UOHS S631/2014
Rozhodnutí: S631/2014/KD-32248/2016/851/LŠt Instance I.
Věc Koordinace postupu při podávání nabídky ve výběrovém řízení na zakázku Středověká vesnice Vyškov 2014 III
Účastníci STAVBY PITÁK, s.r.o. JIMI CZ, a.s.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí § 22a odst. 1 písm. f) ZOHS
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 24. 8. 2016
Dokumenty dokument ke stažení 669 KB


Č. j.: ÚOHS-S631/2014/KD-32248/2016/851/LŠt

: 2. srpna 2016Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S631/2014/KD , jež bylo zahájeno dne 14. 8. 2014 z moci úřední ve smyslu § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, jehož účastníky jsou společnosti:
STAVBY PITÁK, s.r.o., se sídlem Vyškov-Křečkovice, Hanácká 267/29, PSČ 682 01, IČO 27684288, zastoupená na základě plné moci ze dne 14. 7. 2015 Mgr. et Mgr. Pavlem Střelcem, advokátem, STŘELEC & Partner, sdružení advokátů, se sídlem ve Vyškově, Masarykovo nám. 33/47, PSČ 682 01 , a JIMI CZ, a.s. , se sídlem Praha 5, Butovická 296/14, PSČ 158 00, IČO 25313436, zastoupená na základě plné moci ze dne 1. 9. 2015 advokátní kanceláří Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Brno, Helfertova 2040/13, PSČ 613 00,
vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
toto
ROZHODNUTÍ
I.
Účastníci řízení, společnosti STAVBY PITÁK, s.r.o., se sídlem Vyškov-Křečkovice, Hanácká 267/29, PSČ 682 01, IČO 27684288, a JIMI CZ, a.s. , se sídlem Praha 5, Butovická 296/14, PSČ 158 00, IČO 25313436,
tím, že v období nejpozději od 10. 7. 2014 do 11. 7. 2014 prostřednictvím vzájemného kontaktu koordinovali své nabídky do veřejné zakázky Středověká vesnice Vyškov 2014 III , zadávané společností HSD Consult, s.r.o., se sídlem Vyškov, Cukrovarská 480, PSČ 682 01, IČO 27668711, v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 20. 6. 2014 pod evidenčním číslem formuláře 7402010090401, a to tak, aby z nich výhodnější nabídku podala společnost STAVBY PITÁK, s.r.o., IČO 27684288, a posléze takto sladěné nabídky u zadavatele dne 11. 7. 2014 podali,

jednali ve vzájemné shodě o koordinaci nabídek v daném výběrovém řízení, čímž ovlivnili výsledek uvedeného zadávacího řízení a narušili hospodářskou soutěž na trhu pozemního stavitelství v České republice,

a tím v období od 10. 7. 2014 do 11. 7. 2014 porušili zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 360/2012 Sb., a dopustili se správního deliktu dle § 22a odst. 1 písm. b) tohoto zákona.
II.
Podle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 360/2012 Sb. , se účastníkům řízení, společnostem
. STAVBY PITÁK, s.r.o., se sídlem Vyškov-Křečkovice, Hanácká 267/29, PSČ 682 01, IČO 27684288, a
. JIMI CZ, a.s. , se sídlem Praha 5, Butovická 296/14, PSČ 158 00, IČO 25313436,
plnění zakázaného a neplatného jednání ve vzájemné shodě specifikovaného ve výroku I. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje.

III.

Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 360/2012 Sb. , se účastníku řízení, společnosti STAVBY PITÁK, s.r.o., se sídlem Vyškov-Křečkovice, Hanácká 267/29, PSČ 682 01, IČO 27684288, za správní delikt uvedený ve výroku I. ukládá pokuta v celkové výši 459.000,-Kč (slovy: čtyři sta padesát devět tisíc korun českých).
Uložená pokuta je splatná do 90 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.
IV.
Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 360/2012 Sb. , se účastníku řízení, společnosti JIMI CZ, a.s. , se sídlem Praha 5, Butovická 296/14, PSČ 158 00, IČO 25313436, za správní delikt uvedený ve výroku I. ukládá pokuta v celkové výši 430.000,-Kč (slovy: čtyři sta třicet tisíc korun českých).
Uložená pokuta je splatná do 90 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.
V.
Dle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, se účastníkům řízení, společnostem STAVBY PITÁK, s.r.o., se sídlem Vyškov-Křečkovice, Hanácká 267/29, PSČ 682 01, IČO 27684288, a JIMI CZ, a.s. , se sídlem Praha 5, Butovická 296/14, PSČ 158 00, IČO 25313436,
ukládá, každému jednotlivě, povinnost uhradit náklady řízení paušální částkou 2.500,-Kč (slovy dva tisíce pět set korun českých).
Náklady řízení jsou splatné do 15 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění
I Zahájení a dosavadní průběh správního řízení
1. Dne 14. 8. 2014 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad ) správní řízení sp. zn. ÚOHS-S631/2014/KD (dále též správní řízení ) ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se společnostmi STAVBY PITÁK, s.r.o., se sídlem Vyškov-Křečkovice, Hanácká 267/29, PSČ 682 01, IČO 27684288 (dále též Stavby Piták ), a JIMI CZ, a.s. , se sídlem Praha 5, Butovická 296/14, PSČ 158 00, IČO 25313436 (dále též Jimi CZ ). Možné porušení zákona Úřad spatřoval v jednání ve shodě a/nebo dohodě mezi účastníky správního řízení spočívající v koordinaci účasti a nabídek ve výběrových řízeních v oblasti stavebnictví v České republice, zejména ve veřejné zakázce Středověká vesnice Vyškov 2014 III , zadávané společností HSD Consult, s.r.o., se sídlem Vyškov, Cukrovarská 480, PSČ 682 01, IČO 27668711, v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 20. 6. 2014 pod evidenčním číslem formuláře 7402010090401 (dále též veřejná zakázka Středověká vesnice III ). [1]
2. Správní řízení bylo zahájeno na základě informací poskytnutých Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále též Regionální rada Jihovýchod ) dne 23. 7. 2014 v souvislosti s veřejnou zakázkou Středověká vesnice III, kdy byl Úřad upozorněn na některé shody v nabídkách podaných v rámci této veřejné zakázky. [2]
3. Zjištění Regionální rady Jihovýchod spolu s informacemi získanými analýzou kompletních nabídek uchazečů předložených v příslušném zadávacím řízení představovala významnou indicii svědčící o možném porušení soutěžních pravidel.
4. Současně se zahájením správního řízení provedl Úřad šetření na místě v obchodních prostorách účastníků řízení, a to společnosti Stavby Piták a společnosti Jimi CZ.
5. Úřad v rámci správního řízení požádal dne 1. 7. 2015 jeho účastníky o sdělení, zda mají zájem využít v daném řízení tzv. proceduru narovnání. Po obdržení souhlasných stanovisek se zahájením procedury narovnání ze strany obou účastníků řízení [3] , Úřad tuto proceduru dne 28. 7. 2015 zahájil. [4] Vzhledem k tomu, že účastník řízení Stavby Piták ve svém přípise ze dne 20. 8. 2015 [5] Úřadu sdělil, že v proceduře narovnání nehodlá pokračovat, a účastník řízení Jimi CZ oznámení o zájmu pokračovat v proceduře narovnání v Úřadem stanovené lhůtě neučinil, Úřad proceduru narovnání dne 31. 8. 2015 ukončil. [6]
6. Dne 15. 4. 2016 vydal Úřad Výhrady k dohodě (dále též sdělení výhrad ). [7] Oběma účastníkům řízení bylo po vydání sdělení výhrad umožněno seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, případně navrhnout další dokazování. Práva na seznámení se s podklady rozhodnutí účastníci řízení nevyužili.
7. Ve lhůtě 15 dnů od doručení sdělení výhrad, ve kterém byly Úřadem shrnuty základní skutkové okolnosti případu a jejich právní hodnocení, obdržel Úřad od účastníka řízení Jimi CZ žádost o snížení pokuty ve smyslu § 22ba odst. 2 a odst. 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též žádost o narovnání ). Následně Úřad informoval druhého účastníka řízení o podané žádosti a vyzval ho k vyjádření ve stanovené lhůtě s tím, že pokud rovněž uzná za vhodné žádost o narovnání podat, Úřad by ji v souladu s § 22ba odst. 7 zákona o ochraně hospodářské soutěže projednal. Dne 13. 5. 2016 obdržel Úřad od společnosti Stavby Piták žádost o narovnání. Účastníci řízení splnili podmínky potřebné k tomu, aby Úřad mohl ukončit řízení o deliktu s využitím procedury narovnání, zejména pro účely narovnání uznali odpovědnost za daný delikt, jehož skutkové a právní okolnosti byly uvedeny ve sdělení výhrad, a následně vyjádřili srozumění s výší pokuty.
8. Protiprávnost jednání účastníků řízení z hlediska hmotněprávního je Úřadem posuzována podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění účinném v době spáchání deliktu, tj. dle zákona č. 143/2001 Sb., ve znění zákona č. 360/2012 Sb. [8]
9. Z hlediska procesního Úřad postupuje dle předpisu platného a účinného v době zahájení správního řízení, tedy dle zákona č. 143/2001 Sb., ve znění zákona č. 360/2012 Sb.
10. Pro účely tohoto rozhodnutí Úřad užívá pro výše uvedené znění zákona zkratky zákon o ochraně hospodářské soutěže . Pokud je dále u citace české judikatury užito označení zákon , rozumí se jím znění zákona o ochraně hospodářské soutěže aplikované v soudem přezkoumávaném případě.
II Charakteristika účastníků řízení
II.1 Společnost Stavby Piták
11. Společnost Stavby Piták je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51840, dne 6. 5. 2006. V současné době je jejím jediným společníkem pan Libor Piták, který je současně jedním ze dvou jednatelů společnosti. Druhým jednatelem společnosti je paní Dagmar Pitáková. [9]
12. Společnost Stavby Piták působí v oblasti stavebnictví na území okresu Vyškov, Brno, Kroměříž a Prostějov, tedy převážně v okolí sídla společnosti. Společnost provádí stavební činnosti v oblasti pozemního stavitelství bez specializace na konkrétní stavby. [10] Dle internetových stránek společnosti tvoří předmět jejího podnikání stavby na klíč, rekonstrukce a opravy, revitalizace a občanská výstavba. [11]
13. Pan Libor Piták je zároveň společníkem s 50% podílem a současně jednatelem (jedním ze dvou jednatelů) společnosti ESMAT s.r.o., se sídlem Vyškov, Cukrovarská 478/55, PSČ 682 01, IČO 29312701 (dále též ESMAT ). [12] Dle sdělení účastníka řízení společnost ESMAT provozuje obchod se stavebním materiálem v provozovně na adrese Cukrovarská 478/55 ve Vyškově. Další činnosti neprovádí, přestože jsou zapsány v předmětu podnikání společnosti v obchodním rejstříku. Kromě provozovny ve Vyškově nepůsobí na jiném území. [13]
14. Jednateli společnosti ESMAT jsou pan Libor Piták a Ing. Petr Dorda, jenž rovněž disponuje 50% podílem ve společnosti. [14] Obchodní vedení společnosti i veškerou rozhodovací činnost provádí jednatel Ing. Petr Dorda, Libor Piták se z pozice jednatele nikterak nezúčastňuje obchodního vedení a rozhodovací činnosti. [15]
15. Pro účely vedeného správního řízení Úřad považuje společnost Stavby Piták za soutěžitele ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad proto při posouzení jednání a jeho postihu vychází z údajů společnosti Stavby Piták (viz údaj o hodnotách prodejů v části X. tohoto rozhodnutí).
II.2 Společnost Jimi CZ
16. Společnost Jimi CZ je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15272. Společnost Jimi CZ vznikla dne 3. 10. 1996 pod obchodní firmou JIMI CZ, společnost s ručením omezeným, přičemž ke změně na aktuální právní formu akciové společnosti došlo dne 1. 6. 2009. [16] V současné době jsou jejími rovnocennými vlastníky, tj. akcionáři s 50% podílem, Mgr. Michal Daneš a Ing. Jiří Vinter, [17] kteří ve společnosti rovněž zastávají funkce místopředsedy, resp. předsedy představenstva. [18]
17. Společnost Jimi CZ působí na celém území České republiky a z části i v zahraničí. Prostřednictvím 100% dceřiné společnosti JIMI SK, spol. s r.o., se sídlem Nitra, Mostná 13, PSČ 949 01, Slovenská republika, IČO 36551406 (dále též JIMI SK ), [19] působí Jimi CZ i na celém území Slovenské republiky. [20]
18. Předmět podnikání společnosti Jimi CZ zahrnuje dle údajů v obchodním a živnostenském rejstříku projektovou činnost ve výstavbě, montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, výrobu, instalaci, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona [21] a poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob. [22] Dle přípisu společnosti Jimi CZ ze dne 8. 1. 2015 je společnost výhradně zaměřena na komplexní elektroinstalace. [23]
19. Společnost Jimi CZ vlastní 100% podíl ve společnostech JIMI CZ Stavební, s.r.o., se sídlem Vyškov-Předměstí, Kroměřížská 461/11, PSČ 682 01, IČO 03574474 (dále též JIMI Stavební ) [24] , a ve výše zmiňované JIMI SK. [25]
20. Ke dni 30. 9. 2015 vlastnila společnost Jimi CZ rovněž 100% podíl ve společnosti JIMI CZ Services, s.r.o., se sídlem Praha 5, Butovická 296/14, PSČ 158 00, IČO 24730971 (dále též JIMI Services ) [26] , jež byla dle vyjádření účastníka řízení servisní organizací pro společnost Jimi CZ, pro niž nakupovala materiál a subdodávky. [27] Jediným společníkem společnosti JIMI Services, jejíž obchodní firma byla ke dni 1. 10. 2015 změněna na STRONG.cz, s.r.o., se na místo společnosti Jimi CZ stal k témuž dni pan Mirko Hagen. [28]
21. K předmětu podnikání dceřiných společností JIMI Stavební a JIMI SK účastník řízení Úřadu sdělil, že JIMI Stavební byla založena nově [29] a měla by být partnerem, resp. dodavatelem pro stavební firmy. JIMI SK funguje jako realizační složka pro působení na slovenském trhu. Všechny společnosti se jménem JIMI působí v oblasti komplexních elektroinstalačních prací. Obchodní společnost Jimi CZ se jako jediná účastní tzv. tendrů. [30]
22. Akcionáři společnosti Jimi CZ Mgr. Michal Daneš a Ing. Jiří Vinter mají dále rovnocenné 50% podíly ve společnosti JIMI CZ Reality, s.r.o. (dříve CAROIL CZECH, s.r.o.), se sídlem Praha 5, Butovická 296/14, PŠC 158 00, IČO 01812548 (dále též JIMI Reality ), [31] a spolu s panem Josefem Jordánkem jsou rovnocennými akcionáři společnosti CAROIL, a.s., se sídlem Vyškov-Předměstí, Krátká 596/4, PSČ 682 01, IČO 01783122 (dále též CAROIL ), [32] v níž každý drží 1/3 akcií. [33] Obchodním vedením společnosti CAROIL je pověřen pan Josef Jordánek. [34] Společnost JIMI Reality působí od 1. 1. 2015 v oblasti pronájmu a správy vlastních nebo pronajatým nemovitostí (dříve pouze v oblasti maloobchodu pohonných hmot). [35] Společnost CAROIL působí výhradně v oblasti obchodu s pohonnými hmotami. [36]
23. Úřad konstatuje, že vzhledem k vlastnické struktuře a personálnímu propojení se společnostmi JIMI Reality tvoří společnost Jimi CZ včetně jejích dceřiných společností JIMI SK, JIMI Stavební (a do 30. 9. 2015 i společnost JIMI Services) pro účely vedeného správního řízení s těmito společnostmi jednoho soutěžitele ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže (dále též soutěžitel Jimi CZ ). Úřad dále konstatuje, že vzhledem ke změně v osobě jediného společníka společnosti JIMI Services, resp. STRONG.cz, s.r.o., k níž došlo dne 1. 10. 2015, již tuto společnost od uvedeného dne nepovažuje za součást soutěžitele Jimi CZ (ve smyslu shora uvedené definice) a naopak na ni nahlíží jako na zcela autonomního soutěžitele.
