UOHS S617/2013
Rozhodnutí: S617/2013/KS-21531/2013/840/MWi Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů VP AGRO, spol. s r. o. a AGROKOP HB s. r. o.
Účastníci VP AGRO, spol. s r. o. AGROKOP HB s. r. o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 21. 11. 2013
Dokumenty dokument ke stažení 273 KBČ. j.: ÚOHS-S617/2013/KS-21531/2013/840/MWi

5. 11. 2013Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S617/2013/KS, zahájeném dne 8. 10. 2013 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti VP AGRO, spol. s r.o., se sídlem Praha 6-Suchdol, Stehlíkova 977, IČ: 44268114, zastoupené JUDr. Jaroslavem Pavlíkem, advokátem, se sídlem Třebíč, Bráfova 20, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů VP AGRO, spol. s r.o., se sídlem Praha 6-Suchdol, Stehlíkova 977, IČ: 44268114, a AGROKOP HB s.r.o., se sídlem Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 279, IČ: 64826007, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené dne 2. 9. 2013 mezi Ing. M. Š., jako převodcem, a společností VP AGRO, spol. s r.o., jako nabyvatelem, v jejímž důsledku má společnost VP AGRO, spol. s r.o. nabýt 45,2% obchodní podíl na společnosti AGROKOP HB s.r.o., a tím navýšit svůj stávající 38,8% obchodní podíl v této společnosti, držený prostřednictvím dceřiné společnosti AGROKOP CZ, a.s., se sídlem Střítež, Spojovací 1343, IČ: 29286719, a získat možnost vykonávat nad touto společností výlučnou kontrolu, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona
POVOLUJE.

