UOHS S671/2013
Rozhodnutí: S671/2013/KS-22969/2013/840/DVá Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů DB Czech Holding s.r.o. se společnostmi Abellio CZ a.s. a PROBO BUS a.s.
Účastníci DB Czech Holding s. r. o. Abellio CZ a. s. PROBO BUS a. s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 25. 11. 2013
Dokumenty dokument ke stažení 423 KBČ. j.: ÚOHS-S671/2013/KS-22969/2013/840/DVá

25. 11. 2013


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S671/2013/KS, zahájeném dne 25. 10. 2013 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti DB Czech Holding s.r.o., se sídlem Rudná, K Vypichu 1087, IČ: 24845078, zastoupeného Mgr. Robertem Nešpůrkem, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Týn 1049/3, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů DB Czech Holding s.r.o., se sídlem Rudná, K Vypichu 1087, IČ: 24845078, na straně jedné, a Abellio CZ a.s., se sídlem Králův Dvůr, Pod Hájem 97, IČ: 28170911, a PROBO BUS a.s., se sídlem Králův Dvůr, Pod Hájem 97, IČ: 28170954, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji akcií v souvislosti s prodejem a koupí akcií podniků společnosti Abellio v České republice , uzavřené dne [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] mezi společnostmi DB Czech Holding s.r.o., jako kupujícím, a Abellio Transport CZ Holding B.V., se sídlem Nizozemské království, Utrecht, Laan van Puntenburg 100, jako prodávajícím, v jejímž důsledku má společnost DB Czech Holding s.r.o. získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnostech Abellio CZ a.s. a PROBO BUS a.s., a tím i možnost tyto společnosti výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona

povoluje.

Odůvodnění

1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV 438374 ze dne 1. 11. 2013. Tato skutečnost byla současně zveřejněna na internetových stránkách Úřadu. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek ani později Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
3. Ve snaze zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro posouzení dopadu předmětného spojení na hospodářskou soutěž Úřad v průběhu správního řízení oslovil konkurenty a odběratele spojujících se soutěžitelů se žádostí o poskytnutí informací. Jako podklad pro toto rozhodnutí proto Úřad využil i informace a stanoviska obsažené v obdržených odpovědích.
I. Notifikační podmínky
4. K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o převodu akcií v souvislosti s prodejem a koupí akcií podniků společnosti Abellio v České republice , která byla uzavřena [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] mezi společností DB Czech Holding s.r.o., se sídlem Rudná, K Vypichu 1087, IČ: 24845078 (dále jen DBCH ), jako kupujícím, a společností Abellio Transport CZ Holding B.V., se sídlem Nizozemské království, Utrecht, Laan van Puntenburg 100, jako prodávajícím.
5. V důsledku realizace předmětné transakce má společnost DBCH získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnostech Abellio CZ a.s., se sídlem Králův Dvůr, pod Hájem 97, IČ: 28170911 (dále jen Abellio CZ ), a PROBO BUS a.s., se sídlem Králův Dvůr, pod Hájem 97, IČ: 28170954 (dále jen PROBO BUS ), a tím i možnost tyto společnosti výlučně kontrolovat.
6. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
7. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna. Navrhované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
8. Společnost DBCH je holdingovou společností, jež dosud nevykonává žádnou činnost; je součástí celosvětově působící podnikatelské skupiny v čele se společností Deutsche Bahn AG (dále též skupina DB ), která sdružuje společnosti činné zejména v oblasti osobní železniční a autobusové dopravy, železniční nákladní dopravy, logistiky a spedičních služeb. Na území České republiky působí skupina DB zejména v oblasti autobusové přepravy osob (např. prostřednictvím společností Transcentrum Bus s.r.o., Osnado spol. s r.o., Bosák Bus s.r.o. nebo společnosti Arriva Holding Česká republika s.r.o. a jejích dceřiných společností) a v oblasti logistiky (prostřednictvím společnosti Schenker spol. s r.o.). Okrajově působí skupina DB rovněž v oblasti železniční přepravy osob. [1]
9. Nabývané společnosti PROBO BUS a Abellio CZ jsou součástí podnikatelské skupiny Abellio, v jejímž čele stojí nizozemská státní společností NV Nederlandse Spoorwegen. Skupina Abellio působí v oblasti osobní železniční a autobusové dopravy, zejména na území Nizozemska, Německa a Velké Británie. Společnosti PROBO BUS a Abellio CZ představují část podnikatelských aktivit jmenované skupiny působící na území České republiky, kde je aktivní v oblasti autobusové dopravy. Společnost PROBO BUS poskytuje služby pravidelné veřejné autobusové linkové dopravy a komerční dálkové dopravy, zatímco společnost Abellio CZ poskytuje společnosti PROBO BUS servisní služby, zejména služby účetní, ekonomické a poradenské; současně je rovněž držitelem licence na provozování železniční přepravy, v této oblasti však není dosud aktivní. Společnost Abellio CZ kontroluje společnost PT REAL, spol. s r.o., jež se rovněž zabývá především poskytováním servisních a doplňkových služeb v rámci aktivit skupiny Abellio na území České republiky, zejména servisem, údržbou a čištěním autobusů společnosti PROBO BUS, okrajově též prodejem pohonných hmot. [2] III. Dopady spojení
10. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 3 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
11. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly, resp. které jim vertikálně předcházejí či na ně navazují.