III Zjištěné skutečnosti
III.1 Veřejná zakázka Středověká vesnice III
24. Úřad zjistil, že veřejná zakázka Středověká vesnice III, jejímž zadavatelem [37] byla společnost HSD Consult, s.r.o., se sídlem Vyškov, Cukrovarská 480, PSČ 682 01, IČO 27668711 (dále též HSD Consult nebo zadavatel ), [38] byla uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek dne 20. 6. 2014 pod evidenčním číslem formuláře 7402010090401. [39] Předmětem plnění této zakázky na stavební práce bylo vybudování parku sportovně rekreačních aktivit Středověká vesnice-Vyškov včetně provedení souvisejících technologií a dodávek. Využití realizovaného parku mělo být zaměřeno na provozování interaktivní zábavy s ukázkou středověkého života. Předmět veřejné zakázky byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, prioritní osa 11.2 Rozvoj udržitelnosti cestovního ruchu, oblast podpory 11.2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (dále též ROP Jihovýchod ). [40] Z informací poskytnutých Úřadu ze strany Regionální rady Jihovýchod [41] a zadavatele [42] vyplývá, že v případě veřejné zakázky Středověká vesnice III se jednalo o opakovaně zadávanou zakázku, předchozí zadávací řízení s obdobným předmětem plnění [43] byla v průběhu let 2012 až 2014 zadavatelem zrušena. [44]
25. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Středověká vesnice III činila 81.553.518,-Kč bez DPH [45] a skládala se ze způsobilých výdajů ve výši 73.526.700,-Kč bez DPH a nezpůsobilých výdajů ve výši 8.026.818,-Kč bez DPH. [46] Dle zadávacích podmínek byla předpokládaná hodnota veřejné zakázky, resp. nabídková cena stanovena jako nepřekročitelná. [47]
26. Veřejná zakázka Středověká vesnice III byla zadávána v otevřeném zadávacím řízení s původní lhůtou pro podání nabídek dne 7. 7. 2014 v 10.00 hod. [48] Z důvodu poskytnutí dodatečných informací zadavatele k zadávacím podmínkám byla lhůta pro podání nabídek prodloužena do 11. 7. 2014, 10.00 hod . [49] Základním hodnotícím kritériem pro zadání této zakázky byla nejnižší nabídková cena. [50]
27. Dokumentace o veřejné zakázce Středověká vesnice III byla zájemcům zpřístupněna k volnému stažení na profilu zadavatele. [51] Součástí dokumentace byla textová část zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy o dílo a příloh [52] a dále projektová dokumentace s výkazem výměr zpracovaném v tabulkovém procesoru Microsoft Excel, jenž obsahoval kompletní soupis jednotlivých objektů tvořících ve svém souhrnu předmět díla. Tato elektronická verze výkazu výměr [53] byla opatřena vzorci umožňujícími provést nezbytné matematické operace při přípravě nabídek ze strany uchazečů o veřejnou zakázku, jednotlivé buňky se vzorci byly zamknuty a opatřeny heslem, aby s nimi nedocházelo k neoprávněné manipulaci. Elektronický výkaz výměr byl naposledy upraven dne 18. 5. 2014 v 17.59 hod., autorem poslední změny byla [ jméno ] . [54]
28. Do předmětné veřejné zakázky podaly ve stanovené lhůtě nabídku sdružení Společnost pro realizaci Středověká vesnice Vyškov 2014 , jehož členy byla společnost SYNER Morava, a.s., se sídlem Kroměříž, 1. máje 532, PSČ 767 01, IČO 63493675 [55] , a společnost CGM Morava s.r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 140 00, IČO 28962265 (dále též Sdružení Syner ) s nabídkovou cenou 97.684.035,38 Kč bez DPH, a dále společnosti VW WACHAL a.s., se sídlem Kroměříž, Tylova 220/17, IČO 25567225 (dále též VW Wachal ) s nabídkovou cenou 88.892.493,29 Kč bez DPH, Jimi CZ s nabídkovou cenou 87.505.974,88 Kč bez DPH a Stavby Piták s nabídkovou cenou 81.473.862,-Kč bez DPH. [56]
29. Nabídka Sdružení Syner byla zadavateli doručena dne 10. 7. 2014 v 9.15 hod. [57] Nabídky ostatních uchazečů (viz výše) byly zadavateli doručeny dne 11. 7. 2014 v časovém rozmezí od 9.04 do 9.38 hod. [58]
30. Rozhodnutím zadavatele ze dne 11. 7. 2014 byla společnost Jimi CZ vyloučena z další účasti v zadávacím řízení z důvodu neocenění některých položek výkazu výměr. [59] Proti tomuto rozhodnutí zadavatele nepodala společnost Jimi CZ námitky ve smyslu ustanovení § 110 zákona o veřejných zakázkách. [60]
31. Jako nejvhodnější byla zadavatelem v souladu se základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové ceny vyhodnocena nabídka společnosti Stavby Piták. [61] Z emailu ze dne 6. 8. 2014 od společnosti EuroPace s.r.o. [62] adresovaného na emailovou adresu společnosti Stavby Pitak a v kopii na emailovou adresu jednatele společnosti HSD Consult; Předmět: Uzavření smlouvy na základě VZ-Středověká vesnice Vyškov 2014 III, Přílohy: Smlouva k podpisu-Stavby Piták.pdf (dále též dokument P A7 ), převzatého Úřadem v rámci šetření na místě v obchodních prostorách společnosti Stavby Piták dne 14. 8. 2014 (dále též šetření na místě u společnosti Stavby Piták ), [63] vyplývá, že zadavatel s vybraným uchazečem Stavby Piták zamýšlel v týdnu od 18. do 22. 8. 2014 uzavřít smlouvu. [64]
32. Z důvodu shod v některých položkách nabídek uchazečů o veřejnou zakázku Středověká vesnice III, jež byly poskytovatelem podpory Regionální radou Jihovýchod zjištěny při kontrole zadávacího řízení a jež dle jeho názoru zakládaly nemožnost financovat náklady vzniklé v průběhu daného zadávacího řízení z ROP Jihovýchod, rozhodl zadavatel dne 28. 8. 2014 o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku Středověká vesnice III. [65]
33. Z dokumentace o veřejné zakázce Středověká vesnice III vyplývá, že předmět plnění této zakázky spočíval v komplexním zhotovení stavby na volném pozemku podle projektové dokumentace. [66] Stavební práce podle uvedené projektové dokumentace byly v podrobnostech vymezeny ve výkazu výměr. Objektová skladba výkazu výměr byla členěna na celkem 77 hlavních položek postupně řazených počínaje položkou označenou 00 , dále položkami EX01 až EX14, položkami R03, R04, R08 [67] , R10, R11, R13, R14 a R15 a konečně položkami SO 01 až SO 04, SO 06 až SO 44 a SO 46 až SO 56 . Některé z položek označených SO byly dále vnitřně strukturovány na další části, např. položka SO 02 sestávala z části SO 02 Přístupová komunikace pro pěší a SO 02.01 Elektro . Obsahová náplň jednotlivých objektů výkazu výměr zahrnovala např. výkopové a zemní práce, bourací práce, přesuny hmot a sutí, práce na základových, svislých a vodorovných konstrukcích, úpravy povrchů, podlah a osazování výplní, izolace aj. [68]
34. Úřad dále porovnal originály nabídek uchazečů Stavby Piták [69] a Jimi CZ [70] podaných do veřejné zakázky Středověká vesnice III (obě podány dne 11. 7. 2014), [71] které byly Úřadu poskytnuty ze strany Regionální rady Jihovýchod, [72] a zjistil, že se jednotkové i celkové ceny v nabídce společnosti Jimi CZ u objektu 00 a dále u objektů SO 26 až SO 56 zcela shodují s cenami u těchto objektů nabízenými společností Stavby Piták. Totožné jednotkové i celkové ceny společností Jimi CZ a Stavby Piták se nacházejí rovněž v několika dílčích položkových rozpočtech u objektu SO 25, [73] tj. v částech SO 25 K-SO 25 Krov-neuznatelné náklady, SO 25 M21-Elektro-neuznatelné náklady, SO 25 M22-EZS-neuznatelné náklady, SO 25 M22.1-Datové rozvody-neuznatelné náklady a SO 25-VZT-neuznatelné náklady . Z celkového počtu 76 naceněných hlavních objektů [74] tvořících předmět plnění veřejné zakázky se v souhrnu jedná o 32 objektů o stovkách položek, jež u společností Jimi CZ a Stavby Piták vykazují stejné ceny, a to na celé haléře Kč.
35. Položkové rozpočty společností Jimi CZ a Stavby Piták u objektů EX01 až SO 24 (viz výše) neobsahují stejné jednotkové ani celkové ceny. Ceny se liší i ve 3 dílčích položkových rozpočtech u objektu SO 25 , konkrétně u části SO 25.1-neuznatelné náklady, SO 25.2-ÚT -neuznatelné náklady a SO 25-SO 25 Ostatní-neuznatelné náklady .
36. Úřad zjistil, že celková nabídková cena společnosti Jimi CZ do veřejné zakázky Středověká vesnice III činila dle krycího listu nabídky a návrhu smlouvy o dílo ze dne 4. 7. 2014 87.505.974,88 Kč bez DPH. [75] Tato cena rovněž odpovídala celkové ceně (bez DPH) uvedené v rekapitulaci objektů stavby ve výkazu výměr společnosti Jimi CZ. [76] Součtem nabídkových cen u jednotlivých objektů [77] v rekapitulaci objektů stavby ve výkazu výměr společnosti Jimi CZ nicméně Úřad dospěl k rozdílné celkové ceně ve výši 79.726.260,88 Kč bez DPH, která je tak ve skutečnosti o 7.779.714,-Kč (o cca 8,9 %) nižší než cena dle krycího listu nabídky společnosti Jimi CZ a návrhu smlouvy o dílo ze dne 4. 7. 2014 a o 1.747.601,12 Kč bez DPH (tj. o cca 2,1 %) nižší než cena vybraného uchazeče Stavby Piták. [78]
37. V rámci šetření na místě v obchodních prostorách společnosti Jimi CZ dne 14. 8. 2014 (dále též šetření na místě u společnosti Jimi CZ ) [79] byl Úřadem převzat email ze dne 10. 7. 2014 (15.38 hod.) od jednatele společnosti Stavby Piták adresovaný na emailovou adresu pracovníka společnosti Jimi CZ, Předmět: Středověká vesnice Vyškov 2014 III.KZA, Přílohy: 50-2014-Středověká vesnice Vyškov 2014 III.zip [80] (dále též dokument JA 4 ), jenž obsahoval soubor s názvem 50-2014-Středověká vesnice Vyškov 2014 III.xls [81] představující kompletně vyplněný nabídkový rozpočet společnosti Stavby Piták do veřejné zakázky Středověká vesnice III. [82]
38. Pracovník společnosti Jimi CZ, jemuž byl příslušný email adresován, zastával v době administrace veřejné zakázky Středověká vesnice III ve společnosti Jimi CZ funkci obchodního ředitele, [83] v nabídce společnosti Jimi CZ do veřejné zakázky Středověká vesnice III je uveden jako osoba předkládající nabídku [84] i jako kontaktní osoba [85] za uchazeče Jimi CZ. [86] Z informací poskytnutých Úřadu ze strany společnosti Jimi CZ vyplývá, že dotyčný pracovník ve společnosti Jimi CZ již nepracuje. [87]
39. V rámci šetření na místě u společnosti Jimi CZ byl Úřadem převzat email ze dne 10. 7. 2014 (15.42 hod.) mezi pracovníky společnosti Jimi CZ, Předmět: FW: Středověká vesnice Vyškov 2014 III.KZA, Přílohy: 50-2014-Středověká vesnice Vyškov 2014 III.zip (dále též dokument JA 3 ). [88] Součástí uvedeného emailu je přeposlaný email, dokument J A4 (viz výše). [89] Ani jeden z uvedených emailů neobsahuje žádný text.
40. V rámci šetření na místě u společnosti Jimi CZ byl Úřadem z počítače pracovníka společnosti Jimi CZ (obchodního ředitele) vytisknut přehled složek souboru Selský dvůr Vyškov , uloženého na ploše počítače, včetně vlastností souboru (vybraného z této složky) s názvem 50-2014-Středověká vesnice Vyškov 2014 III.xls a jeho úvodních listů, tj. souhrnného listu stavby a rekapitulace objektů stavby (dále též dokument JA 11 ). [90] Součástí složky souboru Selský dvůr Vyškov byl rovněž soubor s názvem 50-2014-Středověká vesnice Vyškov 2014 III.zip s datem změny 10. 7. 2014 (15.43 hod.), jenž se zcela shoduje s přílohou emailu zaslaného dne 10. 7. 2014 (dokument JA 4).
