UOHS S636/2013
Rozhodnutí: S636/2013/KS-22209/2013/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů MEDITERRA s. r. o. a Mělnická zdravotní, a. s.
Účastníci MEDITERRA s. r. o. Mělnická zdravotní, a. s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 15. 11. 2013
Dokumenty dokument ke stažení 267 KBČ. j.: ÚOHS-S636/2013/KS-22209/2013 /840/JMě

15. 11. 2013Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S636/2013/KS, zahájeném dne 18. 10. 2013 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti MEDITERRA s.r.o., se sídlem Praha 5, U Malvazinky čp. 177, IČ: 49686356, zastoupeného Mgr. Markétou Deimelovou, advokátkou, se sídlem Praha 1, U Prašné brány 1, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů , uzavřené dne 10. 10. 2013 mezi společnostmi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, IČ: 47116617, jakožto převodcem, a MEDITERRA s.r.o., se sídlem Praha 5, U Malvazinky čp. 177, IČ: 49686356, jakožto nabyvatelem, v jejímž důsledku má společnost MEDITERRA s.r.o. získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Mělnická zdravotní, a.s., se sídlem Praha 1-Staré Město, Celetná 590, IČ: 27958639, a tím i možnost výlučně kontrolovat tuto společnost, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona

povoluje.

