UOHS S617/2011
Rozhodnutí: S617/2011/KS-996/2012/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů EUREST, spol. s r.o. a DORA Group a.s.
Účastníci EUREST, spol. s r.o. DORA Gastro a.s. DORA Group a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 16. 1. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 112 KBČ. j.: ÚOHS-S617/2011/KS-996/2012/840/JMě
V Brně dne: 16. 1. 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S617/2011/KS, zahájeném dne 15. 12. 2011 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti EUREST, spol. s r.o., se sídlem Praha 7, U Pergamenky čp. 1145/12, IČ: 00642215, zastoupené JUDr. Jaroslavem Polanským, advokátem, se sídlem Praha 1, Revoluční 15, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů EUREST, spol. s r.o., se sídlem Praha 7, U Pergamenky čp. 1145/12, IČ: 00642215, a DORA Gastro a.s., se sídlem Most, Jaroslava Seiferta 2179, IČ: 25138448, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji a koupi veškerého akciového kapitálu společnosti DORA Gastro a.s. , uzavřené dne 8. 12. 2011 mezi společnostmi DORA Group a.s., se sídlem Most, Jaroslava Seiferta 2179, IČ: 27151352, jako prodávajícím, a EUREST, spol. s r.o., jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku má společnost EUREST, spol. s r.o. získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti DORA Gastro a.s., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 věta druhá téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 52/2011 ze dne 28. 12. 2011. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
3. Ve snaze zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro posouzení dopadu předmětného spojení na hospodářskou soutěž Úřad v průběhu správního řízení oslovil konkurenty a odběratele spojujících se soutěžitelů se žádostmi o poskytnutí informací. Úřad tak při posuzování spojení soutěžitelů vycházel i z vyjádření a stanovisek oslovených subjektů. I. Notifikační podmínky
4. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o prodeji a koupi veškerého akciového kapitálu společnosti DORA Gastro a.s. , uzavřené dne 8. 12. 2011 mezi společnostmi DORA Group a.s., se sídlem Most, Jaroslava Seiferta 2179, IČ: 27151352 (dále jen DORA Group ), jako prodávajícím, a EUREST, spol. s r.o., se sídlem Praha 7, U Pergamenky čp. 1145/12, IČ: 00642215 (dále jen EUREST ), jako kupujícím. Na základě uvedené smlouvy získá společnost EUREST akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti DORA Gastro a.s., se sídlem Most, Jaroslava Seiferta 2179, IČ: 25138448 (dále jen DORA ), a tím i výlučnou kontrolu nad touto společností. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
5. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost EUREST je součástí skupiny, v jejímž čele stojí britská společnost COMPASS GROUP PLC (dále také skupina COMPASS ), přičemž v rámci této skupiny působí v České republice dále společnost SCOLAREST-zařízení školního stravování spol. s r.o., se sídlem Praha 7, U Pergamenky 1145/12, IČ: 25607341 (dále jen SCOLAREST ). V České republice působí uvedené společnosti ze skupiny COMPASS zejména v oblasti poskytování společného stravování, přičemž se jedná zejm. o závodní (podnikové) stravování, stravování ve zdravotnických zařízeních, stravování ve školských zařízeních a stravování příslušníků Armády České republiky, dále v oblasti poskytování služeb cateringu, provozování prodejních nápojových automatů a automatů na drobné občerstvení (tzv. vending) a v oblasti projektové a konzultační činnosti v oblasti gastronomie.
7. Společnost DORA je v období před uskutečněním spojení výlučně kontrolována společností DORA Group. Společnost DORA vykonává výlučnou kontrolu nad společností DORA Gastro-školní stravování s.r.o., se sídlem Říčany, Školní 2400, IČ: 28726138 (dále jen DORA školní stravování ). Rovněž společnost DORA, resp. její dceřiná společnost, působí v České republice zejména v oblasti poskytování společného stravování, přičemž se jedná zejm. o závodní (podnikové) stravování a stravování ve zdravotnických a školských zařízeních, a dále v oblasti poskytování služeb cateringu. III. Dopady spojení
8. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
9. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
10. Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že se aktivity spojujících se soutěžitelů překrývají zejména v oblasti poskytování společného stravování a poskytování služeb cateringu.