Odůvodnění

1. Při posuzování navrhované transakce vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající posuzované spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad transakcí zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV437542 ze dne 11. 10. 2013. Tato skutečnost byla současně zveřejněna na internetových stránkách Úřadu. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedené transakci neobdržel.
I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené dne 2. 9. 2013 mezi Ing. M. Š. (dále jen Ing. M. Š. ), jako převodcem, a společností VP AGRO, spol. s r.o., se sídlem Praha 6-Suchdol, Stehlíkova 977, IČ: 44268114 (dále jen VP AGRO ), jako nabyvatelem.
4. V důsledku navrhované transakce má společnost VP AGRO nabýt 45,2% obchodní podíl ve společnosti AGROKOP HB s.r.o., se sídlem Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 279, IČ: 64826007 (dále jen AGROKOP HB ), čímž navýší svůj stávající obchodní podíl v této společnosti ve výši 38,8 %, držený prostřednictvím své dceřiné společnosti AGROKOP CZ, a.s., se sídlem Střítež, Spojovací 1343, IČ: 29286719 (dále jen AGROKOP CZ ), na 84 %, a získá tím možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad touto společností. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
5. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika účastníků transakce
6. Společnost VP AGRO je činná na území České republiky sama nebo prostřednictvím svých dceřiných společností, [1] zejména v oblasti výroby a maloobchodního prodeje osiv, přípravků na ochranu rostlin a průmyslových hnojiv, v oblastech zemědělské prvovýroby, výkupu a velkoobchodního prodeje zemědělských komodit. Jediným vlastníkem společnosti VP AGRO je společnost VP AGRO holding, spol. s r.o., se sídlem Praha 6-Suchdol, Stehlíkova 977/28, IČ: 29043441, jež je kontrolována třemi fyzickými osobami.
7. Obchodní podíly společnosti AGROKOP HB jsou před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů drženy fyzickou osobou, panem Ing. M. Š., jež vlastní 61,2% obchodní podíl a jež vykonává nad touto společností výlučnou kontrolu, a dále společností AGROKOP CZ, vlastnící 38,8% obchodní podíl. Společnost AGROKOP HB kontroluje společnost Zemědělská společnost Horní Krupá, a. s. Společnost AGROKOP HB působí na území České republiky zejména v oblasti maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin, osiv polních plodin a průmyslových hnojiv a výkupu a velkoobchodního prodeje zemědělských komodit. III. Dopady spojení
8. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
9. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
10. Z výše uvedeného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že se tyto překrývají v oblasti maloobchodního prodeje osiv polních plodin, průmyslových hnojiv a přípravků na ochranu rostlin a výkupu a velkoobchodního prodeje zemědělských komodit. Společnost VP AGRO a její dceřiné společnosti (dále jen skupina VP AGRO ) vlastní také skladovací kapacity, a to ve Středočeském, Plzeňském, Ústeckém a Pardubickém kraji, avšak tyto skladovací kapacity slouží výhradně k potřebám společností skupiny VP AGRO.
11. Co se týče oblasti maloobchodního prodeje osiv, Úřad ve svých předchozích rozhodnutích konstatoval, že osiva lze rozlišovat podle jednotlivých druhů pěstovaných plodin. Z pohledu jejich nejčastějšího použití jde zejména o osiva obilovin, z nich především pšenice, ječmene, kukuřice, dále osiva olejnin (řepka, slunečnice) a osiva ostatní (například pícniny, jeteloviny, luštěniny). Subjekty zabývající se výrobou a prodejem osiv se pouze výjimečně zaměřují na osivo jediné plodiny, převážná většina z nich nabízí kompletní druhový servis. [2]
12. Ačkoliv by tedy bylo možno oblast maloobchodního prodeje osiv členit v závislosti na druhu pěstované plodiny, s ohledem na skutečnost, že většina prodejců poskytuje ucelený sortiment osiv, má Úřad za to, že užší členění není v tomto konkrétním případě nezbytné a pro účely posouzení dopadů navrhovaného spojení soutěžitelů za relevantní trh v této oblasti z hlediska produktového považuje trh maloobchodního prodeje osiv .
13. Pokud jde o oblast maloobchodního prodeje hnojiv, i touto oblastí se Úřad již zabýval ve svých předchozích rozhodnutích. [3] Hnojiva lze obecně dělit na hnojiva organická a průmyslová, přičemž posuzované spojení soutěžitelů se dotýká oblasti průmyslových hnojiv. Prostřednictvím průmyslových hnojiv jsou do půdy dodávány tři základní biogenní prvky, tj. dusík-N, fosfor-P, a draslík-K, za účelem maximalizace růstu rostlin a optimalizace výnosů z úrody. V závislosti na obsažených biogenních prvcích se potom hnojiva dělí na jednosložková, tj. dusíkatá, fosforečná či draselná, a vícesložková, která se dále dělí podle poměru obsažených biogenních prvků.
