UOHS S618/2011
Rozhodnutí: S618/2011/KS-278/2012/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů MECAPLAST CZ, s.r.o., Faurecia Interiors Pardubice s.r.o., a MECAPLAST SAM, Faurecia Interiors Pardubice s.r.o.
Účastníci Faurecia Interiors Pardubice s.r.o. MECAPLAST CZ, s.r.o. MECAPLAST SAM
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 23. 1. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 87 KBČ. j.: ÚOHS-S618/2011/KS-278/2012/840/JMě
V Brně dne: 5. 1. 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S618/2011/KS, zahájeném dne 16. 12. 2011 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Faurecia Interiors Pardubice s.r.o., se sídlem Bakov nad Jizerou, Horka 34, IČ: 27848663, zastoupené JUDr. Tomášem Čihulou, LL.M. Eur., Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 19, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji části podniku , uzavřené dne 15. 12. 2011 mezi společnostmi MECAPLAST CZ, s.r.o., se sídlem Žebrák, Skandinávská 996, IČ: 62916408, jako prodávajícím, Faurecia Interiors Pardubice s.r.o., se sídlem Bakov nad Jizerou, Horka 34, IČ: 27848663, jako kupujícím, a MECAPLAST SAM, se sídlem Monacké knížectví, Monaco, 4/6 avenue Albert II, jako ručitelem, v jejímž konečném důsledku společnost Faurecia Interiors Pardubice s.r.o. nabude část podniku společnosti MECAPLAST CZ, s.r.o., zabývající se výrobou a prodejem textilních součástí, čalounění a dekorativních částí interiérů a protihlukových součástí a dílů pro automobilový průmysl a výrobou souvisejících polotovarů a plastových dílů určených pro montáž na textilní díly, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku nabude společnost Faurecia Interiors Pardubice s.r.o., se sídlem Bakov nad Jizerou, Horka 34, IČ: 27848663 (dále jen Faurecia ), část podniku MECAPLAST CZ, s.r.o., se sídlem Žebrák, Skandinávská 996, IČ: 62916408 (dále jen MECAPLAST ), zabývající se výrobou a prodejem textilních součástí, čalounění a dekorativních částí interiérů a protihlukových součástí a dílů pro automobilový průmysl a výrobou souvisejících polotovarů a plastových dílů určených pro montáž na textilní díly. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost Faurecia v současné době nevyvíjí v České republice žádnou činnost. Společnost Faurecia je součástí skupiny společností, v jejímž čele stojí společnost Faurecia SA a která se specializuje na vývoj, výrobu a prodej dílů pro automobilový průmysl, se zaměřením na sedadla pro automobily, výfukové systémy, interiérové systémy a exteriéry automobilů.
3. V České republice působí společnosti ze skupiny Faurecia (tj. Faurecia Exhaust Systems s.r.o., Faurecia Emissions Control Technologies, Mladá Boleslav, s.r.o., Faurecia Components Písek, s.r.o., Faurecia Interior Systems Bohemia s.r.o., Faurecia Automotive Czech Republic s.r.o. a SAS Autosystemtechnik s.r.o.) v oblasti výroby a dodávek výfukových systémů, konstrukcí sedadel a interiérových systémů.
4. Nabývaný podnik společnosti MECAPLAST působí v oblasti vývoje, výroby a prodeje modulů pro zavazadlové prostory automobilů, protihlukových dílů a vnitřních obložení pro automobilový průmysl.
5. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
v zastoupení
Mgr. Michael Mikulík, LL.M.
pověřený zastupováním


Obdrží:
JUDr. Tomáš Čihula, LL.M. Eur., Ph.D.
Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář
Na Příkopě 19
117 19 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 23. 1. 2012.