UOHS S64/2009
Rozhodnutí: S64/2009/KS-3939/2009/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Kapsch TrafficCom AG a Kapsch Telematic Services GmbH
Účastníci Kapsch TrafficCom AG Kapsch Telematic Services GmbH
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 3. 4. 2009
Dokumenty dokument ke stažení 133 KB


ÚOHS-S64/2009/KS-3939/2009/840/JMě
V Brně dne 2. dubna 2009

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 64/2009, zahájeném dne 3. března 2009 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti Kapsch TrafficCom AG, se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Am Europlatz 2, ve správním řízení zastoupeného Dr. Rudolfem Rentschem, LL.M., evropským advokátem, se sídlem Praha 1, nám. Republiky 1079/1a, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi podílu , uzavřené dne 5. března 2009 mezi společností Brisa Internacional, SGPS, S.A., se sídlem Portugalská republika, Sao Domingos da Rana, Quinta da Torre da Aguilha, jako prodávajícím, a Kapsch TrafficCom AG, se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Am Europlatz 2, jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost Kapsch TrafficCom AG navýšit svůj stávající obchodní podíl představující ...(obchodní tajemství)... % na základním kapitálu společnosti Kapsch Telematic Services GmbH, se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Am Europlatz 2, na ...(obchodní tajemství)... %, a tím i získat možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a obdobných registrů, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 11/2009 ze dne 18. března 2009. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o koupi podílu , uzavřené dne 5. března 2009 mezi společností Brisa Internacional, SGPS, S.A., se sídlem Portugalská republika, Sao Domingos da Rana, Quinta da Torre da Aguilha (dále jen Brisa Internacional ), jako prodávajícím, a Kapsch TrafficCom AG, se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Am Europlatz 2 (dále jen KTC ), jako kupujícím.
4. V důsledku uvedené smlouvy má společnost KTC získat od společnosti Brisa Internacional obchodní podíl představující ...(obchodní tajemství)... % na základním kapitálu společnosti Kapsch Telematic Services GmbH, se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Am Europlatz 2 (dále jen KTS ), a obchodní podíl představující ...(obchodní tajemství)... % na základním kapitálu společnosti BRISA ACCESS Europe GmbH, se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Schottenring 16 (dále jen BRISA ACCESS ), jež vlastní obchodní podíl představující ...(obchodní tajemství)... % na základním kapitálu společnosti KTS.
5. Před uskutečněním spojení byla společnost KTS společně kontrolována společnostmi KTC, která vlastnila ...(obchodní tajemství)... % podíl na společnosti KTS, a Brisa Internacional, která vlastnila přímo či nepřímo ...(obchodní tajemství)... % podíl na společnosti KTS. Společná kontrola byla založena na základě ...(obchodní tajemství)... .
6. V konečném důsledku tedy získá společnost KTC obchodní podíl představující ...(obchodní tajemství)... % na základním kapitálu společnosti KTS, a tím i výlučnou kontrolu nad touto společností. Posuzovaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
7. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
8. Společnost KTC nabízí řešení provozu silničních a železničních sítí a produkty a služby v oblasti systémů pro vybírání elektronického mýtného. Mezi hlavní činnosti společnosti KTC patří zejména výzkum, vývoj výroba a design a uvedení do provozu či technický provoz uvedených systémů. Společnost KTC však nepůsobí v oblasti obchodního provozu systémů pro vybírání elektronického mýtného.
9. Společnost KTC je členem podnikatelské skupiny Kapsch-Gruppe, v jejímž čele stojí rakouská společnost KAPSCH-Group Beteiligung GmbH. Veškeré její obchodní podíly vlastní společnost DATAX-HandelsgmbH, která je dále vlastněna třemi soukromými nadacemi: Traditio-Privatstiftung, ALUK-Privatstiftung a Children of Elisabeth-Privatstiftung.
10. Kromě oblastí, v nichž působí společnost KTC, je skupina Kapsch-Gruppe činná v následujících oblastech: řešení systémů informačních technologií a telekomunikačních systémů (společnost Kapsch BusinessCom AG), řešení pro telekomunikační operátory a poskytovatele telekomunikačních služeb, komunikační systémy pro zajištění bezpečnosti leteckého provozu (společnost Kapsch CarrierCom AG) a výroba a logistické služby (společnost Kapsch Components KG).