41. Z obsahu souboru s názvem 50-2014-Středověká vesnice Vyškov 2014 III.zip , který byl přílohou dokumentů JA 3, JA 4 i JA 11 převzatých Úřadem v rámci šetření na místě u společnosti Jimi CZ vyplývá, že se jedná o kompletně vyplněný nabídkový rozpočet společnosti Stavby Piták vztahující se k veřejné zakázce Středověká vesnice III. Tento rozpočet byl v dispozici obchodního ředitele společnosti Jimi CZ, jenž jej dále přeposlal dalšímu pracovníkovi ze společnosti Jimi CZ, který byl ve vlastnostech souboru výkazu výměr nabídky v elektronické podobě společnosti Jimi CZ uveden jako autor i jako autor poslední změny. [91] Úřad porovnal tento rozpočet s nabídkovým rozpočtem, jenž byl součástí nabídky společnosti Stavby Piták předložené zadavateli veřejné zakázky Středověká vesnice III dne 11. 7. 2014 [92] , a zjistil, že si zcela odpovídají. [93]
42. Zadavatel se z důvodu upozornění Regionální rady Jihovýchod týkající se shod v některých položkách nabídek uchazečů Stavby Piták a Jimi CZ obrátil na vybraného uchazeče Stavby Piták s žádostí o vysvětlení příslušných zjištění. Jednatel společnosti Stavby Piták pan Libor Piták k dotazu zadavatele sdělil, že po dohodě s vedením společnosti Jimi CZ zaslal svou nabídku této společnosti ke kontrole částí rozpočtu slaboproud, hardware, software a dalších specializací, jež společnost Jimi CZ standardně projektuje, rozpočtuje a realizuje. Pan Libor Piták dále uvedl, že zaslal společnosti Jimi CZ kompletní výkaz výměr, neboť nebyl kvůli potížím se softwarem schopen vydělit ty části výkazu výměr, jež si se společností Jimi CZ dohodl ke zkontrolování. Pan Libor Piták přitom v odpovědi zadavateli zdůraznil, že netušil, že se společnost Jimi CZ bude zadávacího řízení na veřejnou zakázku Středověká vesnice III účastnit. [94] Informaci o přeposlání kompletní nabídky (výkazu výměr) společnosti Jimi CZ a jeho důvodech pan Libor Piták rovněž zopakoval Úřadu v průběhu šetření na místě u společnosti Stavby Piták dne 14. 8. 2014. [95]
43. K žádosti Úřadu [96] o sdělení, zda byla v souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku Středověká vesnice III společnost Jimi CZ kontaktována ze strany společnosti Stavby Piták, účastník řízení Jimi CZ Úřadu sdělil, že byl z důvodu kontroly v části položek rozpočtu a ceny kontaktován panem Liborem Pitákem. [97]
44. K žádosti Úřadu [98] o sdělení, z jakého důvodu se společnost Jimi CZ, jež se dle svého vyjádření [99] specializuje na oblast elektroinstalací, nikoliv stavebnictví, ucházela o veřejnou zakázku na stavební práce Středověká vesnice III z pozice generálního dodavatele, společnost Jimi CZ uvedla, že o tuto zakázku měla zájem z důvodu aktuální situace na trhu a tím i menší naplněnosti její realizační kapacity. Společnost Jimi CZ disponovala informacemi o celém projektu, neboť se cca před dvěma lety podílela na přípravě části projektu týkající se slaboproudé instalace a předpokládala, že většinu prací veřejné zakázky Středověká vesnice III bude plnit subdodavatelsky. [100] Veřejná zakázka Středověká vesnice III byla první stavební zakázkou, o kterou se společnost Jimi CZ ucházela. [101] O jiné veřejné zakázky na stavební práce na území České republiky se společnost Jimi CZ v letech 2013 a 2014 neucházela. [102]
III.2 Shrnutí a závěr k veřejné zakázce Středověká vesnice III
45. Veřejná zakázka Středověká vesnice III byla zadávána společností HSD Consult v otevřeném zadávacím řízení se lhůtou pro podání nabídek dne 11. 7. 2014 v 10.00 hod. Ve stanovené lhůtě zadavatel obdržel 4 nabídky, tj. nabídku Sdružení Syner, nabídku společnosti VW Wachal, nabídku společnosti Jimi CZ a nabídku společnosti Stavby Piták. V průběhu zadávacího řízení byla z další účasti v zadávacím řízení vyloučena společnost Jimi CZ z důvodu neocenění některých položek výkazu výměr. Vybraným uchazečem veřejné zakázky Středověká vesnice III se stala společnost Stavby Piták s nabídkovou cenou 81.473.862,-Kč bez DPH. Zadávací řízení Středověká vesnice III bylo dne 28. 8. 2014 zrušeno, nicméně ještě ke dni 6. 8. 2014, tj. v době před zahájením správního řízení se společnostmi Stavby Piták a Jimi CZ, zadavatel očekával uzavření smlouvy s vybraným uchazečem Stavby Piták.
46. Porovnáním nabídek uchazečů Stavby Piták a Jimi CZ podaných do veřejné zakázky Středověká vesnice III Úřad zjistil, že se jednotkové i celkové ceny v nabídce společnosti Jimi CZ u objektu 00 a dále u objektů SO 26 až SO 56 zcela shodují s cenami u těchto objektů nabízenými společností Stavby Piták. Totožné jednotkové i celkové ceny společností Jimi CZ a Stavby Piták se nacházely rovněž v několika dílčích položkových rozpočtech u objektu SO 25 (viz bod 34 tohoto rozhodnutí). Z celkového počtu 76 hlavních objektů tvořících předmět plnění veřejné zakázky Středověká vesnice III se v souhrnu jednalo o 32 objektů o stovkách položek, jež u společností Jimi CZ a Stavby Piták vykazovaly stejné ceny, a to na celé haléře Kč.
47. Součtem nabídkových cen u jednotlivých objektů v rekapitulaci objektů stavby ve výkazu výměr společnosti Jimi CZ Úřad dále zjistil, že celková nabídková cena společnosti Jimi CZ ve skutečnosti činila 79.726.260,88 Kč bez DPH, nikoli 87.505.974,88 Kč bez DPH, jak bylo deklarováno v krycím listu nabídky a návrhu smlouvy o dílo společnosti Jimi CZ ze dne 4. 7. 2014. [103] Tato faktická nabídková cena společnosti Jimi CZ byla nižší o 1.747.601,12 Kč bez DPH než cena vybraného uchazeče Stavby Piták. Za předpokladu, že by uchazeč Jimi CZ nebyl vyloučen z účasti v zadávacím řízení, byla by jeho nabídka v souladu se zadavatelem stanoveným základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové ceny vyhodnocena jako nejvhodnější. Lze rovněž podotknout, že nabídková cena společnosti Jimi CZ ve výši 79.726.260,88 Kč bez DPH by zcela jistě vyhovovala zadávacím podmínkám stanovujícím nepřekročitelnost předpokládané hodnoty veřejné zakázky, jež činila 81.553.518,-Kč bez DPH.
48. Z přílohy dokumentu JA 4 převzatého Úřadem v rámci šetření na místě u společnosti Jimi CZ vyplývá, že se jedná o kompletně zpracovaný nabídkový rozpočet společnosti Stavby Piták vztahující se k veřejné zakázce Středověká vesnice III, jež se dne 10. 7. 2014, tj. den před uplynutím lhůty pro podání nabídek do veřejné zakázky, dostal do dispoziční sféry obchodního ředitele konkurenční společnosti Jimi CZ ucházející se rovněž o příslušnou veřejnou zakázku, [104] jenž byl za podání nabídky společnosti Jimi CZ do této zakázky zodpovědný. Kontakt s konkurentem Jimi CZ v době před podáním nabídek do zadávacího řízení na veřejnou zakázku Středověká vesnice III včetně přeposlání kompletního rozpočtu ostatně potvrdil sám uchazeč Stavby Piták [105] i uchazeč Jimi CZ. [106] Porovnáním přeposlaného rozpočtu společnosti Stavby Piták s nabídkovým rozpočtem, jenž byl součástí následně podané nabídky společnosti Stavby Piták v rámci veřejné zakázky Středověká vesnice III, Úřad zjistil, že si tyto rozpočty zcela odpovídají.
49. Ze všech shora uvedených skutečností Úřad uzavírá, že doupravením závěrečného součtu nabídkových cen jednotlivých objektů předmětu plnění veřejné zakázky Středověká vesnice III a následným podáním takto uměle navýšené ceny do zadávacího řízení na veřejnou zakázku Středověká vesnice III společnost Jimi CZ de facto zajistila krytí společnosti Stavby Piták; tato úprava výsledné ceny zakázky zajišťovala, že nabídková cena společnosti Jimi CZ ve výši 87.505.974,88 Kč bez DPH bude cenou překračující předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a tudíž (i pokud by nabídka společnosti Jimi CZ nebyla vyřazena z důvodu neocenění některých položek výkazu výměr), byla nabídkovou cenou nevyhovující požadavkům zadavatele. Uchazeč Jimi CZ si rovněž s ohledem na svou znalost nabídkové ceny společnosti Stavby Piták musel být vědom toho, že jeho nabídka s nabídkovou cenou 87.505.974,88 Kč bez DPH, nebude výhodnější.
50. Do zadávacího řízení na veřejnou zakázku Středověká vesnice III podali nabídky ještě další dva uchazeči, a to Sdružení Syner a VW Wachal, Úřad však nemá informace o kontaktu těchto uchazečů se společností Stavby Piták, jejíž nabídka byla zadavatelem vyhodnocena jako nejvhodnější, příp. se společností Jimi CZ, před lhůtou pro podání nabídek a o případné koordinaci jejich nabídek do předmětné veřejné zakázky. Úřad nezjistil žádné indicie nasvědčující sladěnému jednání těchto dalších uchazečů mezi sebou ani s výše uvedenými účastníky řízení.
IV Relevantní trh
51. K tomu, aby Úřad mohl věc posoudit, je nezbytné vymezit relevantní trh, na kterém se projevovaly účinky jednání účastníků řízení. Trhem se obecně rozumí prostorový a časový souběh nabídky a poptávky po takových výrobcích či službách, které jsou z hlediska uspokojování určitých potřeb uživatelů těchto výrobků a služeb shodné nebo vzájemně zastupitelné. Relevantním trhem je podle § 2 odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže trh zboží [107] , které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. Relevantní trh se vymezuje z hlediska věcného (výrobkového), geografického a časového. [108] Z hlediska času se relevantní trh zkoumá pouze v případě, když v konkrétním okamžiku nebo období jsou soutěžní podmínky výrazně odlišné než v jiných obdobích.
52. Při vymezení relevantního trhu vycházel Úřad z předmětu správního řízení a hodnotil, jakého trhu (příp. trhů) se posuzovaná jednání účastníků řízení týkala.
IV.1 Věcné vymezení relevantního trhu
53. Pos u zované jednání účastníků řízení se v daném případě týkalo veřejné zakázky z oblasti stavebnictví. Předmětem veřejné zakázky na stavební práce Středověká vesnice III , jak vyplývá např. z Oznámení o zakázce uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek dne 20. 6. 2014 pod evidenčním číslem formuláře 7402010090401 [109] , bylo vybudování parku sportovně rekreačních aktivit Středověká vesnice-Vyškov včetně provedení souvisejících technologií a dodávek. Konkrétní povaha a rozsah stavebních prací byla vymezena v projektové dokumentaci a výkazu výměr [110] tvořících součást dokumentace o veřejné zakázce Středověká vesnice III. Mezi pracemi a výkony prováděnými v souvislosti s plněním veřejné zakázky Středověká vesnice III, byly běžné stavební práce, to znamená např. výkopové a zemní práce, bourací práce, přesuny hmot a sutí, práce na základových, svislých a vodorovných konstrukcích, úpravy povrchů, podlah a osazování výplní, izolace aj. [111] , vše v rámci konkrétního projektového řešení, odrážejícího požadavky zadavatele.
54. Stavebnictví je oblast, díky níž je zajišťována výstavba, údržba, modernizace a rekonstrukce stavebních objektů. Z hlediska typů staveb a způsobu jejich provádění lze stavebnictví členit na pozemní a inženýrské stavitelství. Do pozemního stavitelství lze zahrnout výstavbu nových bytových a nebytových budov a změny na stávajících budovách. Do inženýrského stavitelství pak náleží výstavba a změny na dopravních stavbách, inženýrských sítích (sítě pro plyny, kapaliny, elektřinu či telekomunikace), stavbách pro průmyslové účely a ostatních inženýrských dílech (vodní díla apod.). Z hlediska charakteristiky a způsobu užití staveb pozemní a inženýrské stavitelství představuje dva odlišné relevantní trhy.
55. Jak Úřad uvedl výše, tvořily předmět plnění veřejné zakázky Středověká vesnice III běžné stavební práce. Nejednalo se tedy o specifické stavební postupy a technologie, jež by odůvodňovaly případné detailnější zkoumání a podrobnější členění segmentu stavebnictví , než bylo shledáno v předcházejících odstavcích. Úřad proto konstatuje, že výše zdůvodněné rozlišení mezi pozemním a inženýrským stavitelstvím, jakožto dvou rozdílných relevantních trhů, považuje za odpovídající a dostatečné, a přiklání se k němu i pro účely věcného vymezení relevantního trhu v právě řešeném případě.
56. Stavební práce, které byly předmětem posuzované veřejné zakázky, lze zahrnout do oblasti pozemního stavitelství. Úřad tedy pro účely tohoto správního řízení vymezil relevantní trh z hlediska věcného jako trh pozemního stavitelství . Úřad upustil od případného podrobnějšího členění relevantního trhu, neboť by to nebylo, pokud jde o předmět řízení, účelné a nemělo by vliv na právní posouzení jednání účastníků řízení z hlediska zákona o ochraně hospodářské soutěže.
IV.2 Geografické a časové vymezení relevantního trhu
57. Geografický relevantní trh zahrnuje území, kde jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
58. Úřad, v souladu s již zmíněnou vlastní konstantní rozhodovací praxí, vymezil geografický relevantní trh jako území České republiky . Úřad neshledal žádné důvody pro členění území České republiky na menší celky či oblasti, které by ve vztahu k pozemnímu stavitelství a v souladu s uvedenou zákonnou definicí relevantního trhu vykazovaly natolik specifické podmínky (ve srovnání s jinými územími), aby je bylo potřeba vymezovat jako samostatné geografické trhy. Úřad se též v souladu se zavedenou praxí nedomnívá, že by byl dotčený relevantní trh širší než území České republiky.
