UOHS S60/2006
Rozhodnutí: S60/06-22 189/06-300 Instance I.
Věc možné porušení § 3 odst. 1 ZOHS
Účastníci Alliance UniChem CZ, s.r.o. GEHE Pharma Praha, spol. s r.o. PHARMOS, a.s., se sídlem Divišova 18, Ostrava-Hrušov PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí porušen § 3 odst. 1-horizontální dohoda
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 13. 11. 2007
Související rozhodnutí R014/06 , R013,021/06 , R071/09

Nabylo právní moci dne 13. 11. 2007
Č.j. S 60/06-22 189/06-300 V Brně dne 14. prosince 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 60/06, zahájeném dne 8.3.2006 z moci úřední dle § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, s účastníky řízení-společností PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s., se sídlem Praha 10-Hostivař, K pérovně 945/7, IČ 453 59 326, právně zastoupenou JUDr. Petrem Novotným, advokátem, advokátní kancelář Rödl & Partner, v.o.s., Platnéřská 2,Praha 1, společností Alliance UniChem CZ, s.r.o., se sídlem Praha 10-Malešice, Podle Trati č.p. 624/7, PSČ 108 00, IČ 147 07 420, právně zastoupenou Dr. Radanem Kubrem, advokátem se sídlem Jáchymova 2, Praha 1, společností PHARMOS, a.s., se sídlem Ostrava, Radvanice, Těšínská ulice 1349/296, PSČ 716 00, IČ 190 10 290, právně zastoupenou JUDr. Ing. Ivanem Rottem, advokátem se sídlem Křížová 18, Brno a společností GEHE Pharma Praha, spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Naskové 1, PSČ 150 00, IČ 148 88 742, právně zastoupenou JUDr. Liborem Prokešem, advokátem, advokátní kancelář NÖRR STIEFENHOFER LUTZ v.o.s., se sídlem Na Příkopě 15, Praha 1, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
I. Účastníci řízení
1. PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s., se sídlem Praha 10-Hostivař, K pérovně 945/7, IČ 453 59 326,
2. Alliance UniChem CZ, s.r.o., se sídlem Praha 10-Malešice, Podle Trati č.p. 624/7, PSČ 108 00, IČ 147 07 420,
3. PHARMOS, a.s., se sídlem Ostrava, Radvanice, Těšínská ulice 1349/296, PSČ 716 00, IČ 190 10 290 a
4. GEHE Pharma Praha, spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Naskové 1, PSČ 150 00, IČ 148 88 742,
tím, že v období, počínaje 30.1.2006 do 14.2.2006, si při svých osobních a písemných kontaktech navzájem zprostředkovali společný zájem koordinovaným postupem ukončit od 15. února 2006 dodávky plného sortimentu léčiv do Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou v Praze, Fakultní nemocnice Na Bulovce v Praze a do Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, a následně poskytovat uvedeným nemocnicím jen dodávky tzv. vitálních léčiv se zkrácenými lhůtami splatnosti, a tento koordinovaný postup od 15. února 2006 také realizovali, dopustili se zakázaného jednání ve vzájemné shodě a tím porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a to jednotliví účastníci řízení v období:
Alliance UniChem CZ, s.r.o. od 15.2.2006 do 13.3.2006 včetně,
PHARMOS, a.s. od 15.2.2006 do 20.2.2006 včetně a od 1.3.2006 do 12.3.2006 včetně,
PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s., od 15.2.2006 do 29.3.2006 včetně a
GEHE Pharma Praha, spol. s r.o., od 15.2.2006 do 29.3.2006 včetně.
Uvedeným jednáním ve vzájemné shodě účastníci řízení narušili hospodářskou soutěž na relevantním trhu velkoobchodní distribuce léčiv do lékáren.
II. Dle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se účastníkům řízení ukládá za porušení § 3 odst. 1 téhož zákona popsané v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí pokuta, a to společnosti
1. PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s., se sídlem Praha 10-Hostivař, K pérovně 945/7, IČ 453 59 326, pokuta ve výši 53 736 000 Kč , slovy padesát tři miliony sedm set třicet šest tisíc korun českých,
2. Alliance UniChem CZ, s.r.o., se sídlem Praha 10-Malešice, Podle Trati č.p. 624/7, PSČ 108 00, IČ 147 07 420, pokuta ve výši 23 859 000 Kč , slovy dvacet tři miliony osm set padesát devět tisíc korun českých,
3. PHARMOS, a.s., se sídlem Ostrava, Radvanice, Těšínská ulice 1349/296, PSČ 716 00, IČ 190 10 290, pokuta ve výši 18 638 000 Kč , slovy osmnáct milionů šest set třicet osm tisíc korun českých,
4. GEHE Pharma Praha, spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Naskové 1, PSČ 150 00, IČ 148 88 742, pokuta ve výši 16 831 000 Kč , slovy šestnáct milionů osm set třicet jeden tisíc korun českých.
Pokuta je splatná do 90 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže u České národní banky v Brně, číslo účtu 3754-24825-621/0710, konstantní symbol 1148, jako variabilní symbol se uvede kmenová část daňového identifikačního čísla účastníka řízení.
III. V uvedeném správním řízení, zahájeném s účastníky řízení vymezenými v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že nebylo prokázáno porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, uzavřením zakázané dohody a/nebo jednáním ve vzájemné shodě ze strany účastníků řízení, týkajících se obchodních podmínek pro dodávky léčiv (zkrácení lhůt splatnosti) ostatním nemocničním lékárnám (odlišným od lékáren tří fakultních nemocnic uvedených v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí) a správní řízení se v předmětné věci zastavuje.
Odůvodnění:
I. Šetření Úřadu
1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad ) zahájil v souladu s § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ) dne 14.2.2006 z moci úřední šetření dodržování soutěžních pravidel ze strany sdružení AVEL-asociace velkodistributorů léčiv (dále též AVEL ) a jeho členů-sp. zn. P 130/06 (dále též spis P ). Bezprostředním podnětem k šetření byly informace médií dne 14.2.2006 o ukončení dodávek léčiv do tří fakultních nemocnic, a to Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou Praha (dále též FTN ), Fakultní nemocnice na Bulovce Praha (dále též FNB ) a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (dále též FNSA ) ze strany distributorů léčiv-členů AVEL a o zkracování lhůt splatnosti za dodávky léčiv odběratelům až na 14 dnů. V průběhu měsíce února r. 2006 Úřad obdržel také podání několika subjektů, převážně fakultních nemocnic (str. 50-56 spisu P), v nichž bylo požadováno prošetření podezření z možné kartelové dohody mezi členy AVEL; bylo poukazováno, že tito dodavatelé léčiv se rozhodli zastavit dodávky léčiv do tří fakultních nemocnic v jednom okamžiku, resp. ke dni 15. února 2006, hodlají zkracovat lhůty splatnosti dodávek léčiv až na 14 dnů (kdy toto členové AVEL společně požadují v médiích).
2. V rámci šetření podnětu se uskutečnilo dne 24.2.2006 u Úřadu ústní jednání s ředitelem AVEL p. S., který informace o krocích členů AVEL prezentoval v médiích, příp. se v médiích k ohlášeným krokům vyjadřoval. Při ústním jednání poskytl ředitel AVELu Úřadu vysvětlení a předložil jím vyhotovené zápisy z jednání členských schůzí AVEL v r. 2006, a to zápis ze dne 30.1.2006 a zápis ze dne 6.2.2006. Po posouzení jejich obsahu, zejména pak obsahu z ápisu ze dne 6.2.2006, dospěl Úřad k závěru, že jejich obsah nasvědčuje podezření Úřadu o možném koordinovaném postupu členů AVEL týkajícím se ohlášeného ukončení dodávek léčiv zmíněným třem fakultním nemocnicím a změny jejich obchodních podmínek pro dodávky léčiv.
3. Dne 3.3.2006 Úřad telefonicky ověřil aktuální situaci v dodávkách léčiv u FTN, FNSA a FNB. Ředitelé potvrdili, že dostávají pouze vitální léčiva (str. 75 spisu P).
II. Zahájení řízení
4. Následně Úřad zahájil dne 8.3.2006 z moci úřední dle § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též správní řád ), ve spojení s § 21 zákona, správní řízení sp. zn. S 60/06 s účastníky řízení (velkodistributory léčiv sdruženými v AVEL), společností PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s., se sídlem Praha 10-Hostivař, K pérovně 945/7, IČ 453 59 326 (dále též Phoenix ), společností Alliance UniChem CZ, s.r.o., se sídlem Praha 10-Malešice, Podle Trati, č.p. 624/7, PSČ 108 00, IČ 147 07 420 (dále též Alliance ), společností PHARMOS, a.s., se sídlem Ostrava, Radvanice, Těšínská ulice 1349/296, PSČ 716 00, IČ 190 10 290 (dále též Pharmos ) a společností GEHE Pharma Praha, spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Naskové 1, PSČ 150 00, IČ 148 88 742 (dále též GEHE ). Oznámení o zahájení správního řízení viz str. 3-11 spisu S 60/06 (dále též spis S ).
5. Řízení bylo zahájeno ve věci možného porušení 3 odst. 1 zákona, které Úřad spatřoval v zakázané dohodě a/nebo jednání ve vzájemné shodě mezi účastníky řízení týkajících se ukončení dodávek plného sortimentu léčiv do nemocničních lékáren tří fakultních nemocnic, a to Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou v Praze, Fakultní nemocnice Na Bulovce v Praze a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně v únoru t.r., a dále v zakázané dohodě a/nebo jednání ve vzájemné shodě týkajících se obchodních podmínek pro dodávky léčiv nemocničním lékárnám.
6. Současně se zahájením řízení bylo provedeno šetření dle § 21 odst. 5 a 6 zákona u dvou účastníků řízení-společnosti GEHE (jejíž obchodní ředitel byl v první polovině r. 2006 předsedou AVEL) a u společnosti PHARMOS (která dopisem ze dne 21.2.2006 oznámila AVELu ukončení členství v této asociaci). Protokol a dokumenty převzaté při šetření ve společnosti GEHE jsou založeny v šanonu č. 1 spisu S, str. 22-103, protokol a dokumenty převzaté při šetření ve společnosti PHARMOS jsou založeny na str. 104-294 spisu S.
7. Dne 25.9.2006 upřesnil Úřad na základě provedeného dokazování předmět správního řízení takto: Možné porušení § 3 odst. 1 zákona spatřuje Úřad v zakázané dohodě a/nebo jednání ve vzájemné shodě mezi účastníky řízení týkajících se ukončení dodávek plného sortimentu léčiv do nemocničních lékáren tří fakultních nemocnic, a to Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou v Praze, Fakultní nemocnice Na Bulovce v Praze a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně v únoru t. r. a obchodních podmínek spočívajících ve zkrácení lhůt splatnosti následných dodávek léčiv (označovaných účastníky řízení též jako dodávky tzv. vitálních léčiv , léčiv nezbytně nutných k záchraně života či s vitální indikací ) uvedeným třem fakultním nemocnicím, a dále v zakázané dohodě a/nebo jednání ve vzájemné shodě, týkajících se obchodních podmínek pro dodávky léčiv (zkrácení lhůt splatnosti) ostatním nemocničním lékárnám. O upřesnění předmětu správního řízení vyrozuměl Úřad přípisem ze dne 25.9.2006 účastníky řízení (str. 1761-1764 spisu S) a umožnil jim vyjádřit se k němu ve lhůtě do 9. října 2006, což účastníci řízení využili.
8. V průběhu řízení byly vyžádány zejména informace od účastníků řízení, dále od FTN, FNSA a FNB-včetně kopií faktur dokládajících lhůty splatnosti za dodávky léků v Úřadem sledovaném období. Z přehledů odběratelů léčiv-nemocničních lékáren, předložených účastníky řízení (s uvedením výše jejich pohledávek po splatnosti k 31.12.2005), vyžádal Úřad informace od 19 fakultních a dalších nemocnic (odebírajících léčiva od více účastníků řízení, u nichž byly vykázány závazky po splatnosti), zda došlo ze strany účastníků řízení ke zkrácení lhůt splatnosti dodávek léčiv. Dále byly získány informace Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále též SÚKL ) k celkovému objemu tuzemského trhu léčiv dodaných do lékáren a počtu soutěžitelů, realizujících velkoobchodní distribuci léčiv. Byly získány informace z ČTK, dále též z TV NOVA-a to DVD záznam informace z televizních novin dne 7.2.2006 o požadavcích distributorů vyhlášených téhož dne a hrubý záznam z tiskové konference AVEL dne 14.2.2006. Rovněž byl vyslechnut ředitel AVELu a provedeno ústní jednání s účastníkem řízení Phoenix. Všichni účastníci řízení jednali v rámci asociace AVEL a při vzájemných kontaktech mimo členské schůze AVELu převážně prostřednictvím statutárního orgánu (jednatele), příp. člena statutárního orgánu (předsedy představenstva); tyto osoby jsou v další části rozhodnutí pro přehlednost uváděny pouze příjmením (a bez příp. titulů).
9. Spisová dokumentace obsahuje též údaje představující obchodní tajemství účastníků řízení a dalších soutěžitelů. V průběhu řízení byl zajištěn Úřadem výklad k důkazům představujícím obchodní tajemství soutěžitelů ve vztahu k povinnosti mlčenlivosti pracovníků Úřadu, uložené v § 24 zákona. Dle výkladového stanoviska nahlížení účastníků řízení do podkladů, představujících obchodní tajemství, jimiž bude prováděn důkaz, podléhá režimu § 38 odst. 6 správního řádu. Na základě toho Úřad zajistil ve spisové dokumentaci (spis P a spis S) co nejširší zpřístupnění těchto informací účastníkům řízení za podmínek § 38 odst. 6 správního řádu. Podklady, u nichž měli účastníci v rámci nahlížení do spisu a seznámení s podklady rozhodnutí právo činit si v souladu s § 38 odst. 4 správního řádu výpisy a pořizovat kopie, jsou ve spisové dokumentaci označeny běžnými čísly stran, případně s označením písmenem A (kdy v nich byly znepřístupněny údaje tvořící obchodní tajemství). Informace představující obchodní tajemství, jimiž bude prováděn důkaz, pak byly zpřístupněny v souladu s § 38 odst. 6 správního řádu na příslušných stranách spisu, označených písmenem X. V šanonu příloh č. 1 byly účastníkům přístupné kopie faktur (označené účastníky řízení za obchodní tajemství) a dále bilance údajů, provedené Úřadem (údaje k vymezení postavení účastníků řízení na relevantním trhu a k dotčení trhu, dále přehledy lhůt splatností faktur). Součástí podkladů rozhodnutí jsou od počátku řízení také dokumenty, shromážděné ve spisu P, s nímž byli účastníci řízení seznámeni obdobným způsobem.
10. K uplatnění práva účastníků řízení dle § 36 odst. 3 správního řádu se uskutečnilo ve dnech 23.10.2006 až 26.10.2006 seznámení účastníků řízení s podklady rozhodnutí (protokoly o poučení dle § 38 odst. 6 správního řádu a protokoly o seznámení s podklady rozhodnutí-viz str. 1976-2002 spisu S). Účastníci měli možnost se k nim vyjádřit v jimi navržené lhůtě. Po termínu seznámení byly do spisu ještě doručeny některé dílčí podklady, s nimiž Úřad účastníky řízení seznámil ve dnech 8.11.2006 a 9.11.2006 (k tomu znovu prověřil shromážděné dokumenty a zpřístupnil některé další podklady rozhodnutí-viz přehled zpřístupněných dokumentů, zapsaný v protokolech str. 2069 a násl. spisu S). K doplněným podkladům měli účastníci řízení možnost se v jimi navržené lhůtě vyjádřit (poslední vyjádření Úřad obdržel dne 21.11.2006).
III . Charakteristika účastníků řízení
11. Účastníci řízení jsou nejvýznamnějšími velkoobchodními distributory na tuzemském trhu humánních léčiv (dále jen léčiva ); dodávky léčiv představují hlavní předmět jejich podnikání. Dodávají široké spektrum sortimentu léčiv (značné množství položek), čímž se liší od menších a drobných distributorů, dodávajících jen malý rozsah sortimentu léčiv, a též od výrobců léčiv, kteří působí současně jako distributoři a realizují dodávky svých výrobků. Odběrateli léčiv od účastníků jsou zejména lékárny, včetně lékáren nemocničních. Účastníci řízení dodávají do lékáren také zdravotnické prostředky (jak sami uvedli-tyto dodávají jen v okrajovém rozsahu), případně další doplňkové zboží např. kosmetického či potravinářského charakteru (dále též doplňkové zboží).
12. PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s . byla zapsána v obchodním rejstříku dne 6. května 1992. Základní kapitál činí 628 380 350 Kč. Majoritním akcionářem s podílem 99 % je společnost PHOENIX International Beteiligungs GmbH (dále též PHOENIX GmbH ), SRN. Zbývající podíl drží drobní akcionáři. Účastník řízení je součástí koncernu PHOENIX-jednoho ze tří nejvýznamnějších farmaceutických distributorů v Evropě. Hlavním předmětem podnikání společnosti Phoenix je zejména distribuce léčiv. Celkový čistý obrat účastníka řízení z veškerých aktivit činil za rok 2005 .... Kč, čistý obrat za dodávky léčiv-viz str. 1786 spisu S, dále též souhrnné údaje-spis příloh č. 1). Phoenix se k 1.12.2005 sloučil s menším distributorem léčiv-společností PURUS a.s. (u níž již dříve získal na základě rozhodnutí Úřadu ze dne 21.1.2005 č.j. S 162/04-489/05-OHS možnost vykonávat výlučnou kontrolu prostřednictvím majoritního podílu akcií); ke dni sloučení byla společnost PURUS a.s. vymazána z obchodního rejstříku. Majoritní akcionář Phoenixu-PHOENIX GmbH má podíl 28 % ve společnosti PHARMOS, a.s. (která je dalším účastníkem řízení).
13. Alliance UniChem CZ, s.r.o. , byla zapsána v obchodním rejstříku dne 10. dubna 1991. Základní kapitál činí 300 733 000 Kč. Majoritním společníkem (s podílem 97,13 %) je společnost PREWOS 1 S.A., Lucemburské velkovévodství. Zbývající podíl drží fyzická osoba. Účastník řízení je součástí významné skupiny Alliance UniChem, která se v červenci letošního roku spojila se skupinou Boots Group; Alliance Boots je prezentována jako nejvýznamnější farmaceutický distributor v Evropě (viz internetové informace). Hlavním předmětem podnikání účastníka řízení je zejména distribuce léčiv. Celkový čistý obrat Alliance z veškerých aktivit činil za rok 2005 ..... Kč, čistý obrat za dodávky léčiv-viz str. 799 a 1730 spisu S, dále též souhrnné údaje-spis příloh č. 1).
14. PHARMOS, a.s . byla zapsána v obchodním rejstříku dne 30. dubna 1991. Základní kapitál činí 342 800 000 Kč. Majoritním akcionářem je společnost Česká lékárnická a.s. (cca 71,55 %). 28 % akcií Pharmosu vlastní společnost PHOENIX GmbH, která je majoritním akcionářem účastníka řízení Phoenix , zbytek drží drobní akcionáři. Hlavním předmětem podnikání účastníka řízení je zejména distribuce léčiv. Celkový čistý obrat Pharmosu z veškerých aktivit činil za rok 2005 .... Kč, čistý obrat za dodávky léčiv-viz str. 835 a str. 1758 spisu S, dále též souhrnné údaje-spis příloh č. 1.
15. GEHE Pharma Praha, spol. s r.o . byla zapsána v obchodním rejstříku dne 21. února 1991. Základní kapitál činí 342 800 000 Kč. Jediným společníkem je GEHE Pharma Handel GmbH, SRN (100 % podíl). GEHE je součástí skupiny Celesio, která patří mezi tři nejvýznamnější evropské distributory léčiv. Hlavním předmětem podnikání GEHE je zejména distribuce léčiv. Celkový čistý obrat účastníka řízení z veškerých aktivit činil za rok 2005 .... Kč, čistý obrat za dodávky léčiv viz-str. 1690 spisu S, dále též souhrnné údaje-spis příloh č. 1.
16. Účastníci řízení-Phoenix, Alliance a GEHE jsou jedinými společníky společnosti PHARMDATA, s.r.o., se sídlem Praha 6, Pelikánova 7, PSČ 162 00-každý s podílem 3/9 na základním kapitálu. Předmětem podnikání této společnosti je koupě zboží za účelem dalšího prodeje, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, činnost ekonomických a organizačních poradců, automatizované zpracování dat a poskytování software. Jedním ze dvou jednatelů této společnosti je p. S. (který je současně též ředitelem AVEL, přičemž sídlo AVEL je na stejné adrese jako sídlo společnosti PHARMDATA, s.r.o.-viz dále). Dle vysvětlení ředitele AVEL (viz protokol k ot. č. 3, str. 778 spisu S) byla společnost PHARMDATA, s.r.o. založena za účelem vytvoření jednotného číselníku léků a jeho údržby, který je nazýván Číselník PDK (zkratka PDK znamená PHARMDATA kód).
IV. Posouzení vzájemného vztahu účastníků řízení Phoenix a Pharmos jako soutěžitelů z hlediska § 3 odst. 1 zákona
17. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost PHOENIX GmbH je majoritním akcionářem společnosti Phoenix a současně vlastní 28 % akcií ve společnosti Pharmos, přičemž Phoenix i Pharmos jsou oba účastníci tohoto řízení, zkoumal Úřad, zda mezi těmito subjekty není vztah, který by vylučoval naplnění skutkové podstaty porušení § 3 odst. 1 zákona (uzavřením kartelové dohody či jednáním ve vzájemné shodě) mezi těmito soutěžiteli.
18. Základní podmínkou, aby jednání soutěžitelů spadalo pod všeobecný zákaz dle ust. § 3 odst. 1 zákona, je způsobilost tohoto jednání alespoň potenciálně narušit hospodářskou soutěž, kdy soutěžní vztah ve smyslu zákona je dán jen mezi soutěžiteli, kteří určují samostatně a nezávisle své chování a soutěžní strategii na trhu. Uzavření zakázané dohody ve smyslu zákona je tedy pojmově vyloučeno např. mezi mateřskou a dceřinou společností, či mezi společnostmi patřícími do téže skupiny, kontrolované společným vlastníkem, v jejímž rámci dceřiné společnosti nemají žádnou volnost určovat své chování v soutěži.
19. Pharmos k dotazu Úřadu sdělil (str. 830 spisu S), že PHOENIX GmbH má personální zastoupení pouze v dozorčí radě Pharmosu v počtu dvou osob (z nichž jeden je předseda dozorčí rady). Viz též výroční zpráva Pharmosu za r. 2005, str. 1088 spisu S.