12. Nabývané společnosti PROBO BUS a Abellio CZ působí v oblasti autobusové dopravy. Stěžejní je v tomto ohledu zejména činnost společnosti PROBO BUS, jež poskytuje služby pravidelné veřejné autobusové linkové dopravy, zejména na území Středočeského kraje, a komerční dálkové dopravy, zatímco společnost Abellio CZ a její dceřiná společnost PT REAL poskytují společnosti PROBO BUS servisní služby. Úřad se tedy dále zabývá pouze aktivitami společnosti PROBO BUS. Z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že výše jmenované společnosti náležející do skupiny DB rovněž působí v oblasti autobusové dopravy v České republice, z nich pak společnosti Transcentrum Bus s.r.o., Bosák Bus s.r.o., Arriva Praha s.r.o. a Arriva Východní Čechy a.s. jsou rovněž aktivní na území Středočeského kraje. Z výše uvedeného vyplývá, že činnosti spojujících se soutěžitelů se překrývají, a to v oblasti autobusové přepravy osob.
13. Oblastí autobusové dopravy se Úřad již zabýval ve své předchozí rozhodovací praxi, [3] kdy pro účely vymezení relevantních trhů rozdělil hromadnou autobusovou dopravu na několik užších podoblastí. V prvé řadě Úřad rozlišoval mezi autobusovou dopravou pravidelnou a nepravidelnou. Pravidelnou autobusovou dopravu pak dále členil na městskou hromadnou dopravu, regionální (příměstskou) veřejnou dopravu, vnitrostátní dálkovou dopravu a mezinárodní dálkovou dopravu.
14. Městská hromadná doprava představuje veřejnou službu poskytovanou zpravidla jedním dopravním podnikem (obvykle vlastněným příslušnou obcí či městem), z hlediska geografického považoval Úřad v této suboblasti veřejné dopravy za relevantní trh území jednotlivých měst, v nichž tato doprava byla poskytována.
15. Regionální (příměstská) veřejná doprava spočívá v provozování dopravních služeb na území širších geografických celků (obvykle krajů), v rámci nichž je ze strany veřejných subjektů (obecních, městských či krajských úřadů) zajišťována dopravní obslužnost obyvatelstva. Rovněž v této suboblasti veřejné dopravy z hlediska geografického považoval Úřad za relevantní trh území jednotlivých lokálních oblastí, na nichž příměstská doprava byla zajišťována, tzn. obvykle územím jednotlivých krajů České republiky.
16. Jak městská hromadná doprava, tak regionální veřejná doprava mají charakter veřejné služby, kdy v rámci zajištění tzv. dopravní obslužnosti daného území je provoz jak městských, tak příměstských (regionálních) linek dotován ze strany obcí, měst či příslušných krajů. Tyto pak mají zákonnou povinnost hradit dopravcům prokazatelnou ztrátu vzniklou při poskytování uvedených služeb. V některých oblastech jsou příměstské (regionální) linky začleňovány do integrovaných dopravních systémů.