Odůvodnění

1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV438010 ze dne 23. 10. 2013. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů , uzavřené dne 10. 10. 2013 mezi společnostmi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, IČ: 47116617 (dále jen Kooperativa ), jakožto převodcem, a MEDITERRA s.r.o., se sídlem Praha 5, U Malvazinky čp. 177, IČ: 49686356 (dále jen MEDITERRA ), jakožto nabyvatelem, v jejímž důsledku má společnost MEDITERRA získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Mělnická zdravotní, a.s., se sídlem Praha 1-Staré Město, Celetná 590, IČ: 27958639 (dále jen Mělnická zdravotní ), a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
4. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
5. Společnost MEDITERRA je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost VAMED AG (dále jen skupina VAMED ). Podnikatelská skupina VAMED pak je dále součástí širšího podnikatelského uskupení, v jejímž čele stojí společnost Fresenius SE & Co. KGaA (dále jen skupina Fresenius ).
6. Společnosti skupiny VAMED působí ve zdravotnictví, a to zejména v oblasti poradenství, přípravy, výstavby a provozu zdravotnických zařízení, poskytování služeb facility managementu a provozu zdravotnických zařízení.
7. Skupina Fresenius působí celosvětově v oblasti zdravotnictví, zejména však jako dodavatel výrobků a služeb pro nemocnice a ambulantní péči pro pacienty, zejména dodává výrobky určené pro dialýzu, výrobky umělé výživy, infuzí, transfuzí a transfuzních technologií, dále zajišťuje management zdravotnických zařízení, provozuje též nemocnice, ty však výlučně v zahraničí (ve Spolkové republice Německo). V České republice působí skupina Fresenius prostřednictvím svých dceřiných společností zejména v oblasti vývoje přístrojového vybavení pro dialýzy a v oblasti provozu dialyzačních středisek (Fresenius Medical Care-ČR, s.r.o. a Fresenius Medical Care-DS, s.r.o.), v oblasti výroby a distribuce transfuzních vaků (Fresenius HemoCare CZ s.r.o., koncern, a Fresenius Medical Care-DS, s.r.o.) a v oblasti distribuce klinické výživy, intravenózních léků a infuzní terapie (Fresenius Kabi s.r.o.).
8. Společnost MEDITERRA působí na území České republiky prostřednictvím svých dceřiných společností MEDNET s.r.o., Nemocnice Tanvald, s.r.o., ALMEDA, a.s., MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o., Nemocnice sv. Zdislavy, a.s. a Centrum léčby pohybového aparátu, s.r.o., a to zejména v následujících oblastech: zprostředkování odborných zdravotnických pracovníků pro zdravotnická zařízení, poskytování zdravotní péče a provozování nestátních zdravotnických zařízení (Nemocnice Tanvald, Nemocnice Neratovice, Nemocnice Sedlčany, Nemocnice sv. Zdislavy v Mostišti), případně nestátních zdravotních zařízení specializovaných na obory ortopedie, rehabilitace a fyzioterapie (Centrum léčby pohybového aparátu v Praze), a provozování pražských klinik Rehabilitační poliklinika Palackého, Klinika Zámeček Malvazinky a Rehabilitační klinika Malvazinky.
9. Společnost Mělnická zdravotní je před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů výlučně kontrolována společností Kooperativa. Společnost Mělnická zdravotní se zabývá poskytováním zdravotní péče poradenské, ošetřovatelské, diagnostické, preventivní, rehabilitační, léčebné a lékárenské formou ambulantní i ústavní v rozsahu daném rozhodnutím o registraci nestátního zdravotnického zařízení, a to konkrétně v Mělníku, kde provozuje nemocnici. III. Dopady spojení
10. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
11. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele či na ně vertikálně navazují nebo jim předcházejí.
12. Společnost Mělnická zdravotní provozuje nemocnici v Mělníku (na území Středočeského kraje) a jejím prostřednictvím se zabývá poskytováním lůžkové a ambulantní zdravotní péče. Společnost MEDITERRA (či společnosti náležející do téže skupiny) působí rovněž v oblasti poskytování lůžkové a ambulantní zdravotní péče, a to prostřednictvím následujících zdravotnických zařízení: Nemocnice Neratovice a Nemocnice Sedlčany (na území Středočeského kraje), Centrum léčby pohybového aparátu, Poliklinika Palackého, Rehabilitační klinika Malvazinky a Klinika Zámeček (na území Hlavního města Prahy), Nemocnice Tanvald (na území Libereckého kraje) a Nemocnice Mostiště (na území Kraje Vysočina). Z možných vertikálně propojených oblastí působí společnosti náležející do téže skupiny jako společnost MEDITERRA v oblasti dialyzačních přístrojů a služeb, transfuzních vaků, infuzních přístrojů a výživy, údržby nemocničních zařízení, poskytování služeb pracovní agentury, služeb konzultačních a stavebního projektování, přičemž společnost Mělnická zdravotní je současným či alespoň potenciálním odběratelem výrobků či služeb z těchto oblastí.
13. Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že se aktivity spojujících se soutěžitelů překrývají zejména v oblasti poskytování lůžkové a ambulantní zdravotní péče, kdy společnost Mělnická zdravotní působí v oblasti Středočeského kraje, kde vyvíjejí v této oblasti činnost rovněž společnosti ze skupiny nabyvatele, a to v zařízeních Nemocnice Neratovice a Nemocnice Sedlčany, přičemž další zdravotnická zařízení ze skupiny nabyvatele působí v přilehlé oblasti Hlavního města Prahy, konkrétně Centrum léčby pohybového aparátu, Poliklinika Palackého, Rehabilitační klinika Malvazinky a Klinika Zámeček. Další zdravotnická zařízení ze skupiny nabyvatele působí na území kraje Libereckého (Nemocnice Tanvald) a Kraje Vysočina (Nemocnice sv. Zdislavy v Mostišti). V souvislosti s předchozí rozhodovací praxí Úřadu [1] by bylo možno oblasti ambulantní zdravotní péče a lůžkové zdravotní péče vymezit jako samostatné věcně relevantní trhy, přičemž Úřad přihlížel rovněž k dalšímu možnému detailnějšímu členění výše uvedených oblastí dle konkrétních specializovaných oddělení, a to zejména vzhledem ke skutečnosti, že péče v těchto oborech je poskytována specializovanými pracovníky a jednotlivé typy péče poskytované na odděleních jsou tedy vzájemně nezastupitelné jak z hlediska nabídky, tak poptávky.