20. K danému účelu Úřad ověřil ze Stanov Pharmosu (str. 319 spisu S) následující skutečnosti: Dle čl. 12 Stanov je valná hromada (dále též VH ) usnášení schopná, jsou-li přítomni akcionáři se jmenovitou hodnotou akcií více než polovina základního kapitálu společnosti, který činí 342 800 000 Kč (kdy každých 5000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas, tj. celkem 68 560 hlasů). Z podílu České lékárnické, a.s. (71,55 % na základním kapitálu Pharmosu) Úřad konstatuje, že usnášení schopnost VH ovlivňuje přítomnost tohoto majoritního akcionáře. VH rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných, pokud k rozhodnutí není třeba kvalifikované většiny přítomných. Dvoutřetinová většina hlasů přítomných je třeba (kromě dalších věcí, jako např. zrušení společnosti s likvidací, zvýšení/snížení základního kapitálu ...), ke změně stanov a k rozhodování o volbě či odvolání dozorčí rady. Při rozhodování prostou či 2/3 většinou hlasů přítomných má tedy na valné hromadě rozhodující vliv majoritní akcionář.
21. Dalšími orgány Pharmosu jsou představenstvo a dozorčí rada. Dle čl. 14 Stanov je představenstvo 5-ti členné a je voleno a odvoláváno dozorčí radou (dále též DR ). Je usnášení schopné při přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných. Představenstvu přísluší rozhodovat o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny předpisy či stanovami do působnosti VH; m.j. zajišťuje provozní záležitosti, svolává VH a vykonává její usnesení, zajišťuje a předkládá DR návrh koncepce podnikatelské činnosti. DR projednává a schvaluje návrh ročního plánu společnosti , vypracovaného představenstvem (čl. 21 bod 3 Stanov). Při své činnosti se představenstvo řídí (kromě obecně závazných předpisů a Stanov) rozhodnutími VH a dozorčí rady (čl. 13 bod 5 Stanov).
22. Dle čl. 22 Stanov má dozorčí rada 6 členů volených a odvolávaných VH (kromě zástupců zaměstnanců), přičemž PHOENIX GmbH má právo předložit návrh na volbu tří členů DR. DR volí předsedu a místopředsedu; pouze členové DR, zvolení valnou hromadou na návrh zahraničního akcionáře, mají právo předkládat návrh na volbu předsedy DR (čl. 22 bod 6 Stanov). Dle čl. 25 Stanov je DR usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy DR (s výjimkou hlasování o ročním plánu a odvolání členů představenstva). Z uvedeného vyplývá, že PHOENIX GmbH může být v DR zastoupen max. 50 % jejích členů, přičemž si může zajistit obsazení funkce předsedy DR. Na rozhodování šestičlenné dozorčí rady Pharmosu (při obsazení dvou zástupců zahraničního akcionáře v DR, z nichž jeden je předseda DR) má rozhodující vliv majoritní akcionář.
23. Úřad na základě výše uvedených skutečností uzavírá, že společnost PHOENIX GmbH nemá možnost prostřednictvím podílu 28 % akcií a personálního zastoupení v DR určovat chování společnosti Pharmos v hospodářské soutěži. Rozhodující vliv na určování chování Pharmosu má Česká lékárnická , a.s. Na vzájemná jednání soutěžitelů Pharmos a Phoenix, která by naplnila skutkovou podstatu zakázané dohody či jednání ve shodě, se tak ustanovení § 3 odst. 1 zákona plně uplatní.
24. Úřad s přihlédnutím k charakteristice účastníků řízení a výše uvedenému posouzení vztahu účastníků Phoenix a Pharmos konstatuje, že všichni účastníci řízení působí na stejné úrovni trhu léčiv-a to na jeho úrovni velkoobchodní. Jsou tak navzájem konkurenty v distribuci léčiv z hlediska zákona.
V. Členství účastníků řízení ve sdružení
25. Účastníci řízení jsou sdruženi v AVEL-asociaci velkodistributorů léčiv, se sídlem Pelikánova 7, Praha 6 (sídlí ve spol. PHARMDATA, s.r.o.). Počínaje 1.3.2005, kdy se Pharmos stal členem AVELu (viz aktuální informace z internetových stránek AVEL-str. 27 spisu P) byli zároveň jeho jedinými členy; pro Pharmos to platilo do ukončení jeho členství oznámeného dopisem ze dne 21.2.2006, který byl doručen AVELu dne 24.2.2006 (str. 47 spisu P). AVEL je volným sdružením velkodistributorů léčiv a zdravotnického materiálu, založeným v roce 1993. Dle platných Stanov (str. 786 spisu S) byla asociace vytvořena za účelem ochrany a všestranné podpory společných zájmů svých členů, vyplývajících z jejich úkolů a postavení mezi výrobci a lékárníky. Poskytuje m.j. odbornou pomoc a poradenství ke všem záležitostem, které se dotýkají účelu a cílů asociace, předkládá příslušným orgánům návrhy, které se dotýkají farmaceutického velkoobchodu a na jejich žádost působí jako poradce. Orgány asociace jsou členská schůze, předseda a ředitel. Funkční období předsedy je 6 měsíců. V prvním pololetí r. 2006 (tedy v době zahájení řízení) byl předsedou AVEL p. P., jednatel a ředitel provozu GEHE. Ředitelem AVELu je p. S. (který je současně jednatelem společnosti PHARMDATA, s.r.o.).
VI. Regulace na trhu léčiv
26. Které přípravky spadají do kategorie humánních léčiv a zda jde o léčiva, vydávaná pouze na lékařský předpis, či je možno je získat bez předpisu (volně prodejná léčiva), příp. zda spadají do kategorie tzv. vyhrazených léčiv (což je malá skupina léčiv, které se mohou dle rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny za podmínky získání koncese k tomu účelu), stanoví na základě zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon o léčivech ) SÚKL.
27. Ceny léčiv podléhají cenové regulaci. Část podléhá regulaci maximální cenou při prodeji od výrobce/zahraničního dodavatele (dále jen výrobce ), stanovenou MF. Tato léčiva jsou identifikována v Seznamu léčivých látek nebo jejich kombinací, obsažených v léčivých přípravcích, která v uvedených ATC skupinách a formách podání podléhají regulaci maximálními cenami , uveřejňovaném v příloze příslušného cenového výměru MF; pro r. 2006 je obsažen v příloze č. 1 k Výměru MF č. 01/2006 ze dne 6.prosince 2005. Ostatní léčiva-avšak pouze ta, která jsou vydávána na předpis, jsou regulována věcně usměrňovanou cenou platnou pro výrobce-viz Seznam ATC skupin, léčivých látek a forem podání určený pro léčivé přípravky, podléhající regulaci věcně usměrňovanými cenami , v příloze č. 2 Výměru MF č. 01/2006. U léčiv, která lze vydávat bez lékařského předpisu (volně prodejná léčiva-tj. nezahrnutá v příloze č.1 a 2 Výměru MF 01/2006), nepodléhá cena výrobce cenové regulaci, a to ani formou věcného usměrnění cen. Pro všechny kategorie léčiv, tj. jak pro léčiva regulovaná maximální cenou výrobce, tak pro léčiva, u nichž cena výrobce podléhá věcnému usměrnění cen, a rovněž pro léčiva volně prodejná (u nichž cena výrobce nepodléhá cenové regulaci), však platí regulovaná maximální procentní přirážka za výkony obchodu, která je společnou přirážkou pro výkony velkoobchodu a maloobchodu. O tuto přirážku se tedy dělí distributoři léčiv s lékárnami, přičemž toto dělení je věcí jejich vzájemné obchodní dohody; základem pro její výpočet je cena léku, účtovaná výrobcem.
28. Obchodní přirážka byla po několik let, až do konce roku 2005, ve výši max. 32 % (v této výši byla také pro r. 2006 uveřejněna ve Výměru MF č. 01/2006, ze dne 6. prosince 2006, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami).
29. Současně již koncem roku 2005 probíhala u příslušných orgánů-Ministerstva zdravotnictví ČR (dále též MZ ) a Ministerstva financí ČR (dále též MF ) jednání ohledně řešení způsobu financování zdravotnictví, který by vedl ke snížení nákladovosti celého systému a optimalizoval vztah mezi náklady a zdroji, kdy výdaje na léčiva představují významný podíl celkových výdajů ve zdravotnictví. S účinností od 2.1.2006 došlo ke snížení výše této společné obchodní přirážky Výměrem MF č. 03/2006 na max. 29 % . Snížení přirážky přineslo negativní odezvu jak ze strany distributorů léčiv, tak lékárníků. Současně však dál probíhala jednání příslušných orgánů o možných variantách další úpravy společné obchodní přirážky (např. formou zavedení její diferencované výše v závislosti na cenách léčiv-resp. cenových pásmech léčiv). Na těchto jednáních se účastnil svým zástupcem také AVEL a předkládal též vlastní návrhy řešení obchodní přirážky.
30. Na doplnění Úřad uvádí, že tato jednotná max. výše obchodní přirážky (29 %) platila do 31.7.2006. Od 1.8.2006 byla Cenovým výměrem MF 05/2006 zavedena a je dosud platná diferencovaná výše obchodní přirážky v členění dle 7 cenových pásem léčiv, a změnila se také konstrukce výpočtu její výše. U nejlevnějších léčiv v cenovém pásmu do 150,-Kč činí 33 %; v dalších cenových pásmech se stanoví jako součet pevné částky a stanoveného % ze základu ceny léčiva od výrobce/zahraničního dodavatele (přičemž ve vyšších cenových pásmech se pevná částka zvyšuje a stanovené procento má naopak degresivní charakter).
31. Zahájení podnikání v distribuci léčiv je regulováno zákonem o léčivech. Léčiva jsou oprávněny distribuovat osoby, kterým je tato činnost povolena SÚKLem. Pro vstup na trh distribuce musí žadatelé doložit SÚKLu splnění podmínek zákona o léčivech; musí mít odpovídající prostory, instalace a zařízení k řádnému uchování a distribuci léčivých přípravků, splňovat podmínky pro kvalifikaci osoby odpovědné za nakládání s léčivy v souladu s platnými předpisy apod. Také po dobu vlastního výkonu distribuční činnosti musí distributor plnit řadu podmínek stanovených zákonem o léčivech a prováděcími předpisy (mj. musí např. mít vypracován účinný systém k zajištění stažení léčivého přípravku z oběhu na základě nařízení přísl. orgánu, dodržovat pravidla správné distribuční praxe, včetně požadavků na zaměstnance, prostory, technická zařízení, dokumentaci apod.). Výrobce léčivých přípravků je rovněž oprávněn provádět jejich distribuci na základě povolení SÚKLu při splnění stanovených podmínek.
VII. Vývoj situace na trhu
32. AVEL prostřednictvím svého ředitele p. S. prezentoval zejména v únoru r. 2006 v médiích nesouhlas se snížením obchodní přirážky s tím, že poškozuje distributory i lékárníky.
33. Dne 7.2.2006 přinesla média následující informace (např. Český rozhlas, ČRo 1-v pořadu Ozvěny dne ), že distributoři léků hrozí zastavením dodávek léčiv, pokud jim fakultní nemocnice do 14 dnů nesplatí mnohamilionové dluhy. K tomu p. S. uvedl-cit.: Distributorům sdruženým v asociaci AVEL postačí veřejný závazek pana ministra financí S., že budou uhrazeny do 14 dnů stamilionové dluhy fakultních nemocnic. Pokud veřejný závazek nevydá do lhůty jednoho týdne , ohlásí jednotliví distributoři , že od tohoto týdne budou muset postupně u svých nejzadluženějších nemocnic zastavit dodávky . Dále bylo redaktorkou uvedeno, že distributoři se zasadí, aby se dále dluhy nezvyšovaly-cit.: Výrazně totiž lékárnám zkrátí dobu splatnosti faktur a od předlužených lékáren budou před další dodávkou léků požadovat dodatečné finanční záruky . (Monitoring médií viz str. 1096 a násl. spisu S).
34. Dne 8.2.2006 např. Právo v článku Distributoři hrozí nemocnicím zastavením léků uveřejnilo tytéž požadavky distributorů. Cituje p. S., že si ale uvědomují, že by mohli ohrozit pacienty , a tak jim postačí veřejný příslib daný do týdne ... Právo uvádí, že nejvíce ohrožené jsou fakultní nemocnice- FNSA, FTN a FNB. Rovněž je uvedeno, že distributoři budou výrazně zkracovat lékárnám dobu splatnosti faktur a požadovat dodatečná ručení (bankovní záruky nebo zástavy nemovitostí). (Str. 1101 spisu S). Média uváděla, že distributoři sdružení v AVEL pokrývají 96 % daného trhu.
35. Dne 14.2.2006 byly uveřejněny četné informace o tom, že dojde k ukončení dodávek léčiv ze strany účastníků řízení od 15.2.2006, a také o zkracování lhůt splatnosti za dodávky léčiv . Např. dne 14.2.2006 na ČT 1 ve 12,00 hod. bylo uvedeno-cit: Velkodistributoři léků před malou chvílí oznámili , že dnes je poslední den, kdy chtěli po nejzadluženějších nemocnicích, aby zaplatily. Nestalo se tak, a proto jim podle jejich slov nezbývá, než přitvrdit. Fakultní nemocnici U sv. Anny v Brně, Thomayerově nemocnici v Praze a nemocnici Bulovka v Praze proto od zítřka přestávají dodávat léky... Distributorské firmy také oznámily, že zkracují lhůty splatnosti, tedy termín, dokdy jim lékárny mají zaplatit za dodávky, až na 14 dnů. Až doteď to podle šéfa Asociace velkodistributorů léčiv P. S. bylo devadesát až sto dvacet dnů (str. 4 spisu P, dtto str. 1107 spisu S).
36. K vyjádřením ředitele AVEL v médiích Úřad konstatuje, že nezaznamenal z monitoringu médií žádnou reakci ze strany účastníků řízení, jimiž by účastníci řízení tato vyjádření popřeli, odmítli, či jakkoli dementovali.
37. V té době usilovalo MZ o řešení situace a také nalezení alternativního dodavatele. Cca dne 16.2.2006 se v médiích objevila informace o možném řešení zajištění dodávek léčiv prostřednictvím firmy S.-viz např. MF Dnes-str. 26, HN-str. 27 spisu P, kdy předtím byly o této možnosti uváděny neoficiální informace.
38. Na MZ proběhlo dne 20.2.2006 jednání s účastníkem řízení Pharmos za účasti ředitelů tří dotčených nemocnic. Bezprostředně po tomto jednání se Pharmos dohodl s těmito FN na obnovení dodávek léčiv, a tyto také začal realizovat (od 20.2./21.2.2006).
39. Po obnovení dodávek Pharmos přípisy ze dne 24.2. a 28.2.2006 oznámil FTN, FNB a FNSA ukončení dodávek léčiv od 1.3.2006; o důvodech tohoto svého kroku uveřejnil také tiskové prohlášení (nejednalo se o ukončení z důvodu na straně těchto nemocnic). Viz např. přípis Pharmosu o zastavení dodávek pro FTN str. 77 spisu P.
40. V průběhu cca měsíce března 2006 byly prostřednictvím MZ (které je zřizovatelem FTN, FNSA a FNB-jako příspěvkových organizací) poukázány dotčeným FN finanční prostředky na úhradu či snížení jejich dlouhodobých závazků, a to nejen za dodávky léčiv, ale i dalším věřitelům. Na základě uhrazení závazků, resp. jejich významného snížení ze strany FTN, FNSA a FNB (kdy finanční prostředky neumožnily vždy uhrazení úplné výše dluhu), obnovili účastníci řízení postupně dodávky plného sortimentu léčiv za předchozích podmínek. V následujícím období po obnovení dodávek docházelo též k jednání FN s některými účastníky řízení o nových obchodních podmínkách dodávek léčiv.
VIII. Kontakty mezi účastníky řízení a obsah jejich vzájemné komunikace
41.Úřad se nejprve zaměřil na kontakty mezi účastníky řízení a obsah jejich vzájemné komunikace, zejména v období předcházejícím vyhlášení uvedených kroků. Z podkladů shromážděných v průběhu řízení Úřad zjistil, že mezi účastníky řízení docházelo k četným osobním kontaktům i písemné/emailové komunikaci.
Důkaz č. 1
42. Ve Pharmosu Úřad zajistil email od pracovníka PR agentury, poslaný dne 26.1.2006 (čtvrtek) m.j. p. S. a 2 účastníkům řízení-GEHE a Alliance. Obsahoval informaci ČTK o návrhu ministra zdravotnictví na novou úpravu obchodní přirážky (dále též OP ) na léčiva , prezentovaném ve sněmovně téhož dne. Tato OP měla mít degresivní charakter, u levných léčiv do 200 Kč měla být 29 %, s rostoucí cenou léčiv by klesala až k pásmu přípravků za 5000 Kč, kde by činila 10 %, a dál by se již s růstem ceny neměnila. Ministr zdravotnictví uvedl, že návrh hodlá příští týden projednat s ministrem financí se záměrem jeho účinnosti od 1.7.2006 a že byl odmítnut protinávrh ČLK, který pracoval s OP od 29 % do 50 % ( kdy nejvyšší přirážka by byla u levnějších přípravků). P. S. email posla l dne 27.1.2006 (pátek) všem účastníkům řízení-p. K. a p. K. (předseda a člen představenstva Pharmos), p. H. (předseda představenstva Phoenix), p. P. (jednatel GEHE) a p. R. (jednatel Alliance). Připojil text-cit.: Posílám pro informaci a inspiraci pro další postup. V pondělí to probereme (str. 211 spisu S). (Pozn. Úřad-následující pondělí dne 30.1.2006 se uskutečnila členská schůze AVEL-viz dále).
Důkaz č. 2
43. Dne 30.1.2006 se uskutečnila členská schůze AVEL v sídle společnosti Phoenix. Zúčastnil se jí ředitel AVEL a všichni účastníci řízení-Pharmos, GEHE, Phoenix a Alliance (str. 403, str. 455 a str. 1617, str. 1650 a str. 1718 spisu S). Dle zápisu z tohoto jednání AVEL (viz str. 48 spisu P, dtto str. 446, str. 506 spisu S) bylo na programu m.j. projednání výsledků modelování návrhu degresivní přirážky MZ (bod 1) a projednání postupu delegace AVEL v komisi MZ (bod 2). K bodu 1) je uvedeno, že členové předložili výsledky modelování degresivní přirážky podle návrhu MZ na datech o prodejích v r. 2005. Výsledky ze všech členských společností ukazují nižší výnosy, odpovídající společné přirážce od 22 % do 23 % v závislosti podle skladby odběratelů. K bodu 2) je uvedeno, že na základě dosažených výsledků testování výnosů z prodejů podle návrhu degresivní přirážky MZ členové uložili zástupcům AVEL v komisi MZ o degresivní přirážce návrh zamítnout jako nepřijatelný . Neumožňoval by pokrýt náklady na nákup, skladování a rozvoz léčiv a zcela by vylučoval možnost poskytovat současné lhůty splatnosti faktur ; neumožňoval by distribuční činnost. Konstatovali, že s ohledem na reálnou možnost dalšího snížení přirážky je nutné co nejdříve vymoci největší pohledávky. Všechny členské společnosti mají největší a nejstarší pohledávky ve FNSA, FNB a FTN. Pokud se zavázaly ke splátkám, splátkové kalendáře neplní. Členské společnosti dotčené FN vyzvou k úhradě dluhů .
K tomu Úřad uvádí, že členem meziresortní komise, zabývající se návrhy OP, byl p. R. (viz vyjádření Alliance str. 1650 spisu S). Jednání komise se účastnil i ředitel AVEL (viz jeho informace str. 781 spisu S).
Důkaz č. 3
44. V GEHE byl při šetření převzat dokument č. 21-email od pracovníka PR agentury p. Uryče (dále též MU ), poslaný dne 2.2.2006 (čtvrtek) ve 3.30 PM p. S. Předmět: nástřel k zítřejší schůzce (str. 71 spisu S). V průvodním dopisu p. MU uvádí-cit.: Dobrý den, doplnil jsem vše a spojil. Není to hotový materiál, který by byl komplexním návodem pro komunikaci. Berte to jako pracovní materiál, který budeme zítra doplňovat . Posílám ho už nyní k diskuzi, návrhům, připomínkám a tak dále . Připojený materiál je nazván Simulace možných situací .
Pan S. přeposlal týž den email spolu s tímto materiálem ve 3.59 PM všem účastníkům řízení-p. K./Pharmos, H./Phoenix, P./GEHE a R./Alliance. (Pozn. Úřad: v časovém kontextu znamená zítra doplňovat dne 3.2.2006 ).
Materiál rozebírá nejrůznější modelové situace a možné reakce na ně. Zahrnuje části Přípravná fáze , Horká fáze , Argumenty a protiargumenty . U některých částí textu a v závěru jsou formulovány úkoly a osoby, které je zajistí. Jsou v něm propojeny názory a argumenty p. S., p. H. a p. MU. V Přípravné fázi je zdůrazňována maximální vstřícnost vůči nemocnicím-cit.: ...mohou být taktně upozorněny na kroky, které mohou nastat ... používejme přitom jednotnou argumentaci a uvádí příkladmo- ... není to náhoda, podívejte, co se děje v naší branži, došlo ke snížení přirážky, hrozí, že se bude snižovat i nadále, zvyšuje se riziko celého našeho podnikání, proto musíme v jiné části byznysu zatáhnout za záchrannou brzdu . Dále je uvedeno, že vstřícnost se může ze strany nemocnic vrátit hlavně v komunikaci s médii (budou moci předložit důkazy o tom, že na takový krok ředitele upozorňovali). A dále-cit.: Nastavme správně naši interní komunikaci . Pokud nedokážeme efektivně komunikovat uvnitř , navenek to bude o to složitější... Musíme mít zajištěny následující lidi, věci, funkce, zastupování atd. V následujících bodech se uvádí: - mluvčí který bude mluvit za všechny distributory-p. P. S. AVEL , - mluv čí (styční důstojníci) jednotlivých distributorů - nemusí být nakonec využito , ale je třeba je mít v záloze..., - rychlé zorganizování tiskové konference , briefingu-musíme vytipovat místo někde v centru, aby bylo rychle přístupné novinářům (AVEL je daleko), -okamžité sepsání a poslání tiskové zprávy-p. P. S. + p. MU, -individuální komunikace s novináři -p. S., šéfové firem (mohou, nemusí), -a hlavně systém komunikace , kdy si v horké fázi budeme muset vyhodnocovat situaci denně či týdně (podle situace a následných reakcí...), abychom mohli dále reagovat nebo posouvat situaci směrem k námi zamýšlenému cíli .
Rozebírají se dvě možné varianty Horké fáze , a jak lze na ně reagovat.
1. Pondělí-odpojení první nemocnice prvním distributorem . Uvádí se zde m.j.: Prospělo by nám okamžité zveřejnění našeho kroku? Nebyl by pak ohrožen dominový efekt? Rozebírá možné reakce činitelů-včetně příslibu uvolnění prostředků ze státního rozpočtu. A dále-cit.: Faktem je, že si musíme, možná formou hlasování Vás pěti, odpovědět na otázku, jestli bude krok distributorů pro ..(uveden je ministr zdravotnictví ) natolik devastační . Má jakoukoliv technickou možnost zajistit dodávky jinak ? Musíme si přesně říct, kolik dnů má daná nemocnice šanci na přežití bez dodávek a jak dlouho ji mohou dozajistit okolní nemocnice. A samozřejmě si také musíme říct, do jaké míry lze spor hrotit- jedna nemocnice až všechny bez dodávek ....
