UOHS S655/2012
Rozhodnutí: S655/2012/KS-22247/2012/840/DVá Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů OKAY Holding, a.s., , a JENA-nábytek, s r.o.
Účastníci OKAY Holding, a.s. JENA-nábytek, s r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 26. 11. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 59 KB
Č. j.: ÚOHS-S655/2012/KS-22247/2012/840/DVá Brno 26. 11. 2012
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S655/2012/KS, zahájeném dne 8. 11. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, jímž je společnost OKAY Holding, a.s., se sídlem Brno, Kšírova 259, IČ: 26895145, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Robertem Nešpůrkem, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Týn 1049/3, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů OKAY Holding, a.s., se sídlem Brno, Kšírova 259, IČ: 26895145, a JENA-nábytek, s r.o., se sídlem Brno, Křenová 19, IČ: 25564501, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Rámcové akviziční smlouvy , uzavřené dne 31. 10. 2012 mezi společností OKAY Holding, a.s., jako kupujícím, a Jiřím Jelínkem, bytem Brno-Soběšice, Borová 445/16, jako prodávajícím, v jejímž konečném důsledku má společnost OKAY Holding, a.s. nabýt obchodní podíl představující 100 % základního kapitálu společnosti JENA-nábytek, s r.o., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona
povoluje. odůvodnění:
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku specifikované smlouvy, v jejímž konečném důsledku nabude společnost OKAY Holding, a.s., se sídlem Brno, Kšírova 259, IČ: 26895145 (dále jen OKAY ), obchodí podíl ve výši 100 % základního kapitálu společnosti JENA-nábytek, s r.o., se sídlem Brno, Křenová 19, IČ: 25564501 (dále jen JENA. ), a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost OKAY působí prostřednictvím svých dceřiných společností, mj. OKAY, s.r.o., OKAY Slovakia, spol. s r.o. nebo OKAY Handels GmbH, zejména v oblasti maloobchodního prodeje spotřební elektrotechniky v České republice, Slovenské republice a Rakouské republice. Prostřednictvím společnosti OKAY Market s.r.o. působí rovněž v oblasti maloobchodního prodeje zboží denní potřeby. Společnost OKAY je kontrolována fyzickou osobou, panem Jindřichem Životským.
3. S polečnost JENA působí v oblasti maloobchodního prodeje nábytku, zejména bytového nábytku do ložnic, obývacích a dětských pokojů, dále kancelářského a kuchyňského nábytku a bytových doplňků v České republice. Před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů je společnost JENA kontrolována fyzickou osobou, panem Jiřím Jelínkem.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
Otisk úředního razítka
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže


Obdrží:
JUDr. Robert Neruda, Ph.D., advokát Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář Hilleho 1843/6 602 00 Brno 1

Vypraveno dne :
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy.