UOHS S625/2011
Rozhodnutí: S625/2011/KS-687/2012/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Metrostav a.s. a B E S s.r.o.,
Účastníci Metrostav a.s. B E S s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 11. 1. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 99 KBČ. j.: ÚOHS-S625/2011/KS-687/2012/840/JMě
V Brně dne: 11. 1. 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S625/2011/KS, zahájeném dne 23. 12. 2011 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Metrostav a.s., se sídlem Praha 8, Koželužská 2246, IČ: 00014915, zastoupené Mgr. Robertem Nešpůrkem, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Týn 1049/3, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Metrostav a.s., se sídlem Praha 8, Koželužská 2246, IČ: 00014915, a B E S s.r.o., se sídlem Benešov, Sukova 625, IČ: 43792553, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu , která bude uzavřena mezi J.H., K.H. a P.T., jako převodci, a společností Metrostav a.s., se sídlem Praha 8, Koželužská 2246, IČ: 00014915, jako nabyvatelem, v jejímž konečném důsledku má společnost Metrostav a.s. získat 50 % obchodní podíl na společnosti B E S s.r.o., se sídlem Benešov, Sukova 625, IČ: 43792553, a tím i možnost vykonávat nad touto společností kontrolu, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost Metrostav a.s., se sídlem Praha 8, Koželužská 2246, IČ: 00014915 (dále jen Metrostav ), získat 50 % obchodní podíl na společnosti B E S s.r.o., se sídlem Benešov, Sukova 625, IČ: 43792553 (dále jen BES ). Zbývající společníci společnosti BES, 3 fyzické osoby, budou disponovat každý 1/6 obchodního podílu na společnosti BES. Dle společenské smlouvy společnosti BES, jež bude po uskutečnění předmětné transakce přijata, a vzhledem k neexistenci jakýchkoliv dalších dohod mezi společníky společnosti BES, jež by mohly zakládat společnou kontrolu, bude mít společnost Metrostav pouze možnost zablokovat přijetí strategických rozhodnutí ve společnosti BES, nebude však mít pravomoc sama prosadit ve společnosti BES strategická rozhodnutí. Tato budou prosazována uzavíráním náhodných koalic společnosti Metrostav vždy alespoň s jedním z dalších společníků společnosti BES. Společnost Metrostav tak bude po uskutečnění předmětné transakce vykonávat ve společnosti BES tzv. negativní kontrolu . Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost Metrostav je výlučně kontrolována společností DDM Group a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 573, IČ: 25606492, jež je společně kontrolována společnostmi DOAS CZ a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 573, IČ: 26463954, a DOAS SK, a.s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Košická 56. Společnost Metrostav spolu s dalšími společnostmi náležejícími do téže podnikatelské skupiny působí v oblasti provádění stavebních prací, zejm. v oblasti pozemního a inženýrského stavitelství.
3. Společnost BES je před uskutečněním spojení vlastněna třemi výše uvedenými fyzickými osobami, z nichž každá vlastní třetinový obchodní podíl na této společnosti. Společnost BES působí v oblasti provádění stavebních prací, zejm. se zabývá kompletní výstavbou komunikací a silnic, včetně inženýrských sítí, a dále se zabývá údržbou a správou komunikací. Společnost BES působí dále v oblasti výroby a prodeje drceného kameniva, asfaltových obalovaných směsí a okrajově též v oblasti výroby a prodeje transportbetonu.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
v zastoupení
Mgr. Michael Mikulík, LL. M.
pověřený zastupovánímObdrží:
JUDr. Robert Neruda, Ph.D., advokát
Havel, Holásek & Partners, s.r.o., advokátní kancelář
Hilleho 1843/6
602 00 Brno
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 11. 1. 2012.