59. Po stránce časové jde o trh pravidelně se opakujících dodávek, tedy o trh trvalý .
IV.3 Postavení účastníků řízení na relevantním trhu
60. Účastník řízení Stavby Piták působí v oblasti pozemního stavitelství převážně v okolí sídla společnosti. [112] Podíl společnosti na trhu pozemního stavitelství na území České republiky nebyl účastník řízení Stavby Piták Úřadu schopen kvalifikovaně sdělit, neboť nezná konkrétní sumu obratů v oblasti pozemního stavitelství na území České republiky. [113] Z porovnání objemu základní stavební výroby v oblasti pozemního stavitelství v roce 2014 dle veřejné databáze Českého statistického úřadu [114] se sděleným údajem o hodnotě prodejů účastníka řízení (soutěžitele) Stavby Piták na relevantním trhu na území České republiky v daném roce dle Úřadu vyplývá, že podíl tohoto účastníka na relevantním trhu nedosahuje ani 1 %.
61. Účastník řízení Jimi CZ se výhradně zaměřuje na komplexní elektroinstalace. Z informací poskytnutých Úřadu účastníkem řízení Jimi CZ vyplývá, že do doby spáchání deliktu (viz níže) společnost Jimi CZ na trhu pozemního stavitelství vůbec nepůsobila.
62. Vzhledem k povaze deliktu (zakázaná dohoda typu bid-rigging , viz dále) není přesný souhrnný tržní podíl účastníků řízení rozhodný pro soutěžně právní posouzení takových jednání.
IV.4 Dopad na relevantní trh
63. V posuzovaném případě se jedná o dohodu, jejímž cílem je narušení hospodářské soutěže, u takových dohod se presumuje jejich potenciálně negativní dopad na soutěž; pro účely deklarace jejich protiprávnosti Úřad tedy nemusí zkoumat jejich skutečný negativní dopad na relevantní trh. Účastníkům řízení se v předmětné veřejné zakázce Středověká vesnice III prostřednictvím vzájemného kontaktu a na něm založeného a realizovaného sladěného postupu podařilo mezi sebou zcela vyloučit soutěž; předmětná zakázka však byla zadavatelem následně zrušena. Dle Úřadu popsané jednání účastníků řízení vedlo k narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu (v rovině potenciální).
V Právní posouzení
V.1 Určení právní normy platné pro posouzení jednání účastníků řízení
64. Protiprávnost určitého jednání se posuzuje dle právní normy účinné v době spáchání deliktu, není-li pozdější právní úprava pro účastníka řízení příznivější. Za dobu spáchání deliktu se pak považuje okamžik jeho dokonání. V posuzovaném případě došlo k dokonání správního deliktu realizací sladěného záměru účastníků řízení na trhu (podáním nabídek) dne 11. 7. 2014.
65. Vzhledem ke skutečnosti, že dosud poslední novelu zákona o ochraně hospodářské soutěže představuje zákon č. 360/2012 Sb., jenž nabyl účinnosti od 1. 12. 2012, uplatní se pro posouzení protiprávnosti jednání účastníků řízení aktuálně platné a účinné znění zákona o ochraně hospodářské soutěže.
V.2 Zákonná východiska
66. Ustanovení § 1 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb (dále jen zboží ) proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení (dále jen narušení ) dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení soutěžitelů, spojením soutěžitelů, nebo orgány státní správy při výkonu státní správy, orgány územní samosprávy při výkonu samosprávy a při přeneseném výkonu státní správy a orgány zájmové samosprávy při přeneseném výkonu státní správy (dále jen orgány veřejné správy ).
67. Soutěžitelem se dle § 2 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli. Dle ustálené judikatury a v kontextu práva hospodářské soutěže pojem soutěžitel zahrnuje jakýkoliv subjekt vykonávající hospodářskou činnost nezávisle na právním postavení tohoto subjektu a způsobu jeho financování. Hospodářskou činností je jakákoli činnost spočívající v nabízení zboží nebo poskytování služeb na daném trhu. Protože za relevantní není považována právní forma ani způsob financování soutěžitele, může pojem soutěžitel označovat i hospodářskou jednotku skládající se z několika rozdílných osob, ať již právnických či fyzických, což je i případ mateřských a dceřiných společností, které jsou považovány za jednoho soutěžitele, pakliže tvoří jednu hospodářskou jednotku. [115]
68. Dle § 3 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále jen dohody ) [116] , jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže, jsou zakázané a neplatné, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad nepovolí prováděcím právním předpisem z tohoto zákazu výjimku. Dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný, nejsou považovány za zakázané (tzv. dohody de minimis ). [117]
69. Zakázané jsou zejména dohody výslovně uvedené v § 3 odst. 2 písm. a) až f) zákona o ochraně hospodářské soutěže, jako např. dohody o přímém nebo nepřímém určení cen, rozdělení trhu, uplatňování rozdílných podmínek apod. Tyto dohody jsou přímo ze zákona zakázané. Tento závěr potvrzuje rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Plemenáři . [118] V citovaném rozsudku Nejvyšší správní soud konstatoval, že uvedené dohody jsou přímo ze zákona zakázané a pro posouzení, zda postup soutěžitele je v souladu (resp. rozporu) se zákonem, postačí, že je najisto postaveno, že k takové dohodě došlo.
70. Dohodou v užším smyslu (dohodou stricto sensu ) je jakékoli ujednání (konsensuální akt), z něhož vyplývá shoda projevů vůle dotčených soutěžitelů určitým způsobem v budoucnu jednat, a tedy omezit své vlastní soutěžní rozhodování a svobodu jednání. [119] U protisoutěžních dohod stricto sensu proto není vyžadována konkrétní forma či jiné formální náležitosti vztahující se k projevení vůle účastníků dohody navenek, ilustrativní je v tomto smyslu rozhodnutí Evropské komise ve věci Polypropylene , kde bylo k této otázce výslovně konstatováno, že dohoda existuje tehdy, jestliže se strany dohodnou na plánu, který omezuje nebo je pravděpodobně s to omezit jejich obchodní svobodu tím, že určí směry jejich vzájemného jednání nebo zdržení se určitého jednání na trhu. Nejsou zapotřebí ani smluvní sankce ani donucovací postupy [120]
71. Z hlediska zákona o ochraně hospodářské soutěže není rozhodné, jakou formu uzavřená dohoda v užším smyslu má, to znamená, že tato dohoda nemusí být pouze písemná. [121] Jak vyplývá i z ustálené rozhodovací praxe Soudního dvora Evropské unie, k uzavření dohody stačí, pokud zúčastnění soutěžitelé vyjádří společnou vůli, resp. společný záměr, chovat se do budoucna na trhu určitým způsobem. [122] Takový záměr pak nemusí být ani písemně zachycen. [123] Pokud jde o formu vyjádření takové společné vůle, postačuje, aby ujednání bylo vyjádřením vůle stran chovat se na trhu v souladu s jeho zněním. [124]
72. Pod legislativní zkratku dohoda řadí § 3 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže i tzv. jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě . Jednání ve vzájemné shodě představuje formu koordinace mezi soutěžiteli, kteří aniž by dosáhli stádia uzavření dohody, vědomě nahrazují rizika vzájemné konkurence praktickou kooperací, a to v rozporu s požadavky hospodářské nezávislosti. [125] Nejvyšší správní soud k tomu v rozsudku ve věci Kartel pekařů [126] konstatoval, že konsenzus (shoda projevu vůle jako nutný předpoklad uzavření dohody v užším smyslu): je nahrazen slaďováním (koordinací), které může mít rozmanitou formu: od zpracování společného plánu až po pouhou výměnu informací. Pro kvalifikaci jednání jako jednání ve vzájemné shodě však není dle Nejvyššího správního soudu nezbytné zjištění, že byl vypracován plán společného postupu, postačí, pokud soutěžitelé pouze komunikují nebo se účastní jednání, které usnadňuje koordinaci jejich obchodní politiky. Jinými slovy za jednání ve vzájemné shodě se považuje určitý společně koordinovaný postup soutěžitelů, kterému předcházejí jak přímé, tak nepřímé vzájemné kontakty mezi těmito soutěžiteli a jejich nezávislé soutěžní jednání je nahrazeno praktickou kooperací, jejímž cílem je preventivní odstranění nejistoty o budoucím chování konkurentů.
73. K tomu též Nejvyšší správní soud poznamenal, že na právní postavení soutěžitelů nemá skutečnost, zda správní orgán jejich jednání kvalifikoval jako dohodu v užším smyslu nebo jako jednání ve vzájemné shodě, žádný praktický vliv. Obě kategorie soutěžního jednání jsou stejným způsobem zakázány a obě podléhají stejné sankci.
74. Úřad má vzhledem k výše uvedené judikatuře za to, že jednání ve vzájemné shodě představuje takový způsob jednání na trhu, který předpokládá dva základní prvky. Jednak vzájemné slaďování jednání (záměr jednat) mezi soutěžiteli a poté následné jednání (realizace sladěného záměru) soutěžitelů na trhu, když mezi těmito dvěma prvky musí být příčinná souvislost. Jednání ve shodě tedy v sobě zahrnuje nejprve koordinaci stran odstraňující vzájemné pochybnosti o jejich budoucím soutěžním chování, dále faktický projev této koordinace na trhu a konečně kauzální nexus je spojující. V praxi však často dochází k situacím, kdy se tyto dva prvky mohou i dále prolínat, kdy v průběhu realizace sladěného záměru pokračují delikventi ve vzájemných kontaktech a výměně informací za účelem dalšího slaďování svého postupu.
75. V případě jednání ve vzájemné shodě musí být především prokázána existence kontaktů mezi soutěžiteli, jejichž důsledkem je jednání na trhu, nebo takové jednání na trhu, které nelze racionálně zdůvodnit jinak než předchozím kontaktem. Úřad tak při prokazování jednání ve vzájemné shodě musí buď prokázat, že mezi soutěžiteli probíhala soutěžně-protiprávní komunikace, jejímž důsledkem je jednání soutěžitelů na trhu determinované tímto slaďováním, nebo že došlo ke shodnému či nápadně podobnému jednání, jež není racionálně jinak zdůvodnitelné než jednáním ve vzájemné shodě; v posléze uvedené variantě se pak presumují předchozí soutěžně relevantní kontakty. [127]
76. Zákon o ochraně hospodářské soutěže zahrnuje protisoutěžní praktiky vymezené v § 3 odst. 1 pod legislativní zkratku dohody . K tomu, aby určitá dohoda byla považována za zakázanou, musí být kromě naplnění formálních znaků naplněny i materiální podmínky protisoutěžního charakteru dohody. Z unijní i české judikatury vyplývá, že zakázané jsou dohody, které mají za cíl (účel) narušení soutěže (aniž by takového cíle bylo třeba byť jen částečně dosaženo a aniž by byl stranami zamýšlen), a dohody, které mají nebo mohou mít protisoutěžní následek (a to zásadně bez ohledu na to, zda byl takový následek stranami zamýšlen), pokud se vyznačují takovými znaky mířícími na způsobení negativního efektu na trhu, které snesou kritérium dostatečnosti či podstatnosti a z pohledu způsobení protisoutěžního efektu též reálnosti. Má-li dohoda protisoutěžní cíl (účel), není již nutné zjišťovat její účinky na relevantním trhu. Je tedy pouze na soutěžním úřadu, zda se bude při posuzování protisoutěžního charakteru dohody zabývat primárně jejím cílem či jejími následky. Soutěžní úřady budou tedy v prvé řadě své úsilí směřovat k prokázání protisoutěžního cíle ( object restriction ), neboť má-li dohoda protisoutěžní cíl, není nutné zjišťovat její účinky ( effect ) na relevantním trhu. [128]
77. Protisoutěžní vzhledem ke svému cíli jsou především takzvané dohody s tvrdým jádrem ( hard-core ). To jsou takové dohody, které jsou již ze své podstaty způsobilé narušit hospodářskou soutěž. Jedná se zejména o horizontální dohody o určování cen, rozdělení trhu, rozdělení zákazníků a omezování produkce. [129] Dle Oznámení Úřadu o dohodách de minimis nelze dohody s tvrdým jádrem považovat za dohody, jejichž dopad na soutěž je zanedbatelný.
78. Speciálním typem zakázaných dohod s tvrdým jádrem jsou dohody směřující k ovlivnění výsledků veřejných soutěží a výběrových řízení skrze předem dohodnutou účast, resp. neúčast některých uchazečů, nebo prostřednictvím obsahově sladěného podání nabídek, zejména co se nabídkových cen týče (dohody typu bid-rigging ). Nebezpečí těchto dohod spočívá ve vyvolání dojmu skutečné a férové soutěže mezi uchazeči o zakázku, přičemž poptávající/zadavatel má zpravidla omezené možnosti detekce takových ujednání, kterými je de facto popřen smysl a přínos výběrového řízení, především v podobě vysoutěžené nižší ceny. Tyto dohody patří k nejnebezpečnějším praktikám narušujícím hospodářskou soutěž a za předpokladu dlouhodobého realizování mohou způsobit až ochromení některých trhů.
79. Dohody typu bid-rigging zpravidla zahrnují jak prvky dohody o rozdělení trhu, tak dohody cenové, tedy dva typy nejzávažnějších hard-core omezení hospodářské soutěže, jelikož podstatou těchto dohod je vyloučení vzájemné hospodářské soutěže mezi uchazeči o zakázku a popření tak vlastního smyslu výběrového řízení. K narušení hospodářské soutěže dochází již samotnou koordinací mezi soutěžiteli ohledně účasti/podání nabídek ve výběrovém řízení (okruh účastníků soutěže, nabídkové ceny apod.), jež je následně realizována, neboť tak dochází ke zkreslení hospodářské soutěže, a to bez ohledu na to, jaká je konkrétní výše sladěných nabídkových cen. Vzhledem k tomu, že dohody typu bid-rigging bývají pravidelně zaměřeny na veřejné zakázky, narůstá jejich společenská škodlivost i tím, že mají přímý negativní dopad na veřejné rozpočty, když ilegálním způsobem odčerpávají zdroje jinak využitelné pro veřejné účely. Tento typ dohod je považován za dohody s protisoutěžním cílem. [130]
80. Dle § 3 odst. 4 zákona o ochraně hospodářské soutěže jsou ze zákazu dohod ve smyslu § 3 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže vyňaty dohody splňující kumulativně tyto podmínky: a) přispějí ke zlepšení výroby nebo distribuce zboží nebo k podpoře technického či hospodářského rozvoje a vyhrazují spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho plynoucích, b) neuloží soutěžitelům omezení, která nejsou nezbytná k dosažení cílů podle písmene a), a c) neumožní soutěžitelům vyloučit hospodářskou soutěž na podstatné části trhu zboží, jehož dodávka nebo nákup je předmětem dohody. [131]
81. Podle § 4 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže se zákaz uvedený v § 3 odst. 1 téhož zákona nevztahuje na dohody, které nemohou mít vliv na obchod mezi členskými státy Evropské unie podle čl. 101 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále též SFEU ), avšak splňují ostatní podmínky stanovené blokovými výjimkami přijatými na základě čl. 103 odst. 1 SFEU k provedení čl. 101 odst. 3 SFEU příslušnými nařízeními Komise nebo Rady (dále jen unijní blokové výjimky ) anebo výjimkou pro oblast zemědělství. [132]
82. V daném správním řízení Úřad shledal protisoutěžní jednání účastníků řízení u veřejné zakázky Středověká vesnice III (viz dále).