17. Pravidelná vnitrostátní či mezinárodní dálková autobusová doprava zahrnuje zajištění dopravy osob mezi městy, jež od sebe jsou vzdáleny obvykle více než 100 km, přičemž každá jednotlivá linka byla ze strany Úřadu považována za samostatný relevantní trh. Tyto linky nejsou dotovány ze strany veřejných subjektů a jsou provozovány čistě na komerční bázi, kdy o postavení jednotlivých dopravců na jednotlivých trzích rozhoduje cena a kvalita služby.
18. Oblastí osobní autobusové dopravy se v nedávné minulosti opakovaně zabývala ve své rozhodovací praxi i Evropská komise (dále jen EK ), přičemž aktuálně posuzovala i transakce týkající se hromadné autobusové dopravy na území České republiky. [4] EK ve svých šetřeních dospěla k závěru, že posuzovanou oblast pravidelné veřejné autobusové dopravy je možné členit na tzv. koncesionářskou autobusovou dopravu a dálkovou autobusovou dopravu.
19. Při vymezení dotčených suboblastí vycházela EK z předpokladu, že v oblasti tzv. koncesionářské, tj. veřejné pravidelné linkové autobusové dopravy je k poskytování služeb nezbytné obdržet odpovídající licenci/koncesi vydanou příslušným orgánem pro veřejnou dopravu. V podmínkách České republiky je tímto orgánem v případě městské hromadné dopravy odbor dopravy magistrátu daného města nebo v případě příměstské/regionální dopravy pak odbor dopravy příslušného krajského úřadu. Koncese na provozování autobusové linky či jejich souboru je předmětem výběrového řízení, kdy uvedené orgány veřejné dopravy rovněž z pozice odběratele stanovují parametry této veřejné služby. Případné specifické požadavky zadavatelů či rozdíly mezi parametry v jednotlivých výběrových řízeních jsou z hlediska EK spíše technického charakteru a nejsou považovány za natolik zásadní, aby vedly k vymezení separátních produktových trhů městské a příměstské dopravy.
20. Příslušné orgány veřejné dopravy při vyhlašování výběrových řízení a stanovování jejich podmínek podléhají jednotnému právnímu rámci platnému na celém území České republiky. Výběrových řízení na koncesi k provozování autobusových linek se mohou zúčastnit kvalifikovaní uchazeči v kterémkoli regionu bez ohledu na své formální sídlo. Uvedené tedy dle EK svědčí pro vymezení oblasti koncesionářské autobusové dopravy z hlediska geografického jako trhu národního.
21. Pokud jde o dálkovou autobusovou dopravu, EK přijala závěr, že se jedná o komerční trh, kde jednotliví dopravci mezi sebou na trhu soutěží cenou, kvalitou, kapacitou, frekvencí spojů či jinými službami. Z hlediska geografického je pak podle názoru EK oblast dálkové autobusové dopravy vymezena podle místa odjezdu a místa určení, tedy cíle cesty, přičemž je posuzována podle jednotlivých tras z bodu do bodu .
22. Z popisu činností spojujících se soutěžitelů vyplývá, že jak nabývaná společnost PROBO BUS, tak i skupina DB, působí v oblastech veřejné pravidelné autobusové linkové dopravy příměstské (dále jen koncesionářská autobusová doprava ) a v oblasti (zejména vnitrostátní) dálkové autobusové dopravy, přičemž se jejich aktivity překrývají především na území Středočeského kraje. Úřad se tedy při posuzování předmětného spojení soutěžitelů zaměřil na oblasti koncesionářské autobusové dopravy na území Středočeského kraje [5] a dálkové vnitrostátní pravidelné autobusové dopravy na linkách, kde se činnost spojujících soutěžitelů překrývá, tj. na linkách Praha-Milevsko, Praha-Písek a Plzeň-Domažlice.
23. Koncesionářská autobusová doprava má, jak již bylo výše naznačeno, charakter veřejné služby. Jedná se o veřejnou linkovou dopravu formou zejména regionální a příměstské dopravy, kdy je provoz těchto linek v rámci zajištění dopravní obslužnosti území dotován ze strany krajů, případně obcí. V některých oblastech se tyto regionální/příměstské linky stávají součástí tzv. integrovaných dopravních systémů (IDS), jež řeší dopravní obsluhu určitého území kombinací více druhů veřejné dopravy, např. městské či regionální autobusové i železniční, a to prostřednictvím více dopravců, přičemž cestující jsou přepravováni za jednotných přepravních a tarifních podmínek při použití jedné jízdenky.
