UOHS S685/2013
Rozhodnutí: S685/2013/KS-22833/2013/840/MWi Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Caterpillar Global Mining LLC/America LLC/Virginia LLC/HMS GmbH/Europe GmbH/Czech Republic, a.s. a Zeppelin GmbH
Účastníci Caterpillar Global Mining LLC Caterpillar Global Mining America LLC Caterpillar Global Mining Virginia LLC Caterpillar Global Mining HMS GmbH Caterpillar Global Mining Europe GmbH Caterpillar Global Mining Czech Republic, a. s. Zeppelin GmbH
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 25. 11. 2013
Dokumenty dokument ke stažení 282 KBČ. j.: ÚOHS-S685/2013/KS-22833/2013 /840/MWi

21. 11. 2013Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S685/2013/KS, zahájeném dne 4. 11. 2013 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., se sídlem Modletice, Lipová 72, IČ: 18627226, zastoupeného Mgr. Jitkou Linhartovou, advokátem, se sídlem Praha 3, Husinecká 13, na základě plné moci, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s dokumentem Master Asset Purchase Agreement , jež má být uzavřen mezi společnostmi (i) Caterpillar Global Mining LLC, se sídlem ve Spojených státech amerických, (ii) Caterpillar Global Mining America LLC, se sídlem ve Spojených státech amerických, (iii) Caterpillar Global Mining Virginia LLC, se sídlem ve Spojených státech amerických, (iv) Caterpillar Global Mining HMS GmbH, se sídlem ve Spolkové republice Německo, (v) Caterpillar Global Mining Europe GmbH, se sídlem ve Spolkové republice Německo, a (vi) Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s., se sídlem Ostrava-Radvanice, Lihovarská 11/1378, IČ: 47672617, jako prodávajícími, a Zeppelin GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Graf-Zeppelin-Platz 1, 85746 Graching, Friedrichshafen, jako kupujícím, v jehož důsledku má společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., se sídlem Modletice, Lipová 72, IČ: 18627226, jež je kontrolovaná společností Zeppelin GmbH, nabýt část podniku společnosti Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s., zabývající se distribucí náhradních dílů pro dobývací zařízení pro podzemní těžbu a poskytováním poprodejního servisu k těmto zařízením, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,

povoluje.

Odůvodnění

1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), v souvislosti s ve výroku uvedeným dokumentem, na jehož základě má být, mimo jiné, uzavřena kupní smlouva, v jejímž důsledku má společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., se sídlem Modletice, Lipová 72, IČ: 18627226 (dále jen Phoenix-Zeppelin ), nabýt část podniku společnosti Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s., se sídlem Ostrava-Radvanice, Lihovarská 11/1378, IČ: 47672617, zabývající se distribucí náhradních dílů pro dobývací zařízení pro podzemní těžbu a poskytováním poprodejního servisu k těmto zařízením (dále jen část podniku CAT CZ ). Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost Phoenix-Zeppelin je přímo výlučně kontrolována společností ZEPPELIN GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Graf-Zeppelin-Platz 1, 85746 Graching, Friedrichshafen. Společnost Phoenix-Zeppelin působí na území České republiky zejména v oblasti (i) distribuce pozemních stavebních strojů a motorů CAT (c) , manipulační techniky Hyster (c) (obě značky na český trh dodává na bázi výhradní distribuce), drtícího a třídícího zařízení MFL (c) , (ii) servisu a údržby stavebních, silničních a zemědělských strojů CAT (c) , (iii) zprostředkovatelských služeb, a (iv) instalace a údržby elektrických strojů a zařízení.
3. Nabývaná část podniku CAT CZ působí na území České republiky zejména v oblasti distribuce náhradních dílů a poskytování souvisejících služeb jako je servis, údržba a opravy dobývacích zařízení pro podzemní těžbu.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže

Obdrží
Mgr. Jitka Linhartová, advokát
nám. Republiky 1079/1a
110 00 Praha 1

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 25. 11. 2013