14. Vezmeme-li v úvahu vzájemnou zastupitelnost jednotlivých druhů průmyslových hnojiv, Úřad ve své předchozí rozhodovací praxi konstatoval, že mezi skupinami dusíkatých, fosforečných a draselných hnojiv neexistuje z pohledu spotřebitele vzájemná zastupitelnost. Vymezení věcně relevantních trhů v závislosti na jednotlivých skupinách hnojiv by však přicházelo v úvahu, kdyby spojením dotčenou oblastí byla výroba průmyslových hnojiv a nikoli jejich maloobchodní prodej, v rámci něhož prodejci (mj. i spojující se soutěžitelé) obvykle prodávají široké spektrum všech typů průmyslových hnojiv dle požadavků zákazníka.
15. Z výše uvedeného má Úřad za to, že užší členění není v tomto konkrétním případě nezbytné a pro účely posouzení dopadů navrhovaného spojení soutěžitelů za relevantní trh v této oblasti z hlediska produktového považuje trh maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv .
16. Další oblastí, kde se činnost spojujících se soutěžitelů překrývá, je oblast maloobchodního prodeje prostředků na ochranu rostlin. Tyto prostředky zahrnují velké množství výrobků, jejichž cílem je chránit plodiny proti všem formám poškození, které může být způsobeno plevelem, hmyzem nebo chorobami, a rovněž výrobků podporujících či regulujících růst rostlin, které jsou svým užitím zaměřeny k řešení různých problémů ochrany rostlin. Prostředky na ochranu rostlin lze tedy členit do několika základních skupin, z nichž nejvýznamnějšími jsou herbicidy, fungicidy, insekticidy, morforegulátory a mořidla.
17. I zde je možné konstatovat, s ohledem na skutečnost, že oba spojující se soutěžitelé jsou činní v dané oblasti pouze jako maloobchodní prodejci, kteří nabízejí široké spektrum jednotlivých prostředků na ochranu rostlin dle potřeb zákazníků, že není pro účely posuzovaného spojení nutné vymezovat relevantní trh v závislosti na užším členění jednotlivých komodit, [4] a za relevantní trh v této oblasti považuje trh maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin .
18. Oblastí, v níž působí oba spojující se soutěžitelé je také oblast výkupu a prodeje rostlinných komodit, a to obilovin, olejnin a luštěnin. Spojující se soutěžitelé rostlinné komodity vykupují od zemědělských prvovýrobců. [5]
19. Z pohledu konečného použití se obiloviny odlišují od ostatních zemědělských plodin, jakými jsou olejniny, luštěniny, brambory apod. Užití obilovin spočívá především ve výrobě mouk, potravin, nápojů či krmiv, naproti tomu například olejniny se používají především pro lisování a výrobu technických olejů a jedlých olejů pro potravinářský nebo maloobchodní trh. Samotné obiloviny se z pohledu konečného využití dělí na potravinářské, krmné a technické (sloužící pro výrobu lihu) a obiloviny sloužící po úpravě jako osivo. Zaměnitelnost mezi těmito kategoriemi z pohledu zamýšleného účelu použití je však pouze částečná, a to především při použití ke krmným a technickým účelům.
20. Olejniny jsou další významnou komoditou z rostlinné produkce v České republice, především pak řepka olejná a slunečnice. Řepka olejná je kromě potravinářských účelů určena také k výrobě aditiv do pohonných hmot.
21. Další rostlinnou komoditou jsou luštěniny, tj. rostliny a jejich plody zahrnující především hrách, fazoli, čočku a sóju. Z pohledu končeného použití se luštěniny pěstují zejména pro potravinářské a krmné účely. Pokud jde o jejich výkup, luštěniny se nakupují v omezené míře, krmný hrách je vykupován především pro účely zapracování do krmných směsí, zcela okrajově se pak z téhož důvodu vykupuje i lupina, jako méně obvyklý druh luštěniny.
22. Zejména s ohledem na skutečnost, že spojující se soutěžitelé mohou vykupovat a vykupují a dále prodávají veškeré druhy obilovin, olejnin či luštěnin v závislosti na konkrétních potřebách zpracovatelů, má Úřad za to, že není třeba relevantní trhy v této oblasti vymezovat užším způsobem dle jednotlivých druhů obilovin, olejnin či luštěnin, a proto nepřistoupil k členění relevantních trhů v závislosti na konkrétních rostlinných komoditách a věcně relevantní trhy v oblastech obilovin, olejnin a luštěnin vymezil jako trhy výkupu obilovin, výkupu olejnin a výkupu luštěnin a trhy prodeje obilovin, olejnin a luštěnin pro zpracovatelský průmysl . [6]