24. Objednatelem služeb v oblasti koncesionářské autobusové dopravy jsou obvykle jednotlivé kraje, které rovněž určují všechny zásadní parametry přepravy. Kraje tedy určují zejména celkový rozsah požadované služby, tj. poptávají po jednotlivých dopravcích provoz buď jednotlivé linky, jejich soubor či obsluhu určitého území. Dále určují trasu linek, jejich časový itinerář a cenu jízdného. Obecně lze konstatovat, že dopravci mají obvykle velmi malý vliv na uvedené faktory, které by za jiných okolností byly významné v konkurenčním boji o zákazníka.
25. V případě koncesionářské autobusové dopravy lze konstatovat, že se jedná o tzv. bidding market, tedy nabídkový trh. Na takovém trhu dopravci spíše nabízejí své služby odběrateli, jímž je příslušný kraj jako orgán veřejné dopravy, a plní za dohodnutých podmínek spíše požadavky zadavatele služby, než by přizpůsobovali své služby poptávce ze strany cestujících.
26. Podle právní úpravy, [6] týkající se mj. veřejné autobusové dopravy, platné do 3. 12. 2009 byly služby ve veřejné dopravě poptávány veřejnými zadavateli převážně tzv. přímým zadáním dosavadním provozovatelům veřejné linkové dopravy, zpravidla nástupnickým organizacím původních státních podniků ČSAD.
27. Vycházejíce z konceptu zajištění dopravní obslužnosti, jednotlivé kraje či obce byly v případě smluv o závazku veřejné služby ve vnitrostátní osobní přepravě uzavřených před 3. 12. 2009 oprávněny na základě příslušných ustanovení zákona o silniční přepravě poskytovat úhradu tzv. prokazatelné ztráty dopravcům, kteří provozují dopravu v režimu veřejné služby. Tento systém úhrady je využíván i u dosud platných smluv [7] o poskytování služeb ve veřejné přepravě osob, jež byly uzavřeny před 3. 12. 2009. Autobusovým dopravcům byla či v případě stále platných smluv stále je poskytována tzv. čistá smluvní odměna, mohou si tedy ponechat tržby plynoucí z jízdného vybraného od cestujících, bez povinnosti je odevzdat příslušnému krajskému úřadu. Jízdné je stanoveno na základě tarifů uvedených v cenovém věstníku [8] vydávaného Ministerstvem financí. Tyto základní tarify jsou následně společně se stanoveným koeficientem použity pro výpočet věcně usměrňovaného jízdného.
28. Na základě platné rámcové smlouvy o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě je pak každoročně sjednávána smlouva či dodatek smlouvy o financování. Dopravce a odběratel vycházejí z údajů o nákladech a tržbách za určité období při jednání o výši kompenzace na další období, tak aby dopravce dosáhl tzv. přiměřeného zisku (ve výši 1-5 %). Tento zisk je dopravce následně povinen reinvestovat do obnovy vozového parku nebo jeho vybavení. Rizika týkající se nákladů a výnosů tak nese dopravce, neboť úhrada prokazatelné ztráty není ze strany krajského úřadu garantována, resp. její kompenzace je každoročně znovu sjednávána. Současně je třeba brát v úvahu i rozpočtové možnosti odběratele, vliv inflace, ceny základních vstupů, tj. zejména pohonných hmot, apod. Na základě odsouhlaseného objemu služby, odhadnuté výše prokazatelné ztráty (včetně přiměřeného zisku) jsou pak dopravci objednatelem placeny měsíční zálohy.
29. V souvislosti s harmonizací legislativy České republiky a Evropské unie a související implementací konkrétních norem [9] došlo od 3. 12. 2009 ke změně při zadávání, resp. realizaci veřejných zakázek ve veřejné linkové dopravě. Krajským úřadům jako provozovatelům regionální/příměstské dopravy tak vznikla povinnost vyhlašovat veřejně výběrová řízení na poskytování služeb autobusové dopravy. [10] V této souvislosti je možné očekávat, že se trh koncesionářské autobusové dopravy stane více konkurenčním, neboť soutěžitelé, jež neuspějí v některém z výběrových řízení, např. ve svém původním území, budou intenzivně soutěžit o koncesi v oblastech jiných, byť vzdálenějších. Uvedený předpoklad potvrzuje i výsledek některých výběrových řízení vyhlášených Krajským úřadem Jihomoravského kraje (JMK), jichž se úspěšně účastnili i soutěžitelé z jiných regionů, např. společnost Bus Line a.s. působící původně v Libereckém kraji. [11]
30. Nová výběrová řízení na poskytování koncesionářských autobusových služeb navíc mění zavedenou praxi v tom smyslu, že vychází z tzv. hrubé smluvní hodnoty. Dopravce je v tomto případě odměňován za poskytnutí služby. Všechny tržby z jízdného získává kraj jako orgán veřejné dopravy, přičemž na sebe bere všechna rizika týkající se výnosů. Riziko dopravce se významně snižuje, neboť kraj odpovídá za stanovení výše jízdného i kvalitu služby.