2. Nemocnice odpojena .... nic se neděje, jedná se interně. P. MU rozebírá možné další kroky-např. cit.: Svoláme tiskovou konferenci a oznámíme to naplno, na TK mohou být všichni distributoři, může tam být pouze šéf AVELu atd. Možností je několik . Dále se popisuje využití médií. Rovněž je uvedeno-cit.: Musíme na denní bázi vyhodnocovat situaci a plánovat rychle další tahy.
V části Argumenty a protiargumenty jsou propojeny argumenty p. S./AVEL (černou barvou), p. H./Phoenix (modře) a co k tomu dodává p. MU (zeleně). Od p. S. je to první nástřel možných otázek-na co bychom se měli připravit v případě, že se distributoři budou snažit snížit své pohledávky u nejzadluženějších nemocnic , a připojuje k nim možnou argumentaci.
Jedná se o otázky:
. Proč to děláme, jaký je cíl? Uvádí argumenty-mj., že nemocnice, zejména neziskové státní, jsou největšími dlužníky. P. MU připojuje, že jedním cílem je zaplacení části dluhů , dalším vyřešení marží . Argumentace p. S.- d istributoři z OP nehradí jen svoje náklady na nákup, skladování a rozvoz léků, ale financují i dluhy nemocnic za dodávky léků; snížením přirážky se jim berou prostředky na překlenutí zpožděných plateb.
. Proč právě teď? A p. S. uvádí možné argumenty: Distributoři z OP nekryjí jen svoje náklady na nákup, skladování a rozvoz léků do lékáren, ale financují z ní i dluhy nemocnic za dodávky léků. Její snížení jim bere tuto možnost..., na překlenutí zpožděných plateb jim stát bere prostředky.
P. MU připojil argumentaci p. H. (.. navrhované přirážky MZ a VZP obzvláště pro drahé léky by v budoucnu nepokryly náklady distributorů, hrozba těchto přirážek je pro distributory nutnost snížit staré pohledávky, které už nebudou z budoucí přirážky financovatelné..). P. MU souhlasí s oběma názory a uvádí-cit.: Klíčová otázka je, proč teď? To musíme mít argumentačně podloženo . Uvádí, že ekonomická argumentace je dobrá, ale obtížně pochopitelná. Připojuje možné argumenty-cit.: - Vývoj hospodaření jednotlivých distributorů... - Vývoj počtu distribučních firem na českém trhu - Porovnání s jinými evropskými zeměmi..
. Zastavení dodávek ohrožuje pacienty? Pan S. uvádí mj., že nemocnice si např. nedovolí nezaplatit platby za elektřinu, distributoři místo toho dodávali léky a čekali měsíce na zaplacení... a cit.: Snížením přirážek si ministr řeže větev, na které sedí .
. Dodávky léčiv do nemocnic zajistí výrobci? Je připojena argumentace p. S. i p. H. Mj.-výrobci nedisponují patřičnou logistikou, zatímco distributoři dodávají do nemocnic několikrát denně, výrobci by pravděpodobně dokázali distribuovat dodávky do nemocnic tak max. 1x měsíčně. To by znamenalo velké předzásobení nemocnic a tím také velké zvýšení nákladů. Dodávají jen několik desítek výrobků a nejsou tak důležití jako dnešní distributor, který dodává komplexní sortiment a nemocnice jsou na něm závislé.
. Stát vybuduje svůj velkoobchod? Opět argumenty p. S. i p. H.-např.: Znamenalo by to značné ekonomické výdaje, stát nedisponuje patřičným know how, které by mu umožnilo tak nízké nákladové struktury, jako mají dnes stávající distributoři.
Pozn. Úřad: Materiál Simulace možných situací byl tedy poslán všem účastníkům řízení a měl být projednán na schůzce dne 3.2.2006 . Některé argumentace doporučené v tomto materiálu zazněly v obdobné podobě na tiskové konferenci, svolané AVEL dne 14.2.2006 (viz dále).


Důkaz č. 4
45. V GEHE byl převzat emailový dokument č. 23-přípis p. H./Phoenix, odeslaný dne 3.2.2006 v 9,17 AM jeho asistentkou pí. S. panu S. a v kopii též ostatním účastníkům řízení -p K./Pharmos, p. P./GEHE, p. R./Alliance. Předmět: Návrh jednání . Důležitost: Vysoká . Obsahuje přílohu Návrh komplexního řešení . (Str. 79 spisu S). V průvodním dopisu p. H. píše-cit.:
Vážení kolegové, protože jednání, které jsme mezitím vedli s ohroženými FN ukazují, že nemocnice chtějí buď jednomu z nás, nebo všem doplatit, aby tak obnovily dodávky, jsme vystaveni riziku , že by připravovaná akce neměla žádný účinek . Z tohoto důvodu jsem připravil nový scénář , který bych dnes navrhnul projednat , který řeší nejprve situaci problémových lékáren, následně pak všech FN s důsledkem uzavření 3 nejzadluženějších . Těším se na naše jednání. Se srdečným pozdravem J. H. .
V připojeném Návrhu , jehož celý název je Návrh komplexního řešení distributorů vzniklé situace v důsledku snížení přirážky o 3 % , se v úvodu uvádí, že v pondělí 6.2.2006, nejpozději v úterý 7.2.2006 by měla být AVELem svolaná tisková konference, na které p. S. odprezentuje návrh řešení problémů, které vznikly distributorům po snížení obchodní přirážky. Uvádí dále-že distributoři udělali vlastní propočet, kolik lékáren je ekonomicky ohroženo v důsledku snížení obchodní přirážky; na základě konkurzů a ukončení činností lékáren by mohly distributorům vzniknout velké ztráty z nezaplacených pohledávek, což by určitě vedlo k tomu, že banky by je přestaly financovat v dnešní míře a distributoři by museli vycházet s výrazně nižšími úvěrovými rámci a snížit tak dobu splatnosti u všech zákazníků až na 14 dnů. Popisuje, kolika dalších lékáren by se dotklo další snížení přirážky o 2% až 3 %-mohlo by být podle výpočtu distributorů ohroženo zánikem až celkem 1350 lékáren , což by mělo likvidační dopad na distributory.
V dalším odstavci se uvádí-cit.: Z toho důvodu distributoři rozhodli, že u všech ohrožených lékáren sníží dobu splatnosti faktur na 14 dnů. Toto snížení bude probíhat v příštích týdnech, a to podle rizikovosti jednotlivých lékáren. Dále se též uvádí, že lékárny mohou ke zmírnění tohoto dopadu nabídnout vhodný způsob ručení jejich pohledávek-bankovní, movité, nemovité záruky . Protože v případě uzavírání lékáren převezmou zásobování léky lékárny fakultních nemocnic (dále též FN )-roste i zde distributorům nové riziko, které by mohlo vést k ohrožení ekonomické situace distributorů. Proto se distributoři rozhodli s platností od pondělí 13.2.2006 zkrátit všem fakultním nemocnicím dobu splatnosti na 14 dnů .. . Uvádí, že hlavním důvodem je snížení obchodní přirážky a další avizované výrazné snížení OP, které navrhují v současné době v rámci společné komise úředníci MZ, MF a zdravotních pojišťoven. Zmiňuje nízkou navrhovanou přirážku pro léky dražší než 5 500 Kč, která by vedla ke ztrátám distributorů a nemožnosti profinancovávat dlouhé lhůty splatnosti.
V posledním odstavci návrh pokračuje-cit.: Zároveň se distributoři rozhodli zastavit s platností od pondělí 13.2.2006 dodávky do fakultních nemocnic FTM (pozn. Úřad-jde o Fakultní Thomayerovu nemocnici) , FNB a FNSA . Důvodem je vysoká zadluženost těchto nemocnic a dlouhé lhůty těchto pohledávek po splatnosti... A pokračuje-cit.: Distributoři jsou ochotni okamžitě dodávky obnovit se 14denní splatností, pokud dá ministr financí veřejný příslib , že do 10 dnů budou zaplaceny všechny dluhy po splatnosti a splátkové kalendáře těchto nemocnic.Důkaz č. 5
46. Dne 3.2.2006 se uskutečnila schůzka u Phoenixu. Měl na ní být projednán materiál (Simulace možných situací) zaslaný účastníkům řízení dne 2.2.2006 p. MU a materiál (Návrh komplexního řešení) zaslaný jim dne 3.2.2006 ráno p. H.-viz výše.
Účastníci schůzky (kromě p. S.): Phoenix/ p. H., GEHE/ p. P., Pharmos/ p. K. (účast Pharmosu str. 1718, oboustranně, spisu S). Alliance uvedla, že s největší pravděpodobností nebyla na jednání zastoupena a poukázala, že i Phoenix při ústním jednání dne 27.6.2006 vypověděl, že uvedeného jednání se nezúčastnili všichni účastníci řízení (str. 1650 spisu S).
Phoenix uvedl, že předmětem byla informace p. S. o výsledcích jednání zástupců AVEL a komise MZ o degresivní přirážce (str. 455 a 1617 spisu S). GEHE uvedla, že předmětem jednání bylo rozhodnutí o uspořádání tiskové konference (str. 403 spisu S). V dalším přípisu GEHE uvedla (str. 1723 spisu S), že nešlo o oficiální zasedání AVEL a p. S. na něm informoval o výsledcích jednání na MZ.
Důkaz č. 6
47. V GEHE byl převzat (v počítači p. P.) dokument č. 3-nazvaný Tisková konference-7.2.2006 (str. 29 spisu S).
V úvodu je text pozvánky novinářům, cit: Zveme Vás na tiskovou konferenci (dále též TK ) distributorů léčiv , kteří reprezentují dohromady 96 procent českého trhu . Vyjádří se ze svého pohledu o vážné situaci na trhu léčiv po lednovém snížení přirážky. Po vyhodnocení aktuálních lednových čísel o příjmech lékáren musejí distributoři přijmout vážná opatření ke stabilizaci situace. S pozdravem P. S., AVEL-asociace velkodistributorů léčiv .
V další časti textu, označené jako Program tiskové konference , následuje Úvodní slovo p. S. Začíná představením své osoby a představuje i jednotlivé distributory-cit.: Po mé pravici sedí XX, YX, YX, ZY . V úvodním slově popisuje dopady lednového snížení OP s tím, že další navrhované snížení by ohrozilo samotné zásobování léky. Výsledky dopadu navrhované degresivní přirážky spočítali (distributoři) na datech o prodejích za r. 2005 a z výpočtu vyplývá, že ekonomické ohrožení by se týkalo přinejmenším 1350 lékáren. Další snížení by (i vlivem nesplacených dluhů zkrachovalých lékáren) bylo likvidační pro distributory. Z toho důvodu musí distributoři reagovat . Dále p. S. píše-cit.: Každý distributor samozřejmě zvolil obrannou reakci, která odpovídá jeho situaci. Jsem o jednotlivých krocích informován , takže mohu zodpovědně prohlásit, že v globálu jde o následující opatření ( právě jejich závažnost vedla ke svolání tiskové konference) . V přehledu jednotlivých kroků je m.j. uvedeno, že u veřejných lékáren distributoři výrazně přitvrdí úvěrovou politiku. V následujících týdnech budou odběratelům-lékárnám výrazně zkracovat dobu splatnosti faktur ...., distributoři budou po veřejných lékárnách požadovat dodatečná ručení-např. formou bankovní záruky nebo zástavy nemovitostí . A dále-cit.: Distributoři budou od nemocničních lékáren striktně požadovat dodržování zkrácených termínů splatnosti faktur . ( Dodržování budou vyžadovat např. tím, že při překročení dodají další dodávku až po zaplacení dlužné částky). V dalším bodě je uvedeno-cit.: Největším dlužníkům, jimiž jsou hlavně lékárny-oddělení velkých nemocnic, z nichž některé dluží za léky déle než rok, zastaví dodávky léků. . Dále je uvedeno, že jelikož si distributoři uvědomují, že zastavení dodávek některým fakultním nemocnicím je přímé ohrožení pacientů , postačí distributorům sdruženým v AVEL písemný závazek premiéra nebo ministra financí, že dluhy fakultních nemocnic budou v krátké době uhrazeny. Pokud písemný závazek nevydá, od příštího týdne budou muset jednotliví distributoři u svých nejzadluženějších nemocnic zastavit dodávky. V závěru je též uvedeno, že závazek o zaplacení neovlivní striktní postoj distributorů ohledně termínů splatnosti nových dodávek, dokud se přirážka nevrátí na úroveň roku 2005.
Na konci textu je připojeno:
Další stránky do novinářského kompaktu (s úkoly a kdo je zpracuje). Jako první je uvedeno -cit.:
P. S.:
představení AVEL + distributorů (v pondělí slíbeno ode všech -zpracuje p. MU).
vývoj trhu distribuce léčiv-produktivita, investice, osobní zkušenost.
K textu TK 7.2.2006 je připojen také text označený jako původní návrh .
Důkaz č. 7
48. Zápis z jednání členské schůze AVEL dne 6.2.2006. Pozn. Úřad : Tento byl předložen Úřadu v rámci šetření podnětu při ústním jednání s ředitelem AVEL dne 24.2.2006 (str. 49 spisu P, dále GEHE str. 447 a Phoenix str. 507 spisu S).
Na programu jednání AVEL byly dva body:
1) Informace členů delegace o jednání komise MZ.
2) Projednání dalšího postupu .
K bodu 1) je uvedeno, že členové zastupující AVEL na jednání komise o degresivní přirážce MZ dne 31.1.2006 informovali o průběhu jednání komise, na které z ástupci MZ odmítli jako nepřijatelné návrhy degresivních přirážek GML a doc. N. Předložili vlastní návrh, který drasticky snížil přirážky, přiřazené k jednotlivým kategoriím cen. Dále je uvedeno, že zástupci MZ oznámili, že pan ministr na návrhu trvá a už ho předal k realizaci ministru S. (Pozn. Úřad: GML je sdružení majitelů lékáren nazvané Grémium majitelů lékáren, založené dle z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Jeho cílem je m.j. hájit specifické zájmy majitelů lékáren).
K bodu 2) je uvedeno konstatování členů AVEL, že komise MZ neměla zadání domluvené na schůzce dne 21.12.2005 a nebylo tak umožněno připravit a projednat jiné varianty úspor ve spotřebě léčiv a umožnit jim slíbenou revokaci rozhodnutí o snížení OP na 29 %. Snížení přirážky má negativní dopad na výnosy nemocničních lékáren a prodej léků do nemocnic se tak stává pro dodavatele nebezpečnější.
Přítomní členové konstatovali, že-cit.: Je nezbytné snížit náklady na financování dlouhých lhůt splatností faktur poskytované v režimu společné 32 % přirážky (pozn. Úřad: tj. která platila do 31.12.2005, resp. do 1.1.2006) a zrychlit návratnost fin. prostředků . Snížení lhůt splatnosti upraví každá společnost podle svých možností a s ohledem na finanční stabilitu té které nemocnice s tím, že nejnižší lhůta splatnosti by mohla být v některých případech jen 14 dnů. Společnosti se zavázaly postupovat korektně a respektovat uzavřené smlouvy upravující dodací podmínky.
A dále-cit.: Po vzájemné informaci o neúspěšných jednáních o úhradě dluhů za dodávky léčiv ve FNSA, FNB a FTN diskutovali různé možnosti vymáhání dluhů i s možností zastavení dodávek v případě nedobytnosti. Po diskusi rozhodli žádat zaplacení pohledávek do jednoho týdne, tedy do 14.2.2006 s tím, že se členové spokojí i s veřejným prohlášením pana ministra S. o úhradě dluhů do 14 dnů tak, aby bylo dost času k zaplacení a členové nemuseli zastavit dodávky a nedošlo k ohrožení pacientů. V případě, že dlužníci ani ministr S. nebudou na výzvu reagovat, distributoři do těchto nemocnic zastaví od 15.2.2006 dodávky léčiv.
Přítomní členové se rozhodli na zítřek 7.2.2006 svolat tiskovou konferenci a informovat média o tomto rozhodnutí vymáhat pohledávky od nejvíce zadlužených FN. Současně budou informovat i o nutnosti postupně měnit dodací podmínky včetně krácení lhůt splatnosti faktur. Členská schůze pověřila ředitele AVEL organizací tiskové konference.
Jednání AVEL dne 6.2.2006 se konalo u společnosti Phoenix a zúčastnili se ho: p. P. S. a zástupci všech účastníků řízení, p. R./ Allianc e (str. 591 spisu S), p. P./ GEHE (str. 402-403 a 448 spisu S), p. H./ Phoenix (str. 509, 509 a 1617 spisu S), p. K./ Pharmos (str. 1718-oboustranně spisu S).
Důkaz č. 8
49. Dva účastníci řízení- GEHE a Phoenix napsali p. S. nesouhlas se zněním zápisu z jednání AVEL dne 6.2.2006.
Pan P. při šetření v GEHE předložil Úřadu jeho nesouhlasné vyjádření s obsahem cit. Zápisu (str. 35, dtto str. 448 spisu S). Je datováno 7.2.2006 . Upozorňuje p. S. na formální nedostatek zápisu z včerejší členské schůze AVELu a uvádí-cit. Na této schůzi nebylo domluveno, že pokud ani jeden z ministrů nebude ochoten veřejně přislíbit řešení pohledávek členů AVELu u nejzadluženějších nemocnic, zastavíme všichni od 15.2.2006 veškeré dodávky, jak uvádíte ve svém zápisu. Na schůzi jsem pouze uvedl , že v takovém případě zvážíme i možnost zabránit dalšímu růstu dluhů zastavením dodávek . Dále si vyhrazuje právo o dalších dodávkách či nedodávkách rozhodovat individuálně bez ohledu na kroky ostatních členů AVELu dle výsledků bilaterálních jednání s partnery.
Phoenix předložil v průběhu řízení Úřadu rovněž písemný nesouhlas s obsahem zápisu z jednání AVEL 6.2.2006 (str. 509 spisu S), je datovaný dne 20.2.2006 . Nesouhlasí s touž částí zápisu, že členové se rozhodli žádat zaplacení pohledávek do jednoho týdne ., a to i včetně věty: Přítomní se rozhodli na 7.2.2006 svolat TK a informovat o svém rozhodnutí vymáhat pohledávky od nejvíce zadlužených nemocnic média. Uvádí, že Phoenix a ani nikdo jiný z členů AVELu nedal souhlas k uvedenému postupu, jelikož jsou vázáni smluvními vztahy s dotčenými fakultními nemocnicemi a nemají v úmyslu je porušovat. Phoenix i ostatní členové jasně deklarovali svůj záměr řešit otázku pohledávek podle svých specifických podmínek u jednotlivých FN.
Dále uvádí, že jak jistě ředitel AVEL ví, před časem Alliance informovala členy AVELu , že hodlá přerušit do .. a . [pozn. týká se dvou dotčených FN] dodávky, nedojde-li k úhradě dluhů. A dále-cit: Naše společnost rovněž uvedla, že v případě takového postupu společnosti Alliance se obává, že následkem bude přelévání dluhů mezi velkodistributory . Rovněž jsme poukázali na skutečnost, že v případě, že budeme dále dodávat do těchto dvou nemocnic léky, vystavujeme se .. [pozn. uvádí další důsledky]. V závěru přípisu žádá ředitele AVELu o opravu zápisu a zdržení se nesprávného interpretování stanovisek Phoenixu jak ve vztahu k ostatním účastníkům řízení, tak i navenek.
Důkaz č. 9
50. Z ČTK získal Úřad informaci o pořádání TK 7.2.2006 (str. 1212 spisu S). ČTK informaci o konání TK vložila dne 6.2.2006 ve 20,38 hod. do servisu: TK Asociace velkodistributorů léčiv, Praha, 7. února 2006, 13,00, Pizzerie Vento Fresco, Palackého náměstí Praha 2 (na dohled od budovy MZ). TK Asociace velkodistributorů léčiv po pondělním jednání Asociace. Na TK budou přítomni zástupci všech distributorů. Jako zdroj je uveden ředitel AVEL .
Důkaz č. 10
51. Dne 7.2.2006 se uskutečnila TK za účasti všech účastníků řízení (viz vyjádření GEHE str. 1724 spisu S). Úřad má k dispozici informace médií z TK-viz výše (distributoři léků hrozí zastavením dodávek léčiv, pokud jim fakultní nemocnice do 14 dnů nesplatí dluhy ..., distributorům postačí veřejný závazek ministra financí, že do 14 dnů budou dluhy fakultních nemocnic uhrazeny; pokud veřejný závazek nevydá do lhůty jednoho týdne, ohlásí, že od tohoto týdne budou muset postupně u svých nejzadluženějších nemocnic zastavit dodávky ., distributoři také výrazně zkrátí dobu splatnosti faktur ). K tomu viz též DVD záznam informace o TK, která byla odvysílána dne 7.2.2006 ve večerních zprávách v 19,30 hod. na TV NOVA (DVD záznam viz str. 1734 spisu S, textový přepis str. 1744 spisu S).
Důkaz č.11
52. Emailový přípis p. H./ Phoenix (dokument č. 9, zajištěný v GEHE, str. 44 spisu S), zaslaný dne 8.2.2006 ve 2,42 PM (prostřednictvím jeho asistentky) p. S. a ostatním účastníkům řízení (p. R./ Alliance , p. P./ GEHE a p. K. a p. K./ Pharmo s). Předmět: spol. S. Pan H. v něm informuje, že jeden z jejich ředitelů upozornil na to, že ministr zdravotnictví by mohl zabezpečit dodávky do ostatních fakultních nemocnic prostřednictvím této firmy. V závěru je uvedeno-cit.: Z tohoto důvodu Vás žádám o kontrolu objemu dodávek do této společnosti. Se srdečným pozdravem J. H. Pan P. přeposlal email dne 8.2.2006 v 18,20 hod. 2 pracovnicím GEHE se žádostí-cit.: V případě objednávek od S. prosím informovat. Současně prosím o sdělení, zda je to náš zákazník, příp. s jakými podmínkami .
Důkaz č.12
53. Emailový dokument č. 12 z 10.2.2006, převzatý v GEHE (str. 53, 53a spisu S), odeslaný gen. ředitelem GEHE panem Š. panu P. P. (GEHE), Předmět: ....... ( popsané v původním emailu od pracovníka GEHE vůči některým lékárnám zásobovaným GEHE).
Důkaz č.13
54. Dne 12.2. 2006 (neděle) v 18,50 hod vložila ČTK informaci, kterou dostala o pořádání TK 14.2.2006, do servisu (str. 1214 spisu S). Je v ní uvedeno: TK Asociace velkodistributorů léčiv, Praha, 14. února 2006, 11,00, Café Louvre, Národní 22, Praha 1. TK Asociace velkodistributorů léčiv (AVEL) o postupu vůči nezadluženějším nemocnicím. Jako zdroj uvedla ředitele AVEL.