11. V České republice působí skupina Kapsch-Gruppe zejména v následujících oblastech: výroba systémů informačních komunikačních technologií (prostřednictvím společnosti Kapsch s.r.o.), výroba produktů v oblasti systémů pro výběr elektronického mýtného (prostřednictvím společnosti Kapsch TrafficCom Construction & Realization spol. s r.o.) a IT poradenství (prostřednictvím společnosti Kapsch Consulting spol. s.r.o.).
12. Společnost KTS je před uskutečněním spojení, jak bylo uvedeno výše, společně kontrolována společnostmi KTC a Brisa Internacional. Společnost KTS nabízí v České republice organizační služby a služby obchodního provozu tzv. Free-Flow systémů pro výběr elektronického mýtného a telematické služby, a to prostřednictvím své dceřiné společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r.o. III. Dopady spojení
13. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
14. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
15. Z výše uvedených informací vyplývá, že spojující se soutěžitelé působí v České republice v oblasti systému pro výběr elektronického mýtného v nákladní přepravě na všech dálnicích a silnicích pro motorová vozidla, přičemž společnost KTC vyrobila a nainstalovala příslušné technologie a společnost KTS zajišťuje vybírání mýtného. Společnost KTS navíc okrajově působí v oblasti telematických služeb.
16. Předmětný systém pro výběr elektronického mýtného slouží k dálkovému výběru poplatků za užívání dálnic a silnic pro motorová vozidla nákladními automobily v České republice. Mýtné je vypočítáváno na základě dat vysílaných z tzv. Onboard-Units na přijímací zařízení. Provozovatel takového systému vybírá mýtné pro provozovatele komunikací.
17. V České republice je zpoplatněno užívání vybrané sítě dálnic a rychlostních silnic poplatky. Poplatkem za užívání se rozumí určitá částka, která se platí za oprávnění využívat vozidlem po určitou dobu zpoplatněné pozemní komunikace. Běžnějším a i pro svou větší spravedlnost preferovanějším způsobem zpoplatnění silniční infrastruktury je mýtné, resp. výkonové zpoplatnění. Na rozdíl od poplatků za užívání, které se stanoví v závislosti na době, po kterou je předplaceno právo užívání sítě zpoplatněných pozemních komunikací, mýtné se stanoví v závislosti na skutečně ujeté vzdálenosti.
18. Mýtným se rozumí určitá částka, která se platí za jízdu vozidla mezi dvěma body pozemní komunikace. Tato částka se stanoví podle ujeté vzdálenosti a typu vozidla. V minulosti bylo mýtné tradičně vybíráno na dálnicích manuálně, což vyžadovalo výstavbu rozsáhlých mýtných stanic. V současné době se od tohoto tradičního výběru upouští a nahrazuje se systémy elektronického výběru mýtného (systémy EFC či ETC).
19. Společnost KTS se na provozu systému pro výběr elektronického mýtného podílí se společností KTC. Společnosti KTC a KTS tvoří konsorcium vedené společností KTC. Toto konsorcium zvítězilo ve výběrovém řízení, čímž získalo výlučné právo k provozu systému pro výběr elektronického mýtného v nákladní přepravě na všech dálnicích a silnicích pro motorová vozidla na území České republiky v období od 1.1.2007 do 31.12.2016. V rámci konsorcia zabezpečuje společnost KTS pouze vybírání mýtného, zatímco technologie (mikrovlnný systém) byla vyrobena a nainstalována společností KTC.
20. Obchodní aktivity společnosti KTS zahrnují v rámci systému pro výběr elektronického mýtného koncepci tohoto systému, rozdělování tzv. Onboard-Units a výpočet a výběr mýtného.
21. Tzv. Onboard-Units mohou kromě jiného sloužit také k získávání a zprostředkování dat pro telematické služby. Tato data lze následně využít v rámci tzv. fleet managementu (tj. k lokalizaci vozidel, vedení a navigace vozového parku, analýzy pro případné další nákupy vozidel), řízení dopravního provozu (aktuální dopravní informace a plánování tras), bezpečnostních služeb (přivolání pomoci při nehodách) nebo v rámci tzv. infotainmentu (tj. navigace, plánování trasy, počasí, zprávy).
