UOHS S647/2012
Rozhodnutí: S647/2012/KS-22387/2012/840/LBř Instance I.
Věc spojení soutěžitelů Weichai Power Co., Ltd., High Technology Industrial Development Zone a Linde Hydraulics GmbH & Co. KG
Účastníci Weichai Power Co., Ltd. High Technology Industrial Development Zone Linde Hydraulics GmbH & Co. KG
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb.-zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 14. 12. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 132 KB


Číslo jednací:
Vyřizuje:
Brno:

ÚOHS-S647/2012/KS-22387/2012/840/LBř
Mgr. Břínek
27. 11. 2012Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S647/2012/KS, zahájeném dne 8. 11. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Weichai Power Co., Ltd., se sídlem Čínská lidová republika, Shandong Province, Weifang, High Technology Industrial Development Zone, Fu Shou East Street 197, Sekce A, zastoupené JUDr. Alexandrem Césarem, advokátem, Praha 1, Klimentská 46, na základě plné moci, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává, na základě zpětvzetí návrhu tímto účastníkem řízení ze dne 21. 11. 2012, podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

USNESENÍ:
Správní řízení sp. zn. S647/2012/KS zahájené dne 8. 11. 2012 ve věci návrhu na povolení spojení soutěžitelů Weichai Power Co., Ltd., se sídlem Čínská lidová republika, Shandong Province, Weifang, High Technology Industrial Development Zone, Fu Shou East Street 197, Sekce A, a Linde Hydraulics GmbH & Co. KG, se sídlem Spolková republika Německo, Aschaffenburg, Carl-von-Linde-Platz, ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

ZASTAVUJE.