11. V případě poskytování společného stravování se jedná zejména o oblast stravování závodního, školního, stravování poskytovaného ve zdravotnických zařízeních a rovněž stravování poskytovaného pro armádu. Výše uvedené segmenty společného stravování vykazují jistá specifika spočívající např. v požadavcích na zajištění určité odbornosti a dodržování stanovených výživových norem, zejména pokud jde o školní a nemocniční stravování.
12. Poskytování stravovacích služeb, tj. výroba a výdej jídel, se provádí v plném rozsahu přímo u zákazníka v případech, kdy je příprava jídel v místě možná (tj. je-li u zákazníka zřízena kuchyně), není-li příprava jídel v místě možná, dováží se připravené jídlo z nejblíže umístěné kuchyně daného poskytovatele stravovacích služeb v daném regionu a u zákazníka se provádí pouze výdej hotových jídel. Dovoz hotových jídel zajišťují buď přímo sami poskytovatelé stravovacích služeb nebo se na něm podílejí i třetí subjekty.
13. Zakázky v oblasti poskytování stravovacích služeb jsou získávány většinou na základě výběrového řízení, kdy nabídkovou stranu tvoří poskytovatelé závodního stravování, provozovatelé veřejných restaurací či živnostníci s oprávněním pro výkon hostinské činnosti, a stranu poptávkovou zaměstnavatelé, kteří hledají dodavatele služeb závodního stravování pro své zaměstnance.
14. Pokud jde o specifika školního stravování, je toto navíc ve většině případů zajišťováno ve vlastní režii škol či školských zařízení a nové subjekty vstupující na trh školního stravování tak získávají klienty převážně z řad těch školských zařízení, která dosud stravování provozovala ve vlastní režii. Dalším specifikem této oblasti jsou veřejné dotace na poskytování stravování pro žáky, přičemž právní předpisy přesně stanovují, kolik peněz má být vynaloženo na jednoho žáka, takže v této oblasti není dán prostor pro velkou volnost v cenotvorbě. Subjekt poskytující školní stravování musí být dále zapsán ve školském rejstříku a podléhá kontrole školní inspekce a speciálnímu auditu, přičemž teprve za splnění daných podmínek má nárok na poskytnutí dotace, jež však v prvním roce činí pouze 60 % a v plné výši náleží poskytovateli stravovacích služeb až v dalších letech po prokázání splnění požadovaných podmínek. Tento systém však platí pouze pro stravování na nižších stupních výuky, nikoli pro vysokoškolské stravování, které je co do podmínek srovnatelné se stravováním závodním.
15. V případě společného stravování ve zdravotnických zařízeních se jedná o stravování pacientů a zaměstnanců nemocnic, přičemž je zde poskytováno celodenní stravování po sedm dní v týdnu. Při poskytování této služby je vyžadována zvláštní odbornost, poskytovatel stravovacích služeb musí mít k dispozici dietní sestru, která připravuje jídelní lístky, dohlíží na přípravu jídel z dietologického hlediska a je také zodpovědná za jednotlivé druhy diet. Podobně jako v případě školního stravování je i zde rozšířen model, kdy si nemocnice zajišťují stravování ve vlastní režii, nicméně poskytování stravovacích služeb ze strany třetích osob je v případě nemocnic využíváno častěji než v případě školských zařízení.
16. Pokud jde o segment armádního stravování, v němž působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost EUREST, hlavním kritériem ve výběrových řízeních je cena poskytovaných služeb. Stravovací služby jsou zde poskytovány sedm dní v týdnu třikrát denně. Společnost EUREST poskytuje služby v tomto segmentu pouze jednomu armádnímu sboru, přičemž smlouva je uzavřena na dobu určitou do prosince 2011.
17. Dalším segmentem v oblasti stravovacích služeb, v němž spojující se soutěžitelé působí, je oblast tzv. cateringu, tj. poskytování služeb spočívajících v zajišťování rautů a pohoštění na společenských akcích. Spojující se soutěžitelé tuto službu poskytují převážně stávajícím klientům jako doplněk hlavní služby nebo v rámci vlastní prezentace společnosti, pouze ve velmi malém rozsahu je tato služba poskytována externím objednatelům na základě zvláštní smlouvy.
18. Pouze společnost EUREST pak působí v oblasti provozování prodejních automatů na potraviny a nápoje (tzv. vending), přičemž se jedná pouze o činnost doplňkovou k její činnosti hlavní, která je provozována na přání klienta nejčastěji v případech, kdy se nevyplatí jiný než bezobslužný prodej doplňkového sortimentu (zejm. v noci).
