UOHS S685/2012
Rozhodnutí: S685/2012/KD-2694/2014/850/KNe Instance I.
Věc Možná dohoda v oblasti výroby elektrických obvodů, zařízení pro elektrické sítě a síťových skříní
Účastníci Eaton Elektrotechnika s. r. o. OEZ s .r. o. Schneider Electric CZ, s. r. o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 21. 3. 2014


Č. j.: ÚOHS-S685/2012/KD-2694/2014/850/KNe

5.3.2014Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S685/2012/KD zahájeném dne 5. 12. 2012 z moci úřední ve smyslu § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů a článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie, jehož účastníky jsou společnosti
Eaton Elektrotechnika s.r.o. , se sídlem Praha 9-Horní Počernice, Komárovská 2406, PSČ 193 00, IČ 49811894, zastoupena Mgr. Tomášem Fialou Ph.D., advokátem advokátní kanceláře, Vejmelka & Wünsch, s.r.o., se sídlem Italská 27, Praha 2, PSČ 120 00, IČ 26210185 , OEZ s.r.o. , se sídlem Šedivská 339, Letohrad, PSČ 561 51, IČ 49810146, zastoupena JUDr. Martinem Nedelkou Ph.D., advokátem advokátní kanceláře Nedelka Kubáč advokáti s.r.o., se sídlem Olivova 4, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 01894501, Schneider Electric CZ, s.r.o. , se sídlem Praha 8, Thámova 13, PSČ 186 00, IČ 60467550, zastoupena JUDr. Pavlem Dejlem Ph.D., LL.M., advokátem advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Jungmannova 745/24, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 2673929,

vydává dle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

rozhodnutí:

1) Ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S685/2012/KD vedeném ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů nebylo prokázáno, že společnosti
Eaton Elektrotechnika s.r.o. , se sídlem Praha 9-Horní Počernice, Komárovská 2406, PSČ 193 00, IČ 49811894, OEZ s.r.o. , se sídlem Šedivská 339, Letohrad, PSČ 561 51, IČ 49810146, Schneider Electric CZ, s.r.o. , se sídlem Praha 8, Thámova 13, PSČ 186 00, IČ 60467550,

v období od počátku roku 2005 do současnosti porušily § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.

2) Ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S685/2012/KD vedeném ve věci možného porušení článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie s účastníky řízení označenými v bodě 1) výroku tohoto rozhodnutí nebyl dle čl. 5 druhé věty Nařízení rady (ES) č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy shledán důvod k zásahu ve smyslu článku 5 věty první téhož Nařízení.

Odůvodnění
I. Zahájení a průběh řízení

1. Na základě informací získaných z leniency žádosti vedené jako podnět pod sp. zn. ÚOHS-P907/2011/KD Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad ) zahájil dne 5. 12. 2012 z moci úřední dle § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též správní řád ), správní řízení se společnostmi
Eaton Elektrotechnika s.r.o., se sídlem Praha 9-Horní Počernice, Komárovská 2406, PSČ 193 00, IČ 49811894 (dále též Eaton ), OEZ s.r.o., se sídlem Letohrad, Šedivská 339, PSČ 561 51, IČ 49810146 (dále též OEZ ), Schneider Electric CZ, s.r.o., se sídlem Praha 8, Thámova 13, PSČ 186 00, IČ 60467550 (dále též Schneider ),

pro možné porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ) a článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále též SFEU ), které Úřad spatřoval v dohodě a/nebo jednání ve vzájemné shodě o přímém nebo nepřímém určení cen nízkonapěťových rozvaděčových komponentů. Cílem nebo výsledkem tohoto jednání mohlo být narušení hospodářské soutěže v oblasti nízkonapěťových rozvaděčových komponentů na území České republiky v období nejméně od počátku roku 2005 do současnosti, které mohlo být rovněž způsobilé ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropské unie.

2. Úřad provedl dne 5. 12. 2012 současně se zahájením správního řízení místní šetření v obchodních prostorách u společností Eaton, OEZ a Schneider, na kterém zajistil v souladu s § 21f odst. 2 zákona podklady a informace pro vedené správní řízení. II. Charakteristika soutěžitelů

3. Vzhledem ke skutečnosti, že nebylo prokázáno porušení zákona, se Úřad v rámci správního řízení podrobněji nezabýval vymezováním soutěžitele jakožto jedné hospodářské jednotky, tedy nevymezoval ve vztahu k účastníkům řízení jednotlivé společnosti tvořící jednu jednotku, a posuzoval toliko soutěžní jednání účastníků řízení.