31. Obecně je možné konstatovat, že v oblasti koncesionářské autobusové dopravy na území České republiky působí cca 250 subjektů, trh je tedy značně fragmentovaný. Skupina DB na celém území České republiky dosahuje tržního podílu cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %, společnost PROBO BUS pak cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů by tedy činil cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %.
32. Jak již bylo výše uvedeno, činnost spojujících se soutěžitelů se překrývá v oblasti koncesionářské autobusové dopravy na území Středočeského kraje, kde skupina DB dosahuje tržního podílu cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] % a společnost PROBO BUS zaujímá postavení odpovídající tržnímu podílu cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení by v této oblasti tedy činil cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %.
33. V průběhu správního řízení Úřad oslovil Středočeský kraj, jakožto nejvýznamnějšího odběratele služeb spojujících se soutěžitelů v rámci koncesionářské dopravy na území Středočeského kraje, se žádostí o poskytnutí informací a stanoviska k možným dopadům posuzovaného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž. Krajský úřad Středočeského kraje ve své odpovědi konstatoval, že i po spojení jmenovaných soutěžitelů bude mít dostatečný výběr z řady alternativních dopravců k zajištění efektivní veřejné linkové dopravy, včetně dopravních společností se sídlem mimo Středočeský kraj a že neočekává negativní dopady na hospodářskou soutěž plynoucí z uskutečnění předmětného spojení. [12]
34. Středočeký kraj současně konstatoval, že podoba jízdních řádů formálně vyhlašovaná dopravcem je konzultována se Středočeským krajem jako objednatelem služby. Jízdné v systému integrované dopravy na území kraje pak podléhá Nařízení Středočeského kraje, přičemž detailní výše tarifu Středočeské integrované dopravy je schvalována Zastupitelstvem Středočeského kraje.
35. Úřad tak konstatuje, že v oblasti koncesionářské autobusové dopravy obecně zaujímá významné postavení objednatel služby. V konkrétním případě je to Středočeský kraj, jako monopolní odběratel, který stanovuje a reguluje parametry objednávané služby (mj. ceny jízdného nebo trasy a frekvence linek). Úřad rovněž přihlédl ke skutečnosti, že veškeré linky či soubory linek veřejné autobusové dopravy jak ve Středočekém kraji, tak na celém území České republiky jsou nebo v blízké budoucnosti budou předmětem otevřených výběrových řízení na dodávku dopravních služeb. Těchto výběrových řízení se mohou zúčastnit významní konkurenti, jako např. celostátně působící společnosti ICOM Transport, a.s., Z-Group, CIDEM Hranice a.s. (resp. tři dopravní společnosti sdružené do skupiny 3ČSAD, jež tato společnost kontroluje) nebo Bus Line a.s., stejně jako řada dalších regionálních dopravců. Úřad tak uzavírá, že v důsledku realizace posuzovaného spojení soutěžitelů neočekává negativní dopady v oblasti koncesionářské autobusové dopravy na území České republiky či Středočeského kraje.
36. Dálková vnitrostátní autobusová doprava je oproti koncesionářské autobusové dopravě provozována na komerčním základě, jedná se tedy o trh, kde dopravci soutěží mezi sebou prostřednictvím cen, kapacity, frekvence jízd a kvalitou služeb. V oblasti dálkové autobusové dopravy v České republice působí oba spojující se soutěžitelé, přičemž jejich aktivity se překrývají na třech linkách, a to Praha-Písek, Plzeň-Domažlice a Praha-Milevsko.