V.3 Vlastní právní posouzení dohody o veřejné zakázce Středověká vesnice III
83. Úřad kvalifikuje jednání účastníků řízení týkající se veřejné zakázky Středověká vesnice III jako zakázanou dohodu spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při tendrech (bid-rigging) s prvky dohody o rozdělení trhu a cenové dohody ve smyslu § 3 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c) zákona o ochraně hospodářské soutěže. Tuto dohodu uzavřeli účastníci řízení, a to společnosti Stavby Piták a Jimi CZ, a realizovali ji prostřednictvím vzájemného krytí tak, aby nabídka společnosti Stavby Piták v daném zadávacím řízení byla výhodnější v porovnání s nabídkou společnosti Jimi CZ. Úřad při posouzení formy zakázané dohody týkající se veřejné zakázky Středověká vesnice III dospěl k závěru, že výše uvedení účastníci řízení jednali ve vzájemné shodě.
84. Při posuzování jednání účastníků řízení Stavby Piták a Jimi CZ v rámci veřejné zakázky Středověká vesnice III Úřad nejprve zkoumal fázi vzájemného slaďování jednání účastníků řízení (záměru jednat), tj. zda výše uvedení účastníci řízení zkoordinovali své nabídky do zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky Středověká vesnice III.
85. Úřad se zabýval dokumentem JA 4 [133] , jenž obsahuje soubor s názvem 50-2014-Středověká vesnice Vyškov 2014 III.xls představující kompletně vyplněný nabídkový rozpočet společnosti Stavby Piták do veřejné zakázky Středověká vesnice III. Tento rozpočet byl dne 10. 7. 2014 společností Stavby Piták přeposlán společnosti Jimi CZ. Skutečnost, že se daný rozpočet týká veřejné zakázky Středověká vesnice III, dokládá nejen samotný název souboru, ale i identifikace stavby v jednotlivých položkových rozpočtech a rekapitulaci objektů stavby výkazu výměr a rovněž absolutní shoda jednotlivých položek dílčích rozpočtů definujících poptávané práce a výkony s odpovídajícími položkami vzorového výkazu výměr veřejné zakázky Středověká vesnice III poskytnutého zájemcům o danou zakázku jejím zadavatelem. Zaslání kompletně zpracovaného rozpočtu uchazeče Stavby Piták společnosti Jimi CZ v době předcházející lhůtě pro podání nabídek [134] do veřejné zakázky potvrdili také oba účastníci řízení (viz výše).
86. Přeposlaný rozpočet společnosti Stavby Piták je zcela identický s nabídkovým rozpočtem, jenž byl součástí nabídky předložené společností Stavby Piták zadavateli v rámci veřejné zakázky Středověká vesnice III.
87. K dokumentu JA 4 Úřad dále uvádí, že byl nalezen v počítači zaměstnance společnosti Jimi CZ (v době šetření na místě u společnosti Jimi CZ obchodního ředitele společnosti), který byl v kontextu zadávacího řízení Středověká vesnice III osobou zodpovědnou za podání nabídky společnosti Jimi CZ do této zakázky. Z porovnání cenových nabídek společností Stavby Piták a Jimi CZ vyplývá, že se část přeposlaného nabídkového rozpočtu společnosti Stavby Piták (celkem se jednalo o 32 objektů) naprosto shodovala s částí nabídkového rozpočtu společnosti Jimi CZ.
88. Z analýzy nabídky podané společností Jimi CZ do veřejné zakázky Středověká vesnice III vyplývá, že celková nabídková cena (bez DPH) deklarovaná v krycím listu nabídky, návrhu smlouvy o dílo i rekapitulaci objektů stavby ve výkazu výměr společnosti Jimi CZ byla oproti ceně dle součtu skutečných nákladů stavby ve výkazu výměr uměle navýšena, a to takovým způsobem, aby byla ve finále vyšší než nabídková cena společnosti Stavby Piták a současně vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky. Podání záměrně horší nabídky společností Jimi CZ, namísto nabídky konkurující k nabídce společnosti Stavby Piták za situace, kdy den před podáním své vlastní nabídky společnost JIMI CZ disponovala znalostí o výši cenové nabídky společnosti Stavby Piták, a kdy základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla nejnižší nabídková cena (při znalosti stanovené předpokládané hodnoty veřejné zakázky), postrádá jakékoliv racionální opodstatnění a logiku (pokud se soutěžitel férově účastní hospodářské soutěže na trhu). Dle Úřadu takový postup nepochybně prokazuje záměrné podání krycí nabídky k nabídce společnosti Stavby Piták. Absurdnost postupu uchazeče Jimi CZ v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Středověká vesnice III (z konkurenčního hlediska) navíc dokresluje i fakt, že reálná cena uchazeče Jimi CZ, tzn. cena dle součtu skutečných nákladů stavby ve výkazu výměr, byla cenou nejnižší, tudíž cenou potenciálně zaručující jeho vítězství v této veřejné zakázce.
89. Vzhledem k obsahu dokumentu JA 4 a výše uvedeným skutečnostem má Úřad za prokázané, že společnosti Stavby Piták a Jimi CZ byly před uplynutím lhůty pro podání nabídek do veřejné zakázky Středověká vesnice Vyškov III ve vzájemném kontaktu, jenž následně vyústil v podání tzv. krycí, vůči nabídce společnosti Stavby Piták nekonkurenční, nabídky ze strany společnosti Jimi CZ.
90. Na základě výše uvedeného Úřad uzavírá, že účastníci řízení Stavby Piták a Jimi CZ slaďovali svůj postup při podání nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku Středověká vesnice III. Prokazatelný počátek slaďování záměru (vzájemného kontaktu) mezi účastníky řízení Stavby Piták a Jimi CZ lze doložit nejpozději emailem společnosti Stavby Piták ze dne 10. 7. 2014, [135] jímž byl společnosti Jimi CZ přeposlán kompletně vyplněný nabídkový rozpočet společnosti Stavby Piták do dané veřejné zakázky, Úřad proto za počátek slaďování stran dohody (v širším smyslu) stanovil datum 10. 7. 2014.
91. Úřad dále zkoumal, zda na základě vzájemného kontaktu a slaďování záměru došlo ke společnému postupu na trhu, tedy zda byl sladěný záměr účastníků řízení realizován, a příčinnou souvislost realizační fáze se slaďovací fází zakázané dohody. Úřad má za prokázané, že účastníci řízení realizovali svůj záměr ovlivnit výsledek veřejné zakázky Středověká vesnice III.
92. Ze shromážděných důkazů jednoznačně vyplývá, že účastník řízení Stavby Piták podal zadavateli cenovou nabídku odpovídající nabídce, jejíž kompletně zpracovaný rozpočet zaslal jeden den před uplynutím lhůty pro podání nabídek do veřejné zakázky Středověká vesnice III zaměstnanci společnosti Jimi CZ, přičemž tato cenová nabídka byla v porovnání s nabídkami ostatních uchazečů o danou zakázku nejnižší, resp. nejvýhodnější. Dle Úřadu účastník řízení Jimi CZ podal v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Středověká vesnice III, vědomě krycí nabídku, která neměla konkurovat nabídce společnosti Stavby Piták, a to i přesto, že jeho nabídková cena byla dle součtu dílčích nákladů stavby v jím předloženém výkazu výměr ve skutečnosti nižší než cenová nabídka podaná společností Stavby Piták, s jejíž výší byl v důsledku předchozího kontaktu s touto společností účastník řízení Jimi CZ před podáním vlastní nabídky obeznámen. Umělé navýšení celkové cenové nabídky ze strany společnosti Jimi CZ bylo beze sporu umožněno dohodou účastníků řízení a mělo ve svém důsledku vliv na výsledek zadávacího řízení (vítězství společnosti Stavby Piták) a potenciálně i na cenu, za níž měla být veřejná zakázka plněna.
93. Realizace sladěného postupu se projevila tak, že společnosti Stavby Piták a Jimi CZ podaly každá samostatnou nabídku, přičemž samostatnost nabídek byla jen zdánlivá. Předložené nabídky byly výsledkem předchozího slaďování a neodpovídaly autonomnímu projevu vůle účastníků řízení.
94. Lhůta pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky Středověká vesnice III končila dne 11. 7. 2014. Cenové nabídky společností Stavby Piták a Jimi CZ byly zadavateli předloženy dne 11. 7. 2014. Doručením nabídek zadavateli ve stanovené lhůtě (11. 7. 2014), došlo k dokončení realizace sladěného záměru, proto Úřad považuje den 11. 7. 2014 za datum realizace sladěného záměru účastníků řízení.
95. Příčinnou souvislost mezi slaďováním postupu mezi účastníky řízení a jeho následnou realizací má Úřad také za prokázanou. Jednání účastníků řízení, tj. podání cenových nabídek, bylo bezpochyby výsledkem předchozího slaďování těchto nabídek mezi účastníky řízení, což dokazuje především kontakt účastníků řízení v období před uplynutím lhůty pro podání nabídek do veřejné zakázky Středověká vesnice III (viz dokument JA 4), shody v jednotkových i celkových cenách napříč dílčími položkovými rozpočty účastníků řízení u 32 objektů předmětu plnění a rovněž podání uměle navýšené cenové nabídky neodpovídající ceně kalkulované dle skutečných nákladů stavby ve výkazu výměr ze strany účastníka Jimi CZ, tj. podání horší cenové nabídky společností Jimi CZ než společností Stavby Piták, kdy společnost Jimi CZ před podáním vlastní nabídky disponovala informací o cenové nabídce konkurenční společnosti a současně si byla vědoma podmínky nepřekročitelnosti předpokládané hodnoty příslušné veřejné zakázky.
96. Úřad konstatuje, že popsané jednání účastníků řízení bylo důsledkem jejich předchozího vzájemného kontaktu a zprostředkování informací, kdy nahradili své nezávislé chování v soutěži o zakázku praktickou kooperací vedoucí k zamýšlenému cíli. Účastníci řízení Stavby Piták a Jimi CZ předložili takové nabídky, jaké by při neexistenci kartelové dohody a při autonomní úvaze nepředložili. Tímto jednáním eliminovali vzájemnou nejistotu ohledně svého budoucího chování v soutěži o předmětnou zakázku a tím ovlivnili hodnocení nabídek a vzhledem k vítězství společnosti Stavby Piták v dané zakázce i výsledek zadávacího řízení.
97. Vzájemná komunikace týkající se veřejné zakázky Středověká vesnice III proběhla mezi účastníky řízení před uvedeným jednáním (realizací záměru) a vztahovala se k samotnému jednání (tj. podání krycí nabídky společností Jimi CZ), a směřovala k jedinému cíli, tj. vyloučit hospodářskou soutěž mezi účastníky řízení, konkrétně soutěž o zakázku, čímž splnila předpoklady potřebné k naplnění skutkové podstaty jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě.
98. Pro úplnost Úřad uvádí, že posuzované jednání ve vzájemné shodě nesplňuje dle Úřadu kumulativní podmínky pro vynětí ze zákazu dohod dle § 3 odst. 4 zákona o ochraně hospodářské soutěže, kdy soutěžitelé navíc ani splnění podmínek stanovených v § 3 odst. 4 tohoto zákona neprokázali. Taktéž nejsou naplněny podmínky pro uplatnění některé z unijních blokových výjimek.
VI Odpovědnost účastníků řízení
99. Adresátem právních norem českého soutěžního práva je soutěžitel. Definice pojmu soutěžitel je chápána velmi extenzivně-je legislativní zkratkou pro prakticky jakékoli entity, které se (alespoň nepřímo) účastní hospodářské soutěže. [136] Obdobnou úlohu plní v evropském soutěžním právu pojem podnik. V rozsudku Nejvyššího správního soudu Česká rafinérská [137] tento soud konstatoval, že pojem soutěžitel použitý v zákoně o ochraně hospodářské soutěže odpovídá pojmu podnik v SFEU. Při výkladu pojmu soutěžitel z hlediska aplikace zákona tak lze vycházet i z unijní judikatury.
100. Z unijní judikatury vyplývá, že pojmem podnik je v soutěžním právu třeba rozumět hospodářskou jednotku, i když se po právní stránce příslušná hospodářská jednotka sestává z několika osob, ať již fyzických či právnických. [138] Obdobně je vymezen obsah pojmu podnik např. v rozhodnutí Tribunálu ve věci Shell [139] , kde soud uvedl, že pojem podnik směřuje na hospodářské jednotky sestávající z jednotné organizace osobních, hmotných a nehmotných prvků, které dlouhodobě sledují specifický hospodářský cíl a mohou přispět ke spáchání porušení práva, o kterém hovoří článek 81 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství (nyní čl. 101 odst. 1 SFEU).
101. Přestože adresátem norem soutěžního práva je soutěžitel, resp. podnik, je nutné přisuzovat porušení soutěžních pravidel vždy určité fyzické nebo právnické osobě způsobilé mít práva a povinnosti (právní osobnost), neboť pouze s ní je možné vést správní řízení. Jak uvádí unijní judikatura: pro účely uplatnění a výkonu rozhodnutí Komise v oblasti práva hospodářské soutěže je nezbytné označit jako osobu, jíž je rozhodnutí určeno, entitu s právní subjektivitou. [140]
102. Základním pravidlem je princip osobní odpovědnosti [141] , jehož podstatou je přičtení odpovědnosti za protiprávní jednání té fyzické nebo právnické osobě, která provozuje podnik podílející se na kartelové dohodě. [142]
103. Vzhledem k výše uvedenému Úřad činí odpovědnými za jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Středověká vesnice III společnosti Stavby Piták a Jimi CZ, neboť tyto společnosti se přímo dopustily zakázaného jednání. [143]
VII Odůvodnění pokut
104. Podle § 22a odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže se za správní delikt podle § 22a odst. 1 písm. b) téhož zákona uloží pokuta do 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, není-li dále stanoveno, že se za správní delikt podle § 22a odst. 1 písm. b) zákona o ochraně hospodářské soutěže pokuta neuloží.
