UOHS S641/2013
Rozhodnutí: S641/2013/KS-21778/2013/840/LBř Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Schreiber Foods Inc. a Danone NewCo
Účastníci Schreiber Foods Inc. Danone NewCo
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 23. 11. 2013
Dokumenty dokument ke stažení 359 KB
Č. j.: ÚOHS-S641/2013/KS-21778/2013/840/LBř

o 7. 11. 2013Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S641/2013/KS, zahájeném dne 18. 10. 2013 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Schreiber Foods Inc., se sídlem Spojené státy americké, Wisconsin, Green Bay, 425 Pine Street, zastoupené JUDr. Alexandrem Césarem, advokátem, Praha 1, Klimentská 46, na základě plné moci, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Schreiber Foods Inc., se sídlem Spojené státy americké, Wisconsin, Green Bay, 425 Pine Street, a Danone NewCo, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Rámcové smlouvy o koupi a prodeji, uzavřené dne 28. 8. 2013 mezi společností Schreiber Foods Inc., jako kupujícím, a společností DANONE S.A., se sídlem Francouzská republika, Paříž, Boulevard Haussmann 17, jako prodávajícím, v jejímž důsledku má společnost Schreiber Foods Inc. nabýt 100% obchodní podíl v nově zakládané společnosti Danone NewCo, a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se podle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,

POVOLUJE.