Důkaz č.14
55. Dne 14.2.2006 (úterý) proběhla druhá tisková konference svolaná AVEL (tj. za týden po TK konané 7.2.2006)-v Café Louvre. Úřad získal z TV NOVA hrubý DVD záznam průběhu této TK (DVD viz str. 1734 spisu S, textový přepis str. 1735 spisu S). V průběhu záznamu jsou vidět za čelním stolem níže uvedené osoby, na jmenovkách mají před sebou uvedeno své jméno a název firmy. Uprostřed čelního stolu sedí p. S./AVEL, po jeho pravici p. J. H./Phoenix a vedle něj p. P. P./GEHE. Po levici p. S. je p. J. R./Alliance a vedle něj p. J. K. (před ním na jmenovce název Pharmos). Pozn.Úřad: p. J. K. je jednatelem společnosti Plzeňská lékárnická s.r.o., která je sesterskou společností PHARMOS, a.s. (obě jsou ve skupině kontrolované společností Česká lékárnická a.s.).
Na této TK p. S. ve svém úvodním slově m.j. uvedl-cit.: P řed sedmi dny jsme museli reagovat na chaotické a neodpovědné kroky ministra zdravotnictví Oznámili jsme, že kvůli vysokým a velmi starým dluhům některých fakultních nemocnic za dodávky léků požadujeme zaplacení těchto dluhů do jednoho týdne, to je vlastně do dnešního dne. Byli jsme si vědomi, že tímto rozhodnutím mohou být ohroženi pacienti, a proto jsme našli transparentní mechanismus prodloužení této lhůty. Vyhlásili jsme, že se spokojíme s veřejným příslibem ministra financí S., že dluhy budou uhrazeny do 14 dnů od data veřejného příslibu. Mj. uvedl, že dalším snížením OP, předaným k realizaci, se bude ještě víc prohlubovat nevyrovnanost systému financování-cit.: O tomto návrhu jsme Vás informovali minulý týden, a proto zde se nebudeme s tím zdržovat.... A dále-cit.: Za této situace samozřejmě je ohrožen celý farmaceutický trh. Proto distributoři musí reagovat na tuto hrozbu. Minulý týden jsme ohlásili přitvrzení; po týdnu je jasné, že budou jednotliví distributoři muset dále přitvrdit. Sdělil, že dluhy budou nyní požadovat navíc i s příslušenstvím. A pokračoval-cit.: Do tří dnů na základě toho všeho distributoři přestanou dodávat léky do těch ohrožených nemocnic - v tu chvíli do jeho projevu vstupuje p. R. a pošeptá p. S.- od zítřka - na to se p. S. opraví a pokračuje: Pardon ... do tří dnů ...-od zítřka distributoři přestanou dodávat léky do tří fakultních nemocnic-sv. Anna, Thomayerova nemocnice a Bulovka. A to do té doby, dokud dluh nebude uhrazen.
Pan S. též uvedl, že distributoři musí zastavit růst pohledávek-cit.: Znamená to, že jsou nuceni všem odběratelům, lékárnám, veřejným lékárnám, nemocničním lékárnám zkracovat lhůty splatnosti až na 14 dnů. Každý distributor podle svého hodnocení bonity lékárny a svých marketingových priorit. Tam, kde distributoři mají uzavřeny smlouvy, musí je ve výpovědní lhůtě vypovědět a po jejím vypršení pak lhůty splatnosti upraví .
M.j. též zmínil, že místo zaplacení dluhů hledalo MZ jiného velkého dodavatele, a kladl otázku- jak velký dodavatel to asi může být, jestliže tito 4 reprezentanti farmaceutických firem představují 95 % trhu s léky a do nemocnic dodávají ještě někteří výrobci přímo. Konstatoval, že tento velký distributor může mít tak 2 % podílu trhu ; takový ale nemůže zvládnout zásobování tří fakultních nemocnic .
V závěru úvodního slova shrnuje, že chtěli v tomto krátkém přehledu připomenout, cit.: co jsme už tady vyhlásili v minulým týdnu s tím, že ten výsledek, který jsme očekávali, se nedostavil. To znamená, všechny ty hrozby, které jsme vyhlásili, musíme skutečně udělat. To znamená, ty tři nemocnice budou od zítřka bez léků od těchto čtyř distributorů, kteří jsou dominantní na trhu a ovládají těch 95 % a bohužel musíme zkrátit všem našim zákazníkům lhůty splatnosti tak, aby vůbec tady zůstala ta distribuce zachována.
Po skončení projevu p. S. odpovídá on i jednotliví účastníci řízení na dotazy novinářů a uvádějí další argumenty ke zdůvodnění ohlášených kroků.
Např. p. H. argumentoval nepříznivým vývojem v počtu distributorů na trhu distribuce (z 11 distributorů se po 10 letech jejich počet o 2/3 snížil). Pan S. vysvětlil, že lhůty splatností budou v každém případě krátké, nelze mluvit o žádných 90 a více dnů splatnosti, budou výrazně zkráceny až na 14 dnů. Pan H. se odvolal na předchozí TK-cit: My jsme prakticky před tou tiskovou konferencí minulý týden, myslím si, že všechny společnosti vyzvali všechny ředitele k zaplacení; řekli jsme jim, že prakticky pokud do týdne nebude zaplaceno nebo nepřijde ten veřejný příslib, že budeme muset zastavit dodávky. Čekali jsme prakticky týden, jestli bude nějaká odezva, ale žádná nebyla. Dále též-cit.: Já bych tím ještě jednou rád připomněl minulou tiskovou konferenci, kde jsme řekli... , a vysvětluje, že neplatící zákazníci se jim projevují růstem účetních ztrát a banky jim v důsledku toho mohou zkrátit úvěrové rámce a zvýšit úrokové sazby. Od p. S. m.j. zaznělo, že by se přirážka měla vrátit na úroveň v r. 2005 a též, že ty zkrácené lhůty splatnosti budou platit tak dlouho, dokud bude platit tato přirážka (pozn. Úřad: rozumí se snížená na 29 %). Vrátí-li se OP na úroveň v r. 2005-dostanou opět všichni zákazníci takové lhůty splatnosti, jaké byly obvyklé. Pan R. argumentoval srovnáním výše přirážky s ostatními evropskými zeměmi s tím, že v žádné není tak nízká OP lékáren jako v ČR. Argumenty uvedl také p. P. i p. K. V závěru TK pak od p. S. též zaznělo, že ministr snížením přirážky bere distributorům možnost delší splatnosti dávat ( čili on řeže větev, na které sedí ). A-cit.: A reakce naše na to je, že tudíž musíme teďka ty lhůty splatnosti zkrátit .
Důkaz č.15
56 V průběhu řízení byly doloženy (jak účastníky řízení, tak třemi dotčenými FN) dopisy tří účastníků řízení, a to GEHE, Alliance a Phoenix , zaslané FTN, FNSA a FNB Všechny mají shodné datum - dne 17.2. 2006 . Text dopisů vykazuje obdobné znění:
. Dopis GEHE: S odvoláním na některé dezinformace, probíhající v posledních dnech ohledně našich případných dodávek vitálních léků pro Vaši nemocnici, bych Vás rád touto cestou ujistil, že i za současného složitého stavu rozhodně nepřipustíme případné ohrožení života kteréhokoliv z Vašich pacientů. Na základě sdělení pana ministra předpokládáme, že se až do vyřešení našich vzájemných vztahů budete obracet na jím nově určeného dodavatele S. i v těchto případech . Jestliže ale nabudete z jakéhokoliv důvodu přesvědčení , že dodávka takového léku od společnosti S . je ohrožena , jsme připraveni Vám ho zajistit, samozřejmě za předpokladu, že příslušným lékem disponujeme, příp. jej v požadované lhůtě zajistit dokážeme. Takové dodávky Vám nabízíme v dnešní situaci se splatností . .. (uvedena je velmi krátká lhůta, méně než 5 dnů). V závěru ujišťuje, že cílem je vyřešit vzájemné obchodní vztahy, a ne ohrozit životy pacientů . (Str. 432, 434, 437 spisu S).
. Dopis Alliance: cit. . [pozn. o připravenosti dodat k zabránění ohrožení života pacientů nemocnici přípravek nezbytně nutný k záchraně zdraví pacienta , nebude-li schopen vybraný distributor S. vyhovět jejich požadavkům] . s tím, že splatnost faktur je stanovena na (uvádí shodnou délku jako GEHE ). (Str. 596X, 597X a 611X spisu S).
. Dopis Phoenix: . [pozn. o připravenosti dodat nemocnici životně nezbytná léčiva (vitální indikace) nebude-li společnost S., distributor určený MZ, schopna tato léčiva zabezpečit] (Str. 492X, 493X, 494X.spisu S).
Důkaz 16
57. Schůzka dne 17.2.2006. K dotazu Úřadu ohledně schůzek členů AVEL realizovaných v průběhu prosince 2005 až února 2006 (str. 331-344 spisu S), získal Úřad informaci také o schůzce konané dne 17.2.2006. GEHE uvedla (str. 403, 403A spisu S), že se konala 17.2.2006 u Phoenixu, jejímž předmětem byla diskuse nad možnými dopady projednávaných modelů diferencované marže na farmaceutický trh (účastnil se jí p. P.). Z ostatních účastníků řízení uvedl i Pharmos, že se schůzky zúčastnil, a to jeho člen představenstva p. M. C. (str. 1718-oboustranně spisu S). Phoenix naopak uvedl (str. 1618 spisu S), že se žádné schůzky dne 17.2.2006 neúčastnil, jelikož p. H., který účastníka řízení na jednání AVEL vždy zastupuje, byl od 15.2.2006 do noci 17.2.2006 v Mannheimu u mateřské společnosti. Považuje za nepravděpodobné, že by se taková schůzka konala, jelikož p. H. nikoho k zastupování nepověřil a o žádné takové schůzce neví. Alliance uvedla (str. 1650 spisu S), že si není vědoma, že by se takové jednání vůbec konalo-p. R. byl k uvedenému datu na dovolené mimo Prahu.
Důkaz 17
58. V GEHE byl zajištěn emailový dokument z 22.2.2006 s popisem situace, označený General Situation (v angličtině), poslaný p. P. generálnímu řediteli GEHE (str. 58-59 spisu S). Uvádí v něm m.j. obsah požadavku z TK ze 7.2.2006, zorganizované po jednání členů AVEL s největšími dlužníky-(čtvrtá odrážka odspodu)-cit.: Jelikož žádný z členů AVEL nedostal jakoukoliv pozitivní odpověď nebo reakci, AVEL uspořádal první tiskovou konferenci dne 7.2.2006. Opět jsme prezentovali, že očekáváme zaplacení těch dluhů do jednoho týdne, a nebo v případě veřejného příslibu buď ministra zdravotnictví nebo ministra financí, že zaplatí státní dluhy, jsme slíbili počkat další 2 týdny. Text pokračuje, že bohužel žádná pozitivní reakce od nikoho nepřišla a tak AVEL zorganizoval druhou TK. V závěru dokumentu se uvádí, cit.: Od 15. února jsme zastavili dodávky do těchto tří FN , a dále, že současně zaslali managementu všech tří FN nabídku, že v případě jejich potřeby vitálních léčiv jsou připraveni dodat jim, co budou potřebovat pro kritické případy. V poslední odrážce je uvedeno, že od 20. února začal Pharmos zásobovat všechny tři FN bez jakékoli předchozí informace ostatním členům AVEL.
Důkaz 18
59. V GEHE byl zajištěn emailový dokument (v angličtině) odeslaný panem P. dne 27.2.2006 p. A. B. do spol. C. (jejíž součástí je společnost GEHE)-str. 88 spisu). M.j. zde p. P. informuje o vytvoření komise pro hledání alternativních zdrojů úspor ve farmaceutické distribuci, v níž byli distributoři zastoupeni p. S. a p. R. Ministr zdravotnictví oznámil v polovině ledna 2006 dokončení návrhu na další snížení obchodní přirážky. Uvádí, že dne 30. ledna je (členy AVELu) informoval p. R.-člen této komise, že není šance nebo vůle z ministerské strany nalézt nějaké řešení. Jelikož Alliance nebyla schopná vyřešit s největšími dlužníky jejich dluhy po splatnosti během posledních týdnů a protože neexistuje žádná šance zastavit negativní vývoj, Alliance rozhodla zastavit dodávky některým dlužníkům, s tím, že začne u těch největších, tj. , ... . . nebyla vůbec v té době jejich zákazníkem . Po této informaci zareagoval Phoenix v tom směru, že tyto dvě fakultní nemocnice jsou také jejich největšími dlužníky spolu s a že jsou s nimi též v jednání a nejsou připraveni převzít tak rizikový obrat, a pokud tyto tři FN nenaleznou řešení v nejbližších dnech, také jim zastaví dodávky . Dále informace uvádí, že a jsou také největší dlužníci GEHE, přičemž GEHE má vůči pohledávku po splatnosti (ve vyčíslené výši) a .. ; převzetí měsíčního obratu za situace snížené přirážky, kdy další snížení bylo oznámeno a kdy má dluhy po splatnosti v desítkách milionů vůči dalším distributorům, bylo pro GEHE příliš rizikové . [Pozn. popis komunikace se týká FTN, FNB a FNSA].
Důkaz č. 19
60. Dokument č. 54 (str. 214, spisu S)-email p. K./Pharmos z 15.2.2006 všem ředitelům Pharmosu. Předmět: Dodávky do fakultních nemocnic . Důležitost: Vysoká . Píše v něm: Vážení ředitelé, informujeme Vás o současné situaci zásobování nemocnic řízených přímo MZ. K dnešnímu dni byly zastaveny dodávky do FTN, FNB a FNSA s výjimkou dodávek vitálních léků, ..
IX. Vyjádření účastníků řízení a ředitele AVEL k některým důkazům a hodnocení důkazů Úřadem
61. K důkazu č. 2 (zápis z jednání AVEL 30.1.2006), Úřad poukazuje, že mezi posláním informace o novém návrhu konstrukce OP (27.1.2006-viz důkaz č. 1) a jednáním AVEL dne 30.1.2006 musela proběhnout mezi účastníky řízení vzájemná komunikace, neboť tito si už na jednání AVEL přinesli výsledky svých propočtů, jak budou vycházet jejich výnosy dle nové konstrukce OP navrhované MZ. Dále zápis prokazuje, že na tomto jednání si již navzájem zprostředkovali nevýhodnost návrhu OP pro všechny účastníky , hovořili o lhůtách splatnosti (při dalším snížení OP by nemohli poskytovat dosavadní dlouhé lhůty splatnosti faktur) a vyjádřili shodný zájem co nejdříve vymoci největší a nejstarší pohledávky. K tomu, aby dospěli k závěru, že všem nejvíce a nejdéle dluží právě FTN, FNSA a FNB, se museli navzájem informovat o svých dlužnících, přičemž komunikovali i o úrovni plnění splátkových kalendářů ze strany těchto tří FN. Účastníci řízení si nejen vyměnili jinak citlivé obchodní informace, ale též zprostředkovali shodný zájem vymoci největší pohledávky (které mají právě u zmíněných FN) a shodli se i na prvním kroku, který k tomuto účelu společně podniknou (vyzvou jmenované FN k úhradě dluhů). Přítomni byli všichni účastníci řízení.
62. K důkazu č. 3 (materiál pracovníka PR agentury p. MU- Simulace možných situací ), Úřad uvádí, že tento materiál již dne 2.2.2006 (datum rozeslání úč. řízení) počítá s ukončením dodávek do nemocnic-viz část Horká fáze 1. Pondělí, odpojení první nemocnice prvním distributorem , následně 2. Nemocnice odpojena ... atd. Rozebírá m.j. argumentaci na možnou otázku, zda zastavení dodávek neohrožuje pacienty . Propojuje v materiálu názory a argumenty p. H. , z čehož vyplývá, že tyto argumenty musely být p. MU již dříve zprostředkovány před zadáním přípravy komunikace s médii a součástí zadání již muselo být připravit komunikaci účastníků řízení pro situaci zastavení dodávek . Úřad tak uzavírá, že tento důkaz fakticky potvrzuje, že účastníci se již možností zastavení dodávek do tří FN zabývali dříve , tj. před 2.2.2006 a také si již museli poskytnout vzájemné ujištění, že všichni zastaví dodávky (a odstranit nejistotu budoucího možného konkurenčního chování ohledně obnovení či zachování dodávek)-viz text odpojení první nemocnice prvním distributorem .následně další fáze nemocnice odpojena. (K tomu viz dále k důkazu č. 18 a č. 8)
63. K důkazu č. 4 (email p. H. odeslaný 3.2.2006 v 9,17 hod. účastníkům řízení s připojeným Návrhem komplexního řešení distributorů vzniklé situace v důsledku snížení přirážky o 3 % ), Úřad uvádí:
Pan H. při ústním jednání dne 7.7.2006 (protokol str. 1012 spisu S), k Návrhu vysvětlil, že byl na přelomu roku v pracovní neschopnosti a posléze služebně v zahraničí. Poprvé se účastnil jednání ohledně problematiky OP v pondělí 30.1.2006 na jednání AVEL, kde p. S. informoval o průběhu jednání mezirezortní komise k OP. Dne 3.2.2006 jej kolem 8. hod. ráno na cestě do práce zavolal p. S. s tím, že jednání dopadlo negativně a navrhl, že by se po poledni sešli a bude informovat o podrobnostech. (Pozn. Úřad: 31.1.2006 meziresortní komise odmítla variantní návrh obchodní přirážky GML s tím, že MZ trvá na svém návrhu). Následně pak p. H. přemýšlel, jak se se vzniklou situací vypořádat a po příjezdu do kanceláře napsal Návrh . Byl to jeho nápad, jak řešit stávající dluhy a nepříznivou obchodní přirážku. Uvedl, že během krátké schůzky téhož dne je p. S. informoval o výsledku jednání komise a Návrh komplexního řešení na této schůzce nebyl diskutován. Až v pondělí na jednání AVEL dne 6.2.2006 bylo k němu několika větami zmíněno, že každý z distributorů má svůj vlastní systém, jak se se vzniklou situací vypořádat. Pan H. sám na uvedeném jednání AVELu již dál Návrh nediskutoval (po předchozí poradě s jejich marketingovým ředitelem mu již nepřipadal pro jejich firmu výhodný). K dotazu Úřadu uvedl, že z ostatních účastníků řízení na jím poslaný Návrh nikdo písemně nereagoval, zmínka o něm padla pouze ústně (viz výše) na jednání AVEL dne 6.2.2006. Alliance ve svém přípisu ze dne 4.9.2006 potvrdila (str. 1650 spisu S), že na jednání AVEL dne 6.2.2006 p. S. kromě výsledku jednání mezirezortní komise informoval o přípravě TK . Uvedla, že účastníci jednání si-cit.: s ohledem na Návrh komplexního řešení , který obdrželi od p. ředitele H., vzájemně potvrdili, že je záležitostí každé distribuční společnosti, jak bude řešit své pohledávky vůči nemocnicím a lékárnám .
64. K tomu Úřad poukazuje na to, že schůzka účastníků řízení dne 3.2.2006 byla nepochybně plánovaná -vyplývá to z emailu p. MU, poslaného účastníkům řízení již dne 2.2.2006 s označením Nástřel k zítřejší schůzce , ...materiál, který budeme zítra doplňovat (viz důkaz č. 3). Nešlo tedy o spontánně svolanou schůzku pouze za účelem informování o výsledku jednání mezirezortní komise. GEHE (str. 403 spisu S) uvedla, že předmětem jednání dne 3.2.2006 bylo rozhodnutí o uspořádání TK. Z emailu p. H., poslaného účastníkům dne 3.2.2006 již v 9,17 ráno (viz text z tohoto důvodu jsem připravil nový scénář , který bych dnes navrhnul projednat ) je patrné, že tento o termínu schůzky věděl (předtím obdržel též materiál p. MU).
65. K tvrzení, že účastníci řízení se návrhem dál nezabývali, Úřad poukazuje na následující skutečnosti: Zatímco materiál p. MU z 2.2.2006 zaslaný pro zmíněnou schůzku, teprve navrhuje svolání TK, p. H. ve svém Návrhu již uvádí termín TK-buď 6.2.2006 nebo 7.2.2006. Návrh je zjevně návrhem textu pro TK , viz text- v pondělí 6.2.2006 nejpozději v úterý 7.2.2006 by měla být svolána tisková konference, na které p. S. odprezentuje návrh řešení problémů, které distributorům vznikly po snížení obchodní přirážky. Vyjádření Alliance i p. H. (jaký závěr zaujali účastníci jednání AVEL k Návrhu ) přinejmenším potvrzuje, že účastníci řízení Návrh obdrželi a že o něm bylo mezi nimi hovořeno dne 6.2.2006 .
Za významné však Úřad považuje, že obdobné informace a kroky, jaké obsahuje Návrh p. H., se objevují v důkazu č. 6.-úvodním slově p. S. -viz dokument Tisková konference-7.2.2006 . Tato skutečnost prokazuje, že úvodní slovo pro TK bylo p. S. zpracováno s využitím Návrhu komplexního řešení . V závěru úvodní slovo předpokládá doplnění v pondělí, které účastníci řízení připraví (tj. 6.2.2006-den před tiskovou konferencí). Na tomto jednání AVEL dne 6.2.2006 p. S. také informoval o přípravě TK.
Dále Úřad poukazuje, že obdobné požadavky , jaké byly obsaženy v Návrhu komplexního řešení p. H., byly oznámeny v podmíněné podobě na TK dne 7.2.2006 za přítomnosti účastníků řízení. Na své další TK dne 14.2.2006 (z níž má Úřad DVD záznam) se na obsah svých požadavků vyhlášených na TK 7.2.2006 odvolávali (viz důkaz č. 14). Nelze tedy přisvědčit tvrzení p. H. (obdobně Alliance), že účastníci řízení se Návrhem komplexního řešení dál nezabývali. Z uvedených důkazů vyplývá, že obsah Návrhu byl jimi využit při sladění jejich dalších kroků (viz obsah TK 7.2.2006, dále též důkaz č. 7).
66. Ke znění průvodního dopisu p. H. k Návrhu komplexního řešení (důkaz č. 4) Úřad uvádí, že z něj jednoznačně vyplývá snaha zabránit, aby nemocnice svým individuálním postupem (doplacením dluhů jednomu nebo všem účastníkům řízení) nezmařila/ly společný zájem/cíl účastníků řízení (viz text protože jednání, které jsme mezitím vedli s ohroženými FN ukazují, že nemocnice chtějí buď jednomu z nás, nebo všem doplatit, aby tak obnovily dodávky, jsme vystaveni riziku, že by připravovaná akce neměla žádný účinek ) . Úřad proto důkaz č. 4 hodnotí jako aktivní krok Phoenixu k ochraně společně zkoordinovaného postupu účastníků řízení, k eliminaci vnějšího vlivu (tj. možné aktivity soutěžitele, vůči němuž svá opatření zamýšleli směřovat), jež by mohl přivodit zmaření cíle, kterého hodlali prostřednictvím koordinace dosáhnout.
67. K důkazu č. 5 (schůzka dne 3.2.2006 u Phoenixu), na níž měl být projednán materiál p. MU Nástřel k zítřejší schůzce - Simulace možných situací a také materiál p. H. Návrh komplexního řešení , Úřad uvádí: Ač se nepodařilo odstranit nejistotu, zda se schůzky účastnila také Alliance (viz její sdělení, že s největší pravděpodobností na tomto jednání nebyla zastoupena-str. 1650 spisu S), lze uzavřít, že přítomni na schůzce byli (mimo p. S.) účastníci řízení GEHE, Pharmos, Phoenix .
