UOHS S627/2011
Rozhodnutí: S627/2011/KS-768/2011/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů SMP CZ, a.s. , a ARKO TECHNOLOGY, a.s., Mantecado, s.r.o.
Účastníci Mantecado, s.r.o. SMP CZ, a.s. ARKO TECHNOLOGY, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 17. 1. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 96 KBČ. j.: ÚOHS-S627/2011/KS-768/2011/840/JMě
V Brně dne: 11. 1. 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S627/2011/KS, zahájeném dne 23. 12. 2011 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti SMP CZ, a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 1692/37, IČ: 27195147, zastoupené JUDr. Lucií Bányaiovou, Ph.D., advokátkou, se sídlem Praha 2, Lazarská 13/8, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů SMP CZ, a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 1692/37, IČ: 27195147, a ARKO TECHNOLOGY, a.s., se sídlem Brno, Vídeňská 108, IČ: 00219169, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu akcií , uzavřené dne 21. 12. 2011 mezi R.M., L.M., a společností Mantecado, s.r.o., se sídlem Brno, Vídeňská 206/108, IČ: 29210101, jako prodávajícími, a společností SMP CZ, a.s., jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku má společnost SMP CZ, a.s. získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti ARKO TECHNOLOGY, a.s., a tím i možnost vykonávat nad touto společností výlučnou kontrolu, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost SMP CZ, a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 1692/37, IČ: 27195147 (dále jen SMP ), získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti ARKO TECHNOLOGY, a.s., se sídlem Brno, Vídeňská 108, IČ: 00219169 (dále jen ARKO ), a tím i kontrolu nad touto společností. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost SMP je součástí skupiny společností, v jejímž čele stojí francouzská společnost VINCI S.A. (dále také skupina VINCI ). Společnosti náležející do skupiny VINCI působí celosvětově zejména v oblastech pozemního a inženýrského stavitelství, návrhů a realizace technologií pro účely distribuce elektrické energie, infrastruktury, technického zázemí budov a telekomunikací atd.
3. V České republice působí podnikatelská skupina VINCI zejména v oblastech pozemních a inženýrských staveb a výroby drceného a těženého kameniva a asfaltových obalovaných směsí.
4. Společnost ARKO je před uskutečněním spojení vlastněna dvěma ve výroku tohoto rozhodnutí uvedenými fyzickými osobami a společností Mantecado, s.r.o. Společnost ARKO působí v České republice v oblasti inženýrského stavitelství se zaměřením zejména na služby a činnost v oblasti výstavby a rekonstrukce vodohospodářských staveb (čistíren komunálních a průmyslových odpadních vod a úpraven vody).
5. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
v zastoupení
Mgr. Michael Mikulík, LL.M.
pověřený zastupovánímObdrží:
JUDr. Lucie Bányaiová, Ph.D., advokátka
Bányaiová Vožehová, s.r.o., advokátní kancelář
Lazarská 13/8
120 00 Praha 2
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 17.1.2012.