105. Podle § 22b odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže se při určení výměry pokuty právnické osobě přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Dále se přihlédne k jednání právnické osoby v průběhu řízení před Úřadem a jejich snaze odstranit škodlivé následky správního deliktu.
106. Při stanovení výše pokut Úřad postupuje také dle pravidel obsažených v Zásadách postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při stanovování výše pokut podle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění, uveřejněných Úřadem v měsíci dubnu roku 2007 (dále též Zásady ).
107. Za správní delikt uzavření zakázané dohody v rozporu s § 3 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže spáchaný v souvislosti se zadávacím řízením nebo uzavíráním smlouvy na plnění veřejných zakázek malého rozsahu (dohoda typu bid-rigging ), na jehož hmotněprávní posouzení se aplikuje zákon o ochraně hospodářské soutěže, je Úřad povinen podle § 22a odst. 4 tohoto zákona uložit zákaz plnění veřejných zakázek, a to na dobu tří let od právní moci rozhodnutí Úřadu. Zákaz plnění veřejných zakázek Úřad neuloží, pokud současně upustí od uložení pokuty nebo sníží pokutu v důsledku aplikace Leniency programu či aplikace institutu narovnání (viz § 22ba odst. 3 zákona o ochraně hospodářské soutěže).
108. Stanovení výše pokuty v mezích zákona je věcí správního uvážení Úřadu, [144] které se odvíjí od posouzení skutkových okolností daného případu. Dle judikatury českých soudů [145] musí konkrétní forma postihu a jeho výše působit natolik silně, aby od podobného jednání odradila i jiné nositele obdobných zákonných povinností, jaké svědčí účastníkům řízení. Zároveň musí být postih dostatečně znatelný v materiální sféře účastníků řízení, resp. soutěžitelů, aby v něm byla obsažena jeho represivní funkce, aniž by byl pro soutěžitele likvidační. Uložená pokuta by tedy měla plnit zároveň jak funkci represivní, tak funkci preventivní.
109. Dále Úřad uvádí, že toto rozhodnutí je vydáváno v rámci naplnění podmínek procedury narovnání ze strany účastníků řízení. V těchto rozhodnutích Úřad dle své konstantní rozhodovací praxe nezkoumá formu zavinění. Jde o dlouhodobou a ustálenou praxi Úřadu, jež naplňuje legitimní očekávání účastníků řízení.
110. Základním východiskem pro stanovení pokut v přiměřené výši je skutečnost, že sankce by měla odpovídat povaze a závažnosti správního deliktu, za nějž je ukládána. Je třeba zohlednit jak typovou, tak individuální závažnost deliktního jednání [146] , jež je předmětem správního řízení. Při posouzení konkrétní neboli individuální závažnosti deliktu je třeba přihlédnout k řadě skutečností, jejichž povaha a význam se mění dle okolností specifických danému případu, a hodnocení individuální závažnosti deliktu se tak může lišit. Obecně se pak závažnost deliktu a riziko jeho negativního dopadu na soutěž a spotřebitele nepochybně zvyšuje s délkou trvání porušení zákona; u dohod typu bid-rigging může závažnost deliktu souviset i s hodnotou veřejné zakázky. Při stanovení pokut v řízení s více účastníky je třeba rovněž dodržet princip spravedlivého a proporcionálního rozložení pokuty mezi všechny delikventy.
111. Toto rozhodnutí je vydáno ve věci porušení § 3 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Středověká vesnice III, neboť dle zjištění Úřadu soutěžitelé jednali ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při tendrech ( bid-rigging ) s prvky dohody o rozdělení trhu a dohody cenové. Tyto praktiky spadají do kategorie tzv. kartelů s tvrdým jádrem a představují nejzávažnější formy protisoutěžního jednání, které dle Zásad [147] spadají do kategorie velmi závažných porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže. Za tyto delikty ukládá Úřad nejpřísnější pokuty. Při výpočtu pokuty u nejzávažnějších deliktů se dle Zásad stanoví výchozí podíl do 3 % hodnoty prodejů (viz dále). Účastníci řízení mezi sebou vyloučili hospodářskou soutěž a ovlivnili výsledek veřejné zakázky Středověká vesnice III a stejně tak i výši ceny zakázky v neprospěch zadavatele. Popsané jednání účastníků řízení nepochybně způsobilo, že veřejná zakázka Středověká vesnice III byla vysoutěžena za vyšší cenu, což by v případě jejího nezrušení zadavatelem z důvodu pochybností o možné kooperaci účastníků řízení směřovalo i k nadměrnému odčerpání veřejných zdrojů, resp. finančních prostředků ROP Jihovýchod.
112. Základní částky pokut pro jednotlivé společnosti jsou zpravidla stanovovány podle Zásad s přihlédnutím k závažnosti a délce posuzovaného jednání na základě obratů z prodeje zboží, jichž se narušení soutěže přímo nebo nepřímo týká, a to na vymezeném geografickém trhu (tzv. hodnoty prodejů).
113. Při výpočtu základní částky pokuty pro účastníka řízení Stavby Piták Úřad vycházel v souladu se Zásadami z hodnot prodejů dosažených tímto účastníkem na trhu pozemního stavitelství na území České republiky za poslední ukončené účetní období, v němž došlo k zakázanému jednání ve vzájemné shodě. Úřad dále při určení pokuty pro účastníka řízení Stavby Piták zkoumal případné přitěžující nebo polehčující okolnosti, které by mohly být důvodem pro zvýšení nebo snížení pokuty nad, resp. pod úroveň základní částky (podobně i u účastníka řízení Jimi CZ).
114. Při výpočtu pokuty pro účastníka řízení Jimi CZ nelze, z důvodu specifik daného případu, stanovit základní částku pro výpočet pokuty dle pravidel Zásad, jež při kalkulaci pokuty primárně reflektují hodnoty prodejů soutěžitele na příslušném relevantním trhu (tj. aplikovat postup jako u účastníka řízení Stavby Piták); z informací shromážděných v průběhu správního řízení totiž vyplývá, že společnost Jimi CZ v období rozhodném pro posouzení jejího jednání v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Středověká vesnice III nepůsobila na trhu pozemního stavitelství (v případě posuzované zakázky se jednalo o její první účast ve výběrovém řízení o veřejnou zakázku na trhu pozemního stavitelství) a nedosahovala tak žádných hodnot prodejů na tomto trhu. Úřad byl tedy při stanovení výše pokuty pro účastníka řízení Jimi CZ nucen zvolit odlišný způsob výpočtu pokuty [148] , plně respektující jeho ustálenou rozhodovací praxi i principy přiměřenosti a spravedlnosti.
115. Účastníci řízení se dopustili jednoho správního deliktu v souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku Středověká vesnice III. Při určování výše základní částky pokuty Úřad vycházel nejen z typové závažnosti stanovené Zásadami, ale rovněž také z individuální závažnosti deliktu, která odráží veškeré relevantní skutečnosti vztahující se k deliktu posuzovanému v tomto správním řízení.
116. Úřad v rámci individuální závažnosti zohlednil, že posuzované jednání nepostihlo více veřejných zakázek ani území celé České republiky. Co se týče samotné povahy dotčené veřejné zakázky, obecně lze říci, že se z hlediska finančního jedná o větší veřejnou zakázku (z hlediska své hodnoty) v oblasti pozemního stavitelství se specifickým charakterem- vybudování parku sportovně rekreačních aktivit se zaměřením na provozování interaktivní zábavy s ukázkou středověkého života . Dále Úřad zohlednil skutečnost, že předmětná veřejná zakázka nebyla realizována, byla zrušena z důvodu zjištěných shod v některých položkách nabídek uchazečů o veřejnou zakázku, které zakládaly nemožnost financovat takto soutěžené náklady ze strany ROP Jihovýchod.
117. Po zhodnocení dopadu deliktního jednání účastníků řízení na trh, tj. po zrušení zakázky jen v rovině potenciální, a s ohledem na výše uvedené skutečnosti, dospěl Úřad k závěru, že je na místě stanovit za závažnost deliktu v souvislosti s danou veřejnou zakázkou základní částku pokuty ve výši 1,8 % hodnoty prodejů na trhu pozemního stavitelství na území České republiky za poslední ukončené účetní období, v němž došlo k zakázanému jednání účastníků řízení ve vzájemné shodě (rok 2014).
118. Zakázaná dohoda mezi společnostmi Stavby Piták a Jimi CZ trvala nejméně v období od 10. 7. 2014 do 11. 7. 2014. Trh pozemního stavitelství na území České republiky tak byl touto dohodou narušován (ohrožen) nejméně po dobu 2 dnů. Délka trvání porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže na daném relevantním trhu byla kratší než 1 rok, [149] což Úřad zohlednil v závažnosti deliktu tak, že koeficient času stanovil ve výši 1,00. Úřad pak neshledal u účastníků řízení žádné polehčující či přitěžující okolnosti, jež by vedly k úpravě (snížení, zvýšení) pokut.
119. Úřad dále konstatuje, že byly naplněny podmínky pro aplikaci ustanovení § 22ba odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže a přistoupil tedy ke snížení pokut oběma účastníkům řízení o 20 %.
120. Úřad při stanovování konečné výše pokuty přihlédl rovněž k aktuální finanční a majetkové situaci soutěžitele Stavby Piták a soutěžitele Jimi CZ (viz část rozhodnutí Charakteristika účastníků řízení ), aby pro ně pokuta nebyla likvidační, a posoudil také, zda výsledná výše pokuty nepřesahuje zákonnou maximální výši 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.
VII.1 Soutěžitel Stavby Piták
121. Při stanovení výše pokuty ukládané soutěžiteli Stavby Piták Úřad postupoval dle pravidel obsažených v Zásadách (viz výše).
122. Soutěžitel Stavby Piták dosáhl v roce 2014 [150] na trhu pozemního stavitelství na území České republiky hodnoty prodejů 31.890.683,-Kč. [151] Celkový čistý obrat soutěžitele za rok 2015 činil 30.416 tis. Kč. [152] Základní částka pokuty za závažnost deliktu (i po zohlednění časového faktoru) činí pro soutěžitele Stavby Piták 1,8 % hodnoty prodejů, což představuje částku 574.032,29 Kč. Délka trvání porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže na daném relevantním trhu byla kratší než 1 rok, [153] což Úřad zohlednil v závažnosti deliktu tak, že koeficient času stanovil ve výši 1,00.
123. Vzhledem ke splnění všech podmínek v rámci postupu dle § 22ba odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad snížil uvedenou částku o 20 %.
124. Výsledná částka pokuty (zaokrouhlená na celé tisíce dolů) tak pro soutěžitele Stavby Piták činí 459.000,-Kč . Pokuta v této výši tak nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období. S přihlédnutím k finanční a majetkové situaci společnosti Stavby Piták Úřad konstatuje, že pokuta není pro soutěžitele Stavby Piták likvidační.
VII.2 Soutěžitel JIMI CZ
125. Při stanovení výše pokuty ukládané soutěžiteli Jimi CZ Úřad nemohl při určení základní částky pokuty postupovat dle pravidel obsažených v Zásadách, neboť soutěžitel Jimi CZ v době spáchání deliktu v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku Středověká vesnice III nepůsobil na trhu pozemního stavitelství, jehož se vytýkané jednání účastníků řízení týkalo, a účastí v předmětném zadávacím řízení soutěžitel Jimi CZ teprve zamýšlel na tento trh vstoupit.
126. Vzhledem k citovaným skutečnostem a specifikům daného případu dostatečně odůvodňujícím potřebu odchýlit se při výpočtu pokuty soutěžitele Jimi CZ od obecného postupu výpočtu pokuty za použití Zásad stanovil Úřad konečnou částku pokuty pro soutěžitele Jimi CZ v souladu s vlastní rozhodovací praxí [154] při současném respektování principů přiměřenosti a spravedlnosti takovým způsobem, aby dosahovala alespoň 0,5 % z celkového čistého obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní období. Takto vypočtená pokuta má dle názoru Úřadu pro soutěžitele Jimi CZ dostatečně odstrašující účinek a současně plní své základní funkce, tj. funkci represivní a preventivní. Úřad vyšel z posledního známého celkového čistého obratu soutěžitele Jimi CZ [155] za rok 2015. [156] Vzhledem ke splnění všech podmínek v rámci procedury narovnání snížil Úřad výše uvedenou částku tak, aby byly pokuty stanoveny proporčně pro všechny účastníky řízení (narovnání o 20 %). Výsledná výše pokuty pro společnost Jimi CZ tak činí 430.000,-Kč. Pokuta v této výši nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období. S přihlédnutím k finanční a majetkové situaci soutěžitele Jimi CZ Úřad konstatuje, že pokuta není pro soutěžitele Jimi CZ likvidační.
VII.3 Úhrada pokuty
127. Účastníci řízení provedou úhradu pokuty na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj , číslo účtu 3754-17721621/0710 , jako variabilní symbol se uvede identifikační číslo účastníka řízení.
VII.4 Zákaz plnění dohody
128. V souladu s § 7 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže uložil Úřad zákaz plnění dohody popsané ve výroku I. tohoto rozhodnutí do budoucna, jak je uvedeno ve výrokové části II. tohoto rozhodnutí.
VIII Náklady řízení
129. Vzhledem k tomu, že Úřad v rámci správního řízení dospěl k závěru, že účastníci řízení Stavby Piták a Jimi CZ porušili § 3 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže, je splněna podmínka v § 79 odst. 5 správního řádu k uložení náhrady nákladů těmto účastníkům řízení. S ohledem na délku a rozsah provedeného dokazování má Úřad za to, že se jednalo o zvlášť složitý případ, a proto určil paušální částku nákladů řízení, jež je každý z uvedených účastníků povinen uhradit, ve výši 2.500,-Kč.
130. Náklady řízení je každý z uvedených účastníků řízení povinen uhradit do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. Náklady se hradí na účet Úřadu vedený u České národní banky v Brně, číslo účtu 19-24825621/0710 , konstantní symbol 1148, číslo variabilního symbolu je pro každého účastníka řízení odlišné, pro účastníka řízení Jimi CZ: 2016010631, pro účastníka řízeni Stavby Piták: 2016020631.
IX Závěr
131. Ze všech shora podaných důvodů Úřad konstatuje, že bylo prokázáno spáchání správního deliktu dle zákona o ochraně hospodářské soutěže, spočívající v uzavření zakázané dohody narušující hospodářskou soutěž a tedy v rozporu s § 3 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže, a proto rozhodl v souladu s § 67 odst. 1 správního řádu, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení dle § 152 odst. 1 a odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Obdrží:
Mgr. et Mgr. Pavel Střelec, advokát
STŘELEC & Partner, sdružení advokátů
Masarykovo nám. 33/47
682 01 Vyškov

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
Helfertova 2040/13
613 00 Brno

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Viz přípis Úřadu ze dne 12. 8. 2014, l.č. 1308-1309 a l.č. 1456-1457 spisu správního řízení sp. zn. ÚOHS-S631/2014/KD (dále též spis ).