68. K důkazu č. 6 ( dokument Tisková konference-7.2.2006 ), obsahující úvodní slovo p. S., Úřad uvádí, že z textu je zřejmé, že muselo být zpracováno na základě Návrhu komplexního řešení rozeslaného účastníkům řízení i řediteli AVEL dne 3.2.2006 p. H. Je to patrné z obdobných formulací-např.: údaj o ohrožení 1350 lékáren, požadavky na dodatečná ručení pohledávek ze strany odběratelů-bankovní záruky, zástavy nemovitostí, výrazné zkrácení doby splatnosti faktur až na 14 dnů, požadavek na poskytnutí veřejného příslibu ministra financí o uhrazení pohledávek do 14 dnů, zastavení dodávek do nejzadluženějších nemocnic .
69. K tomuto důkazu se Úřad při výslechu svědka dne 27.4.2006 dotázal p. S., odkud čerpal informace o opatřeních distributorů, uvedené v daném textu-kde a kým mu byly sděleny či předány, případně, zda se účastnil jednání týkajícího se těchto opatření (viz ot. č. 16. až 18. protokolu o výslechu svědka-str. 776 a násl. spisu S ). Svědek potvrdil, že text zpracoval a uvedl-cit.: Tato opatření nebyla nikde projednávána. Jde o moji zkušenost z dob, kdy jsem vedl firmu, co by asi musel udělat každý distributor v té situaci, která vznikla, v té situaci snížení a hrozbě dalšího snížení obchodní přirážky a zároveň zvyšování pohledávek. K dotazu Úřadu, zda členové AVELu na tato jím prezentovaná opatření (která se objevila v médiích) nějak vůči němu reagovali, uvedl, že někteří (už neví kdo) mu říkali, že to nebudou uplatňovat, že to takhle uplatňovat nejde a dále-cit.: Ale toto je má zkušenost, že pokud do médií dáte, že je všechno v pořádku, tak se nic nezmění.
70. K tomuto vyjádření svědka Úřad uvádí, že výsledky dokazování nepotvrzují, že obsah dokumentu Tisková konference-7.2.2006 je pouze osobní iniciativou p. S. jako ředitele AVELu. Jeho obsah musel být mezi členy komunikován. Úřad poukazuje zejména na jeho obsahovou podobnost s textem důkazu č. 4- Návrh komplexního řešení . Dále-aby účastníci řízení mohli na pondělí (6.2.2006) připravit v materiálu zmíněné doplnění, musel jim být text úvodního slova zprostředkován (text dokumentu získal Úřad při šetření v GEHE). O přípravě TK informoval p. S. účastníky na jednání AVELu dne 6.2.2006 (viz též sdělení p. H. při ústním jednání u Úřadu dne 7.7.2006, že dne 6.2.2006 byla schůzka AVELu zaměřena hlavně na informaci p. S. o jeho přípravě na tiskovou konferenci-ot. č. 7, str. 1016 spisu S). S tím koresponduje, že ČTK informaci p. S. o konání tiskové konference zařadila do servisu téhož dne ve 20.38 hod.. s textem- TK .... po pondělním jednání Asociace (zdroj p. S.). Za podstatné Úřad považuje, že kroky distributorů obsažené v úvodním slově byly vyhlášeny na TK dne 7.2.2006 za přítomnosti účastníků řízení. Tito je nijak (ani následně v médiích) nedementovali ani nepopřeli. Na tyto kroky se účastníci řízení též odvolávají na své další TK, konané dne 14.2.2006 (viz DVD záznam-důkaz č. 14).
71. K důkazu č. 7 (zápis z jednání AVEL dne 6.2.2006). Ze zápisu vyplývá, že na tomto jednání byl projednán další postup členů AVEL (viz bod 2 programu jednání) poté, co jim nebylo umožněno projednat jiné varianty úspor pro revokaci rozhodnutí o snížení OP na 29 %. Přítomni byli všichni účastníci řízení. Zápis obsahuje jejich konsensus o snížení lhůt splatností u nemocnic, s nejnižší lhůtou splatnosti až 14 dnů (týž údaj zaznívá poprvé v Návrhu komplexního řešení p. H.-důkaz č. 4), dále o nutnosti postupně měnit dodací podmínky-včetně krácení lhůt splatnosti faktur . Informovali se o svých neúspěšných jednáních o úhradě dluhů-což navazuje na krok, na kterém se shodli v zápisu AVEL ze dne 30.1.2006 (členové vyzvou FN-tzn. FTN, FNB a FNSA, k úhradě dluhů), a jednali i o možnosti zastavení dodávek do FTN, FNB a FNSA. V zápisu je rovněž požadavek na veřejné prohlášení ministra vydané do jednoho týdne, a také jejich rozhodnutí zastavit dodávky do FTN, FNB a FNSA od 15.2.2006 (oba kroky zazněly již v Návrhu komplexního řešení ).
Dle cit. zápisu účastníci řízení pokračovali v krocích dohodnutých již dne 30.1.2006, jeho obsah koresponduje s obsahem předchozích dokumentů, o kterých měli povědomost či o nich komunikovali (viz důkaz č. 4 a důkaz č. 6). Je z něj patrná jasná shoda uplatnit protisoutěžní postup. Pro jeho hodnocení z hlediska zákona není významné, zda je v něm uvedeno, že snížení lhůt splatností upraví každý člen dohody dle svých možností a zohlednění finanční stability odběratele, ani že se účastníci dohody zavázali respektovat při zkracování lhůt splatnosti platné smlouvy.
K tomuto zápisu z jednání AVEL dne 6.2.2006 Úřad obdržel nesouhlasná vyjádření dvou účastníků řízení GEHE a Phoenix (viz dále k důkazu č. 8).
72. K důkazu č. 8 (nesouhlasná vyjádření GEHE a Phoenix k zápisu z jednání AVEL dne 6.2.2006):
73. Zápis byl Úřadu předložen ředitelem AVELU na ústním jednání provedeném v rámci šetření podnětu P 130/06, dne 24.2.2006. K obsahu bylo v závěru p. S. sděleno, že se cit.: Jedná o názorové pochopení p. S. s tím, že se k zápisu nevyjádřili jednotliví distributoři, kteří na něj mohou mít názor rozdílný (viz protokol str. 47 spisu P).
74. Ve správním řízení p. S. ve své svědecké výpovědi dne 27.4.2006 (str. 776 spisu S) k zápisu ze 6.2.2006 sdělil, že připomínky GEHE mu byly doručeny poštou (u připomínky Phoenixu si nevzpomíná-pravděpodobně emailem). K rozporu v jeho tvrzení u Úřadu dne 24.2.2006 , že k zápisu z jednání AVEL se jednotliví distributoři nevyjádřili... , přičemž připomínky GEHE (datované 7.2.2006) a Phoenixu (datované 20.2.2006) mu musely být již ke dni jeho jednání na Úřadě známy, uvedl, že distributoři se k zápisu vyjádřili, ale on jejich připomínku do dne jednání na Úřadě nestihl zapracovat do zápisu. Dále vysvětlil, že zápisy vyhotovuje sám ze svých poznámek a posílá je členům k připomínkám, vrátí-li se s připomínkami, tak je zapracuje. Zápis k připomínkám i platný zápis posílá členům emailem. Z hlediska vnější formy nedochází k žádnému signování ze strany členů. Zápisy jsou uchovávány pouze pro informaci o projednávaných bodech.
K zápisu ze 6.2.2006 Úřad uvádí, že ředitel AVELu by stěží mohl do zápisu napsat sám od sebe např. konkrétní termín ukončení dodávek do tří FN či termín-do kdy má dát ministr veřejné prohlášení..., pokud by tyto lhůty na jednání AVEL vůbec nepadly.
75. K nesouhlasným vyjádřením GEHE a Phoenix Úřad nejprve poukazuje na to, že žádné nerozporuje konsensus účastníků řízení, zachycený v zápisu ze 6.2.2006 ohledně snížení lhůt splatnosti a také o tom, že nejnižší lhůta splatnosti by mohla být v některých případech jen 14 dnů (viz první odstavec bodu 2 zápisu), ani jejich konsensus informovat média (na TK) o nutnosti postupně měnit dodací podmínky-včetně krácení lhůt splatnosti. K tomu vysvětlil p. H. při ústním jednání, že obsahem jednání nebyly změny dodacích podmínek, či záměr nastolit nějaký jiný dodavatelský režim. V zápisu se to objevilo jako mediální výstup pana S. Popsal běžné konkurenční chování soutěžitelů na trhu v případě změny/zhoršení obchodních podmínek některým z nich (... s tímto krokem by musel začít největší dodavatel, šel by však do rizika, neboť nemocnice by začala odebírat od jiného dodavatele a sám by se poškodil. Ten, kdo dodával menší objemy, by sám nedokázal nic ovlivnit-strhnout ostatní ke společné strategii, nebo přimět zákazníka, aby se choval jinak ). Uvedl také, že Phoenix byl v té době největší dodavatel a žádné nemocnici nenavrhl jiné dodací podmínky (str. 1012 spisu S).
76. K nesouhlasnému vyjádření pana P./GEHE Úřad poukazuje, že je datováno dne 7.2.2006, tedy týž den, kdy on sám byl osobně přítomen na TK AVEL 7.2.2006 , na níž byly obdobné požadavky, jaké rozporoval v zápisu ze 6.2.2006, vyhlášeny-viz požadavek úhrady dluhů nejzadluženějších FN do 14 dnů, distributorům postačí veřejný závazek ministra financí, vydaný do jednoho týdne (což dle data konání TK 7.2.2006 je do 14.2.2006),... jinak distributoři od tohoto týdne (což je počínaje 14.2., event. 15.2.2006) budou muset u svých nejzadluženějších nemocnic zastavit dodávky léčiv a výrazně zkracovat lhůty splatnosti.
77. Nesouhlasné vyjádření pana H./Phoenix je ze dne 20.2.2006 -tedy několik dnů poté, kdy on sám byl osobně přítomen na TK dne 14.2.2006 , na níž bylo vyhlášeno ukončení dodávek léčiv do FTN, FNS a FNB od 15.2.2006 a též zkracování lhůt splatností. Byl zde tedy ohlášen zcela shodný krok , jaký byl zapsán v zápisu AVEL z 6.2.2006. (Viz DVD hrubý záznam TK ze dne 14.2.2006).
78. Dále Úřad poukazuje, že ve svém nesouhlasném vyjádření Phoenix současně potvrzuje , že mezi účastníky bylo komunikováno zastavení dodávek do uvedených tří FN a také postoj k převzetí zásobování jiným členem AVELu v takovém případě, a to již dříve, nežli dne 6.2.2006. Phoenix popisuje, že při této komunikaci vyjádřil obavu, že v takovém případě bude docházet k přelévání pohledávek mezi distributory a dále negativní důsledky převzetí dodávek, viz: .... (Pozn. Úřad: Lékárníci měli s distributory shodný zájem zvrátit pro ně nepříznivý vývoj OP, o kterou se s distributory dělili. Proti jejímu snížení též koncem ledna 2006 stávkovali).
79. K důkazu č. 10 (TK ze 7.2.2006) , Úřad uvádí, že je kontinuálním pokračováním připravovaných kroků a prokazuje, že kroky, které na ní byly v přítomnosti účastníků řízení (byť podmíněně) vyhlášeny, jsou projevem jejich vzájemného srozumění. Vyplývá to i z důkazu č. 14-záznam tiskové konference ze dne 14.2.2006, na níž odkazují na kroky vyhlášené na TK 7.2.2006 (viz-před sedmi dny jsme oznámili, ..požadovali jsme...., minulý týden jsme ohlásili... všechny ty hrozby, které jsme vyhlásili, musíme teď splnit...).
80. K důkazu č. 11 (email p. H. zaslaný dne 8.2.2006 p. S. a ostatním účastníkům řízení -předmět: spol. S.), v němž p. H. žádá ostatní účastníky řízení o kontrolu objemu dodávek do této společnosti, Úřad uvádí, že uvedený přípis hodnotí Úřad jako aktivní krok Phoenixu, vyzývající ostatní účastníky řízení ke konkrétní aktivitě za účelem ochrany jejich vzájemně koordinovaného postupu . Sleduje eliminaci vnějšího vlivu, který by mohl zmařit dosažení společného cíle, jehož chtěli prostřednictvím svého vzájemně koordinovaného postupu dosáhnout. K jeho požadavku také GEHE zadala pokyn svým pracovníkům ke zjištění potřebných informací.
81. K důkazu č. 12 (emailový přípis z 10.2.2006, odeslaný gen. ředitelem GEHE p. Š. p. P./GEHE, předmět: ....... ), pan H. při ústním jednání k dotazu Úřadu-čeho se schůzka týkala a kdo se jí účastnil, uvedl, že on se jí nezúčastnil ani nikdo z managementu, neboť ve dnech 9. a 10.2.2006 (pozn. Úřad: tj. čtvrtek-pátek) byli všichni v Průhonicích na každoročním jednání, týkajícím se strategie a cílů roku, které trvalo až do pátku do večera (str. 1016 spisu S). GEHE písemně vysvětlila, (str. 1035 spisu S), že domněnka p. Š., že se p. P. účastnil dne 10.2.2006 jednání ve spol. Phoenix, se ukázala mylnou. Mohla vzniknout tím, že v daném období p. P. zastupoval generálního ředitele při jednáních s ostatními distributory (tedy i s Phoenixem) ve věci obchodních podmínek dodávání produktů, které od nich GEHE odebírá.
82. Úřad k tomuto důkazu pouze konstatuje, že účastníci řízení mají v důsledku svých obchodních vztahů i další kontakty, nežli jen v rámci AVEL.
83. K důkazu č. 13 (Informace ČTK o konání TK AVEL 14.2.2006-zdroj p. S.), Úřad uvádí, že rozhodnutí o uspořádání druhé TK muselo být učiněno účastníky řízení nejpozději ke dni 12.2.2006, kdy p. S. předal informaci o jejím konání ČTK s tím, že se bude týkat postupu vůči nejzadluženějším nemocnicím . (ČTK ji zařadila do servisu téhož dne (neděle) v 18.50 hod.). Mezi účastníky řízení muselo po TK dne 7.2.2006 dojít k další vzájemné komunikaci, přinejmenším k odsouhlasení náplně druhé TK, grafické prezentace, která tam byla předvedena, účasti na TK ap.
84. K důkazu č. 14 (TK svolaná AVEL dne 14.2.2006), Úřad uvádí : Po této tiskové konferenci média citovala ohlášené kroky distributorů s odkazem na vyjádření p. S. Úřad se dne 27.4.2006 při výslechu svědka dotázal p. S. mj. jakým způsobem (od koho, kdy a kde) získal informace, že členové AVEL od 15.2.2006 přestanou třem jmenovaným FN dodávat léky. Svědek uvedl, že má letitou zkušenost, že jakmile by jeden distributor omezil dodávky do větších nemocnic, vytvoří se situace, že nemocnice by chtěla dodávky od jiného distributora; tomuto by ale automaticky narostly pohledávky (protože je jisté, že ani jemu by nemocnice neplatila). Došlo by k tzv. dominovému efektu , a proto je pravděpodobné, že ostatní distributoři by do této nemocnice také ukončili dodávky. Bylo potřeba medializovat tu situaci, aby se státní správa vůbec touto situací zabývala, protože jde o státní nemocnice, za jejichž dluhy ručí stát. Z tohoto důvodu také použil tuto formulaci.
85. K dotazu Úřadu kdy, kde a jakým způsobem bylo mezi členy AVELu komunikováno snížení lhůt splatnosti až na 14 dnů (o kterém svědek hovořil např. dne 16.2.2006 v Radiožurnálu, v pořadu O kom se mluví -viz monitoring médií), svědek uvedl, cit.: Já jsem se samozřejmě žádného takového jednání nezúčastnil, tady byly jen ty dvě členské schůze (leden a únor 06), na nich se toto neprojednávalo. Já jsem samozřejmě komunikoval s jednotlivými distributory a znal jsem jejich názor. Uvedl, že jeho vyjádření v tisku, formulovaná jako cit.: distributoři hodlají striktně dodržovat, distributoři budou požadovat , neměl s členy AVELu projednány a odsouhlaseny. Šlo o mediální záležitost. Cílem tohoto bylo, aby se stát o dluhy svých nemocnic staral. (Protokol o výslechu svědka viz str. 776 a násl. spisu S).
86. Úřad konstatuje, že důkaz č. 14-DVD záznamem TK ze 14.2.2006 (str. 1734-1735 spisu S), vyvrací vysvětlení svědka, že oznámení o ukončení dodávek léčiv do FTN, FNSA a FNB od 15.2.2006 a o zkracování lhůt splatnosti dodávek až na 14 dnů je jen jakousi osobní iniciativou p. S. Prokazuje, že uvedené kroky byly na této TK vyhlášeny za přítomnosti účastníků řízení, kteří na jejich podporu uváděli argumenty. Jde o projev jejich vůle a předchozího vzájemného srozumění s nimi.
87. Z DVD záznamu TK 14.2.2006 je patrná též souvislost s předchozí komunikaci účastníků řízení. Zazněla zde např. obdobná argumentace, jaká byla obsažena např. v materiálu p. MU, Nástřel k zítřejší schůzce , viz- distributoři z přirážky nekryjí jen svoje náklady na nákup, skladování a rozvoz léků do lékáren, ale financují z ní i dluhy nemocnic za dodávky léků, snížení přirážky jim bere tuto možnost, na překlenutí zpožděných plateb jim stát bere prostředky, riziko, že banky zkrátí distributorům úvěrové rámce, ministr snížením přirážky bere těm distributorům možnost ty delší splatnosti dávat čili on řeže větev, na které sedí, nepříznivý vývoj počtu distribučních firem na trhu (kdy p. H. zde prezentoval snížení počtu distributorů v průběhu posledních 10 let). Vyhlášené kroky obsahově navazují na předchozí TK ze 7.2.2006, ke které se zde účastníci řízení také hlásí; viz p. H.-cit: Já bych tím ještě jednou rád připomněl minulou tiskovou konferenci, kde jsme řekli . , my jsme prakticky před tou tiskovou konferencí minulý týden, myslím si, že všechny společnosti, vyzvali všechny ředitele k zaplacení, řekli jsme jim, že prakticky pokud do týdne nebude zaplaceno nebo nepřijde ten veřejný příslib, že budeme muset zastavit dodávky . Čekali jsme prakticky týden, jestli bude nějaká odezva, ale žádná nebyla.
88. K důkazu č. 15 (dopisy 3 účastníků řízení-Alliance, GEHE a Phoenix ze dne 17.2.2006 s nabídkou tzv. vitálních léčiv zaslané dotčeným FN), Úřad uvádí: Všechny dopisy mají shodné datum a velmi podobné znění. Alliance tyto přípravky označila jako přípravky nezbytně nutné k záchraně zdraví pacienta , GEHE jako vitální léčiva , Phoenix jako životně nezbytná léčiva (vitální indikace) . Všechny přípisy zmiňují firmu S . , která byla ohlášena MZ jako distributor, který pomůže řešit zásobování nemocnic (pozn. Úřad: u které žádal dne 8.2.2006 p. H. účastníky o kontrolu objemu dodávek do této společnosti-viz důkaz č. 11). GEHE se odvolává na některé dezinformace v posledních dnech (které zjistila či zachytila ohledně svých dodávek vitálních léků ) a zdůrazňuje, že dodávky vitálních léčiv nabízí s uvedenou splatností v dnešní situaci . Úřad uzavírá, že obsahovou podobnost přípisů nelze vysvětlit jinak, než že účastníci Phoenix, GEHE a Alliance před jejich vyhotovením o jejich obsahu komunikovali. Není pravděpodobné, že by všichni tři , každý nezávisle ve stejný den , poslali FTN, FNSA a FNB dopis-nadto tak podobného znění, dva z nich i se shodnou lhůtou splatnosti dodávek vitálních léčiv (velmi krátká splatnost-méně než 5 dnů).
89. K dotazu Úřadu, z jakého důvodu zaslala Alliance písemnou nabídku vitálních léčiv též FNB, se kterou v té době vůbec neobchodovala, bylo sděleno-cit.: Společnost Alliance se dozvěděla, že FNB je jednou z nemocnic, do kterých ostatní distributoři omezili dodávky. Alliance proto z humanitárních důvodů nabídla i FNB, že jí bude dodávat i přípravky nezbytně nutné k záchraně zdraví pacienta (str. 1651 spisu S).
90. K důkazu č. 16 (schůzka u Phoenixu dne 17.2.2006), Úřad uvádí, že se nepodařilo spolehlivě prokázat, zda se jí účastnili Alliance a Phoenix (ač měla proběhnout právě v této společnosti) a zda příp. souvisela s dopisy tří účastníků ze 17.2.2006 (viz důkaz č. 15). Ke sdělení Alliance o nepřítomnosti p. R. v té době Úřad pouze konstatuje, že za Alliance jsou přípisy ze dne 17.2.2006 všem třem FN podepsány přímo p. R.
91. K důkazům č. 17 (dokument GEHE General Situation ) a č. 18 (informace p. P. pro spol. C.) Úřad uvádí, že při jejich hodnocení vzal v úvahu skutečnost, že oba materiály jsou informací určenou pro mateřskou společnost skupiny, jejíž součástí je GEHE, kdy prezentace vlastních kroků GEHE může tímto být ovlivněna (snaha ukázat, že společnost se nedopouští porušování soutěžních pravidel). V těchto dokumentech jsou však i podrobnější faktické informace o jednáních účastníků řízení, které korespondují i s výstupy z dalších důkazů (viz dále).
92. V důkazu č. 17 je to např. informace, že žádný z členů AVEL nedostal pozitivní odpověď ze strany tří FN k jejich jednání o zaplacení dluhů a popis požadavku vzneseného na TK 7.2.2006, obdobně informace o zastavení dodávek GEHE a její nabídky vitálních léčiv třem dotčeným FN. Rovněž potvrzuje, že Pharmos zahájil od 20.2.2006 zásobování FTN, FNSA a FNB vlastním individuálním rozhodnutím, aniž o tom předtím ostatní členy AVELu jakkoli informoval.
93. Důkaz č. 18 potvrzuje, že mezi účastníky řízení proběhla již dne 30.1.2006 komunikace, týkající se zastavení dodávek do tří FN a vyjádření postoje nepřevzít v takovém případě zásobování těchto FN (nepřevzít tak rizikový obrat). Že k takové komunikaci došlo, potvrzuje i Phoenix ve svém nesouhlasném vyjádření s obsahem zápisu z jednání AVELu dne 6.2.2006 (viz důkaz č. 8). Phoenix též potvrzuje, že k ní došlo časově před 6.2.2006. Informace obsažené v důkazu č. 18 a důkazu č. 8 tak spolu korespondují a potvrzují i závěr Úřadu, že mezi účastníky řízení muselo být komunikováno zastavení dodávek do tří FN a také vzájemné ujištění o nepřevzetí jejich zásobování jiným členem AVEL již před 2.2.2006 (kdy jim byl zaslán materiál p. MU-počítající i s úplným odpojením první nemocnice). Na jednání dne 30.1.2006, byli přítomni všichni účastníci řízení.