4. Společnost Eaton je výrobce přístrojů pro domovní a průmyslové elektroinstalace, dále přístrojů pro distribuci elektrické energie a záložních zdrojů. Společnost Eaton vstoupila na český trh v roce 1993 pod názvem Moeller Elektrotechnika s.r.o. Od dubna roku 2008 patří do nadnárodní skupiny Eaton Corporation, se sídlem Eaton Center, 111 Superior Ave, Cleveland, OH 44114-2584, USA. V září 2009 změnila společnost v souvislosti s integrací do skupiny Eaton název z Moeller Elektrotechnika s.r.o. na Eaton Elektrotechnika s.r.o. Společnost Eaton byla v šetřeném období od roku 2005 činná na území České republiky v oblasti výroby a prodeje nízkonapěťových rozvaděčových komponentů.

5. Společnost OEZ je v současnosti komplexním dodavatelem produktů a služeb v oblasti jištění elektrických obvodů a zařízení nízkého napětí. Společnost OEZ vznikla privatizací společnosti OEZ Letohrad s. p. v roce 1994 a přešla tak do vlastnictví šesti fyzických osob. V červnu 2007 se stala součástí podnikatelské skupiny Siemens, se sídlem Wittelsbacherplatz 2, D-80333 Mnichov, Německo, která drží 100 % jejího obchodního podílu. Společnost OEZ byla v šetřeném období od roku 2005 činná na území České republiky v oblasti výroby a prodeje nízkonapěťových rozvaděčových komponentů.

6. Společnost Schneider poskytuje v České republice expertní řešení pro rozvody elektrické energie, průmyslovou automatizaci, automatizaci a zabezpečení budov i domácností, energetický monitoring a úspory energie, napájení a chlazení kritických aplikací. Společnost patří do nadnárodní skupiny Schneider, se sídlem Joseph Monier 35, 92506 Rueil-Malmaison, Francouzská republika. Společnost Schneider byla v šetřeném období od roku 2005 činná na území České republiky v oblasti výroby a prodeje nízkonapěťových rozvaděčových komponentů. III. Zjištěné skutečnosti

Informace a podklady získané v rámci leniency žádosti

7. Z obsahu leniency žádosti vedené pod sp. zn. ÚOHS-P907/2011/KD (dále též leniency žádost ) pojal Úřad podezření o možné existenci zakázané dohody mezi soutěžiteli OEZ, Eaton a Schneider týkající se oblasti prodeje nízkonapěťových rozvaděčových komponentů na území České republiky v období let 2005-2012. Z informací a podkladů uvedených v leniency žádosti vyplynulo, že povaha možného protisoutěžního jednání měla spočívat v přímých kontaktech mezi soutěžiteli Eaton, OEZ a Schneider, při kterých mohlo docházet k výměně citlivých obchodních informací o vývoji budoucí cenové politiky soutěžitelů a k ujišťování o cenové stabilitě na trhu nízkonapěťových rozvaděčových komponentů a dále také k výměně budoucích cenových informací mezi dotčenými soutěžiteli, a to především prostřednictvím velkoobchodníků s tím, že dotčené protisoutěžní jednání se mělo týkat především České republiky, nicméně nebylo možno vyloučit, zda k obdobnému jednání nedocházelo ro vněž na Slovensku.

Informace a podklady zjištěné při místním šetření

8. Úřad zahájil správní řízení sp. zn. ÚOHS-S685/2012/KD dne 5. 12. 2012 provedením místního šetření v obchodních prostorách účastníků řízení Eaton, OEZ a Schneider v souladu s § 21f zákona. Místní šetření bylo zaměřeno na obchodní prostory (kanceláře) užívané soutěžiteli při jejich podnikatelské činnosti a na obchodní záznamy ve fyzické i elektronické podobě nacházející se v těchto prostorách. V obchodních prostorách u jednotlivých účastníků byly pořízeny kopie některých listin, zejména emailové korespondence a dalších dokumentů, které mohly obsahovat informace použitelné ve správním řízení jako důkazy. Z těchto důkazů vyplynulo, že došlo minimálně k několika kontaktům mezi šetřenými soutěžiteli a že při jednom z nich byl ve velmi obecné rovině diskutován vývoj trhu.