22. Společnost KTS působí v oblasti telematických služeb v České republice jen okrajově. Ministerstvem dopravy byla pověřena vybudováním rozhraní pro zprostředkování dat získaných v rámci provozu Free-Flow systémů pro výběr elektronického mýtného. Vlastníkem rozhraní i získaných dat bude Ministerstvo dopravy, které je bude dále nabízet všem poskytovatelům telematických služeb. Působení v oblasti telematických služeb zahájila společnost KTS v červnu 2008.
23. Vzhledem k výše uvedenému by bylo možno vymezit jako věcně relevantní trh provozování systému pro výběr elektronického mýtného v nákladní přepravě na všech dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. Nicméně s ohledem na skutečnost, že společnosti KTC a KTS získaly koncesi na provoz tzv. Free-Flow systému pro vybírání elektronického mýtného v České republice společně a vystupují jako
konsorcium, jehož členové v předmětné oblasti nemohou působit samostatně, a dále s ohledem na skutečnost, že společnost KTC je již před uskutečněním spojení jednou z osob vykonávajících společnou kontrolu nad společností KTS, na níž vlastní obchodní podíl ve výši ...(obchodní tajemství)... %, a v důsledku uskutečnění spojení tak nedochází při žádné z definic relevantního trhu k podstatné změně situace na trhu, a tedy ani k narušení hospodářské soutěže, ponechal Úřad otázku konečného vymezení věcně relevantního trhu v dané oblasti pro účely posuzovaného spojení otevřenou.
24. Úřad se dále zabýval možným vymezením relevantního trhu z hlediska geografického. K tomu lze uvést, že na území České republiky působí v dané oblasti pouze jediný provozovatel (tj. konsorcium společností KTC a KTS), který uspěl ve výběrovém řízení. Soutěž v této oblasti probíhá vždy pouze v době konání výběrového řízení, kterého se účastní řada zahraničních konkurenčních společností. V souvislosti s udělováním koncesí pro provozování systému pro výběr elektronického mýtného by tedy připadala v úvahu oblast Evropské unie, přičemž z obdobných závěrů vycházela při svém rozhodování Evropská komise. [1] Nicméně rovněž v případě konečného vymezení geograficky relevantního trhu ponechává Úřad pro účely tohoto rozhodnutí tuto otázku otevřenou, a to vzhledem ke skutečnosti, že v posuzovaném případě nedochází při žádné z definic relevantního trhu k podstatné změně situace na trhu a tedy ani k narušení hospodářské soutěže.
25. V České republice zaujímají spojující se soutěžitelé v oblasti provozování systému pro výběr elektronického mýtného v nákladní přepravě na všech dálnicích a silnicích pro motorová vozidla podíl ve výši ...(obchodní tajemství)... %, přičemž uvedený podíl nelze rozdělit na samostatné tržní podíly jednotlivých účastníků, neboť účastníci spojení nabízejí společně jediný integrovaný produkt.
26. Kromě konsorcia společností KTC a KTS se předmětného výběrového řízení účastnily v rámci jiných konsorcií i následující společnosti: - Autostrade-společnost pověřená vybíráním mýtného v Itálii, která se dříve podílela na provozování obdobného systému i v Rakousku, - Strabag-koncern působící v oblasti stavebnictví, který v současné době provozuje systém pro vybírání elektronického mýtného v Maďarsku, a - FELA-švýcarský dodavatel technologií pro vybírání elektronického mýtného, který vyvinul systém pro jeho vybírání ve Švýcarsku, nepůsobí však zatím v oblasti provozování těchto systémů.
27. Kromě uvedených společností dále v oblasti provozu systémů pro vybírání elektronického mýtného na mezinárodní úrovni působí zejm. následující společnosti: Siemens (v současné době neprovozuje žádný systém), Toll Collect (provozovatel systému pro vybírání elektronického mýtného ve Spolkové republice Německo).
28. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména s ohledem na to, že spojující se soutěžitelé působí v oblasti vybírání elektronického mýtného jako konsorcium, jehož členové v této oblasti nemohou působit samostatně, přičemž v důsledku uskutečňovaného spojení dochází pouze ke změně kvality kontroly ze společné na výlučnou a nedochází tedy k podstatné změně tržních struktur, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
29. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží:
Dr. Rudolf Rentsch, LL.M., evropský advokát
Schönherr v.o.s.
Nám. Republiky 1079/1a
110 00 Praha 1
Právní moc: 3.4.2009.

[1] Např. rozhodnutí Evropské komise M.4087- EIFFAGE/MACQUARIE/APRR .