23. Pokud jde o geografické vymezení výše uvedených relevantních trhů, vychází Úřad i zde ze své předchozí rozhodovací praxe. [7] Ve vztahu k relevantním trhům maloobchodního prodeje osiv, průmyslových hnojiv, přípravků na ochranu rostlin a dále ve vztahu k relevantním trhům výkupu obilovin, olejnin a luštěnin je možné konstatovat, že tyto produkty či zemědělské komodity jsou zákazníky odebírány, popř. naopak nabízeny k výkupu, zpravidla v určité dojezdové vzdálenosti od jejich provozoven, jež zhruba odpovídá územím jednotlivých krajů České republiky. Naopak vzdálenost zpravidla nehraje zásadní roli v případě relevantních trhů prodeje obilovin, olejnin a luštěnin pro zpracovatelský průmysl.
24. S ohledem na výše uvedené skutečnosti Úřad vymezil věcně relevantní trhy maloobchodního prodeje osiv, maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv, maloobchodního prodeje prostředků na ochranu rostlin, výkupu obilovin, olejnin a luštěnin z hlediska geografického územím jednotlivých krajů . Relevantní trhy prodeje obilovin, olejnin a luštěnin pro zpracovatelský průmysl vymezil Úřad pro účely tohoto rozhodnutí z hlediska geografického územím celé České republiky .
25. Činnost spojujících se soutěžitelů má převážně horizontální charakter, když činnost spojujících se soutěžitelů se překrývá v kraji Vysočina na relevantních trzích maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin, maloobchodního prodeje osiv, výkupu obilovin, výkupu olejnin a luštěnin, v kraji Jihomoravském na relevantních trzích maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin, maloobchodního prodeje osiv a maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv a výkupu obilovin a v krajích Plzeňském, Pardubickém, Olomouckém a Zlínském na relevantním trhu maloobchodního prodeje osiv. Rovněž tak jsou oba spojující se soutěžitelé aktivní na relevantních trzích prodeje obilovin, olejnin a luštěnin pro zpracovatelský průmysl na území celé České republiky.
26. Společnost AGROKOP HB dále působí na relevantním trhu maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv v kraji Vysočina. S ohledem na skutečnost, že na tomto trhu není činná společnost VP AGRO, má posuzované spojení na tomto trhu konglomerátní charakter.
27. Základní představu o struktuře trhu a konkurenčním významu spojujících se soutěžitelů i jejich konkurentů poskytují tržní podíly na relevantním trhu. Pokud jde o velikost tržních podílů, jestliže společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení opak. [8]
28. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění posuzovaného spojení většinou nepřesahuje hranici [15-25] %.
29. V případě horizontálního charakteru spojení je výjimkou trh maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin v kraji Jihomoravském, kde bude tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení činit cca [25-35] %, přičemž tržní podíl skupiny VP AGRO činí cca [25-35] % a tržní podíl společnosti AGROKOP HB činí cca [0-5] %. Vzhledem k tomu, že dojde pouze k nepatrnému navýšení tržního podílu spojujících se soutěžitelů, nebude mít toto navýšení za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Na ostatních relevantních trzích je tržní podíl spojujících se soutěžitelů pod hranicí [15-25] %.
30. Také na trhu maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv v kraji Vysočina, kde působí pouze společnost AGROKOP HB je tržní podíl nižší než [15-25] %.
31. Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a to zejména s ohledem na skutečnost, že uskutečněním posuzovaného spojení dojde pouze k nepatrnému navýšení tržních podílů u spojujících se soutěžitelů, na většině relevantních trhů spojením vzniklý subjekt bude dosahovat relativně nízkého tržního podílu a navíc na předmětných relevantních trzích působí řada dalších, hospodářsky významných soutěžitelů, například společnosti náležící do podnikatelské skupiny kontrolované společností AGROFERT, a.s.
32. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže


Obdrží
JUDr. Jaroslav Pavlík, advokát
Bráfova 20
674 01 Třebíč

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 21. 11. 2013

[1] Jsou to zejména společnosti SAGA SEED spol. s r.o., AGRI Loučeň, a.s., Smilkov a.s., ZEAS Oskořínek a.s., AGROKOMODITY a.s., AGRICOS, spol. s r.o., ZNZ Přeštice, a.s., AGROKOP CZ, a.s. a další.
[2] Viz například rozhodnutí Úřadu S049/2008/KS AGROFERT HOLDING/PRVNÍ ŽATECKÁ.
[3] Viz například rozhodnutí Úřadu S396/2011/KS AGROFERT HOLDING/Loredana Corporation.

[4] Viz například rozhodnutí Úřadu S122/2011/KS VP AGRO/AGROKOP CZ.
[5] Rovněž skupina VP AGRO působí v oblasti zemědělské prvovýroby a vypěstované zemědělské komodity dále prodává zpracovatelům.
[6] Viz rozhodnutí Úřadu S293/2008/KS AGROFERT HOLDING/Agropol Group.
[7] Viz rozhodnutí Úřadu S293/2008/KS AGROFERT HOLDING/Agropol Group.
[8] Viz § 17 odst. 3 zákona.