UOHS S600/2012
Rozhodnutí: S600/2012/KS-20822/2012/840/MWi Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů LR Health & Beauty Systems GmbH a LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS, s.r.o.,
Účastníci LR Health & Beauty Systems GmbH LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS, s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 6. 11. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 107 KBČ. j.: ÚOHS-S600/2012/KS-20822/2012/840/MWi
Brno 6. 11. 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S600/2012/KS, zahájeném dne 18. 10. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti LR Health & Beauty Systems GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Ahlen, Kruppstrasse 55, zastoupené Mgr. Robertem Nešpůrkem, LL. M., advokátem, se sídlem Praha 1, Týn 1049/3, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů LR Health & Beauty Systems GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Ahlen, Kruppstrasse 55, a LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS, s.r.o., se sídlem Frýdlant nad Ostravicí, Malenovice 150, IČ: 48390526, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o nabytí podílů , která bude uzavřena mezi společností LR Health & Beauty Systems GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Ahlen, Kruppstrasse 55, jako nabyvatelem, a panem Alešem Buksou, bytem Frýdlant nad Ostravicí, Malenovice 150, jako převodcem, v jejímž důsledku má společnost LR Health & Beauty Systems GmbH nabýt 49% obchodní podíl ve společnosti LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS, s.r.o., a tím navýšit stávající obchodní podíl na této společnosti, držený dceřinou společností LR-International Beteiligungs GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Ahlen, Kruppstrasse 55, na 100 % a získat i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost LR Health & Beauty Systems GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Ahlen, Kruppstrasse 55 (dále jen LR Health ), navýšit svůj stávající 51% obchodní podíl ve společnosti LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS, s.r.o., se sídlem Frýdlant nad Ostravicí, Malenovice 150, IČ: 48390526 (dále jen LR CZ ), držený prostřednictvím své dceřiné společnosti LR-International Beteiligungs GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Ahlen, Kruppstrasse 55, na 100 %, a tím i získat možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost LR Health je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost LR Global Holding GmbH. Skupina je celosvětově činná v oblasti výroby a distribuce kosmetických výrobků, bižuterie, výživových a jiných doplňků. Společnost LR Global Holding GmbH je nepřímo výlučně kontrolována společností Apax Partners LLP, jež kontroluje portfolio společností činných mimo jiné také na území České republiky a to v oblastech a) maloobchodního prodeje módního oblečení a souvisejících doplňků (Takko Fashion s.r.o.), b) obstarávání podnikových softwarových řešení pro středně velké podniky a divize společností Global 1000 (Epicor Software Czech s.r.o.), c) zajišťování deviz, nabízení mezinárodních platebních služeb malým a středně velkým podnikům, hotovostní služby bankám a cestovním kancelářím a přímo spotřebitelům (Travelex Czech Republic a.s.), d) obstaravatelské činnosti v oblasti podnikání a služeb (společnost Ruesch International, L. L. C.), d) obstarávání B2B mediálních služeb poskytovaných prostřednictvím více platforem, jako jsou tištěné a online publikace, organizace akcí a online informační produkty (Top Right Group Limited), a e) poskytování specializovaného zásobování a podpory služeb farmaceutického průmyslu (Marken Limited).
3. Nabývaná společnost LR CZ je v době před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů společně kontrolována společností LR-International Beteiligungs GmbH a panem Alešem Buksou. Společnost LR CZ se zabývá prodejem kosmetiky, parfémů, výživových a jiných doplňků na území České republiky a dále, prostřednictvím přímo kontrolovaných společností, také na území Slovenské republiky a Ukrajiny. Společnost LR CZ prodává produkty, jež výhradně odebírá od společnosti LR Health.[1]
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
Otisk úředního razítka
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
JUDr. Robert Neruda, Ph.D., advokát
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
Hilleho 1843/6
602 00 Brno
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 6. 11. 2012

[1] Jedinou výjimku představují parfémy Karel Gott, které jsou baleny, značeny a prodávány společností LR CZ v České republice, aniž by byly odebírány od společnosti LR Health.