19. Rovněž by bylo možno uvažovat o dalším členění oblasti společného stravování dle velikosti odběratelů stravovacích služeb, kdy zejména v případě velkých společností je ve výběrovém řízení podmínkou zkušenost se zajišťováním velkého objemu stravovacích služeb u jednoho zákazníka.
20. Vzhledem ke skutečnosti, že významní soutěžitelé, mezi něž mimo spojujících se soutěžitelů patří např. společnosti Sodexo, s.r.o., ARAMARK, s.r.o. či GTH CATERING a.s., zpravidla jsou schopni zajišťovat a taky zajišťují stravování ve všech výše uvedených segmentech, bylo by možné z hlediska produktového považovat za relevantní trh poskytování služeb stravování bez dalšího členění. Nicméně Úřad pro účely tohoto rozhodnutí ponechá otázku vymezení věcně relevantních trhů otevřenou, neboť posuzované spojení nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže při jakékoliv v úvahu připadající definici relevantního trhu, když i v užším segmentu poskytování stravovacích služeb nejvýznamnějším zákazníkům z řad podnikatelů (měřeno dle počtu strávníků), ve kterém je potenciálně nejméně aktivních soutěžitelů (pouze velké společnosti nabízející službu společného stravování), bude po spojení panovat konkurenční prostředí a odběratelé budou mít možnost vybrat si mezi dostatečným množstvím alternativních dodavatelů. [1]
21. Z hlediska geografického vymezení relevantního trhu by v oblasti poskytování stravovacích služeb pak bylo možno uvažovat o území celé České republiky, neboť opět všichni významní soutěžitelé, včetně spojujících se soutěžitelů, nabízejí za stejných podmínek své služby po celém území České republiky, nicméně s ohledem na skutečnost, že předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže, ponechává Úřad otázku vymezení geograficky relevantního trhu pro účely tohoto rozhodnutí otevřenou.
22. Pokud jde o tržní podíly spojujících se soutěžitelů, nepřesáhl jejich společný tržní podíl v oblasti poskytování stravovacích služeb jako celku v roce 2010 na území České republiky [5-15] %, kdy tržní podíl společnosti EUREST činil cca [5-15] % a společnosti DORA cca [0-5] %.
23. V jednotlivých segmentech oblasti poskytování služeb společného stravování, tj. v segmentu závodního stravování, školního stravování, poskytování stravovacích služeb ve zdravotnictví a stravování pro armádu na území České republiky společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů nepřesahuje [5-15] %, když nárůst tržního podílu společnosti EUREST v důsledku akvizice společnosti DORA bude nižší než [0-5] %. Spojující se soutěžitelé jsou vystaveni tlaku jak řady dalších celonárodně působících soutěžitelů (např. Sodexo, s.r.o., ARAMARK, s.r.o. či GTH CATERING a.s.) tak i tlaku lokálně působících menších soutěžitelů.
24. V této souvislosti obdržel Úřad v reakci na svoji výzvu k poskytnutí informací připomínku dvou odběratelů spojujících se soutěžitelů z Ústeckého kraje, že posuzované spojení bude mít dopad na hospodářskou soutěž v jejich regionu. K tomu Úřad uvádí, že z provedeného šetření vyplynulo, že hospodářská soutěž v oblasti poskytování služeb společného stravování probíhá na celorepublikové úrovni, přičemž v rámci České republiky působí dostatečný počet soutěžitelů.
25. V oblastech poskytování služeb cateringu, popř. vendingu na území České republiky nepřesáhne společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů [0-5] %.
26. Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl tedy Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a to zejména s ohledem na nízké tržní podíly spojujících se soutěžitelů i při nejužším možném vymezení relevantního trhu a rovněž s ohledem na dostatečné množství konkurenčních soutěžitelů působících v předmětné oblasti.
27. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
v zastoupení
Mgr. Michael Mikulík, LL. M.
pověřený zastupovánímObdrží:
JUDr. Jaroslav Polanský
Balcar Polanský Eversheds, advokátní kancelář
Revoluční 15
110 00 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 16. 1. 2012.

[1] Tuto skutečnost potvrdila ve svých vyjádřeních velká většina oslovených subjektů.