UOHS S642/2012
Rozhodnutí: S642/2012/KS-21925/2012/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů MID EUROPA PARTNERS LLP , a Alpha medical a.s.
Účastníci Alpha medical a.s. MID EUROPA PARTNERS LLP
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 7. 12. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 104 KBČ. j.: ÚOHS-S642/2012/KS-21925/2012/840/JMě

Brno 21. 11. 2012Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S642/2012/KS, zahájeném dne 5. 11. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti MID EUROPA PARTNERS LLP, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn, 161 Brompton Road, zastoupeného JUDr. Tomášem Čihulou, LL.M. Eur., Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 19, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů MID EUROPA PARTNERS LLP, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn, 161 Brompton Road, a Alpha medical a.s., se sídlem Slovenská republika, Martin, Červenej armády 25, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě smlouvy o koupi akcií, jež byla dne 13. 10. 2012 uzavřena mezi společnostmi [obchodní tajemství] , jako prodávajícím, a Gerlach Investments S.a.r.l., se sídlem Velkovévodství lucemburské, 11-13, Boulevard de la Foire, jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku má společnost MID EUROPA PARTNERS LLP získat, prostřednictvím své dceřiné společnosti Gerlach Investments S.a.r.l., akcie představující 100% podíl na základním kapitalu a hlasovacích právech společnosti Alpha medical a.s., a tím i možnost tuto společnost nepřímo výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,
povoluje.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost MID EUROPA PARTNERS LLP, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn, 161 Brompton Road (dále jen MID ), prostřednictvím své dceřiné společnosti Gerlach Investments S.a.r.l., se sídlem Velkovévodství lucemburské, 11-13, Boulevard de la Foire (dále jen Gerlach ), získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Alpha medical a.s., se sídlem Slovenská republika, Martin, Červenej armády 25 (dále jen Alpha medical ), a tím i možnost vykonávat nepřímou výlučnou kontrolu nad touto společností. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
2. Spojení splňuje rovněž notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
3. Společnost MID je investiční společností typu private eqvity, jež v současné době poskytuje poradenství dvěma fondům, které rovněž spravuje, a to [obchodní tajemství] , jež investují do společností z řady oborů průmyslu; konkrétně se jedná o oblasti mobilní a pevné telekomunikace, kabelové televize, dopravy, průmyslu, energetiky, zdravotnictví a maloobchodu potravinářským a spotřebním zbožím. V České republice působí společnost MID prostřednictvím svých dceřiných společností v oblasti telekomunikací, energetiky (výroba elektřiny s využitím slunečních kolektorů, plánování, výstavba a dodávky fotovoltaických elektráren a distribuce komponent pro solární zařízení), metalurgického průmyslu a nákladní dopravy.
4. Společnost Alpha medical je v době před uskutečněním spojení součástí podnikatelského uskupení, v jejímž čele stojí společnost PENTA HOLDING LIMITED. Společnost Alpha medical vyvíjí v České republice činnost prostřednictvím společnosti AeskuLab Holding, a.s., jež vykonává kontrolu nad společnostmi AeskuLab a.s., BIOLAB Praha, s.r.o. a Diagnostická laboratoř s.r.o., jež působí v oblasti laboratorních služeb spočívajících v poskytování in-vitro diagnostických laboratorních vyšetření.
5. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže


Obdrží:
JUDr. Tomáš Čihula, LL.M. Eur., Ph.D., advokát Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář Na Příkopě 19 117 19 Praha 1


Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 7. 12. 2012.