UOHS S60/2015
Rozhodnutí: S60/2015/KS-4529/2015/840/LBř Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 zákona: Hahn & Co. Auto Holdings Co., Ltd. / Halla Visteon Climate Control Corporation
Účastníci Hahn & Co. Auto Holdings Co., Ltd. Halla Visteon Climate Control Corporation
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 17. 2. 2015
Dokumenty dokument ke stažení 326 KBČ. j.: ÚOHS-S60/2015/KS-4529/2015/840/LBř

. 2. 2015


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S60/2015/KS, zahájeném dne 28. 1. 2015 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Hahn & Co. Auto Holdings Co., Ltd., se sídlem Korejská republika, Soul, Jung-gu, Eulji-ro 5-gil 19, zastoupeného JUDr. Karlem Muzikářem, LL.M. (C.J.), advokátem, se sídlem Praha 1, Křižovnické nám. 193/2, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů Hahn & Co. Auto Holdings Co., Ltd., se sídlem Korejská republika, Soul, Jung-gu, Eulji-ro 5-gil 19 , a Halla Visteon Climate Control Corporation, se sídlem Korejská republika, Sinil-dong, Daeduk-gu, Daejeon, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 17. 12. 2014 mezi společnostmi Visteon Corporation, se sídlem Spojené státy americké, Michigan, Van Buren Township, One Village Center Drive, a VIHI, LLC, se sídlem Spojené státy americké, Delaware, Wilmington, Orange St 1209, Corporation Trust Center, jako prodávajícími, a společnostmi Hahn & Co. Auto Holdings Co., Ltd. a Hankook Tire Co., Ltd., se sídlem Korejská republika, Soul, Gangnam-gu, Teheran-ro 133 , jako kupujícími, a na základě Akcionářské dohody, uzavřené dne 17. 12. 2014 mezi společnostmi Hahn & Co. Auto Holdings Co., Ltd. a a Hankook Tire Co., Ltd., v jejichž důsledku má společnost Hahn & Co. Auto Holdings Co., Ltd. nabýt akcie představující [ obchodní tajemství ] % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Halla Visteon Climate Control Corporation , a tím i získat možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se podle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,
.