[2] Viz Protokol o poskytnutí informací ze dne 23. 7. 2014, l.č. 1 a násl. spisu, a přípis Regionální rady Jihovýchod adresovaný Úřadu ze dne 28. 7. 2014, l.č. 1300 spisu.
[3] Viz přípisy společnosti Stavby Piták ze dne 17. 7. 2015 a 27. 7. 2015, l.č. 4040 a 4059 spisu. Dále viz přípis společnosti Jimi CZ ze dne 17. 7. 2015, viz l.č. 4039 spisu.
[4] Viz přípis Úřadu ze dne 28. 7. 2015, l.č. 4060 spisu.
[5] Viz přípis společnosti Stavby Piták ze dne 20. 8. 2015, l.č. 4075-4077 spisu.
[6] Viz přípis Úřadu ze dne 31. 8. 2015, l.č. 4078 spisu.
[7] L.č. 4146 a násl. spisu.
[8] K určení právní normy platné pro posouzení jednání účastníků řízení podrobněji viz část V.1 tohoto rozhodnutí.
[9] Pan Libor Piták i paní Dagmar Pitáková jsou jednateli uvedené společnosti ode dne jejího vzniku, tj. od 6. 5. 2006. Blíže viz výpis z obchodního rejstříku společnosti Stavby Piták, l.č. 3880-3881 spisu.
[10] Viz přípis společnosti Stavby Piták ze dne 7. 1. 2015, l.č. 3848-3853 spisu.
[11] Viz internetové stránky společnosti Stavby Piták na internetové adrese http://www.pitak.cz , l.č. 3987 spisu.
[12] Op. cit. č. 10. Dále též výpis z obchodního rejstříku společnosti ESMAT, l.č. 3944-3945 spisu.
[13] Viz přípis společnosti Stavby Piták ze dne 30. 1. 2015, l.č. 3888-3889 spisu.
[14] Viz výpis z obchodního rejstříku společnosti ESMAT, l.č. 3944-3945 spisu.
[15] Viz přípis společnosti Stavby Piták ze dne 30. 1. 2015, l.č. 3888-3889 spisu.
[16] Viz výpis z obchodního rejstříku společnosti Jimi CZ, l.č. 3882-3887 spisu.
[17] Viz přípis společnosti Jimi CZ ze dne 8. 1. 2015, l.č. 3854-3856 spisu. Obdobně přípis společnosti Jimi CZ ze dne 2. 2. 2015, l.č. 3892-3895 spisu.
[18] Ing. Jiří Vinter je předsedou představenstva společnosti Jimi CZ od 10. 5. 2012. Mgr. Michal Daneš je místopředsedou představenstva společnosti Jimi CZ od 18. 7. 2013. Blíže viz výpis z obchodního rejstříku společnosti Jimi CZ, l.č. 3882-3887 spisu.
[19] Viz výpis z Obchodného registra společnosti JIMI SK, l.č. 3954 spisu.
[20] Viz přípis společnosti Jimi CZ ze dne 8. 1. 2015, l.č. 3854-3856 spisu.
[21] Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
[22] Viz výpis z obchodního rejstříku společnosti Jimi CZ, l.č. 3882-3887 spisu, a výpis z veřejné části živnostenského rejstříku, l.č. 3946-3951 spisu.
[23] Op. cit. č. 20.
[24] Viz výpis z obchodního rejstříku společnosti JIMI Stavební, l.č. 3953 spisu.
[25] Viz přípis společnosti Jimi CZ ze dne 8. 1. 2015, l.č. 3854-3856 spisu.
[26] Viz výpis z obchodního rejstříku společnosti JIMI Services, l.č. 3952 spisu, a výpis z obchodního rejstříku společnosti STRONG.cz, s.r.o., l.č. 4089-4090 spisu.
[27] Viz přípis společnosti Jimi CZ ze dne 2. 2. 2015, l.č. 3892-3895 spisu.
[28] Viz výpis z obchodního rejstříku společnosti STRONG.cz, s.r.o., l.č. 4089-4090 spisu.
[29] Společnost JIMI Stavební vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 19. 11. 2014, blíže viz výpis z obchodního rejstříku společnosti JIMI Stavební, l.č. 3953 spisu.
[30] Op. cit. č. 28.
[31] Viz výpis z obchodního rejstříku společnosti CAROIL CZECH, l.č. 3955-3956 spisu.
[32] Viz výpis z obchodního rejstříku společnosti CAROIL, l.č. 3957 spisu.
[33] Viz přípis společnosti Jimi CZ ze dne 8. 1. 2015, l.č. 3854-3856 spisu, a přípis společnosti Jimi CZ ze dne 2. 2. 2015, l.č. 3892-3895 spisu.
[34] Viz zápis ze zasedání představenstva ze dne 2. 12. 2013, l.č. 4192 a násl. spisu.
[35] Viz přípis společnosti Jimi CZ ze dne 11. 4. 2016, l.č. 4139 a násl. spisu.
[36] Viz přípis společnosti Jimi CZ ze dne 8. 1. 2015, l.č. 3854-3856 spisu, a přípis společnosti Jimi CZ ze dne 2. 2. 2015, l.č. 3892-3895 spisu.
[37] V daném případě se jednalo o tzv. dotovaného zadavatele ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon o veřejných zakázkách ), jenž je při naplnění příslušných předpokladů zákona o veřejných zakázkách rovněž povinen při zadávání veřejných zakázek postupovat podle tohoto zákona.
[38] Viz výpis z obchodního rejstříku společnosti HSD Consult, l.č. 3958 spisu.
[39] Viz Věstník veřejných zakázek, Oznámení o zakázce ( http://www.vestnikverejnychzakazek.cz ), l.č. 8-19 a 3864-3875 spisu.
[40] Viz Dokumentace o veřejné zakázce Středověká vesnice III, l.č. 20 a násl. spisu. Obdobně Věstník veřejných zakázek, Oznámení o zakázce, l.č. 8-19 a 3864-3875 spisu.
[41] Viz l.č. 68-69 a 1300-1307 spisu.
[42] Viz l.č. 3147-3155, l.č. 3684 a násl. spisu.
[43] Původní projekt z roku 2012 byl dopracován, což se ve vztahu k projektu z roku 2014 promítlo zejména v navýšení rozpočtu o cca 18 mil. Kč bez DPH. Změny mezi vyhlášeními v roce 2014 byly jen dílčí. Viz odpověď zadavatele na žádost Úřadu o doplnění informací a podkladů ze dne 7. 10. 2014, l.č. 3684 a násl. spisu.
[44] Zadávací řízení administrovaná v průběhu roku 2012, tj. zadávací řízení Středověká vesnice Vyškov a zadávací řízení Středověká vesnice-Vyškov byla zadavatelem zrušena z důvodu obdržení pouze jedné nabídky, resp. překročení předpokládané hodnoty veřejné zakázky o více než 10 milionů Kč, které zadavatel nemohl pokrýt, viz odpověď zadavatele na žádost Úřadu o doplnění informací a podkladů ze dne 7. 10. 2014, l.č. 3684 a násl. spisu. Zadávací řízení Středověká vesnice Vyškov 2014 z roku 2014, které časově předcházelo zadávacímu řízení na veřejnou zakázku Středověká vesnice III, bylo zadavatelem ukončeno podpisem smlouvy s vybraným uchazečem, jenž byl však následně povinen od této smlouvy odstoupit z důvodu zahájení insolvenčního řízení. Zadávací řízení Středověká vesnice Vyškov 2014 II z roku 2014, které rovněž časově předcházelo zadávacímu řízení na veřejnou zakázku Středověká vesnice III, bylo zadavatelem zrušeno z důvodu překročení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, viz přípis zadavatele ze dne 1. 10. 2014, l.č. 3147 a násl. spisu.
[45] Předpokládaná hodnota veřejné zakázky ve smyslu § 13-16 zákona o veřejných zakázkách. Viz Věstník veřejných zakázek, Oznámení o zakázce, l.č. 8-19 a 3864-3875 spisu.
[46] Viz Dokumentace o veřejné zakázce Středověká vesnice III, l.č. 20 a násl. spisu.
[47] Viz Dokumentace o veřejné zakázce Středověká vesnice III, l.č. 20 a násl. spisu.
[48] Viz Věstník veřejných zakázek, Oznámení o zakázce, l.č. 8-19 a 3864-3875 spisu.
[49] Viz l.č. 46-47 spisu. Obdobně Věstník veřejných zakázek, Oznámení o zakázce, l.č. 8-19 a 3864-3875 spisu.
[50] Viz Věstník veřejných zakázek, Oznámení o zakázce, l.č. 8-19 a 3864-3875 spisu.
[51] Viz profil zadavatele na internetové adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/stredoveka-vesnice-vyskov-2014-iii , l.č. 3988-3990 spisu.
[52] Viz l.č. 20-41 spisu.
[53] Elektronickou verzi výkazu výměr zadavatel zaslal Úřadu přípisem ze dne 1. 10. 2014, l.č. 3147 a násl. spisu. Tištěná verze výkazu výměr je součástí spisu, viz l.č. 3169-3356 spisu.
[54] Viz vlastnosti souboru VV-PARK SPORTOVNĚ REKREAČNÍCH AKTIVIT-STŘEDOVĚKÝ VYŠKOV [zadání] , l.č. 3169 spisu.
[55] Vedoucí člen sdružení, viz Protokol o otevírání obálek s nabídkami, l.č. 50 a násl. spisu.
[56] Viz Protokol o otevírání obálek s nabídkami, l.č. 50 a násl. spisu. Dále též nabídky uchazečů Stavby Piták (l.č. 66, 70 a násl. spisu), Jimi CZ (l.č. 920 a násl. spisu), Sdružení Syner (l.č. 67, 1998 a násl. spisu) a VW Wachal (l.č. 67, 2375 a násl. spisu).
[57] Viz Protokol o otevírání obálek s nabídkami, l.č. 50 a násl. spisu.
[58] Ibid.
[59] Viz Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče ze dne 11. 7. 2014, l.č. 60 spisu. Obdobně též Protokol o jednání hodnotící komise, Protokol o posouzení kvalifikací, Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, l.č. 53-57 spisu.
[60] Viz Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče ze dne 11. 7. 2014, l.č. 60 a násl. spisu.
[61] Viz Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 11. 7. 2014, l.č. 61 a násl. spisu. Obdobně l.č. 3156-3161 spisu.
[62] Společnost EuroPace s.r.o., se sídlem Brno, Měřičkova 1373/31, PSČ 621 00, IČO 28314638 (dále též EuroPace ), viz výpis z obchodního rejstříku společnosti EuroPace, l.č. 3959 spisu, byla v příslušném zadávacím řízení zástupcem zadavatele ve smyslu ustanovení § 151 zákona o veřejných zakázkách.
[63] Viz Protokol o průběhu šetření na místě v obchodních prostorách společnosti Stavby Piták ze dne 14. 8. 2014, l.č. 1458 a násl. spisu.
[64] Viz dokument P A7, l.č. 1471 spisu.
[65] Viz Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení ze dne 28. 8. 2014, l.č. 3162 spisu. Obdobně též Písemná zpráva zadavatele ze dne 29. 8. 2014, l.č. 3163-3164 spisu, a Věstník veřejných zakázek, Oznámení o zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh, l.č. 3165-3168, 3876-3879 spisu.
[66] Viz Návrh smlouvy o dílo, jež byla součástí dokumentace o veřejné zakázce Středověká vesnice III, l.č. 20 a násl. spisu.
[67] Na základě dodatečné informace č. 2 k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku Středověká vesnice III nebyli uchazeči povinni oceňovat objekt R08 , jenž byl původně uveden ve slepém rozpočtu k dané veřejné zakázce, viz l.č. 46-47 spisu.
[68] Viz Výkaz výměr veřejné zakázky Středověká vesnice III, l.č. 3169-3356 spisu.
[69] Kopie nabídky společnosti Stavby Piták viz l.č. 70-919 spisu. Výkaz výměr v elektronické podobě, jenž byl součástí nabídky společnosti Stavby Piták viz kopie CD nosiče na l.č. 66 spisu.
[70] Kopie nabídky společnosti Jimi CZ viz l.č. 920-1298 spisu. Výkaz výměr v elektronické podobě nebyl součástí nabídky Jimi CZ předložené Úřadu Regionální radou Jihovýchod a byl Úřadu zaslán dodatečně přípisem zadavatele ze dne 1. 10. 2014, l.č. 3147 a násl. spisu. Tištěná verze výkazu výměr společnosti Jimi CZ je součástí spisu, viz l.č. 3357-3680 spisu.
[71] Viz Protokol o otevírání obálek s nabídkami, l.č. 50 a násl. spisu.
[72] Viz Protokol o poskytnutí informací ze dne 23. 7. 2014, l.č. 1 a násl. spisu.
[73] Položkový rozpočet objektu SO 25 byl vnitřně členěn na 8 částí, tj. na položky SO 25.1-neuznatelné náklady, SO 25.2-ÚT-neuznatelné náklady, SO 25-SO 25 Ostatní-neuznatelné náklady, SO 25 K-SO 25 Krov-neuznatelné náklady, SO 25 M21-Elektro-neuznatelné náklady, SO 25 M22-EZS-neuznatelné náklady, SO 25 M22.1-Datové rozvody-neuznatelné náklady a SO 25-VZT-neuznatelné náklady .
[74] Viz pozn. č. 73.
[75] Viz Krycí list nabídky společnosti Jimi CZ, l.č. 921 spisu. Dále článek 4.1.1. návrhu smlouvy o dílo společnosti Jimi CZ ze dne 4. 7. 2014, l.č. 924 a násl. spisu.
[76] Viz Rekapitulace objektů stavby ve výkazu výměr společnosti Jimi CZ, l.č. 950 a násl. spisu.
[77] Objekty 00 až SO 56 , viz Rekapitulace objektů stavby ve výkazu výměr společnosti Jimi CZ, l.č. 950 a násl. spisu.