Odůvodnění

1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v důsledku následujících kroků. Před transakcí společnost Danone a. s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 2828/151, IČ: 45272972 (dále jen Danone ČR ), která je součástí podnikatelské skupiny kontrolované společností DANONE S.A., se sídlem Francouzská republika, Paříž, Boulevard Haussmann 17 (dále jen DANONE ), mimo jiné vlastní a provozuje na území České republiky závod na výrobu mléčných produktů, který se nachází v Benešově, na adrese Konopišťská 905 (dále jen Výrobní závod ). Společnost Danone ČR zamýšlí odštěpit Výrobní závod do své nově zakládané společnosti Danone NewCo. [1] Tato transakce má podobu rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti, kdy rozdělovaná společnost nezaniká a část jejího jmění přechází na nově vznikající společnost. [2]
2. Následně má v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), společnost Schreiber Foods Inc., se sídlem Spojené státy americké, Wisconsin, Green Bay, 425 Pine Street (dále jen Schreiber Foods nebo Navrhovatel ), nabýt na základě ve výroku uvedeného dokumentu 100% obchodní podíl v nově zakládané společnosti Danone NewCo, a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Vzhledem k této skutečnosti představuje předmětná transakce spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
3. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
4. Společnost Schreiber Foods celosvětově vyrábí a dodává mléčné produkty označené obchodními značkami zákazníků do restauračních řetězců rychlého občerstvení, mléčné produkty označené maloobchodními značkami ( private labels ) do maloobchodních potravinářských řetězců a rovněž tak distributorům v oblasti stravovacích služeb. Na území České republiky společnost Schreiber Foods dodává [3] tavené sýry především do restauračních řetězců rychlého občerstvení, přičemž tento prodej je realizován prostřednictvím jejích dceřiných společností v Rakousku a Spolkové republice Německo. Společnost Schreiber Foods nevlastní na území České republiky maloobchodní ani distribuční síť.
5. Výrobní závod na mléčné produkty, doposud vlastněný společností Danone ČR, který bude odštěpen do nabývané společnosti Danone NewCo , se zabývá výrobou a distribucí především čerstvých mléčných výrobků (jogurtů, zakysaných mléčných výrobků a mléčných dezertů). [4]
6. V souvislosti s Rámcovou smlouvou o koupi a prodeji zamýšlí společnosti Schreiber Foods a DANONE uzavřít Smlouvu o výrobě mléčných výrobků ( Smlouva o výrobě ) ve výrobních závodech společnosti Schreiber Foods (nebo jejích dceřiných společnostech) pro společnost DANONE (nebo její dceřiné společnosti).
7. [ obchodní tajemství ] [5] [ obchodní tajemství ].
8. Při posuzování, zda jednotlivá ujednání mezi spojujícími se soutěžiteli jsou tzv. doplňkovými omezeními hospodářské soutěže, postupuje Úřad podle § 17 odst. 2 zákona, přičemž podpůrně přihlíží ke Sdělení Evropské komise o omezeních přímo souvisejících se spojováním a pro ně nezbytných (2005/C 56/03) (dále jen Sdělení Komise ).
9. Podle § 17 odst. 2 zákona se rozhodnutí o povolení spojení vztahuje rovněž na taková omezení hospodářské soutěže (doplňková omezení), která soutěžitelé uvedli v návrhu na povolení spojení a která se spojením přímo souvisejí a jsou nezbytná k jeho uskutečnění.
10. Podle Sdělení Komise (článek 17. a násl.) mohou být doplňková omezení dohodnuta mezi spojujícími se soutěžiteli v souvislosti se spojením ve prospěch nabyvatele nebo prodejce. [ obchodní tajemství ].
11. Konkurenční doložky se považují za odůvodněné, pokud jsou sjednány na dobu do tří let, jsou-li jako součást převáděného soutěžitele převáděny goodwill a know-how. [ obchodní tajemství ].
12. V míře přesahující tuto dobu nemůže být konkurenční doložka považována za omezení přímo související a nezbytné pro uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů, a proto není pokryta tímto rozhodnutím. V tomto rozsahu tak konkurenční doložka podléhá posouzení podle ustanovení § 3 zákona, popř. čl. 101 Smlouvy o fungování Evropské unie. [ obchodní tajemství ].
13. Dále Smlouva o výrobě (viz její článek 2.) obsahuje ujednání mezi společnostmi Schreiber Foods a DANONE, podle kterého část produkce mléčných výrobků Výrobního závodu má být určena pro společnost DANONE, resp. Danone ČR. [ obchodní tajemství ] .
14. Úřad posoudil i tento závazek odběrů a dodávek podle § 17 odst. 2 zákona a Sdělení Komise, hodnotil tedy, zda je tento závazek doplňkovým omezením, které se spojením přímo souvisí a je nezbytné k jeho uskutečnění.
15. V souladu se Sdělením Komise (článek 33.) může být účelem závazků odběrů a dodávek zajistit kterékoli ze stran kontinuitu dodávek výrobků nezbytných pro provádění činností, které si buď ponechal prodejce, nebo které převzal nabyvatel. Závazky odběrů a dodávek jsou přitom odůvodněné, pokud mají zaručit dříve dodávané množství výrobků a jejich trvání je omezeno maximálně na dobu pěti let.
16. Úřad posoudil, že závazek odběru a dodávek mezi společnostmi Schreiber Foods a DANONE těmto kritériím vyhovuje, neboť jeho trvání je omezeno dobou [ obchodní tajemství ] a zaručuje společnosti DANONE (včetně společnosti Danone ČR) dodávky mléčných výrobků z Výrobního závodu v objemu , který [ obchodní tajemství ] .
17. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěžePrávní moc: 23. 11. 2013

Obdrží:
JUDr. Alexandr César, advokát
Baker & McKenzie, v.o.s., advokátní kancelář
Klimentská 46
110 02 Praha 1

Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Do společnosti Danone NewCo budou odštěpeny hmotná i nehmotná aktiva (tj. goodwill, obchodní vybavení, obchodní záznamy, zásoby, nedokončenou výrobu, smlouvy, povolení, zaměstnance) a nemovitý majetek, které tvoří Výrobní závod.
[2] Viz § 243 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění.
[3] Společnost Schreiber Foods nevlastní v České republice žádné výrobní závody.
[4] Výrobní závod společnosti Danone ČR nevyrábí ani neprodává v České republice sýry.
[5] Viz článek 15. Smlouvy o výrobě.