Praha 5-Hlubočepy, narozen 28. září 1973, jako povinný, Smlouvu o zřízení práva call opce k cenným papírům, na jejímž základě společnost OMNIPOL prostřednictvím nákupu akcií navýší svůj stávající 39,81% podíl na základním kapitálu společnosti Poličské strojírny a.s., se sídlem Polička, IČ: 465 04 851 (dále jen "Poličské strojírny"), na 64,89 %. V důsledku zmiňované transakce tak společnost OMNIPOL získá možnost společnost Poličské strojírny přímo výlučně kontrolovat.
Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
Kontrolou se pak ve smyslu § 12 odst. 4 rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, zejména na základě vlastnického práva nebo práva užívání podniku kontrolovaného soutěžitele nebo jeho části, anebo práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost OMNIPOL je českou akciovou společností, jejíž předmětem podnikání je dle výpisu z obchodního rejstříku koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, poradenství v oblasti ekonomiky a řízení, vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva, pronájem nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nebytových prostor, pronájem a půjčování věcí movitých, zastupování v celních řízení, provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem. Společnost OMNIPOL se zejména soustředí na poskytování obchodních a zprostředkovatelských služeb při dovozu a vývozu vojenského a leteckého materiálu.
Společnost OMNIPOL je kontrolována (...obchodní tajemství...) . (...obchodní tajemství...) pak přímo či nepřímo v České republice kontroluje kromě společnosti OMNIPOL následující společnosti:
Kámen Hudčice, s.r.o., se sídlem Hudčice-Březnice, Březnice, IČ: 250 75 799, která těží a zpracovává žulu,
(...obchodní tajemství...) ,
OMNIPEX s.r.o., se sídlem Nekázanka 11, Praha 1, IČ: 624 16 235, jež v současné době nevykonává podnikatelskou činnost,
AUTOPOL, spol. s r.o., se sídlem Nekázanka 880/11, IČ: 264 95 147, která v současné době nevykonává podnikatelskou činnost,
(...obchodní tajemství...)
(...obchodní tajemství...)
(...obchodní tajemství...)
(...obchodní tajemství...)
(...obchodní tajemství...)
Společnost Poličské strojírny je českou akciovou společností, jejím předmětem podnikání je výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin, provádění trhacích a ohňostrojných prací, silniční motorová doprava nákladní, provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem, provozování železniční dráhy-vlečky, pěstební práce a těžba v lese, zámečnictví, nástrojářství, kovoobráběčství, hostinská činnost, inženýrská činnost, koupě zboží za účelem je dalšího prodeje a prodej, školící a vzdělávací činnost, montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení, výroba zdvihacích zařízení, zajišťování ostrahy majetku a osob, distribuce elektřiny, výroba motorových vozidel, ubytovací služby, projektování elektrických zařízení, výroba, instalace a opravy elektronických zařízení, výroby, opravy a montáž měřidel, vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva, nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách. Její činnost se soustřeďuje do oblasti výroby výrobků přesného strojírenství, zejména zařízení a komponentů pro pneumatické systémy a zařízení pro manipulaci s pohonnými látkami, a do oblasti nakládání s výbušninami. V současné době společnost Poličské strojírny není společně ani výlučně kontrolována žádným subjektem, rovněž nekontroluje žádné jiné subjekty. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Hlavní činnost společnosti Poličské strojírny lze rozdělit do dvou základních oblastí, a to do oblasti přesné strojírenské výroby a do oblasti nakládání s výbušninami.
Co se týče přesné strojírenské výroby, společnost Poličské strojírny se soustředí na výrobu zařízení a komponentů pro pneumatická ovládání určená zejména pro dveřní systémy a standardní pneumatická zařízení využitelná v automatizaci a robotizaci výrobních procesů ve strojírenství, dřevozpracujícím a potravinářském průmyslu, v dopravním průmyslu, v důlních zařízení a v zemědělství. Rovněž tak v této oblasti je společnost Poličské strojírny činná ve výrobě zařízení pro manipulaci a distribuci pohonných hmot. Své výrobky společnost Poličské strojírny prodává v České republice, Rusku, Slovensku, Polsku, Německu, Bulharsku, Maďarsku, Ukrajině, Španělsku, Rumunsku, Litvě, Srbsku, Černé Hoře, Švýcarsku, Finsku, Dánsku a Rakousku.