Odůvodnění

1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost Hahn & Co. Auto Holdings Co., Ltd., se sídlem Korejská republika, Soul, Jung-gu, Eulji-ro 5-gil 19 (dále jen HahnCo Auto nebo Navrhovatel ) , nabýt akcie představující [ obchodní tajemství ] % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Halla Visteon Climate Control Corporation , se sídlem Korejská republika, Sinil-dong, Daeduk-gu, Daejeon (dále jen HVCC ). Současně má v důsledku ve výroku uvedené Smlouvy o koupi akcií společnost Hankook Tire Co., Ltd., se sídlem Korejská republika, Soul, Gangnam-gu, Teheran-ro 133 (dále jen Hankook ) , nabýt akcie představující [ obchodní tajemství ] % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti HVCC. [1]
2. V souvislosti s předmětným nabytím akcií ve společnosti HVCC uzavřely společnosti HahnCo Auto a Hankook dne 17. 12. 2014 Akcionářskou dohodu, k terá upravuje mimo jiné výkon jejich akcionářských práv ve společnosti HVCC .
3. V důsledku Smlouvy o koupi akcií bude společnost HahnCo Auto disponovat [ obchodní tajemství ] % většinou na hlasovacích právech na valné hromadě společnosti HVCC, která přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů společnosti HVCC. [ obchodní tajemství ] [2] [ obchodní tajemství ] . [3]
4. Naproti tomu společnosti Hankook bude disponovat [ obchodní tajemství ] % podílem na hlasovacích právech na valné hromadě společnosti HVCC [ obchodní tajemství ] [4] [ obchodní tajemství ] [5] [ obchodní tajemství ].
5. Výše uvedená práva společnosti Hankook jí budou ve vztahu ke společnosti HVCC zajišťovat standardní ochranu zájmů menšinového akcionáře, nebudou jí však svěřovat rozhodující vliv na rozhodování o strategických obchodních záležitostech společnosti HVCC. Tímto rozhodujícím vlivem bude ve vztahu ke společnosti HVCC disponovat sama společnost HahnCo Auto.
6. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) tak uzavírá, že společnost HahnCo Auto získá v důsledku předmětné transakce možnost ve smyslu § 12 odst. 3 zákona výlučně kontrolovat společnost HVCC.
7. Spojení splňuje rovněž notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu.
8. Společnost HahnCo Auto byla založena za účelem správy a obhospodařování nabývaného podílu ve společnosti HVCC. Společnost HahnCo Auto je součástí podnikatelského uskupení, na jehož vrcholu stojí společnost Hahn & Company (dále také jen Skupina Hahn ). Společnosti ze Skupiny Hahn působí celosvětově v několika průmyslových odvětvích, mezi které patří např. námořní přeprava, výroba a prodej automobilových a optických součástek, marketing, potravinářství či výroba a prodej struskového cementu. Ze společností se sídlem v České republiky do Skupiny Hahn náleží pouze společnost COAVIS CZECH s.r.o., která se zabývá výrobou součástek do palivových systémů, včetně výroby modulů palivových pump pro motorová vozidla či regulátorů tlaku, nicméně veškerou svou produkci v roce 2013 vyvezla do zahraničí.
9. Nabývaná společnost HVCC působí celosvětově v oblasti výroby automobilových klimatizačních systémů, mezi které patří (i) subsystémy topení, ventilace a klimatizace a (ii) subsystémy chlazení pohonných jednotek a dodávek těchto systémů jako originálních dílů výrobcům automobilů. N a území České republiky je společnost HVCC činná prostřednictvím jí kontrolovaných společností Halla Visteon Autopal s.r.o. a Halla Visteon Autopal Services s.r.o., které jsou také předmětem spojení, rovněž v oblasti automobilových klimatizačních systémů.
10. Ve Smlouvě o koupi akcií, [6] na základě které má dojít k posuzovanému spojení, bylo sjednáno, že společnost Visteon Corporation, se sídlem Spojené státy americké, Michigan, Van Buren Township, One Village Center Drive (dále jen Visteon Corporation ), včetně svých dceřiných společností, jako prodávající, nebude po dobu [ obchodní tajemství ] ode dne vypořádání posuzovaného spojení bez předchozího písemného souhlasu kupujícího provádět nábor do zaměstnání ve Smlouvě o koupi akcií vymezených zaměstnanců společnosti HVCC [7] (jedná se například o členy statutárního orgánu, vedoucí zaměstnance, členy vrcholového vedení atd.).
11. Dále se ve Smlouvě o koupi akcií se společnost Visteon Corporation zavázala, že nebude sama či její dceřiné společnosti po dobu [ obchodní tajemství ] ode dne vypořádání posuzovaného spojení bez předchozího písemného souhlasu kupujícího přímo či nepřímo vlastnit, řídit, zabývat se, provozovat činnost, kontrolovat, udržovat jakýkoli (vlastnický, finanční či jiný) podíl, ani se účastnit na vlastnictví, řízení činnosti, činnostech nebo kontrole podnikání v oblasti vývoje, výroby a prodeje topných, ventilačních a klimatizačních systémů, a že zajistí, aby se výše uvedenými činnostmi nezabývaly ani její dceřiné společnosti. [8]
12. K výše uvedeným doplňkovým omezením Úřad uvádí následující. Podle § 17 odst. 2 zákona se rozhodnutí o povolení spojení vztahuje rovněž na taková omezení hospodářské soutěže (doplňková omezení), která soutěžitelé uvedli v návrhu na povolení spojení a která se spojením přímo souvisejí a jsou nezbytná k jeho uskutečnění.
13. Při posuzování, zda jednotlivá ujednání mezi spojujícími se soutěžiteli jsou tzv. doplňkovými omezeními hospodářské soutěže, postupuje Úřad podle § 17 odst. 2 zákona, přičemž podpůrně přihlíží ke Sdělení Evropské komise o omezeních přímo souvisejících se spojováním a pro ně nezbytných (2005/C 56/03) (dále jen Sdělení Komise ).
14. Podle Sdělení Komise (článek 17. a násl.) mohou být doplňková omezení v případech získání možnosti kontrolovat soutěžitele ze strany soutěžitele jiného ujednána ve prospěch nabyvatele nebo prodejce.
15. V případě posuzovaného spojení soutěžitelů jsou doplňková omezení, a to zákaz konkurence i zákaz náboru zaměstnanců, uložena prodávajícímu, tj. soutěžiteli Visteon Corporation, ve prospěch nabyvatele výlučné kontroly, soutěžitele HahnCo Auto.
16. Pokud jde o ujednaný zákaz konkurence, považují se tyto doložky za odůvodněné, pokud jsou sjednány na dobu do tří let, jsou-li jako součást převáděného soutěžitele převáděny goodwill a know-how. [9] Dle Úřadu je možné v daném případě považovat konkurenční doložku za odůvodněnou v době trvání [ obchodní tajemství ].
17. V míře přesahující tuto dobu nemůže být konkurenční doložka považována za omezení přímo související a nezbytné pro uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů, a proto není pokryta tímto rozhodnutím. V tomto rozsahu tak konkurenční doložka podléhá posouzení podle ustanovení § 3 zákona, popř. čl. 101 Smlouvy o fungování Evropské unie. Je tedy na stranách této Smlouvy o koupi akcií, aby v rozsahu, v němž konkurenční doložka přesahuje výše uvedenou dobu, posoudili její případné negativní dopady na hospodářskou soutěž.
18. Pokud jde o ujednaný zákaz náboru zaměstnanců, mají takové doložky účinky srovnatelné s konkurenčními doložkami, a jsou tak posuzovány obdobně jako konkurenční doložky. [10] Ujednání o zákazu náboru zaměstnanců tedy Úřad považuje za odůvodněné v celé délce jeho sjednaného trvání.
19. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.


otisk úředního razítka

, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže

Právní moc: 17. 2. 2015

Obdrží:
JUDr. Karel Muzikář, LL.M. (C.J.), advokát
WEIL GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář
Křižovnické nám. 193/2
110 00 Praha 1

Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy


[1] Zbývajících [ obchodní tajemství ] % akcií společnosti HVCC, které nejsou předmětem transakce, zůstanou ve vlastnictví [ obchodní tajemství ] National Pension Service a dalších drobných akcionářů.
[2] [ obchodní tajemství ].
[3] [ obchodní tajemství ].
[4] [ obchodní tajemství ].
[5] [ obchodní tajemství ].
[6] Viz článek 4.13 Smlouvy o koupi akcií .
[7] Dále nevyvolá ukončení jejich pracovního poměru, nebude vybízet k opuštění zaměstnání, nenajme, nezaměstná, ani nijak nezapojí tyto zaměstnance do své činnosti .
[8] V podrobnostech k této konkurenční doložce viz článek 4.13 Smlouvy o koupi akcií .
[9] Viz článek 20 Sdělení Komise .
[10] Viz článek 26 Sdělení Komise .