Informace a podklady účastníků řízení

9. V průběhu správního řízení se Úřad obrátil na účastníky řízení v souladu s § 21e zákona se žádostí o poskytnutí informací a podkladů za účelem doplnění dokazování. Úřad si vyžádal od účastníků řízení, za účelem provedení ekonomické analýzy vývoje dotčeného trhu, informace týkající se charakteristiky dotčeného sortimentu výrobků, jeho rozdělení do segmentů z hlediska technického a konkurenčního, vývoje ceníkových cen, vývoje rabatů, slev, marží a konečných prodejních cen. Zmíněné informace byly vyžádány za období let 2005 až 2012.

Využití procesních práv účastníků řízení

10. Účastníci řízení měli po celou dobu vedení předmětného správního řízení možnost v souladu se správním řádem využívat svá procesní práva, zejména práva nahlížet do spisu a vyjadřovat v řízení svá stanoviska. IV. Právní posouzení

Zákonná a judikatorní východiska

11. Podle § 1 zákona tento zákon upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení nebo spojením soutěžitelů.
12. Dle § 2 odst. 1 zákona se soutěžiteli rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli.

13. Dle § 3 odst. 1 zákona jsou dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže, zakázané a neplatné, pokud zákon nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad nepovolí prováděcím právním předpisem z tohoto zákazu výjimku. Dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný, nejsou považovány za zakázané.

14. Dohody o určení cen či jiných obchodních podmínek, tzv. dohody s tvrdým jádrem (hard-core restrictions), představují závažné formy zakázaných dohod. Dohody o cenách mají totiž vždy, ze své podstaty, negativní dopad na trh. Tyto dohody směřují především k umělému zvyšování či udržování ceny zboží na určité hladině a nejsou výsledkem střetu nabídky a poptávky na trhu. Jejich výsledkem jsou vyšší ceny pro zákazníky, především pak pro koncové spotřebitele a neoprávněný zisk pro účastníky takových dohod. Dle soutěžního práva nesmí soutěžitelé jakkoliv omezovat vzájemnou soutěž a nejistotu ohledně svého chování na trhu (ať již přímo nebo i nepřímo) při určování cen či jiných obchodních podmínek. Jakákoliv ujednání mezi konkurujícími si soutěžiteli týkající se vzájemné koordinace cen zastupitelného zboží jsou dle zákona zakázána.

15. Dle § 3 odst. 4 zákona se zákaz uvedený v § 3 odst. 1 zákona nevztahuje na dohody, které přispějí ke zlepšení výroby nebo distribuce zboží nebo k podpoře technického či hospodářského rozvoje a vyhrazují spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho plynoucích, přičemž současně tyto dohody neuloží soutěžitelům omezení, která nejsou nezbytná k dosažení zlepšení výroby, distribuce zboží nebo podpoře technického či hospodářského rozvoje a neumožní soutěžitelům vyloučit hospodářskou soutěž na podstatné části trhu zboží, jehož dodávka nebo nákup je předmětem dohody.

16. Dle § 4 odst. 1 zákona se zákaz podle § 3 odst. 1 zákona nevztahuje na dohody, které nemohou mít vliv na obchod mezi členskými státy Evropské unie podle čl. 101 Smlouvy, avšak splňují ostatní podmínky stanovené blokovými výjimkami přijatými na základě čl. 103 odst. 1 Smlouvy k provedení čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie příslušnými nařízeními Evropské Komise nebo Rady ES (dále jen unijní blokové výjimky ) anebo výjimkou pro oblast zemědělství.

Vlastní posouzení věci

17. Úřad konstatuje, že skutečnosti uvedené v leniency žádosti týkající se přímých a nepřímých kontaktů a výměny informací mezi účastníky řízení jej vedly k důvodnému podezření, že mezi nimi mohlo dojít k uzavření zakázané dohody/jednání ve shodě týkající se nízkonapěťových rozvaděčových komponentů v České republice.