V oblasti nakládání s výbušninami se společnost Poličské strojírny zabývá výrobou střeliva (protitankových min, dělostřelecké munice, ženijních a zatarasovacích prostředků) a výrobou průmyslových výbušnin z prachů a trhavin získaných z delaborace použité munice. Společnost Poličské strojírny rovněž provádí samotnou delaboraci výbušnin, tzn. provádí ekologickou likvidaci nepotřebného střeliva. V této oblasti je společnost Poličské strojírny činná výhradně na území České republiky.
Oproti tomu společnost OMNIPOL se zabývá výlučně činností v oblasti poskytování obchodních služeb a zprostředkování vývozu a dovozu vojenské a letecké techniky. Je partnerem českých výrobců při realizaci obchodů s vojenským materiálem, při financování vývozu a při kompenzačních off-setových programech. Společnost OMNIPOL není činná ve výrobě či likvidaci vojenského materiálu či munice. Ostatní společnosti náležící do stejného podnikatelského uskupení jako společnost OMNIPOL (dále jen "Skupina OMNIPOL") působí v oblasti těžby a zpracování žuly, zpracování systémových řešení a ekonomických analýz v avionice, zprostředkovatelské činnosti ve stavebnictví, výroby plastového zboží, včetně výroby a servisu forem na jejich výrobu. Skupina OMNIPOL působí v České republice, Slovensku, Německu, Polsku, Bulharsku, Francii, Finsku, Norsku, Dánsku, Belgii, Itálii, Švédsku, Velké Británii, Švýcarsku, Rusku, Indii, Pákistánu, Číně, Vietnamu, Afgánistánu, Kazachstánu, Jemenu, Jordánsku, Saudské Arábii, Egyptu, USA, Kanadě, Rumunsku, Chorvatsku, Alžírsku a Ukrajině.
S ohledem na skutečnost, že činnosti spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají a ani na sebe vertikálně nenavazují, nepovažuje Úřad v rámci posouzení navrhovaného spojení soutěžitelů za nutné vymezovat relevantní trhy s konečnou platností, bude se zabývat pouze tržní situací v oblastech, kde působí výlučně nabývaná společnost, tj. v oblastech zařízení a komponentů pro pneumatické systémy, zařízení pro manipulaci s pohonnými látkami, delaborace munice a výroby munice, a to výhradně na území České republiky.
V oblasti zařízení a komponent pro pneumatické systémy na území České republiky působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Poličské strojírny, která na něm dosahuje cca (...obchodní tajemství...) % podílu.
V oblasti zařízení pro manipulaci s pohonnými látkami na území České republiky je ze spojujících se soutěžitelů činná výlučně společnost Poličské strojírny, její podíl v této oblasti činní cca (...obchodní tajemství...) %.
V oblasti delaborace munice v České republice působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Poličské strojírny, která zde dosahuje cca (...obchodní tajemství...) % podílu. Takto vysokého tržního podílu dosáhla společnost Poličské strojírny v důsledku získání veřejné zakázky od Ministerstva obrany České republiky z 30. dubna 2004. Platnost kontraktu na delaboraci munice vzniklého na základě výše zmiňované veřejné zakázky vyprší k 31. prosinci 2007, přičemž další vývoj tržních podílů v této oblasti je odvislý od skutečnosti, zda společnost Poličské strojírny bude úspěšná při získání další zakázky od Ministerstva obrany České republiky. Před získání výše uvedeného kontraktu podíl společnosti Poličské strojírny v této oblasti (dle obratového vyjádření) nedosahoval (...obchodní tajemství...) %.
V oblasti výroby munice v České republice je ze spojujících se soutěžitelů činná pouze společnost Poličské strojírny, její podíl v této oblasti činí cca (...obchodní tajemství...) %.
S ohledem na skutečnost, že činnosti spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají, na převážně nízké tržní podíly dosahované společností Poličské strojírny v oblastech jejího působení a na charakter oblasti delaborace munice, kde postavení společností je odvislé od úspěšnosti při získání veřejných zakázek, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Pavel Dejl, LL.M., Ph.D., advokát
AK Kocián Šolc Balaštík
Jungmannova 24
110 00 Praha 1