94. K důkazu č. 19 (email p. K./Pharmos ředitelům Pharmosu z 15.2.2006 o zastavení dodávek), Úřad uvádí, že dokument prokazuje, že také Pharmos ukončil dodávky plného sortimentu léčiv do FTN, FNSA a FNB s možností ponechání jen dodávek tzv. vitálních léčiv .
X. Hodnocení důkazů v jejich vzájemné souvislosti
95. Z výše popsaných důkazů vyplývá, že účastníci řízení měli prokazatelně v období počínaje 30.1.2006 až do dne 14.2.2006 (termín konání druhé tiskové konference AVEL) četnější vzájemné kontakty a písemnou komunikaci.
96. Nejméně na jednání AVEL dne 30.1.2006, dále na jednání AVEL dne 6.2.2006, na tiskové konferenci dne 7.2.2006 a rovněž na tiskové konferenci dne 14.2.2006 byli všichni účastníci přítomni. Schůzky dne 3.2.2006 ze účastnili prokazatelně Phoenix, GEHE a Pharmos, schůzky dne 17.2.2006 se účastnili GEHE a Pharmos.
97. Při těchto vzájemných kontaktech si zprostředkovali společný cíl, jímž bylo společné vymožení jejich pohledávek od největších dlužníků, a to FTN, FNB a FNSA, v dalším horizontu též zabránit realizaci nově navrhované regulace obchodní přirážky (jejíž úprava by přinesla pokles výnosů účastníků řízení).
98. Písemná komunikace účastníků řízení, materiály a emaily, které jim byly rozesílány ukazují na časovou i logicky obsahovou návaznost postupného zprostředkování si shodného zájmu (shodné vůle) též ohledně kroků, jimiž hodlali společného cíle dosáhnout (viz dále).
99. Komunikace mezi účastníky řízení v období od 30.1.2006 do 14.2.2006 zahrnovala obchodně citlivé informace-o výsledných nižších výnosech dle nově navrhované degresivní úpravy obchodní přirážky a o nemožnosti poskytovat dosavadní dlouhé lhůty splatnosti. Účastníci se informovali, u kterých FN mají největší a nejstarší pohledávky a shodli se dlužnících FTN, FNB a FNSA, informovali se, jak tyto FN plní splátkové kalendáře. Rovněž se shodli na nutnosti snížení nákladů na financování dlouhých lhůt splatnosti dodávek a zrychlení návratnosti finančních prostředků, snížení lhůt splatnosti dodávek i na jejich možné nejnižší délce-14 dnů (viz důkaz č. 7).
100. Komunikace (osobní, písemná) mezi účastníky řízení zahrnovala také ukončení dodávek do těchto tří FN a zprostředkování postoje nepřevzít zásobování takové nemocnice-pro rizikový obrat, přelévání dluhů mezi distributory apod. (čímž také někteří účastníci řízení následně v řízení argumentovali jako důvod ukončení jejich dodávek). Tato komunikace ohledně jejich postoje k ukončení dodávek a nepřevzetí rizikového obratu jiným členem AVELu, nasvědčovala odstranění nejistoty o budoucím tržním chování účastníků řízení při realizaci navzájem sladěného konceptu chování, a tím současně odstranění značné části rizika, jaké je obvykle obsaženo v nezávislém rozhodnutí soutěžitelů o změně chování na trhu.
101. Komunikace zahrnovala také aktivitu k ochraně jejich společně sladěného postupu před vnějším vlivem, který by mohl zmařit společný cíl, kterého chtěli dosáhnout (viz důkaz č. 11-kontrola objemu dodávek firmě S.).
102. Na tiskové konferenci dne 14.2.2006 vyhlásili účastníci řízení společně ukončení dodávek léčiv do FTN, FNSA a FNB od 15.2.2006 , jakož i přistoupení k výraznému zkracování lhůt splatnosti dodávek léčiv.
Dodávky tzv. vitálních léčiv
103. Již v materiálu p. MU z 2.2.2006 (viz důkaz č. 3), je nastíněna p. S. otázka, na kterou bude třeba se připravit , cit.: Zastavení dodávek ohrožuje pacienty ? K tomu Úřaduvádí, že po TK 7.2.2006 se v médiích začaly skutečně objevovat názory, že postup distributorů povede k ohrožení pacientů ( účastníci si berou pacienty jako rukojmí ). Obdobně např. v telef. rozhovoru s p. S. na Rádiu Impuls dne 8.2.2006 (18,05 hod.), se po odpovědi pana S., o souhrnné výšce dluhu FN, redaktor otázal-cit.: To je hodně peněz, ale stojí ty peníze za ohrožení zdraví pacientů ? (Str. 1100 spisu S). Dále též sami účastníci řízení na TK 7.2.2006 ohlásili, že se spokojí s veřejným příslibem ministra o uhrazení dluhů , aby nemuseli zastavit dodávky a nedošlo k ohrožení pacientů . Zabývali se tedy tím, že připravované kroky by mohly být veřejným míněním vnímány negativně, a mohla by jim být připisována odpovědnost za ohrožení zdraví pacientů.
104. FTN, FNB i FNSA Úřadu sdělily, že spolu s informací o zastavení dodávek léčiv jim bylo ze strany účastníků řízení při osobním, příp. telefonickém kontaktu sděleno, že nadále mohou od nich odebírat pouze tzv. vitální léčiva . Následně byly vyrozuměny třemi účastníky řízení (Phoenix, Alliance a GEHE) o možnosti odběru tzv. vitálních léčiv také písemně. Nabídku vitálních léčiv potvrdili i účastníci řízení, kromě Pharmosu.
105. FNSA uvedla (str. 538 spisu S), že o možnosti ukončení dodávek získali první informaci prostřednictvím médií, kde byly prezentovány informace z tiskové konference AVEL ze dne 7.2.2006. Zaměstnanci lékárny následující den telefonicky ověřovali stanovisko jednotlivých účastníků řízení, k omezení, či zastavení dodávek léčiv do FNSA; účastníky bylo přislíbeno zachování dodávek vitálních léčiv . V přípisu ze dne 25.8.2006 FNSA doplnila, že v období od 15.2.2006, distributoři od předem avizovaného data zablokovali možnost podávání objednávek elektronickou formou a telefonicky; zachovány byly dodávky s vitální indikací, avšak se zkrácenou dobou splatnosti . Vzhledem k tomu, že termín zastavení dodávek byl oznámen předem, bylo možné se předzásobit (str. 1224 spisu S).
106. FNB uvedla (str. 612-613, spisu S), že o ukončení dodávek plného sortimentu léčiv se vedení oficiálně dovědělo z médií a přímého přenosu TK na ČT 24 (kdy předtím mělo neoficiální signály, že k tomu může dojít). Následné dodávky tzv. vitálních léčiv probíhaly bez písemného smluvního ujednání, v rámci krizového zásobování nemocnice, a to na základě prohlášení distributorů, či na základě dopisů od distributorů-včetně podmínek dodávek, např. GEHE s ... splatností (uvedena je velmi krátká splatnost méně než 5 dnů). K výslovnému dotazu Úřadu (bod 3. žádosti Úřadu-str. 1765 spisu S) FNB potvrdila, že Pharmos je v uvedeném období (poloviny února) rovněž informoval o následných dodávkách vitálních léčiv , a to osobně (str. 1792 spisu S).
107. FTN uvedla, že o možnosti ukončení dodávek plného sortimentu léčiv a posléze o termínu skutečného ukončení, se ředitel dověděl od účastníků řízení telefonicky; informace byly předány též do nemocniční lékárny (osobně/ telefonicky-cca 3 dny až den před ukončením dodávek). Důležité léky byly následně dodávány. S Pharmosem FTN neobchodovala-takže ten jim nic neoznamoval.
Závěr
108. I když v důkazech o vzájemné komunikaci účastníků řízení (či se k ní vztahujících) z období před ohlášeným ukončením dodávek léčiv do tří FN, není obsažena výslovná zmínka mezi účastníky řízení o zachování dodávek tzv. vitálních léčiv třem dotčeným FN, nelze popsaná zjištění vysvětlit jinak, než že mezi účastníky řízení muselo dojít v období, nejméně počínaje 30.1.2006 až do oznámení ukončení dodávek léčiv dne 14.2.2006, též ke zprostředkování si společného zájmu, poskytovat po ukončení dodávek plného sortimentu léčiv nadále těmto třem FN jen tzv. vitální léčiva ,a to se zkrácenou splatností.
Tomuto závěru (kromě informací FN) nasvědčují i písemné důkazy. U Pharmosu důkaz č. 19 z 15.2.2006 , u ostatních účastníků řízení důkaz č. 15. Zkrácení splatností následných dodávek léčiv (označovaných účastníky jako tzv. vitální léčiva ) prokazuje postup účastníků při realizaci objednávek dotčených FN v období po ohlášeném ukončení dodávek.
109. Úřad tak z hodnocení důkazů a výše uvedených skutečností uzavírá, že účastníci řízení si v období, prokazatelně od 30.1.2006 do 14.2.2006 (datum konání 2. TK), navzájem postupně zprostředkovali dostatečně konkrétní společný zájem (shodnou vůli), ukončit od 15.2.2006 dodávky plného sortimentu léčiv do FTN, FNB a FNSA a následně jim poskytovat jen dodávky tzv. vitálních léčiv se zkrácenou lhůtou splatnosti .
XI. Informace poskytnuté účastníky řízení
110. Všichni účastníci řízení Úřadu sdělili, že s dotčenými nemocnicemi již na počátku roku 2006 (případně i v r. 2005) osobně jednali o vývoji pohledávek a jejich úhradě a tyto byly upozorněny na možnost zastavení dodávek, nedojde-li k uhrazení jejich dluhu. Dokládali data takových jednání i které osoby se jich účastnili.
A. GEHE
111. Uvedla (str. 395 a násl. spisu S), že jednání s FNSA o možnosti pozastavení dodávek léčiv z důvodu špatné platební morálky probíhalo opakovaně delší dobu Situace se nelepšila, a tak byli zástupci nemocnice dne 6.2.2006 telefonicky upozorněni na možnost zastavení dodávek od 9.2.2006, nebudou-li provedeny platby. Ač FNSA nepodnikla žádné kroky k vyřešení situace, GEHE nepřerušila dodávky ani dalších 5 dnů po uplynutí daného termínu. K zastavení dodávek došlo až jako reakce na oficiální oznámení ostatních distributorů o přerušení dodávek, s ohledem na vysoké riziko přelití jejich dodávek na GEHE . Vedoucí lékárny byl telefonicky informován o možnosti dodávek vitálních léčiv, splatnost byla dohodnuta .. (pozn. Úřad: méně než 5 dnů). Nabídka vitálních léčiv byla vzápětí učiněna ze strany GEHE i písemnou formou dne 17.2.2006 všem třem FN. Obdobně byla FTN upozorněna, že neuhradí-li své pohledávky do 10.2.2006, budou k tomuto datu dodávky zastaveny. Přestože nedošlo k žádnému řešení GEHE vyčkávala s vlastním zastavením i po tomto datu. Uvedla, že po zjištění, že dochází k omezení dodávek od ostatních distributorů, však již společnost nebyla připravena převzít za takové situace riziko přelití jejich dodávek a proto ke dni 14.2.2006 dodávky přerušila . Informace o ukončení dodávek a následném poskytnutí vitálních léčiv byla FTN sdělena osobně. S FNB kvůli problémům se zadlužeností obchodovala GEHE od jen v . a ukončení dodávek sdělila telefonicky dne 14.2.2006 vedoucí lékárnici FNB. Vysvětlila, že vzhledem ke skutečnosti, že začalo docházet k zastavování dodávek do těchto tří FN konkurenty GEHE, rozhodla se tato nepodstupovat reálné riziko extrémního nárůstu případných pohledávek přelitím obratu od konkurentů a přistoupit k okamžitému přerušení obchodních vztahů až do vyřešení celkové situace . Uvedla, že vitálními léky se všeobecně rozumí léky, jejichž nedostatek může ohrozit zdravotní stav pacienta.
112. K dotazu Úřadu (str. 1182 spisu S), jakým způsobem a odkud získala GEHE informace o postupu ostatních členů AVEL a zastavování dodávek, uvedla (str. 1721 spisu S), že zastavení dodávek jedním z distributorů má za následek, že objednávky se přelévají k ostatním a tím se zvyšuje riziko jejich úvěrové angažovanosti. GEHE se rozhodla, že zjistí-li, že dodávky byly zastaveny některým z dalších distributorů, zastaví dodávky také. O svém rozhodnutí informovala ředitele AVEL. Oficiální informaci, že ostatní distributoři se rozhodli zastavit dodávky, získala v rámci TK dne 14.2.2006 , kde tato skutečnost byla oznámena panem S. GEHE vychází z toho, že zřejmě i ostatní distributoři informovali p. S., že pokud se rozhodne zastavit dodávky některý z nich z důvodu rizika, zastaví dodávky také. Zmíněné TK se účastnil jednatel GEHE p. P. Následně po TK pracovník GEHE kontaktoval lékárny jmenovaných FN ke zjištění, zda dodávky jsou zastaveny, příp. omezeny, a tato skutečnost mu byla potvrzena. Uvedla, že od 15.2.2006 uvedené tři FN od ní léčiva neobjednávaly.
B. Pharmos
113. V přípisu ze dne 10.4.2006 (str. 511 spisu S) uvedl, že s FTN již delší dobu neobchodoval, neboť nebyla schopna hradit řádně své závazky. V prosinci 2005 požadoval úhradu celého zůstatku závazku dle splátkového kalendáře, protože nebyl dodržován. K ukončení dodávek uvedl-cit.: Poté, co jsme se dověděli, že ostatní distributoři kvůli svým pohledávkám též chtějí ukončit obchodování s FTN, jsme zastavili obchodování úplně z obavy dalšího nárůstu pohledávek . S FNB rovněž neobchodoval s výjimkou sortimentu léků pro léčbu AIDS, kde platby podléhají speciálnímu režimu a s platbami za toto zboží neměli problémy. V případě ostatního sortimentu léčiv nepokládala FNB jeho podmínky za výhodné a objednávky realizovala u konkurence. Uvedl, že vzhledem k celkové měsíční potřebě léčiv FNB nebyly dodávky ostatních léčiv ze strany Pharmos významné (str. 1718 spisu S). Uvedl-cit.: Poté, co jsme se dověděli, že ostatní distributoři kvůli svým pohledávkám též chtějí ukončit obchodování s FNB, jsme zastavili obchodování úplně-s výjimkou AIDS programu, z obavy dalšího nárůstu pohledávek. U FNSA byl průběh událostí obdobný. V přípisu ze dne 4.5.2006 sdělil, že od těchto nemocnic následně neobdržel žádnou objednávku, takže z jeho strany nedošlo k odmítnutí nebo nedodání zboží (str. 835 spisu S).
114. Úřad požádal Pharmos o vysvětlení rozporu (str. 1193 spisu S), kdy na jedné straně uvedl, že s FTN již delší dobu neobchodoval, a na straně druhé, že po zjištění, že ostatní chtějí ukončit s FTN obchodování, zastavil s FTN obchodování úplně. K tomu Pharmos odkázal na přiložené přílohy (str. 1718 spisu S), z nichž Úřad u přehledu faktur ověřil, že Pharmos od 1.2.2006 realizoval pouze drobné dodávky pro Kojenecký ústav (který je součástí FTN) a s FTN začal obchodovat až od 20.2.2006; FTN uvedla, že Pharmos jim na počátku roku 2006 léčiva nedodával.
115. K dotazu Úřadu, odkud a kdy získal Pharmos informace, že ostatní distributoři chtějí ukončit obchodování s třemi FN, uvedl, cit.: Jedná se o informace, které jsou získávány nahodile na základě jednání s různými pracovníky nemocnice. Část informací je také odvozena od znalosti trhu a obecném povědomí o rozložení dodávek do nemocnic a platební schopnosti nemocnic. Není tak možno definovat konkrétní osobu či termín .
116 . Pharmos dále sdělil (str. 1719 spisu S), že FNSA a FNB nebyla o kategorii vitálních léčiv informována-cit.: jelikož tato kategorie není nikde definována, a tudíž společnost Pharmos není schopna ošetřit takovou skutečnost formou dodávky či objednávky.
117. Dne 20.2.2006 jednal Pharmos s MZ a ve dnech 21.2.-22.2.2006 s FTN, FNB a FNSA o obnově dodávek léčiv v celém požadovaném sortimentu, což také bezprostředně realizoval. Ochotu dodávat deklaroval ve sdělovacích prostředcích. Uvedl, že ostatní účastníci reagovali na jejich ochotu obnovit dodávky v celém rozsahu negativně , usilovali o bojkot společnosti. Následně Pharmos přistoupil k omezení dodávek (pozn. Úřad: od 1.3.2006), o čemž učinil tiskové prohlášení.
C. Alliance
118. Popsala nedohodu s FTN o novém splátkovém kalendáři, který FTN navrhla splácet do 30.11.2007, s čímž Alliance nesouhlasila. S FNB byly v minulosti 2 splátkové kalendáře, které již byly uhrazeny, avšak pro velmi špatnou platební historii byly dodávky léků do FNB velmi omezeny a na počátku r. 2006 Alliance s FNB neobchodovala. V prosinci 2005 a lednu 2006 (naposledy 10.2.2006) proběhlo několik jednání s FTN o úhradě dluhů a dne 6.2.2006 jednala o tomtéž s FNSA. Ředitelé byli při těchto ústních jednáních, vedených p. R., s dostatečným časovým předstihem upozorněni, že v případě nezaplacení budou zastaveny dodávky. V přípisu ze dne 4.9.2006 Alliance sdělila, že ředitel FTN byl již na osobním jednání dne 10.2.2006 informován o tom, že Alliance je nucena omezit dodávky léčiv na vitální léčiva , vzhledem k tomu, že FTN nenabídla žádné přijatelné řešení (str. 1650 spisu S). Stejným způsobem informovala Alliance při osobním jednání dne 6.2.2006 FNSA. K omezení dodávek léčiv do FTN a FNSA Alliance přistoupila z důvodu, že tyto nenabídly žádné uspokojivé řešení jejich narůstajících závazků. FTN a FNSA pak v inkriminovaném období objednávaly pouze taková léčiva, která dle vlastního uvážení považovaly za vitální . Alliance také uvedla, že neinformovala ostatní účastníky řízení o svém záměru zastavit dodávky plného sortimentu léčiv do uvedených tří FN. Pouze na jednání AVEL zmínila nastavení kreditních limitů u odběratelů, které určují míru rizika každého zákazníka (bod 6 přípisu, str. 1650 spisu S). K vitálním lékům uvedla, že jsou to speciální přípravky pro pacienty, kdy jejich nedostupnost by mohla přímo ohrožovat život a zdraví pacientů (str. 799 spisu S).
D. Phoenix
119. V přípisu ze dne 7.4.2006 (str. 450 a násl. spisu S), popsal vývoj pohledávek a stav plnění splátkových kalendářů s FNB a FNSA (s níž splátkový kalendář uzavřel ); s FTN splátkový kalendář uzavřen nebyl. Uvedl, že tyto tři FN jsou chronicky v prodlení a byly opakovaně upozorňovány na možnost ukončení dodávek (ukončení smlouvy). Připojil přehled dat osobních jednání prokuristů firmy s FNSA a FTN. Navrhl, že zmíněné skutečnosti jsou připraveni potvrdit Úřadu svědci p. H., pí. Š., p. M. a p. U.
120. K ukončení dodávek plného sortimentu léčiv uvedl, že splnil veškeré objednávky, které od těchto nemocnic obdržel, a to jak běžný sortiment, tak i tzv. vitální léčiva . Po informaci v médiích, že léky nadále bude těmto třem FN dodávat firma S. a Pharmos , zaznamenal pokles objednávek, ačkoliv i nadále by byl připraven uspokojit objednávku v celém rozsahu, včetně vitálních léčiv (k ot. č. 8. str. 453 spisu S). Poté, co byly tyto firmy určeny za dodavatele, nejprve telefonicky a následně písemně dopisem ze 17.2.2006 oznámil FN svou připravenost nadále dodávat zboží.
121. K žádosti Úřadu, aby popsal komunikaci se třemi FN, která následovala po ukončení dodávek plného sortimentu léčiv a týkala se dodávek tzv. vitálních léčiv, a o sdělení podmínek těchto dodávek, Phoenix uvedl, že mu není jasné, kdy mělo dojít k ukončení dodávek (k ot. 10. a 11. str. 453 spisu S). Z jeho strany nedošlo k zastavení dodávek a z toho důvodu je dle něj otázka obnovení dodávek bezpředmětná .
122. Ke sdělení Phoenixu ze dne 7.4.2006, že mu není jasné, kdy mělo dojít k ukončení dodávek léčiv poukázal Úřad na jeho dopis z 28.2.2006, zaslaný FNSA, v němž Phoenix ve věci obnovení dodávek léků uvádí, . [pozn. týká se připravenosti obnovit dodávky léků po uhrazení podílu závazků s poukazem na fin. prostředky z MZ a dotazu k úhradě, aby mohl připravit obnovení dodávek] . (str. 80 spisu P).
123. K uvedenému dopisu Phoenix Úřadu sdělil-cit.: Závěr o tom, že tento dopis by měl prokazovat skutečnost, že ze strany Phoenixu došlo k přerušení dodávek a jejich následnému obnovení není správný, jelikož neodpovídá skutečnosti a ani z obsahu dopisu takový závěr učinit nelze. Dopisem pouze sděloval, že je připraven uspokojit všechny dodávky a to i v rozsahu větším, než ve kterém byly činěny v únoru 2006, kdy zaznamenal, že došlo od tří FN k poklesu celkového objemu dodávaných léčiv. A dále-cit.: Poté, co se Phoenix dověděl, že by tyto nemocnice měly získat dodatečné prostředky, domníval se, tyto že zvýší celkové objemy svých objednávek. S ohledem na dlouhodobou spolupráci s těmito FN a na silný konkurenční boj mezi distributory léčiv ( hrozilo, že jiný distributor převezme dodávky účastníka do těchto nemocnic), chtěl nemocnice ujistit, že je připraven uspokojit všechny jejich objednávky, a to i ve větších objemech, než které byly nemocnicemi objednány v únoru 2006 (str. 1616 spisu S).
124. K dotazu Úřadu (viz str. 1203 spisu S), jaké byly podmínky dodávek tzv. vitálních léků , kdy Phoenix v předchozím přípisu ze 7.4.2006 (viz výše) sdělil, že řádně splnil veškeré objednávky-jak běžný sortiment, tak tzv. vitální léčiva, Phoenix odpověděl, že v únoru 2006 nedošlo ke změně dodacích podmínek léčiv pro uvedené tři FN. Zopakoval, že veškerá léčiva, ať jsou Úřadem označována jako vitální či jinak, dodával FTN, FNSA a FNB za podmínek, sjednaných v platných smlouvách . S FNB měl sice v r. sjednánu smlouvu na dobu určitou, dodávky však dál probíhaly za podmínek v ní uvedených i po uplynutí její platnosti. Uvedl, že s pojmem vitální léčiva platné smlouvy vůbec neoperují a proto u nich účastník neuplatňoval odchylné dodací podmínky. Též mu není mu zcela zřejmý význam pojmu vitální léčiva, který není žádným předpisem definován (přípis z 29.8.2006, str.1615-1616 spisu S).