[78] Nabídkové ceny u objektů SO 25-VZT-neuznatelné náklady (část objektu SO 25 -viz výše) a SO 36 Celnice specifikované v tabulce Rekapitulace objektů stavby ve výkazu výměr společnosti Jimi CZ byly rozdílné oproti nabídkovým cenám těchto objektů uvedeným v dílčích nabídkových rozpočtech. Ceny objektů SO 25-VZT -neuznatelné náklady a SO 36 Celnice v dílčích nabídkových rozpočtech výkazu výměr společnosti Jimi CZ zcela odpovídaly cenám těchto objektů v nabídce společnosti Stavby Piták. Při kalkulaci celkové nabídkové ceny společnosti Jimi CZ vzal Úřad v úvahu ceny objektů SO 25-VZT-neuznatelné náklady a SO 36 Celnice specifikované v tabulce Rekapitulace objektů stavby, viz l.č. 950 a násl. spisu.
[79] Viz Protokol o průběhu šetření na místě v obchodních prostorách společnosti Jimi CZ ze dne 14. 8. 2014, l.č. 1310 a násl. spisu.
[80] Pravděpodobně z důvodu velikosti přílohy emailu byl daný soubor zkomprimován do archivu ve formátu ZIP.
[81] Viz obsah přílohy dokumentu JA 4, l.č. 1323 spisu.
[82] Viz dokument JA 4, l.č. 1322 a násl. spisu. Příloha dokumentu JA 4 byla k žádosti Úřadu v průběhu šetření na místě u společnosti Jimi CZ z důvodu velikosti zkopírována zaměstnancem společnosti Jimi CZ na CD nosič, jenž tvoří součást spisu, viz l.č. 1322 a násl. spisu. Tištěná verze přílohy dokumentu JA 4 viz l.č. 1482-1997 spisu.
[83] Viz kopie vizitky [ jméno ] , dokument JC 2, l.č. 1378 spisu.
[84] Viz nabídka společnosti Jimi CZ, l.č. 920 spisu.
[85] Viz nabídka společnosti Jimi CZ, l.č. 921 spisu.
[86] Krycí list nabídky společnosti Jimi CZ i návrh smlouvy o dílo ze dne 4. 7. 2014 byl podepsán Ing. Jiřím Vinterem, předsedou představenstva společnosti Jimi CZ, blíže viz l.č. 921 a násl. spisu.
[87] Viz přípis společnosti Jimi CZ ze dne 20. 11. 2014, l.č. 3836-3840 spisu.
[88] Viz dokument JA 3, l.č. 1321 spisu.
[89] Obsah přílohy dokumentu JA 3 odpovídá obsahu přílohy dokumentu JA 4, jež byla Úřadem vytištěna z pořízeného CD nosiče a tvoří součást spisu, viz l.č. 1482-1997 spisu. Blíže viz Protokol o průběhu šetření na místě v obchodních prostorách společnosti Jimi CZ ze dne 14. 8. 2014, l.č. 1310 a násl. spisu.
[90] Viz dokument JA 11, l.č. 1331-1337 spisu.
[91] Viz l.č. 3357 spisu.
[92] Viz kopie CD nosiče s výkazem výměr v elektronické podobě, jež byl přílohou nabídky společnosti Stavby Piták, l.č. 66 spisu, a rovněž tištěná verze výkazu výměr, jež byl nedílnou součástí nabídky předložené společností Stavby Piták, l.č. 92 a násl. spisu.
[93] Oba počítačové soubory s výkazy výměr společnosti Stavby Piták mají i zcela shodné názvy, cit. 50-2014-Středověká vesnice Vyškov 2014 III.xls .
[94] Viz komunikace zadavatele s Regionální radou Jihovýchod ze dne 18. 7. 2014, l.č. 68-69 spisu.
[95] Viz Protokol o průběhu šetření na místě v obchodních prostorách společnosti Stavby Piták ze dne 14. 8. 2014, l.č. 1458 a násl. spisu.
[96] Viz Žádost Úřadu o poskytnutí informací a podkladů ze dne 5. 11. 2014, l.č. 3828-3829 spisu.
[97] Viz přípis společnosti Jimi CZ ze dne 20. 11. 2014, l.č. 3836-3840 spisu.
[98] Viz Žádost Úřadu o poskytnutí informací a podkladů ze dne 19. 1. 2015, l.č. 3861-3862 spisu.
[99] Viz přípis společnosti Jimi CZ ze dne 8. 1. 2015, l.č. 3854-3856 spisu.
[100] Viz přípis společnosti Jimi CZ ze dne 2. 2. 2015, l.č. 3892-3895 spisu.
[101] Ibid.
[102] Ibid.
[103] Chybná součtová kalkulace je z povahy věci vyloučena, neboť jakákoliv úprava jednotlivých buněk slepého rozpočtu (poskytovaného zadavatelem v elektronické podobě) včetně přednastavených matematických vzorců, nebyla bez znalosti přístupového hesla možná. Případná chyba by se rovněž musela objevovat v nabídkových rozpočtech ostatních uchazečů, což se v daném případě nestalo, v podrobnostech viz nabídky uchazečů Stavby Piták (l.č. 66, 70 a násl. spisu), Sdružení Syner (l.č. 67, 1998 a násl. spisu) a VW Wachal (l.č. 67, 2375 a násl. spisu).
[104] Krycí list nabídky i návrh smlouvy o dílo byl předsedou představenstva společnosti Jimi CZ Ing. Jiřím Vinterem podepsán již dne 4. 7. 2014, viz l.č. 921 a násl. spisu.
[105] Viz komunikace zadavatele s Regionální radou Jihovýchod ze dne 18. 7. 2014, l.č. 68-69 spisu. Dále též vyjádření pana Libora Pitáka v průběhu šetření na místě u společnosti Stavby Piták, viz Protokol o průběhu šetření na místě v obchodních prostorách společnosti Stavby Piták ze dne 14. 8. 2014, l.č. 1458 a násl. spisu.
[106] Viz přípis společnosti Jimi CZ ze dne 20. 11. 2014, l.č. 3836-3840 spisu.
[107] Legislativní zkratka zboží je konkretizována v § 1 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže; zahrnuje výrobky a služby.
[108] Srov. též Sdělení Evropské komise o definici relevantního trhu pro účely práva hospodářské soutěže Společenství publikované v Úředním věstníku C 372/03 ze dne 9. 12. 1997.
[109] Viz Věstník veřejných zakázek, Oznámení o zakázce, l.č. 8-19 a 3864-3875 spisu.
[110] Viz Výkaz výměr veřejné zakázky Středověká vesnice III, l.č. 3169-3356 spisu.
[111] Ibid.
[112] Viz přípis společnosti Stavby Piták ze dne 7. 1. 2015, l.č. 3848-3853 spisu.
[113] Viz přípis společnosti Stavby Piták ze dne 30. 1. 2015, l.č. 3888-3889 spisu.
[114] Viz l.č. 4050-4052 spisu.
[115] K tomu blíže viz např. rozsudek Soudního dvora Evropské unie C 189/02 P, C 202/02 P, C 205/02 P až C 208/02 P a C 213/02 P ze dne 28. 6. 2005 ve věci Dansk Rrindustri a další [2005], bod 112.
[116] Též označované jako dohody v širším smyslu .
[117] K podmínkám pro vymezení dohod, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný blíže viz Oznámení Úřadu o dohodách, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný (dále též Oznámení Úřadu o dohodách de minimis ), jež reflektuje unijní úpravu těchto dohod, dostupné na internetových stránkách Úřadu na internetové adrese http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/zakazane-dohody-a-zneuziti-dominance/oznameni-o-dohodach-de-minimis.html .
[118] Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Plemenáři , sp. zn. 2 A 19/2002 ze dne 12. 5. 2005, str. 155. Obdobně též rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Kartel CRT obrazovek , sp. zn. 8 Afs 25/2012 ze dne 29. 1. 2015, odst. 421.
[119] Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Stavební spořitelny , sp. zn. 1 Afs 78/2008 ze dne 25. 2. 2009, odst. 47.
[120] Viz rozhodnutí Evropské komise č. IV/31.149 ze dne 23. 4. 1986 ve věci Polypropylene [1986], OJ L 230, bod 81.
[121] Není nutné, aby dohoda ve smyslu soutěžního práva měla podobu např. smlouvy splňující náležitosti příslušných obecných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nemusí mezi stranami zakládat soukromoprávní závazkový vztah. Viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Kartel drůbežářů , sp. zn. 2 Afs 80/2012 ze dne 12. 12. 2014, str. 198.
[122] Viz např. rozhodnutí Tribunálu T-7/89 ze dne 17. 12. 1991 ve věci Hercules Chemicals NV [1991], ECR II -01711, bod 256.
[123] Viz např. rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie C-28/77 ze dne 20. 6. 1978 ve věci Tepea BV [1978], ECR-01391, bod 41.
[124] Srov. rozsudek Tribunálu T 56/02 ze dne 14. 10. 2004 ve věci Bayrische Hypo-und Vereinsbank [2004], ECR II-03495, bod 60.
[125] Srov. rozsudek Soudního dvora Evropské unie C 40 až 48, 50, 54 až 56, 111, 113, 114/73 ze dne 16. 12.1975 ve věci Coöperatieve Vereniging "Suiker Unie" UA [1975], ECR-01663, bod 26.
[126] Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Kartel pekařů , sp. zn. 5 Afs 40/2007 ze dne 30. 9. 2008, str. 213.
[127] Viz rozsudek Krajského soudu v Brně ve věci Litoměřice, sp. zn. 62 Af 61/2011 ze dne 12. 6. 2013, str. 14.
[128] Viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Stavební spořitelny sp. zn. 1 Afs 78/2008 ze dne 25. 2. 2009, odst. 4, 19 a 53, rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-49/92 P ze dne 8. 7. 1999 ve věci Anic Partecipazioni SpA [1999], ECR I-04125, bod 99, nebo rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-56 a 58-64 ze dne 13. 7. 1966 ve věci Consten a Grundig [1966], ECR-00429, bod 342.
[129] Viz body 21 a 23 Oznámení Komise, Pokyny o použitelnosti čl. 81 odst. 3 Smlouvy, publikované v Úředním věstníku Evropské unie číslo C 101, 27. 4. 2004, str. 97-118.
[130] Srov. rozhodnutí Evropské komise č. IV/35.691/E-4 ze dne 21. 10. 1998 ve věci Pre-insulated Pipe Cartel [1999], OJ L24, bod 165, a rozhodnutí č. IV/26.918 ze dne 2. 2. 1973 European Sugar Industry [1973], OJ L140 , str. 42, ze kterých plyne, že procedura veřejných zakázek předpokládá konkurenční nabídková řízení, v nichž veřejní zadavatelé mají právo očekávat, že navržené nabídky ve výběrovém řízení nebudou výsledkem koluze mezi uchazeči o zakázku. V systému zadávání zakázek je existence soutěže mezi uchazeči o zakázku podstatná. Pokud předložená nabídka není výsledkem individuálního ekonomického výpočtu, ale znalosti nabídky jiného uchazeče nebo sladěného postupu mezi nimi, je soutěž vyloučena, či přinejmenším omezena a narušena.
[131] Podle § 21d odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže však leží důkazní břemeno tvrzení o aplikovatelnosti výjimky dle § 3 odst. 4 tohoto zákona na účastnících řízení.
[132] Ustanovení § 21d odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže stanoví, obdobně jako v případě uplatnění výjimky dle § 3 odst. 4 tohoto zákona, že pokud účastníci řízení ve věci zakázaných dohod tvrdí, že se na ně vztahuje výjimka podle § 4 tohoto zákona, jsou povinni navrhnout důkazy k prokázání, že podmínky pro použití takové výjimky jsou splněny. Pokud účastníci takové důkazy neoznačí, může Úřad pokládat za prokázané, že tyto podmínky splněny nejsou.
[133] Dokument JA 4 pochází ze dne 10. 7. 2014.
[134] Posledním dnem lhůty pro podání nabídek bylo datum 11. 7. 2014.
[135] Viz dokument JA 4, l.č. 1322 a násl. spisu.
[136] Viz rozsudek Krajského soudu v Brně ve věci Česká lékařská komora , sp. zn. 29 Ca 110/2003 ze dne 31. 3. 2005, str. 51.
[137] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Česká rafinérská, sp. zn. 5 As 61/2005 ze dne 29. 10. 2007, str. 192.
[138] Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie 170/83 ze dne 12. 7. 1984 ve věci Hydrotherm [1984], ECR-2999, bod 11.
[139] Rozsudek Tribunálu T-11/89 ze dne 10. 3. 1992 ve věci Shell [1992], ECR II-757, bod 311.
[140] Srov. např. rozsudek Tribunálu T-112/05 ze dne 12. 12. 2007 ve věci Akzo Nobel [2007], ECR II-05049, bod 59.
[141] Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-280/06 ze dne 11. 12. 2007 ve věci ETI SpA [2007], ECR I-10893, bod 39.
[142] Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-49/92 P ze dne 8. 7. 1999 ve věci Anic Partecipazioni [1999], ECR-I-4125, body 78 a 145.
[143] Blíže viz odst. 86 a násl. tohoto rozhodnutí.
[144] Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 As 15/2013 ze dne 11. 7. 2013, str. 59.
[145] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 27/2006 ze dne 6. 4. 2007 ve věci ČSAD Liberec , str. 182, potvrzený rozsudkem Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 Afs 48/2007 ze dne 26. 4. 2010, str. 249.
[146] Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 77/2012 ze dne 20. 12. 2012 ve věci Asociace užité grafiky , zejm. body 32-34 a 39.
[147] Srov. bod 22 Zásad.
[148] Obdobně, jak v nestandardních situacích umožňuje čl. 19 Zásad.
[149] Dle Zásad je doba kratší než jeden rok zohledněna jako celý rok.
[150] Jde o hodnoty prodejů společnosti Stavby Piták.
[151] Viz přípis společnosti Stavby Piták ze dne 10. 6. 2015, l.č. 4008 spisu.
[152] Viz přípis společnosti Stavby Piták ze dne 31. 3. 2016, l.č. 4107 a násl. spisu.
[153] Dle Zásad je doba kratší než jeden rok zohledněna jako celý rok.
[154] Viz Rozhodnutí Úřadu ve věci Litoměřice č. j. ÚOHS-S159/2009/KD/4325/2010/850 ze dne 14. 7. 2010, později potvrzené rozhodnutím předsedy Úřadu i Krajským soudem v Brně. Dále též rozhodnutí Úřadu ve věci Komunální technika č. j. ÚOHS-S123/2012/KD-24736/2014/852/DSv ze dne 21. 11. 2014.
[155] Blíže část rozhodnutí Charakteristika účastníků řízení a vymezení soutěžitele Jimi CZ.
[156] Úřad vychází z ekonomických údajů poskytnutých Úřadu účastníkem řízení, viz přípis společnosti Jimi CZ ze dne 7. 6. 2016, l.č. 4200.