Odůvodnění
1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zahájil dne 8. 11. 2012 na návrh společnosti Weichai Power Co., Ltd., se sídlem Čínská lidová republika, Shandong Province, Weifang, High Technology Industrial Development Zone, Fu Shou East Street 197, Sekce A (dále jen Weichai Power nebo Navrhovatel ), zjednodušené správní řízení sp. zn. S647/2012/KS ve věci povolení spojení soutěžitelů.
2. Společnost Weichai Power, založená podle právního řádu Čínské lidové republiky, je kontrolována ze strany společnosti Shandong Heavy Industry Group Co., Ltd. (dále společně také jen skupina SHIG ). Společnost Weichai Power se zabývá výrobou automobilů a příslušenství, skupina SHIG je činná v automobilovém průmyslu, strojírenství a stavebnictví. Skupina SHIG dosáhla na trhu České republiky v roce 2011 čistý obrat cca 19 mil. Kč, zatímco její celosvětový čistý obrat činil v roce 2011 cca 230 mld. Kč.
3. Nabývaná společnost Linde Hydraulics GmbH & Co. KG, se sídlem Spolková republika Německo, Aschaffenburg, Carl-von-Linde-Platz (dále jen Linde Hydraulics ), působí v oblasti vývoje, výroby a prodeje hydraulických čerpadel, hydraulických motorů, hydraulických ventilů, převodovek a odlitků pro ozubené převody a odlitků jiných hydraulických součástí. Nabývaná společnost Linde Hydraulics je před spojením kontrolována společností Linde Material Handling GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Aschaffenburg, Carl-von-Linde-Platz (dále jen Linde Material Handling ) , která je kontrolována společností společnosti KION Group GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Wiesbaden, Abraham-Lincoln-Str. 21 (dále také jen KION ). Nabývaná společnost Linde Hydraulics dosáhla na trhu České republiky v roce 2011 čistý obrat cca 998 mil. Kč, zatímco její celosvětový čistý obrat činil v roce 2011 cca 8,8 mld. Kč.
4. K navrhované transakci má dojít na základě Rámcové smlouvy o strategické alianci , uzavřené dne 31. 8. 2012 mimo jiné mezi společnostmi KION a Weichai Power následujícím způsobem. Nejdříve má společnost Linde Material Handling, vyčlenit veškerá aktiva, která tato společnost vlastní a která slouží výhradně pro účely podnikání v oblasti hydraulické techniky, do společnosti Linde Hydraulics. Následně společnost Weichai Power nabude prostřednictvím své dceřiné společnosti [1] 70% podíl ve společnosti Linde Hydraulics. Oba na sebe navazující kroky jsou součástí jediné transakce, o které Úřad vede toto správní řízení.
5. Nabytím 70% podílu ve společnosti Linde Hydraulics získá společnost Weichai Power možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
6. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, jímž je překročení prahových hodnot obratů spojujících se soutěžitelů, tedy soutěžitele Weichai Power (resp. skupiny SHIG), jako nabyvatele výlučné kontroly, a soutěžitele Linde Hydraulics, jako nabývaného soutěžitele, které jsou stanovené v § 13 zákona.
7. Podle § 13 písm. a) zákona podléhá spojení soutěžitelů povolení Úřadu, jestliže celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč.
8. Podle § 13 písm. b) zákona podléhá spojení soutěžitelů povolení Úřadu, jestliže čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 3 soutěžitelem, nad nímž je získávána kontrola, je vyšší než 1,5 mld. Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 mld. Kč.
9. Podle údajů předložených Navrhovatelem ve zjednodušeném návrhu na povolení spojení dosáhl soutěžitel Weichai Power, resp. skupina SHIG, na trhu České republiky v roce 2011, který je posledním účetním obdobím předcházejícím navrhovanému spojení, čistý obrat cca 19 mil. Kč, zatímco její celosvětový obrat v roce 2011 byl vyšší než 1,5 mld. Kč (cca 230 mld. Kč). Nabývaný soutěžitel Linde Hydraulics měl na trhu České republiky dosáhnout v roce 2011 čistého obratu cca 3,2 mld. Kč, zatímco jeho celosvětový obrat v roce 2011 činil cca 8,8 mld. Kč.
10. Na základě výše uvedených údajů o obratech spojujících se soutěžitelů by navrhované spojení soutěžitelů splňovalo obratová notifikační kritéria podle § 13 písm. b) zákona, a podléhalo by tak povolení Úřadu, neboť obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky nabývaným soutěžitelem Linde Hydraulics by byl vyšší než 1,5 mld. Kč, když současně celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období soutěžitelem Weichai, resp. skupinou SHIG, je vyšší než 1,5 mld. Kč.
11. Dne 21. 11. 2012 obdržel Úřad podání Navrhovatele, kterým vzal zpět zjednodušený návrh na povolení předmětného spojení soutěžitelů, neboť toto spojení nesplňuje obratová notifikační kritéria podle § 13 zákona, a nepodléhá tak povolení Úřadu. K tomu Navrhovatel uvedl, že po ověření informací o obratu, který se vztahuje k nabývanému soutěžiteli Linde Hydraulics, činil čistý obrat dosažený tímto soutěžitelem na trhu České republiky v roce 2011 998 mil. Kč, nikoli 3,2 mld. Kč, jak bylo původně uvedeno ve zjednodušeném návrhu na povolení spojení, neboť obrat ve výši 3,2 mld. Kč odpovídá obratu dosaženému na trhu České republiky jinou společností, jež je přímo či nepřímo kontrolovaná společností KION, ale která není předmětem posuzovaného spojení soutěžitelů.
12. V důsledku těchto nových zjištění Úřad ověřil, že nejsou splněna obratová notifikační kritéria stanovená v § 13 zákona, předmětné spojení soutěžitelů tak nepodléhá povolení Úřadu.
13. Protože Navrhovatel vzal zjednodušený návrh na povolení předmětného spojení soutěžitelů svým podáním doručeným Úřadu dne 21. 11. 2012 zpět, Úřad správní řízení sp. zn. S647/2012/KS tímto usnesením zastavuje.

POUČENÍ

Proti tomuto usnesení může účastník řízení podle § 152 odst. 1 a 4 ve spojení s § 83 odst. 1 a § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad proti tomuto usnesení nemá odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže

PM: 14. 12. 2012

Obdrží:
JUDr. Alexandr César, advokát
Baker & McKenzie, v.o.s., advokátní kancelář
Klimentská 46
110 02 Praha 1

Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy


[1] Weichai Power (Qingzhou) Transmission & Control Technology Co., Ltd.