125. K dotazu Úřadu ze dne 16.10.2006, jaké lhůty splatnosti uplatňoval Phoenix na daňových dokladech pro FNSA v prosinci 2005 a lednu 2006, tento odpověděl, že splatnost byla delší nežli smluvní (str. 1984 spisu S). Dále k otázce splatností sdělil-cit.: V případě, kdyby se vyskytla na nějaké faktuře splatnost kratší než splatnost sjednaná ve smlouvě se zákazníkem, mohlo by se zřejmě jednat leda o softwarovou chybu, což nelze nikdy zcela vyloučit a takový údaj o splatnosti by zákazníka zcela jistě nezavazoval, neboť splatnost je sjednávána v písemné smlouvě a ke změně je třeba písemný dodatek stran.
126. V přípisu ze dne 29.8.2006 (str. 1618 spisu S) pak Phoenix uvedl, že jednání pana S. považuje za jeho osobní iniciativu, na které se Phoenix žádným způsobem nepodílel. Důkazem toho je jeho nesouhlasné vyjádření k zápisu z jednání AVEL dne 6.2.2006 a k interpretaci stanovisek panem S., které prezentoval dopisem ze dne 20.2.2006.
XII. Vyjádření Úřadu k informacím a námitkám účastníků řízení

Ad A-C/ K námitkám tří účastníků řízení
127. GEHE, Alliance a Pharmos nepopírají, že přistoupili k ukončení (příp. omezení) dodávek plného sortimentu léčiv do tří FN. Tvrdí však, že tento krok byl jejich vlastním nezávislým rozhodnutím. Alliance proto, že nemocnice nepřinesly žádné řešení svých dluhů, GEHE a Pharmos tak učinili v důsledku následování chování ostatních účastníků řízení, z obavy, že by v případě pokračování jejich dodávek došlo k přelití příslušného podílu pohledávek na jejich firmu.
128. K tomu Úřad uvádí, že shromážděné důkazy nenasvědčují vlastnímu nezávislému rozhodnutí účastníků řízení. Naopak prokazují, že se jednalo o předem sladěný, koordinovaný postup.
129. V prostředí funkční soutěže by významný soutěžitel na trhu nepochybně zareagoval na zastavení dodávek konkurentem, nabídl dodávky plného sortimentu léčiv ve snaze zvýšit svůj obrat (a tím i podíl na trhu) i při vědomí, že v rámci zvýšených tržeb by nejspíš byl i určitý podíl pohledávek. Že je to i na daném trhu běžná podnikatelská praktika, potvrzuje též i ve svém vyjádření výše Phoenix-cit.: hrozilo, že jiný distributor převezme dodávky účastníka do těchto nemocnic (str. 1616 spisu S). Úřad uvádí, že v posuzovaném případě by taková konkurenční aktivita některého účastníka řízení, který by převzal zásobování tří dotčených nemocnic v plném rozsahu sortimentu léčiv za podmínek obvyklých v předchozích měsících, zmařila cíl, který hodlali účastníci společným postupem dosáhnout. Důvodnost obav, že pokračování dodávek by vedlo k přelití pohledávek je zpochybněna následnou aktivitou Pharmosu, který dodávky od 20.2./21.2.2006 do tří FN obnovil.
130. Tvrzení GEHE, že o ukončení dodávek se dozvěděla na TK 14.2.2006, kde to p. S. vyhlásil, považuje Úřad za účelové.
Ad B/ K námitkám Pharmosu
131. Námitku, že Pharmos neinformoval FNSA ani FNB o dodávkách vitálních léčiv, kdy tato kategorie není nikde definována a Pharmos tak není schopen ji ošetřit formou objednávky či dodávky, vyvracejí písemné důkazy o komunikaci Pharmosu-viz důkaz č. 19, email p. K./předsedy představenstva Pharmosu z 15.2.2006 zaslaný všem jejich ředitelům, v němž informuje o zastavení dodávek do FTN, FNB a FNSA k uvedenému dni s výjimkou dodávek vitálních léků (str. 214 spisu S). Skutečnost, že Pharmosu je pojem tzv. vitálních léčiv znám, prokazuje např. i další email týkající se zastavení dodávek od 1.3.2006, a to email p. N./Pharmos panu K. z 1.3.2006, předmět: Zastavení dodávek do tří FN , kde píše cit.: [pozn. informuje o zastavení dodávek a používá termín v itálky se splatností ] . (Pozn. Úřad: uvedena je splatnost menší než 5 dnů). (Str. 136 spisu S).
Ad D/ K námitkám Phoenixu
132. Úřad nezpochybňuje, že Phoenix měl četná jednání s dotčenými FN o úhradách jejich dluhů, při nichž docházelo ze strany jmenovaných prokuristů, oprávněných jednat za konkrétní obchodně distribuční centrum, k upozorňování na možné důsledky neplnění smlouvy, včetně zastavení dodávek. Z uvedeného důvodu nebylo potřebné provést účastníkem navrhované výslechy těchto pracovníků.
133. Tvrzení Phoenixu, že neukončil d odávky plného sortimentu léčiv, vyvracejí následující důkazy: Dopis pro FNSA z 28.2.2006 o připravenosti obnovit dodávky (str. 714 spisu S), dtto dopis Phoenixu ze dne 28.2.2006 shodného znění pro FNB (str. 668 spisu S) a obdobně dopis Phoenixu ze dne 10.3.2006 zaslaný FTN, v němž Phoenix uvádí- . [Pozn. týká se připravenosti uvolnit dodávky do FTN po úhradě pohledávek po splatnosti] (str. 715 spisu S). Vysvětlení Phoenixu k dopisu FNSA, a též obdobným dopisům dalším dvěma FN, Úřad považuje za účelové.
134. Přípis Phoenixu o jeho připravenosti dodat vitální léčiva (důkaz č. 15) nemůže reagovat na oznámení o převzetí zásobování tří FN firmou Pharmos, neboť k tomu došlo až od 20.2.2006 (zatímco účastník přípisy poslal 17.2.2006). Pokles odběrů tří FN od Phoenixu (a nejen od něj), je v přehledech denních odběrů patrný výrazně už od 16.2.2006 (str. 2063X spisu S). Nemůže jít rovněž o důsledek oznámení o převzetí zásobování firmou S., neboť jednání ředitelů tří FN s touto firmou proběhlo až 3.3.2006 (viz zápis str. 623 spisu S); na tomto jednání byly teprve firmě předány seznamy vitálních léčiv, která každá FN nezbytně potřebuje (aby firma mohla posoudit, zda bude schopná je dodávat).
135. Důkazy vyvracejí rovněž tvrzení Phoenixu, že veškerá léčiva, ať jsou Úřadem označována jako vitální či jinak, dodával do FTN, FNSA a FNB za podmínek sjednaných v platných smlouvách. Faktury předložené FTN, FNSA a FNB prokazují, že dodával s výrazně zkrácenou lhůtou splatností, i od kdy do kdy tak činil (viz přehledy lhůt splatností v příloze č. 1 spisu str. 2012X-2014X). Tvrzení Phoenixu, že v případě zjištění kratších splatností by se mohlo jednat o softwarovou chybu, považuje Úřad za účelové.
136. Současně si Phoenix protiřečí, jestliže tvrdí, že ke změně splatností je třeba dohody stran formou písemného dodatku, avšak sám dodával s výrazně zkrácenou splatností, aniž by takový dodatek sjednán měl (žádná z dotčených FN nepotvrdila Úřadu uzavření jiné smlouvy/dodatku s Phoenixem v té době).
137. Na výrazné krácení lhůty splatnosti byl navíc Phoenix ze strany FTN upozorněn přípisem ředitele FTN již dne 17.2.2006. V přípisu ředitel FTN kromě sdělení, že jednorázová úhrada dluhu není pro FTN v dané chvíli realizovatelná, uvádí-cit.: Dále Vás žádám, vážená paní ředitelko, o zvážení lhůty splatnosti, která je smluvně stanovena na dnů ( . ). V těchto dnech dochází z Vaší strany k jednostrannému aktu krácení této doby na pro nás neakceptovatelnou míru . (Str . 712 spisu S). Pozn. Úřad: V době vyhotovení dopisu Phoenix zkrátil splatnost dodávek do FTN na méně než 10 dnů a v dalších dnech ji zkrátil ještě více-viz přehled lhůt splatností faktur).
138. Tvrzení Phoenixu, že jednání pana S. je jeho osobní iniciativou, na které se Phoenix žádným způsobem nepodílel, vyvracejí zajištěné důkazy, v jejichž rámci Úřad zaznamenal také aktivní iniciativu právě tohoto účastníka řízení-viz důkaz č. 4 a č. 11. Vyvrací to také důkaz č. 14 (TK 14.2.2006).
Vyjádření Úřadu k námitkám týkajícím se vitálních léčiv
139. K námitkám Pharmosu a Phoenixu , týkajícím se nejasnosti pojmu vitální léčiva , který není nikde/v žádném předpisu definován, Úřad uvádí: Zákon o léčivech skutečně nezná kategorii tzv. vitálních léčiv. Nicméně z podstaty pojmu je zřejmé, že nepůjde o všechny přípravky zařazené SÚKLem mezi léčiva. Každému zdravotnickému zařízení je z jeho vlastních zkušeností známo, jaká léčiva nezbytně potřebuje k tomu, aby mohlo zachránit život (např. operovat úraz, řešit případy akutního selhání funkce životně důležitých orgánů či udržet při životě pacienta po náročné operaci provedené centrem transplantační chirurgie). Dokládá to např. zápis z jednání s firmou S. dne 3.3.2006 (str. 623 spisu S), kde na programu v bodě 2. byly seznamy vitálně indikovaných léků. Je zde uvedeno, že na toto jednání ředitelé tří dotčených FN přinesli seznamy svých vitálních léčiv, aby tento distributor mohl posoudit, která z nich bude schopen dodávat.
140. K tomu Úřad uvádí, že to byli účastníci řízení GEHE, Alliance, Phoenix a Pharmos, kteří informovali FN o možnosti odběru léčiv s tímto označením. Je jim tedy tento zaužívaný pojem znám. Účastník řízení Alliance pak na některých fakturách ze sledovaného období rovnou uváděl termín vitálky (viz faktury pro FTN str. 1478 nebo pro FNSA str. 1264 a násl. spisu S). Na faktury Phoenixu za dodávky léčiv pro FNB pak odpovědný pracovník lékárny FNB psal rukou vitálka -viz např. faktury str. 1555-1556, 1559, 1562-1563, 1565, 1567, 1569,1570-1585.
141. Uvedené skutečnosti dokládají, že jak účastníkům řízení, tak pracovníkům FN je dostatečně pojem/kategorie vitálních léčiv znám.
XIII. Výše pohledávek účastníků řízení u FTN, FNSA a FNB.
142. Z přehledů dlužníků a výše pohledávek po splatnosti (včetně doby prodlení)-stav k 31.12.2005, předložených účastníky řízení, ověřil Úřad výši jejich pohledávek u FTN, FNB a FNSA.
143. . [V bodech 143 až 146 následuje popis stavu pohledávek, pořadí dluhu dotčených FN mezi ostatními dlužníky, splátkové kalendáře]
144.
145.
146.
147. Úřad k tomu uzavírá že dotčené FN byly jednotlivě největšími, případně patřily k největším dlužníkům účastníků řízení. Souhrnná výše jejich pohledávek po splatnosti (stav k 31.12.2006) činila dle přehledů cca 342,4 milionů Kč. K tomu je třeba též přihlédnout, že účastníci řízení měli na úhradu pohledávek uzavřeny splátkové kalendáře a při zohlednění hodnoty závazku v nich by celková výše pohledávek byla vyšší.
XIV. Smluvní vztahy týkající se dodávek léčiv
148. Uvedené FN měly uzavřeny smluvní vztahy pro dodávky léčiv prakticky se všemi účastníky řízení. Skutečná realizace dodávek však byla v průběhu vzájemného trvání obchodního vztahu ovlivněna např. dlouhodobější platební historií odběratele a plněním dohod o úhradě dluhu, kdy konkrétní FN už před 1.1.2006 neodebíraly léčiva od všech 4 účastníků řízení. Rovněž někteří účastníci řízení obchodovali s FTN, FNB a FNSA již před 1.1.2006 s jinou splatností, nežli byla ve smlouvě.
149. FTN měla s Phoenixem smluvní splatnost ... dnů (... smlouva ...-str. 496 spisu S). S Alliance měla smluvní splatnost ... dnů (.. smlouva ...-str. 598 spisu). S Pharmosem měla smluvní splatnost ... dnů (Smlouva ...-str. 525 spisu S). Pharmos však FTN na počátku r. 2006 léčiva již nedodával (str. 512 spisu S). S GEHE měla smluvní splatnost ... dnů (... smlouva ... - str. 66 spisu P), avšak dodávky probíhaly již před 1.1.2006 se splatností mírně pod ... dnů (viz potvrzení FTN str. 2051 spisu S). FTN tak v období od 1.1.2006 do ohlášeného ukončení dodávek odebírala léčiva od tří účastníků řízení -Phoenixu, Alliance a GEHE.
150. FNB měla s Phoenixem smluvní splatnost ... dnů (viz Dohoda ... , na dobu určitou -str. 498 spisu S), kdy dle sdělení Phoenixu dodávky pokračovaly za stejných podmínek i po uplynutí její platnosti (str. 1787 spisu S). S Alliance měla FNB smluvní splatnost ... dnů (.. smlouva ...-str. 603 spisu). Avšak již v r. 2005 Alliance s FNB neobchodovala (str. 589, str. 616 spisu S). S Pharmosem měla smluvní splatnost ... dnůu dodávek speciálního sortimentu léčiv pro AIDS centrum (obchodní podmínky ... str. 525 spisu S), ostatní jen menší dodávky byly realizovány se splatností ... dnů. GEHEobchodovala s FNB v se splatností ... dnů (str. 2049 spisu S). FNB tak ve sledovaném období odebírala léčiva zejména od dvou účastníků řízení -Phoenixu, a GEHE, při zohlednění sortimentu pro léčbu AIDS a omezených dodávkách Pharmosu-celkem od tří účastníků řízení (tj. včetně Pharmosu).
151. FNSA měla s Phoenixem smluvní splatnost ... dnů (Dohoda ...-str. 500, dtto 567 spisu S), avšak již na přelomu roku 2005/2006 probíhaly dodávky se splatností dnů [pozn. . delší splatnost] . S Alliance měla smluvní splatnost ... dnů ( ... smlouva ... -str. 546 a 606 spisu S). S Pharmosem měla smluvní splatnost ... dnů ( ... smlouva ...-str. 525, 536 spisu S). S GEHE měla smluvní splatnost ... dnů (Smlouva ...-str. 441 spisu S ) . FNSA tak ve sledovaném období odebírala léčiva od všech účastníků řízení.
XV. Realizace vzájemně sladěného chování účastníků řízení vůči FTN, FNB a FNSA
152. K posouzení postupu účastníků řízení po ohlášeném ukončení dodávek léčiv, Úřad požádal FTN, FNB a FNSA o předložení všech kopií jednotlivých faktur za dodávky léčiv, z období cca od 15.2.2006 do doby obnovení dodávek plného sortimentu léčiv za podmínek obdobných, jaké platily před ohlášeným ukončením dodávek (vyžádání Úřadu viz str. 1173, 1176 a 1179 spisu S). Tyto následně doplnil o kopie faktur z období bezprostředně předcházejícího ohlášenému ukončení dodávek, a též z období zahrnující obnovení dodávek plného sortimentu léčiv. Zaslané faktury, které k dotazu Úřadu označili všichni účastníci řízení za obchodní tajemství, jsou založeny v jednotlivých šanonech spisu S. Kopie faktur s vypuštěním údajů, které nejsou součástí dokazování, Úřad zpřístupnil účastníkům řízení v souladu s § 38 odst. 6 správního řádu v šanonu příloh č. 1 ke spisu S. Rovněž zde zpřístupnil i souhrnné přehledy splatností dodávek, zpracované Úřadem z předložených faktur, s následujícími údaji: Datum vystavení faktury (dle něhož je faktura zařazena do příslušného dne v tabulce, lhůta splatnosti, počet faktur v daném dni a u souhrnných faktur vyznačil, za které dny dodávek je faktura vystavena (viz str. 2012X až 2014X spisu příloh č.1). Rovněž měl Úřad k dispozici souhrnné přehledy faktur účastníků řízení za měsíc únor, včetně data dodávky a finančního objemu (str. 475-Phoenix, str. 516-Pharmos, str. 1662-Alliance, str.1693-GEHE, souhrnný přehled vývoje denních odběrů viz str. 2063X-2066X spisu S). Z předložených kopií faktur byly zjištěny následující skutečnosti.

Splatnost dodávek do FTN
153. Phoenix dodával do FTN na počátku února 2006 se splatností dnů [pozn. smluvní splatnost]. Úřad zaznamenal i lhůtu splatnosti mírně pod dnů, a také splatnost v úrovni až 25 % smluvní splatnosti. U dodávek realizovaných dne 15.2.2006 je u jedné faktury splatnost v úrovni 25 % smluvní splatnosti a u 2 faktur je již splatnost méně než 10 dnů (v úrovni cca % smluvní splatnosti). Splatnost méně než 10 dnů mají i dodávky ze dne 16.2. a 17.2.2006 . V následujících dnech, od 20.2.2006 do 17.3.2006, pokračují dodávky s ještě kratší splatností- méně než 5 dnů (v úrovni cca % splatnosti smluvní). Posledním dnem, kdy Phoenix dodal s touto velmi krátkou splatností, byl 17.3.2006. V uvedený den mají 3 faktury velmi krátkou splatnost (méně než 5 dnů) a u 3 faktur je již splatnost (smluvní splatnost). Od 18.3.2006 pak dodávky pokračují již se splatností dnů [pozn. smluvní splatnost], případně též mírně pod dnů [pozn. cca v úrovni smluvní splatnosti]. (Faktury str. 1382-1388, dále str. 1395-1423, str. 1427-1450 spisu S).
154. Alliance dodávala do FTN na počátku února 2006 se splatností vyšší nežli smluvenou (smluvená-... dnů), Úřad však zaznamenal i splatnost nižší v úrovni cca 67 % smluvní splatnosti. Poslední dodávka léčiv byla dne 16.2.2006 s touto nižší úrovní splatnosti. Poté Alliance ukončila dodávky plného sortimentu léčiv . Dne 2.3.2006 realizovala jednu dodávku s velmi krátkou splatností v úrovni méně než 5 dnů (cca % její smluvní splatnosti). (Faktura str. 1479 spisu S). Od 3.3.2006 následují dodávky již se splatností v úrovni ... dnů (smluvní splatnost). FTN dne 25.10.2006 potvrdila, že první dodávky od Alliance byly od 3.3.2006, se smluvní splatností (doložila o tom faktury-str. 2004 spisu S). Úřad uvádí, že velmi krátká lhůta splatnosti (méně než 5 dnů) uplatňovaná Alliance byla shodná s délkou lhůty splatnosti, jakou uplatňoval Phoenix u FTN a jakou též uváděla GEHE ve své nabídce vitálních léčiv (viz důkaz č. 15).
155. GEHE dodávala do FTN na počátku února 2006 se splatností ... dnů [pozn. mírně pod smluvní splatnost] ; Úřad zaznamenal i splatnost více než .... dnů. Poslední dodávka plného sortimentu léčiv byla 15.2.2006 se splatností mírně pod .... dnů [pozn. mírně pod smluvní splatnost]. Poté GEHE od 16.2.2006 ukončila dodávky plného sortimentu léčiv. (Uvedla, že nedostala po ukončení dodávek objednávku-bod 9. str. 399 spisu S). Od 15.3.2006 její dodávky pokračují se splatností ... dnů (smluvní splatnost)-str. 1516 a násl. Dne 25.10.2006 FTN k dotazu Úřadu potvrdila, že první dodávky GEHE byly od 15.3.2006 se splatností ... dnů [pozn. obvyklá předchozí splatnost] (str. 2004 spisu S).
156. Pharmos s FTN na počátku roku 2006 neobchodoval, nabídl dodávky léčiv až od 20.2.2006 (po jednání s MZ) a dodával FTN plný sortiment léčiv až do 28.2.2006 se splatností . dnů [pozn. smluvní splatnost]. Následně oznámil ukončení těchto dodávek od 1.3.2006 . K tomu viz písemné vyrozumění o zastavení dodávek do FTN (str. 163 spisu P) a email p. N./Pharmos p. K./Pharmos ze dne 1.3.2006, jímž sděluje splnění uloženého úkolu-cit.: [pozn. informuje o zastavení dodávek a používá termín v itálky se splatností ] ... (uvedena je velmi krátká splatnost) . (str. 136 spisu S). Po tomto ukončení dodávek Pharmos do FTN nedodával. Od 13.3.2006 pokračují dodávky se splatností dnů (smluvní splatnost). (Str. 1483-1515, str. 2010-2011). FTN dne 25.10.2006 potvrdila, že první dodávky od Pharmosu byly až od 13.3.2006 se splatností dnů [pozn. smluvní splatností] a doložila faktury (str. 2004 spisu S).
Pozn. Úřadu: Dne 6.3.2006 sice manažerka Pharmosu pro klíčové zákazníky vyrozumívá emailem ředitele FTN, že na základě jeho dopisu o příslibu úhrady dluhů obnovují dodávky léčiv do FTN od 7.3.2006 (str. 694 spisu S), avšak následující den- 7.3.2006, píše p. K. (předseda představenstva Pharmosu) řediteli FTN email, v němž v souvislosti s přípravou obnovení dodávek žádá o ... kdy o přesném termínu obnovení bude FTN informovat (str. 695 spisu S).
Splatnost dodávek do FNB
157. Phoenix dodával do FNB na počátku února 2006 se splatností dnů (splatnost vyšší než smluvní); Úřad zaznamenal i dodávky s nižší splatností, a to v úrovni až cca 33 % splatnosti smluvní. Poslední dodávka byla realizována dne 15.2.2006 s touto nižší splatností. V následujících dnech, od 21.2.2006 až do 31.3.2006, pokračují dodávky s velmi krátkou splatností - méně než 5 dnů . Posledním dnem, kdy Phoenix dodal s touto velmi krátkou splatností, bylo 31.3.2006 . Od 4.4.2006 pokračují dodávky se splatností . dnů [pozn. vyšší než smluvní splatnost]. (Faktury str. 1553-1599 spisu S). K tomu Úřad uvádí, že délka velmi krátké lhůty splatnosti je shodná s délkou lhůty splatnosti, jakou Phoenix uplatňoval i u FTN.