14. Z hlediska geografického vymezení bylo nutno zohlednit zejména následující okolnosti. Ve své předchozí rozhodovací praxi přihlížel Úřad ke skutečnosti, že zdravotní péče byla dle předchozí právní úpravy za stanovených podmínek poskytována zdravotnickými zařízeními zejména pacientům z příslušné spádové oblasti. [2] Proto byla sledována četnost zdravotnických zařízení zejména v rámci krajů (při zohlednění přilehlých oblastí krajů sousedních), [3] případně též okresů či úže vymezených spádových oblastí, a to zejména v případě poskytování ambulantní péče, kterou vyhledávají pacienti s ohledem na bezprostřední blízkost ke svému bydlišti. Výše uvedená právní úprava počítající s rozčleněním na spádové oblasti, jež je navíc v současné době již nahrazena zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zdravotních službách ), se však nevztahovala na nestátní zdravotnická zařízení, přičemž dle stávající právní úpravy má pacient právo zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pacienta, a zdravotnické zařízení. [4] Je však třeba rovněž zohlednit dostupnost zdravotnického zařízení pacientům z hlediska jejich dopravy do příslušného zdravotnického zařízení.
15. S ohledem na uvedené skutečnosti se Úřad zabýval především případnou geografickou blízkostí zdravotnických zařízení náležejících spojujícím se soutěžitelům v porovnání s geografickou blízkostí konkurenčních nemocnic v rámci Středočeského kraje a Hlavního města Prahy, případně přilehlého Ústeckého kraje.
16. Pokud jde tedy o rozsah zdravotní péče poskytované zdravotnickými zařízeními, vycházel Úřad zejména z okruhu oborů, v nichž je činná společnost Mělnická zdravotní, jež poskytuje ambulantní péči v oblasti gynekologie, hemodialýzy, chirurgie, infekčního lékařství, vnitřního lékařství, neurologie, otorinolaryngologie, ortopedie, pediatrie, rehabilitace, radiodiagnostiky a klinické biochemie, a v případě lůžkové péče pak na odděleních anesteziologicko-resuscitačním, gynekologicko-porodnickém, chirurgickém, infekčním, neonatologickém, neurologickém, na oddělení poskytování následné péče, otorinolaryngologickém, ortopedickém a rehabilitačním.
17. V rámci Středočeského kraje, Hlavního města Prahy a přilehlého Ústeckého kraje působí zejména Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem, s.r.o., RHG spol. s r.o. provozující Nemocnici s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou a Městskou nemocnici v Roztokách, PP Hospitals, s.r.o., provozující Nemocnici Brandýs nad Labem, Poliklinika Prosek a.s., Ústřední vojenská nemocnice-Vojenská fakultní nemocnice Praha, příspěvková organizace, Nemocnice Na Bulovce, příspěvková organizace, GynCentrum, spol. s r.o., Nemocnice Slaný, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, příspěvková organizace, Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace, Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o. v Praze, Nemocnice Na Františku, příspěvková organizace, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, církevní organizace, VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE, příspěvková organizace či Nemocnice na Homolce, příspěvková organizace, přičemž rozsah služeb poskytovaných výše uvedenými zařízeními, pokud jde o počet a zaměření jejich oddělení, je v podstatě srovnatelný. [5]
18. Vzhledem k uvedeným skutečnostem, zejména s ohledem na široké spektrum služeb zdravotní péče poskytované ve zdravotnických zařízeních, by tedy bylo možno jako věcně relevantní trh vymezit trh poskytování zdravotní péče lůžkové a ambulantní.
19. V případě geografického posouzení působení jednotlivých soutěžitelů z provedeného šetření vyplynulo, že geograficky nejbližším soutěžitelem k Nemocnici Mělník provozované společností Mělnická zdravotní je Nemocnice Neratovice, jež je součástí skupiny MEDITERRA a která se nachází ve vzdálenosti cca 12 km (tj. cca 16 min. jízdy autem) od Nemocnice Mělník. Ve srovnatelné vzdálenosti a době dojezdu od Nemocnice Mělník (cca 20-40 km) se nachází Podřipská nemocnice s poliklinikou v Roudnici nad Labem, Nemocnice s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou, Městská nemocnice v Roztokách, Nemocnici Brandýs nad Labem, Nemocnice Slaný, Městská nemocnice v Litoměřicích a v Praze pak Poliklinika Prosek, Ústřední vojenská nemocnice-Vojenská fakultní nemocnice Praha, Nemocnice Na Bulovce, GynCentrum, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Nemocnice sv. Alžběty Nemocnice Na Františku, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE a Nemocnice na Homolce, jež nejsou součástí podnikatelských skupin spojujících se soutěžitelů.
20. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v rámci výše uvedených zvažovaných geografických oblastí existuje v oblasti poskytování zdravotní péče lůžkové a ambulantní dostatečné množství konkurenčních soutěžitelů s obdobnou strukturou poskytovaných služeb.
21. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je tedy možno ponechat pro účely tohoto rozhodnutí otázku vymezení věcného i geografického relevantního trhu v předmětné oblasti otevřenou.
22. Pokud jde o oblast lůžkové zdravotní péče na území Hlavního města Prahy a Středočeského kraje, činil by tržní podíl společnosti MEDITERRA za rok 2012 cca [0-5] % a společnosti Mělnická zdravotní cca [0-5] %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení by tedy nepřesáhl [0-5] %.
23. V oblasti ambulantní zdravotní péče na území Hlavního města Prahy a Středočeského kraje by tržní podíl společnosti MEDITERRA za rok 2012 činil cca [0-5] % a společnosti Mělnická zdravotní rovněž [0-5] %, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení by tedy nepřesáhl [0-5] %.
24. Společnosti ze skupiny nabyvatele působí dále na vertikálně propojených trzích dialyzačních přístrojů a poskytování dialyzačních služeb, přičemž jejich tržní podíl v rámci celé České republiky nepřesahuje [15-25] %, dále na trhu transfuzních vaků, kde jejich tržní podíl v rámci celé České republiky nepřesahuje [5-15] % a na trhu infuzních přístrojů a výživy, kde jejich tržní podíl v rámci celé České republiky nepřesahuje [15-25] %. Dále působí společnosti ze skupiny nabyvatele na trzích údržby nemocničních zařízení, poskytování služeb pracovní agentury se zaměřením na zdravotnický personál, poskytování konzultačních služeb a stavebního projektování (rovněž se zaměřením na zdravotnictví), přičemž jejich tržní podíly nepřesahují v rámci České republiky [0-5] %.
25. Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl tedy Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a to zejména s ohledem na nízké tržní podíly dosahované spojujícími se soutěžiteli při současném zachování možnosti výběru pacientů z dostatečného množství konkurenčních zdravotnických zařízení nacházejících se v geografické blízkosti zdravotnických zařízení spojujících se soutěžitelů.
26. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže

Obdrží
Mgr. Markéta Deimelová, advokátka
spolupracující s advokátní kanceláří TaylorWessing e|n|w|c advokáti v.o.s.
U Prašné brány 1
110 00 Praha 1
IDDS: wfwhs8v

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 15. 11. 2013.

[1] Problematikou poskytování zdravotní péče včetně jejího geografického vymezení se Úřad zabýval již např. v rámci správního řízení o povolení spojení soutěžitelů S191/2007-AGEL a.s./zařízení Nemocnice Přerov, Nemocnice Prostějov a Nemocnice Šternberk či S 532/2011-AGEL a.s./dlouhodobý nájem části podniku představovaného vymezenou částí Moravskoslezského kraje, která zahrnuje souhrn veškerého majetku a závazků náležející společnosti Nemocnici s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace.
[2] Viz § 39 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého byla zdravotnická zařízení zřizovaná ministerstvem zdravotnictví, kraji v samostatné působnosti a obcemi povinna poskytovat zdravotní péči ve spádových územích stanovených vyhláškou ministerstva zdravotnictví; uvedená právní úprava je v současné době již neplatná poté, co byla s účinností od 1. 4. 2012 nahrazena právní úpravou novou, obsaženou v zákoně č. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
[3] Rozhodnutí Úřadu S 532/2011-AGEL a.s./dlouhodobý nájem části podniku představovaného vymezenou částí Moravskoslezského kraje, která zahrnuje souhrn veškerého majetku a závazků náležející společnosti Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace.
[4] § 28 odst. 3 písm. b) zákona o zdravotních službách
[5] Pokud jde o dílčí oblast provozování dialyzačních center, působí zde jak společnosti ze skupiny nabyvatele (konkrétně zejména prostřednictvím společností Fresenius Medical Care-ČR, s.r.o. a Fresenius Medical Care-DS, s.r.o.), tak mj. také společnost Mělnická zdravotní, přičemž navíc ze zdravotnických zařízení uvedených v předchozím odstavci provozují dialyzační centra prostřednictvím skupiny Fresenius následující zdravotnická zařízení: VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE, příspěvková organizace, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, příspěvková organizace a Ústřední vojenská nemocnice-Vojenská fakultní nemocnice Praha, příspěvková organizace.