37. V případě linky Praha-Písek dochází pouze minimálnímu nárůstu tržního podílu, kdy tržní podíl skupiny DB je nižší než [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] % a tržní podíl společnosti PROBO BUS dosahuje cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak bude dosahovat cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %. Nadto na této lince budou spojující se soutěžitelé i nadále čelit tlaku významných konkurentů, společnosti ČSAD Autobusy České Budějovice a.s., která dosahuje tržního podílu cca 25-35 %, a zejména společnosti Student Agency, která četností denních spojů značně převyšuje ostatní dopravce a zaujímá postavení odpovídající tržnímu podílu cca 55-65 %.
38. Na lince Plzeň-Domažlice dosahuje skupina DB tržního podílu cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %, postavení společnosti PROBO BUS pak odpovídá tržnímu podílu cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak nedosáhne hranice [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %.
39. Na trase Praha-Milevsko, kde rovněž působí oba spojující se soutěžitelé, skupina DB dosahuje tržního podílu cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %, postavení nabývané společnosti PROBO BUS odpovídá tržnímu podílu cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak dosáhne hranice cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %.
40. Jak skupina DB, prostřednictvím společnosti Bosák Bus, spol. s r.o., tak společnost PROBO BUS provozují mezi Prahou a Milevskem dvě vlastní linky. V případě skupiny DB hlavní linka zajišťuje několik denních spojů, vždy dva spoje z Prahy do Milevska a dva z Milevska do Prahy, a je v provozu nejen v pracovních dnech, ale i o víkendu. K tomu skupina DB provozuje linku, která o víkendu v podstatě posiluje linku hlavní (standardní), když jede v sobotu ráno z Prahy do Milevska a v neděli odpoledne z Milevska do Prahy. [13]
41. Společnost PROBO BUS provozuje rovněž hlavní linku Praha-Milevsko. Tato linka vypravuje rovněž několik spojů denně v pracovní dny a v sobotu (rovněž vždy dva spoje z Prahy a z Milevska), v neděli pak jeden spoj v každém směru. Druhá linka společnosti PROBO BUS pak, obdobně jako linka skupiny DB, pouze posiluje hlavní linku jedním spojem v sobotu ráno z Prahy a jedním spojem v neděli odpoledne z Milevska.
42. Pokud jde o překrytí tras spojujících se soutěžitelů na lince Praha-Milevsko, lze konstatovat, že hlavní linka společnosti PROBO BUS se v žádném společném bodu vyjma počáteční a cílové stanice, tj. Prahy a Milevska, nepřekrývá s hlavní linkou skupiny DB. K alespoň částečnému k překrytí dochází vždy v případě hlavní trasy jednoho dopravce a vedlejší (víkendové) trasy druhého dopravce, avšak v tomto případě se tyto linky spíše doplňují, neboť jsou vypravovány v různých časech.
43. Z výše uvedeného vyplývá, že spojující se soutěžitelé na lince Praha-Milevsko si navzájem konkurují pouze pro ty cestující, jež cestují po celé trase linky, tzn. z Milevska do Prahy či z Prahy do Milevska. Pro cestující, jež nejedou plnou trasu této linky, spojující se soutěžitelé nepředstavují vzájemné substituty, přičemž první výše zmiňovaná skupina cestujících představuje výraznou menšinu ze všech cestujících, jež spojující se soutěžitelé v roce 2012 na této lince obsloužili. [14]
44. Hlavní linka skupiny DB navíc není plně komerční; je z podstatné části dotována ze strany Středočeského kraje, neboť je součástí objednávky Středočeského kraje v rámci koncesionářské autobusové dopravy na jeho území. Středočeský kraj tak v rámci této linky určuje její zásadní parametry, jako je cena či frekvence jízd, tudíž skupina DB na této lince není schopna efektivně ovlivňovat soutěž na tomto dotčeném trhu.
45. Úřad v průběhu správního řízení oslovil konkurenta spojujících se soutěžitelů na lince Praha-Milevsko, společnost ČSAD Autobusy České Budějovice, a.s., se žádostí o poskytnutí informací a stanoviska k možným dopadům na hospodářskou soutěž. Tento dopravce vypravuje na uvedené lince v pracovních dnech a v neděli jeden spoj v každém směru a ve své odpovědi uvedl, že nepředpokládá negativní dopady posuzovaného spojení na dané lince.
