UOHS S672/2012
Rozhodnutí: S672/2012/KS-22603/2012/840/MWi Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů KKCG SE a STARBRITE INVESTMENTS LIMITED
Účastníci PPF Group N. V. KKCG SE STARBRITE INVESTMENTS LIMITED
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 30. 11. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 87 KBČ. j.: ÚOHS-S672/2012/KS-22603/2012/840/MWi

Brno 30. 11. 2012Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S672/2012/KS, zahájeném dne 14. 11. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti KKCG SE, se sídlem Kyperská republika, Limassol, 8 Alasias Street, Christodoulides Building, zastoupeného JUDr. Petrem Zákouckým, LL. M., advokátem, se sídlem Praha 1, Jungmannova 24, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů KKCG SE, se sídlem Kyperská republika, Limassol, 8 Alasias Street, Christodoulides Building, a STARBRITE INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Limassol, Yermasoyia, Profiti Elia No 4, Kanika International Business Center, 6. patro, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji a koupi akcií ve společnosti STARBRITE INVESTMENTS LIMITED, která bude uzavřena mezi společností KKCG SE, se sídlem Kyperská republika, Limassol, 8Alasias Street, Christodoulides Building, jako kupujícím, a PPF Group N. V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Strawinskylaan 933, World Trade Center, Tower B, Level 9, jako prodávajícím, v jejímž důsledku má společnost KKCG SE nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti STARBRITE INVESTMENTS LIMITED, a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,

povoluje.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost KKCG SE, se sídlem Kyperská republika, Limassol, 8 Alasias Street, Christodoulides Building (dále jen KKCG ), nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti STARBRITE INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Limassol, Yermasoyia, Profiti Elia No 4, Kanika International Business Center, 6. patro (dále jen STARBRITE ), a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost KKCG SE působí v České republice prostřednictvím svých dceřiných společností zejména v oblastech těžby a prodeje ropy a zemního plynu, skladování zemního plynu, vrtání, oprav a likvidací podzemních vrtů a sond využívaných k těžbě ropy a zemního plynu či k využití geotermální energie lázeňských vod, dále v oblastech strojírenství, poskytování finančního leasingu, cestovního ruchu, pronájmu nebytových prostor, vydavatelské činnosti atd.
3. Společnost STARBRITE INVESTMENTS LIMITED (dále jen STARBRITE ) je holdingovou společností, jež v současné době nevykonává žádnou obchodní činnost. V době před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů je tato společnost společně kontrolována společnostmi PPF Group N. V. a KKCG SE. Společnost STARBRITE je na území České republiky činná zejména prostřednictvím společnosti SAZKA sázková kancelář, a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, IČ: 26493993 (dále jen SAZKA ). Společnost SAZKA působí především v oblasti provozování loterií, kurzových sázek a jiných obdobných her, dobíjení kreditu pro mobilní telefony, zprostředkování hotovostních plateb a prodeje vstupenek na živé akce, a to výhradně na území České republiky.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) i b) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.


Otisk úředního razítka
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže

Obdrží:
JUDr. Petr Zákoucký, LL. M., advokát
Clifford Chance LLP
Jungmannova 24
110 00 Praha 1

Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 30. 11. 2012