UOHS S686/2012
Rozhodnutí: S686/2012/KS-23242/2012/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů INTER-FRANKSTAHL Auslandsbeteiligungs GmbH, a König Stahl Holding B.V., , a Bogner Edelstahl Czech Republic s.r.o.
Účastníci Bogner Edelstahl Czech Republic s.r.o. König Stahl Holding B.V. INTER-FRANKSTAHL Auslandsbeteiligungs GmbH
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 10. 12. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 79 KB


*UOHSX004QEDX*
UOHSX004QEDX

úřad pro ochranu hospodářské soutěže

ROZHODNUTÍ
Č. j.: ÚOHS-S686/2012/KS-23242/2012/840/JMě

Brno 10. 12. 2012Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S686/2012/KS, zahájeném dne 22. 11. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníků řízení, společností INTER-FRANKSTAHL Auslandsbeteiligungs GmbH, se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Esteplatz 6, a König Stahl Holding B.V., se sídlem Nizozemské království, Maastricht, Klipperweg 12, zastoupených JUDr. Vladimírem Ambruzem, advokátem, se sídlem Praha 8, Karolinská 654/2, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů INTER-FRANKSTAHL Auslandsbeteiligungs GmbH, se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Esteplatz 6, a König Stahl Holding B.V., se sídlem Nizozemské království, Maastricht, Klipperweg 12, na straně jedné, a Bogner Edelstahl Czech Republic s.r.o., se sídlem Žebrák, Za Dálnicí 511, IČ: 25081471, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s Kupní smlouvou, jež byla dne 5. 10. 2012 uzavřena mezi U. R., se sídlem [obchodní tajemství] , insolvenčním správcem v sanačním řízení na majetek společnosti Bogner Edelstahl Gesellschaft m.b.H., se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Davidgasse 87-89, jako prodávající, a společnostmi [obchodní tajemství] , jako kupujícími, a na základě opce zakotvené v čl. 1. výše uvedené Kupní smlouvy uplatněné dokumentem ze dne 15. 10. 2012 nazvaným Představení nových kupujících, jenž byl zaslán výše uvedenými kupujícími insolvenčnímu správci, v jejichž konečném důsledku mají společnosti INTER-FRANKSTAHL Auslandsbeteiligungs GmbH a König Stahl Holding B.V. nabýt každá 50% obchodní podíl na společnosti Bogner Edelstahl Czech Republic s.r.o., a tím i možnost tuto společnost společně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,
povoluje. Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedených dokumentů, v jejichž důsledku mají společnosti INTER-FRANKSTAHL Auslandsbeteiligungs GmbH, se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Esteplatz 6 (dále jen INTER-FRANKSTAHL ), a König Stahl Holding B.V., se sídlem Nizozemské království, Maastricht, Klipperweg 12 (dále jen König Stahl ) , získat každá 50% obchodní podíl na společnosti Bogner Edelstahl Czech Republic s.r.o., se sídlem Žebrák, Za Dálnicí 511, IČ: 25081471 (dále jen Bogner CZ ), a tím i možnost vykonávat společnou kontrolu nad touto společností. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Posuzované spojení soutěžitelů je součástí rozsáhlejší transakce, v jejímž rámci společnosti náležející do týchž podnikatelských uskupení jako účastníci tohoto řízení nabývají společnou kontrolu nad zahraničními společnostmi náležejícími do téhož podnikatelského uskupení, jako nabývaná společnost Bogner CZ.
2. Spojení splňuje rovněž notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
3. Společnost INTER-FRANKSTAHL je holdingovou společností, jež je kontrolována rovněž rakouskou holdingovou společností [obchodní tajemství] (dále jen skupina [obchodní tajemství] ). V České republice působí skupina [obchodní tajemství] prostřednictvím společností KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o. [1] a FRANKSTAHL, spol.s.r.o., a to především v oblasti distribuce výrobků z nerezové oceli (konkrétně v segmentech distribuce plochých výrobků z nerezové oceli, dlouhých výrobků z nerezové oceli, trubek z nerezové oceli a dlouhých výrobků z ušlechtilé oceli).
4. Společnost König Stahl je holdingovou společností, jež je kontrolována rakouskou holdingovou společností König Holding AG, jejíž akcie jsou drženy [obchodní tajemství] (dále jen skupina König ). V České republice působí skupina König prostřednictvím společností KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o. [2] a [obchodní tajemství] , a to zejména v oblasti distribuce výrobků z nerezové oceli (konkrétně v segmentech distribuce plochých výrobků z nerezové oceli, dlouhých výrobků z nerezové oceli, trubek z nerezové oceli a dlouhých výrobků z ušlechtilé oceli) a dále v oblasti distribuce ručního nářadí, dílenských potřeb a dílenského vybavení.
5. Společnost Bogner CZ je před uskutečněním spojení kontrolována společností Bogner Edelstahl Gesellschaft m.b.H., se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Davidgasse 87-89 (dále jen Bogner ), na jejíž majetek bylo usnesením Obchodního soudu Vídeň ze dne 4. 9. 2012 zahájeno sanační řízení a U. R. byl ustanoven správcem konkursní podstaty. Společnost Bogner CZ působí v České republice v oblasti distribuce výrobků z nerezové oceli (konkrétně v segmentech distribuce plochých výrobků z nerezové oceli, dlouhých výrobků z nerezové oceli, trubek z nerezové oceli a dlouhých výrobků z ušlechtilé oceli) a dále v oblasti distribuce výrobků z nástrojařské oceli.
6. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže

Obdrží:
JUDr. Vladimír Ambruz, advokát Karolinská 654/2 186 00 Praha 8Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 10. 12. 2012.

[1] 50% obchodní podíl na této společnosti vlastní společnost INTER-FRANKSTAHL a 50% obchodní podíl společnost König Stahl
[2] Ohledně vlastnictví obchodních podílů viz poznámka pod čarou č. 1