46. Z výše uvedeného vyplývá, že ačkoli hlavní linky obou spojujících se dopravců mají stejné výchozí i cílové stanice, obsluhují odlišné části téhož regionu. Trasy těchto linek vedou jiným směrem, nadto jedna z linek je z podstatné části dotována a současně adekvátně regulována ze strany Středočeského kraje. Skutečnost, že pouze menšina cestujících využívá předmětné linky v plné délce, pak podtrhuje jejich zaměření primárně na dopravní obsluhu daného území spíše než na přímé dálkové spojení mezi Prahou a Milevskem. Uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů by tedy nemělo mít negativní dopad na tržní prostředí v dotčené oblasti.
47. Úřad má za to, že v oblasti koncesionářské dopravy působí značný počet soutěžitelů, jež se ucházejí či budou ucházet o zakázky vyhlašované v této oblasti jednotlivými zadavateli-orgány veřejné dopravy. Stejně tak i v oblasti dálkové autobusové dopravy je na trhu přítomna řada konkurentů disponujících dostatečnými kapacitami k uspokojení poptávky po dálkových přepravních službách na linkách na celém území České republiky.
48. Spojující se soutěžitelé jsou rovněž potenciálními konkurenty v oblasti železniční přepravy, neboť nabývaná společnost Abellio CZ je držitelem licence nezbytné k provozování železniční osobní přepravy a skupina DB již v dané oblasti působí. Skupina DB je však v této oblasti aktivní jen na jedné lince a je tak pouze marginálním hráčem. Nadto je společnost NV Nederlandse Spoorwegen (nizozemské státní dráhy), jež je mateřskou společností nabývané společnosti Abellio CZ, etablovaným železničním přepravcem, který může kdykoli vstoupit na trh v oblasti železniční přepravy v České republice. Vzhledem k uvedeným skutečnostem má Úřad za to, že na území České republiky v oblasti železniční přepravy nehrozí narušení hospodářské soutěže.
49. S ohledem na uvedené skutečnosti dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěžeJUDr. Robert Neruda, Ph. D., advokát Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář Hilleho 1843/6
602 00 Brno

Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Skupina DB provozuje vlakové spojení na lince Praha-Kralupy nad Vltavou; jedná se o pilotní časově omezený projekt, linka je provozována na komerční bázi a není součástí integrované dopravy.
[2] Cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] z celkového objemu činnosti společnost PT REAL vykonává v rámci podnikatelské skupiny, zbývající část vůči třetím osobám.
[3] Viz např. Rozhodnutí Úřadu: S108/02 Bus Slezsko/Connex Transport , S023/03 Licorne/ČSAD Praha, S240/03 ČSAD Autobusy/Keolis , SS052/04 Österreichische Postbus/ČSAD Autobusy České Budějovice či S034/2007 Veolia Transport Česká republika/DOPRAVNÍ PODNIK TEPLICE.
[4] Viz např. Rozhodnutí Evropské komise M.5855 DB/Arriva nebo M.6818 Deutsche Bahn/Veolia Transport Central Europe.
[5] Jelikož posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže v oblasti koncesionářské autobusové dopravy jak na území České republiky, tak na území Středočeského kraje, Úřad nevymezil geografický relevantní trh s konečnou platností.
[6] Viz zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších právních předpisů ( zákon o silniční přepravě ).
[7] Oba spojující se soutěžitelé mají uzavřeny smlouvy o závazku veřejné služby platné do [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] .
[8] Viz Výměr Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.
[9] Viz aplikace nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. 10. 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70. Viz rovněž zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů.
[10] Viz zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
[11] Úřad v této souvislosti obdržel stanovisko JMK potvrzující, že do výběrových řízení na poskytování dopravních služeb vstupují jako relevantní uchazeči i soutěžitelé se sídlem mimo Jihomoravský kraj.
[12] V případě jakéhokoli negativního vývoje u poskytovaných dopravních služeb je Středočeský kraj oprávněn při zachování 1 leté výpovědní lhůty smlouvu ukončit a vyhlásit výběrové řízení na nového dodavatele.
[13] Na trase Praha-Milevsko působí rovněž v letních měsících od června do října i sezónní linka soukromého dopravce J. K..
[14] Podíl cestujících, kteří využili plnou délku linky skupiny DB, činí pouze [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %; v případě linky společnosti PROBO BUS je to cca [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] %.