18. Na místním šetření byly ve vztahu k možné existenci protisoutěžního jednání šetřených soutěžitelů shromážděny pouze podklady a informace týkající se kontaktů mezi soutěžiteli, ke kterým docházelo především v rámci veletrhů elektrotechniky a elektroniky v ČR a výměny obecných informací o vývoji trhu. Z důkazů o vzájemných kontaktech a výměně obecných informací však nebylo možno bez dalšího učinit závěr, že by tyto kontakty či výměna obecných informací byly protisoutěžní.

19. V rámci správního řízení proto byla za účelem prověření podezření, vyplývajícího z leniency žádosti a místním šetřením potvrzených kontaktů a výměny obecných informací mezi soutěžiteli, shromážděna data za účelem posouzení cenového vývoje na trhu nízkonapěťových rozvaděčových komponentů v České republice. Z jejich analýzy však nevyplynuly žádné důkazy ani indicie svědčící o projevech protisoutěžního jednání mezi výše uvedenými soutěžiteli na dotčeném trhu. Zkoumání výše uvedených dat tak nejen nepotvrdilo, že by kontakty a obecná výměna informací vedly k protisoutěžním projevům na trhu, ale současně vyvrací i prvotní podezření vyplývající z leniency žádosti.

20. Ke zjištěným důkazům lze shrnout, že podezření Úřadu na existenci protisoutěžního jednání plynoucí z leniency žádosti nebylo provedením místního šetření a následně ani analýzou vývoje cen v rámci správního řízení potvrzeno.

21. Úřad proto konstatuje, že v průběhu správního řízení byly shromážděny podklady, jež nejsou přesvědčivými důkazy, na kterých by bylo možno vystavět závěr o spáchání správního deliktu, jak bylo účastníkům řízení vytýkáno v oznámení o zahájení správního řízení.

22. Při hodnocení důkazů Úřad postupoval v souladu s § 50 odst. 4 správního řádu, když hodnotil každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; pečlivě přitom přihlížel ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci řízení. Řádným studiem důkazů a vzájemných vztahů mezi nimi Úřad dospěl k závěru, že shromážděné důkazy netvoří ucelený řetězec důkazů, o který by mohl opřít závěr o porušení zákona účastníky řízení.

23. Úřad proto uzavírá, že v rámci správního řízení nebylo prokázáno, že by se účastníci řízení dopustili vytýkaného správního deliktu, resp. nebylo prokázáno naplnění skutkové podstaty porušení § 3 odst. 1 zákona a/nebo článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie ve smyslu předmětu zahájeného správního řízení.

24. Správní řízení bylo zahájeno pro porušení jak českého, tak unijního práva. Pravidla aplikace unijního práva vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž vymezuje Nařízení rady (ES) č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy , které v čl. 5 uvádí, jaké formy rozhodnutí mohou soutěžní orgány přijmout. Z článku 5 druhé věty tohoto nařízení vyplývá, že pokud nejsou splněny podmínky pro to, aby soutěžní orgán rozhodl o zákazu jednání v rozporu s unijním právem, rozhodne, že nebyl shledán důvod k jeho zásahu; nemůže však konstatovat, že nedošlo k porušení SFEU. [1]

25. Úřad proto rozhodl v souladu s § 67 odst. 1 správního řádu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. V. Náklady řízení

26. Podle § 79 odst. 5 správního řádu uloží správní orgán účastníku řízení povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou, pokud vyvolal správní řízení porušením své právní povinnosti. Vzhledem k tomu, že Úřad v rámci správního řízení sp. zn. ÚOHS-S685/2012/KD dospěl k závěru, že nebylo prokázáno porušení zákazu stanoveného v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie ze strany účastníků řízení, není na místě ukládat účastníkům správního řízení povinnost hradit náklady řízení paušální částkou dle prováděcího předpisu.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 odst. 1 a 4 ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.


otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže

Obdrží:
1. Mgr. Tomáš Fiala, Ph.D.
Vejmelka & Wünsch, advokátní kancelář, s.r.o.
Italská 27, Praha 2, PSČ 120 00

2. JUDr. Pavel Dejl, Ph.D., LL.M.
Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.
Jungmannova 24, Praha 1, PSČ 110 00

3. JUDr. Martin Nedelka, Ph.D.
Nedelka Kubáč advokáti s.r.o. advokátní kancelář
Olivova 4, Praha 1, PSČ 110 00

Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie C 375/09 ze dne 3. 5. 2011 ve věci Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów proti Tele2 Polska sp. z o.o., nyní Netia SA.