158. Alliance na počátku r. 2006 do FNB nedodávala, nabídla jí novou smlouvu až dne 6.3.2006 se splatností .... dnů [pozn. smluvní splatnost]. V průvodním emailovém dopisu ze dne 6.3.2006, jímž poslala FNB návrh smlouvy (str. 627 spisu S), Alliance uvádí-cit.: Obchodní podmínky byly dnes nastaveny, takže máte možnost od zítřka zahájit objednávky ... . K tomu Úřad uvádí, že dle předložených faktur FNB skutečně léčiva objednala a byla jí dne 7.3.2006 dodána se splatností .... dnů [pozn. smluvní splatnost] . Téhož dne-7.3.2006 poslala Alliance FNB nový email, s textem: Vzhledem k novým skutečnostem budeme muset naši dohodu posunout do vyjasnění situace. Nadále máte možnost objednávky vitálních přípravků . Druhá dodávka léčiv dne 7.3.2006 pak již má splatnost menší než 10 dnů (cca v úrovni cca ... % smluvní splatnosti). V následujících dnech, od 8.2.2006 až do 10.3.2006 včetně, mají dodávky splatnost menší než 10 dnů . Od 14.3.2006 pokračují dodávky léčiv se splatností vyšší (v úrovni cca 67 % splatnosti smluvní). (Faktury str. 1600-1611 spisu S).
159. GEHE dodávala do FNB na počátku února 2006 se splatností ... dnů [pozn. obvyklá splatnost], poslední dodávku s touto splatností doložila dne 14.2.2006 (str.1693 spisu). Od 15.2.2006 ukončila dodávky plného sortimentu léčiv. Od 20.3.2006 pokračovaly dodávky se splatností ... dnů [pozn. obvyklá splatnost].
160. Pharmos ukončil obchodování s FNB dne 14.2.2006 (s výjimkou sortimentu léčiv pro AIDS centrum). Poslední dodávku realizoval dne 14.2.2006 se splatností dnů [pozn. obvyklá splatnost]. Od 21.2.2006 (po jednání na MZ) obnovil dodávky plného sortimentu léčiv a dodával se splatností dnů [pozn. obvyklá splatnost] až do 28.2.2006 včetně. K 1.3.2006 dodávky zastavil, s výjimkou vitálních léčiv-viz email p. K. z 28.2.2006, jímž žádá všechny ředitele Pharmosu o zastavení dodávek do tří FN od 1.3.2006. Následně je p. K. informován dne 1.3.2006, v 7,49 hod., pracovníkem Pharmosu-cit.: [ pozn. o zastavení dodávek a dodávce vitálek ]/ ( uvedena je velmi krátká splatnost ). (Str. 136 spisu S). Z předložených faktur vyplývá, že v období následujícím po 1.3.2006, dodával Pharmos do FNB s nejkratší splatností, a to ve dnech 4.3.2006 a 11.3.2006. (Faktury str. 1548 a str. 1549 spisu S). Počínaje 13.3.2006 již mají dodávky splatnost dnů [pozn. předchozí obvyklá splatnost] (email o obnovení dodávek od 13.3.2006 viz str. 651-652 spisu S).
Splatnost dodávek do FNSA
161. Phoenix dodával do FNSA na počátku února 2006 se lhůtou splatnosti dnů (vyšší, než smluvní splatnost). Úřad však zaznamenal i splatnost nižší, v úrovni 33 % smluvní splatnosti. Dne 17.2.2006 Phoenix dodal se splatností dnů [pozn. vyšší než smluvní splatnost] (souhrnná faktura za dodávky dne 13.2.-17.2.2006), ale další dodávku téhož dne (17.2.2006) dodal s nejkratší splatností . V následujících dnech, počínaje 21.2.2006, pokračují dodávky se zkrácenou splatností- méně než 20 dnů ( v úrovni cca % splatnosti smluvní), až do 30.3.2006 včetně . Počínaje 31.3.2006 je již dodávka se splatností dnů [pozn. vyšší než smluvní splatnost], v následujících dnech jsou dodávky též se splatností dnů a také výrazněji více než dnů [pozn. splatností smluvní a vyšší než smluvní]. (Faktury str. 1294-1350 spisu S).
162. Alliance dodávala do FNSA na počátku února 2006 se splatností ... dnů [pozn. smluvní splatnost], poslední dodávka byla realizována dne 14.2.2006. V následujícím období realizovala dodávky s velmi krátkou splatností- méně než 5 dnů ( v úrovni cca ... % smluvní splatnosti), a to ve dnech 21.2., 6.3., 7.3., 8.3. (dne 8.3.2006 je jedna faktura se splatností vyšší-v úrovni cca 50 % smluvní splatnosti, a jedna s velmi krátkou splatností- méně než 5 dnů) . Dne 9.3.2006 realizovala dodávku ještě s velmi krátkou splatností-méně než 5 dnů. Od 10.3.2006 pak pokračují dodávky se splatností ... dnů (smluvní splatnost). (Faktury str. 1265-1278 spisu S).
163. GEHE dodávala do FNSA na počátku února 2006 se splatností ... dnů, poslední dodávka je dne 14.2.2006. Od 15.2.2006 ukončila dodávky plného sortimentu léčiv. Počínaje 6.3.2006 až do 24.3.2006 včetně realizovala dodávky s velmi krátkou splatností -méně než 5 dnů (v úrovni cca ... % smluvní splatnosti). Od 30.3.2006 pak pokračují dodávky se splatností ... dnů (smluvní splatnost). (Faktury str. 1352-1 až str. 1352-10 spisu S).
164. Pharmos dodával do FNSA na počátku února 2006 se splatností dnů [pozn. smluvní splatnost], poslední dodávku plného sortimentu léčiv realizoval 15.2.2006 (kdy faktury z 25.2.2006 jsou za období dodávek od 13.-14./15.2.2006 a též od 20.2. do 24.2.2006). Následně od 16.2.2006 dodávky ukončil. Od 20.2.2006 dodávky obnovil a dodával do FNSA se splatností ... dnů (smluvní splatnost) až do 28.2.2006 včetně. K 1.3.2006 oznámil ukončení dodávek. Poté od 1.3.2006 dodával s nejkratší splatností až do 13.3.2006 . Dne 13.3.2006 jsou 2 faktury s nejkratší splatností, u 2 faktur je již splatnost dnů (smluvní splatnost). (Str. 1232-1259 spisu S).
165. Konkrétní délka lhůt splatností dodávek je vyznačena v přehledu lhůt splatností dodávek účastníků řízení-str. 1212X až 1214X ve spisu příloh č. 1.
Shrnutí
166. V období po ohlášeném ukončení dodávek léčiv (viz tisková konference dne 14.2.2006) všichni účastníci řízení uplatňovali výrazné zkrácení lhůt splatnosti svých následných dodávek léčiv (označovaných jimi jako tzv. vitální léčiva).
Do FTN realizovali dva účastníci řízení, Phoenix a Alliance, dodávky se shodnou, velmi krátkou lhůtou splatnosti-méně než 5 dnů, další dva účastníci řízení, GEHE a Pharmos, léčiva nedodávali (Pharmos s výhradou doby dočasného obnovení dodávek).
Do FNB realizovala Alliance dodávky se lhůtou splatnosti méně než 10 dnů, Phoenix se lhůtou splatnosti méně než 5 dnů, Pharmos s nejkratší splatností (s výhradou doby dočasného obnovení dodávek). GEHE léčiva nedodávala.
Vůči FNSA účastníci řízení Alliance a GEHE realizovali dodávky se shodnou, velmi krátkou lhůtou splatnosti-méně než 5 dnů, Phoenix se lhůtou splatnosti méně než 20 dnů a Pharmos s nejkratší splatností (s výhradou doby dočasného obnovení dodávek).
Závěr
167. Faktury předložené dotčenými FN z období po ohlášeném ukončení dodávek léčiv účastníky řízení (viz TK dne 14.2.2006) prokazují, že účastníci své předchozí vzájemné srozumění o tom, že od 15.2.2006 ukončí koordinovaným postupem dodávky plného sortimentu léčiv do FTN, FNSA a FNB a nadále budou poskytovat jen dodávky tzv. vitálních léčiv, a to se zkrácením lhůt splatností, také realizovali (až do doby úhrady/snížení pohledávek ze strany tří FN-viz dále).
168. S výhradou Pharmosu (viz dále), žádný z účastníků řízení neuplatnil při dodávkách léčiv vlastní, nezávislé tržní chování, za skutečně konkurenčních podmínek.
169. Pharmos v období od 15.2.2006 ukončil obchodování se všemi dotčenými FN, jak uvedl, z obavy nárůstu pohledávek. Nejpozději od 21.2.2006 obnovil již všem třem FN dodávky plného sortimentu léčiv (se lhůtou splatnosti smluvní/jaká byla obvyklá u dodávek na přelomu r. 2005/2006) a dodával plný sortiment léčiv až do 28.2.2006. Následně dodávky k 1.3.2006 opět zastavil (zastavení dodávek oznámil třem FN písemně-viz např. přípis z 24.2.2006 adresovaný FNSA-str. 82 spisu P). Shromážděné podklady a faktury o dodávkách prokazují, že Pharmos nadále od 1.3.2006 uplatňoval sladěný postup, obdobně jako ostatní účastníci řízení (až do úhrady/snížení jeho pohledávek ze strany dotčených FN poté, co MZ poskytlo nemocnicím finanční prostředky).
Další zjištění Úřadu
170. Z přehledů vývoje denních odběrů FTN, FNB a FNSA od účastníků řízení za měsíc únor 2006 (str. 2063X-2066X spisu S) je patrné, že v období cca od 15.2.2006 došlo k výraznému poklesu denního počtu objednávek a také jejich finančního objemu. K tomu lze poukázat např. na přehled dodávek Phoenixu za měsíc únor 2006 (str. 2063X spisu S). Zatímco v první polovině února 2006 se počty objednávek pohybovaly u těchto tří FN kolem za den a objemy denních odběrů ve Kč, v následujícím období po ohlášeném ukončení dodávek počty objednávek klesly na za den a objemy se pohybovaly v Kč. Z přehledů denních odběrů je rovněž patrné, že cca od 7.2.2006 (1. TK AVEL) do cca 14. 2.2006, došlo u jmenovaných FN k výraznému nárůstu objemu denního odběru zboží-zejména ve dnech 8.2., 10.2., 13.2. a 14.2.2006, a to až na několik Kč za den (je zřejmé, že nemocnice měly snahu se v nastalé situaci-zejména po vyhlášení hrozby zastavení dodávek na TK 7.2.2006-předzásobit).
171. K argumentu Phoenixu a Pharmosu (str.1048, str. 835 spisu S), že důvodem výrazného poklesu objemu odebraného zboží v období následujícím po ohlášeném ukončení dodávek, je právě toto předzásobení nemocnic, Úřad odkazuje na úroveň denních odběrů tří dotčených FN od Pharmosu, v období od 20./21.2.2006 do 28.2.2006, tedy poté, co obnovil dodávky plného sortimentu léčiv za obvyklých podmínek (splatnost dnů). Četnost denních odběrů všech tří FN se bezprostředně výrazně zvýšila a objemy odběrů opět dosahovaly několik Kč/den, v některý den i o více. Je tedy patrné, že FN se snažily předchozí vyvolaný deficit dodávek léčiv doplnit. K tomu lze jen uvést, že dotčené FN by svou běžnou potřebu léčiv v úrovni desítek až stovek tisíc Kč denně (viz přehledy denních odběrů) stěží mohly financovat při lhůtách splatností méně než 20 dnů, méně než 10 dnů, či méně než 5 dnů.
XVI. Obnovení dodávek plného sortimentu léčiv do FTN, FNB a FNSA po uhrazení/snížení závazků za dodávky léčiv
172. Především je třeba uvést, že účastníci řízení neukončili uplatňování sladěného chování z vlastní iniciativy. Dodávky plného sortimentu léčiv se lhůtami splatností v úrovni obdobné, jaké platily před ohlášeným ukončením dodávek, obnovili až poté, co dosáhli úhrady/snížení svých pohledávek a tedy zamýšleného cíle.
173. Phoenix obnovil dodávky do FNB dne 4.4.2006 - potvrzeno FNB (str. 614 spisu S), ověřeno dle faktur. Do FTN obnovil dne 17.3.2006. Dle FTN byly první dodávky dne 20.3.2006 (str. 1364 spisu S), avšak již dne 17.3.2006 mají dodávky vedle splatnosti méně než 10 dnů také splatnost dnů [pozn. smluvní splatnost]. Do FNSA obnovil dne 31.3.2006- potvrzeno FNSA (str. 540 spisu S), ověřeno dle faktur. Pozn. Úřad: Phoenix ve svých přípisech trval na tom, že dodávky neukončil a proto se nemůže jednat o jejich obnovení (viz výše).
174. Alliance obnovila dodávky do FNB dne 14.3.2006 -koresponduje to s vyjádřením FNB (str. 614 spisu S), ověřeno dle faktur. Do FTN obnovila dne 3.3.2006 -potvrzeno účastníkem řízení (str. 1649 spisu S) i FTN (str. 1364 spisu S). Do FNSA obnovila dne 10.3.2006 (dle faktur-viz rozbor splatností výše). Účastník řízení uvedl datum 8.3.2006 (str. 1649 spisu S), po tomto dni však ještě 9.3.2006 realizoval dodávku s velmi krátkou lhůtou splatnosti (méně než 5 dnů).
175. GEHE obnovila dodávky do FNB dne 20.3.2006 (viz bilance faktur). (Dle GEHE byla dlužná částka uhrazena a po příslibu dalších fin. prostředků tato oznámila připravenost k opětovným dodávkám). Do FTN obnovila dne 15.3.2006 -potvrzeno FTN (str. 1364 spisu S) a upřesněno v jejím dalším přípisu (str. 2004 spisu S), ověřeno dle faktur. (Pozn. Úřad: GEHE u FTN uvedla, že celkový dluh FTN byl připsán na její účet dne a ihned poté byly dodávky obnoveny, str. 401 spisu S. Dle faktur však došlo k obnovení dříve). Do FNSA obnovila dne 30.3.2006 (souhlasí s vyjádřením úč. řízení a také FNSA, ověřeno dle faktur).
176. Pharmos obnovil dodávky do FNB dne 13.3.2006, potvrzeno FNB (str. 614 spisu S), dále též emailem Pharmosu o obnovení dodávek téhož dne (str. 651 spisu S). Do FTN obnovil dne 13.3.2006, potvrzeno upřesněním FTN (str. 2004 spisu S). Do FNSA obnovil dne 13.3.2006, potvrzeno FNSA (540 spisu S), ověřeno dle faktur (kdy v uvedený den jsou dvě dodávky s nejkratší splatností a dvě již se splatností dnů [pozn. smluvní splatnost]. Účastník řízení k výslovnému dotazu Úřadu (bod 5 b/ str. 1194 spisu) setrval s odkazem na svůj přípis z 10.4.2006 na tom, že k obnovení dodávek došlo u FTN od 17.února 2006 a u FNB a FNSA od 20.února 2006 (str. 1719 spisu S). Faktury ani FN však toto nepotvrdily.
XVII. Doba trvání realizace vzájemně sladěného chování účastníky řízení na trhu
177. Účastníci svůj navzájem sladěný postup chtěli uplatnit výslovně vůči třem odběratelům-FTN, FNB a FNSA. Spočíval v ukončení dodávek plného sortimentu léčiv do těchto tří FN počínaje 15.2.2006 a v případě potřeby FN (aby nedošlo k ohrožení života pacientů) v následném dodávání tzv. vitálních léčiv, avšak se zkrácenou splatností. Ukončení dodávek do FTN, FNB a FNSA a zkracování lhůt splatnosti také dne 14.2.2006 veřejně vyhlásili s tím, že k tomu přistoupí počínaje 15.2.2006. Nejbližším cílem bylo společně dosáhnout úhrady pohledávek od těchto FN, prakticky ale od jejich zřizovatele (kdy účastníci byli ze strany tří FN dostatečně informováni, že jednorázová úhrada závazku, v okamžiku požadovaném účastníky, není z jejich strany možná). Účastníci řízení také na TK dne 14.2.2006 vyhlásili, že neobnoví dodávky, dokud jejich pohledávky nebudou uhrazeny. Tohoto cíle dosáhli, avšak nikoli všichni ve stejném čase (FN hradily dle obdržení fin. prostředků a dle pořadí dlouhodobých pohledávek více věřitelům). Po uhrazení/snížení výše závazku ze strany dotčených FN, účastníci řízení obnovili dodávky plného sortimentu léčiv se splatností, jaká byla obvyklá dle uzavřených smluv/při obchodní spolupráci v době předcházející ohlášenému ukončením dodávek.
178. Na základě těchto skutečností Úřad stanovil den 15.2.2006 jako počátek realizace předchozího vzájemného srozumění účastníků na trhu (což také sami účastníci veřejně vyhlásili). Skutečnost, že některý z nich realizoval ještě dodávku plného sortimentu léčiv ve dnech 15.2., 16.2. příp. 17.2.2006, není s ohledem na všechny zjištěné okolnosti případu projevem prolomení předchozího vzájemně sladěného konceptu chování a nijak nenarušilo působení sladěného konceptu na daném trhu. Vyhlášením data realizace jejich sladěného chování vůči třem dotčeným FN, získaly tyto jednoznačně povědomí, že od 15.2.2006 takto budou vůči nim postupovat všichni účastníci řízení (jejich jediní dodavatelé, příp. potenciální dodavatelé, schopní dodat plný sortiment léčiv, a to v potřebném objemu odběru i době dodání).
179. Ukončení realizace navzájem sladěného chování ze strany účastníků řízení Úřad vztáhl ke dni obnovení dodávek plného sortimentu léčiv, který byl v řízení dostatečně ověřen, a to dle nejdelší doby společného uplatňování sladěného chování jednotlivými účastníky vůči kterékoli z dotčených FN . V případě, že v jednom dni byly učiněny dodávky se zkrácenou lhůtou splatnosti a současně již obvyklou lhůtou splatnosti (tj. lhůtou smluvní či obvyklou z předchozího obchodování), považoval Úřad tento den ve prospěch účastníka řízení, za den obnovení dodávek.
180. Pharmos se neúčastnil uplatňování sladěného chování v době od 21.2.2006 do 28.2.2006 včetně. Ačkoli z přehledu faktur vyplývá, že do dvou FN obnovil dodávky již 20.2.2006, dodávky do FNB obnovil 21.2.2006. Všem FN pak oznámil ukončení ke dni 1.3.2006, což také realizoval.
Přehled dat obnovení dodávek plného sortimentu léčiv jednotlivými účastníky řízení:
Nemocnice
GEHE
Phoenix
Alliance
Pharmos*

FNB
20.3.2006
4.4.2006
14.3.2006
13.3.2006

FTN
15.3.2006
17.3.2006
3.3.2006
13.3.2006

FNSA
30.3.2006
31.3.2006
10.3.2006
13.3.2006

*) Pharmos s výhradou jeho dočasné neúčasti na realizaci navzájem sladěného chování od 21.2.2006 do 28.2.2006 včetně.
Z tabulky je patrné-nejen do kdy účastníci společně (nejméně dva z nich) uplatňovali sladěný postup, ale také vůči komu navzájem sladěný postup uplatňovali, nejdéle společně GEHE a Phoenix u FNSA. Viz též přehled lhůt splatností faktur str. 2012X až 2014X spisu příloh č. 1.
181. Na základě výše uvedeného Úřad stanovil dobu trvání realizace navzájem sladěného chování na trhu u účastníků řízení takto:
Alliance od 15.2.2006 do 13.3.2006 včetně,
Pharmos od 15.2.2006 do 20.2.2006 včetně a od 1.3.2006 do 12.3.2006 včetně, Phoenix od 15.2.2006 do 29.3.2006, včetně,
GEHE od 15.2.2006 do 29.3.2006 včetně.

Pharmos se neúčastnil uplatňování sladěného chování v době od 21.2.2006 do 28.2.2006 včetně.
XVIII. Šetření obchodních podmínek-zkrácení lhůt splatností za dodávky léčiv ze strany účastníků řízení ostatním nemocničním lékárnám
182. Úřad prověřoval, zda účastníci řízení změnili obchodní podmínky-a to splatnost svých dodávek léčiv také vůči dalším nemocnicím resp. nemocničním lékárnám. K tomu účelu z přehledů odběratelů léčiv-nemocničních lékáren, předložených účastníky řízení (s uvedením výše pohledávek účastníků za dodávky léčiv u těchto nemocnic, stav k 31.12.2005), oslovil Úřad 19 nemocnic (včetně fakultních), které odebíraly léčiva od více účastníků řízení současně a zároveň měly vůči nim závazky po splatnosti. Požádal o informace, zda došlo ze strany účastníků ke zkrácení lhůt splatnosti dodávek léčiv (str. 891-909 spisu S). Z odpovědí (založených na str. 922 až 985 spisu S) vyplývá, že oslovené nemocnice/fakultní nemocnice nezaznamenaly ze strany účastníků řízení požadavek na zkrácení lhůt splatnosti za dodávky léčiv.
183. Úřad proto uzavírá, že nebylo prokázáno , že by účastníci řízení uzavřeli zakázanou dohodu či jednali ve shodě o zkracování lhůt splatnosti vůči ostatním nemocničním lékárnám (tj. jiným nežli je FTN, FNB a FNSA).
XIX. Vymezení relevantního trhu
184. K tomu, aby mohl Úřad jednání účastníků řízení správně posoudit, je nezbytné vymezit relevantní trh, na kterém se účinky jejich jednání projeví. Dle § 2 odst. 2 zákona je relevantním trhem trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišné od sousedících území.
185. Účastníci řízení se převážně zabývají velkoobchodní distribucí léčiv a jednání účastníků řízení na tomto trhu je také předmětem řízení. V posuzovaném případě jde o léčiva humánní (viz též zkratka léčiva v rozhodnutí výše).
186. Léčivy se dle zákona o léčivech rozumějí léčivé látky nebo jejich směsi anebo léčivé přípravky, které jsou určeny k podání lidem. Jde o široký sortiment zboží v různých lékových formách. Pro členění léčiv se používá mezinárodně uznávaná anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace (klasifikace ATC). Dle ATC klasifikace jsou léčiva členěna podle toho, na který orgán nebo systém působí a dle jejich chemických, farmakologických a terapeutických vlastností (členění na základní skupiny a podskupiny). V posuzovaném případě jsou všichni účastníci řízení velkoobchodními distributory širokého/plného sortimentu léčiv, včetně léčiv originálních i generických (full-line wholesalers). Dotčené FN rovněž poptávají tento široký sortiment léčiv. Pro účely tohoto řízení proto není třeba zabývat se podrobnějším členěním daného trhu zboží.
187. O začlenění přípravků mezi léčiva rozhoduje SÚKL, jde o regulovanou oblast. Podobně je také regulována oblast nakládání s léčivy-distribuce, skladování, výdej ap. (Viz část VI. odůvodnění tohoto rozhodnutí).
188. Vztah nabídky a poptávky po léčivech probíhá mezi účastníky řízení a jejich odběrateli, jimiž jsou převážně lékárny, jako zdravotnická zařízení, ať již lékárny nemocniční, či ostatní lékárny (někdy též označované jako veřejné lékárny). Dodávky do nemocničních lékáren jsou realizovány na základě smlouvy uzavírané mezi distributorem a danou nemocnicí (bez ohledu kolik lékárenských provozů nemocnice má).Skutečnost, že malá část léčiv-tzv. vyhrazených léčiv na základě rozhodnutí SÚKLu, je dodávána mimo lékárny-koncesovaným prodejcům, nemá v posuzovaném případě vliv. Pro dané řízení byly vyžádány a SÚKLem poskytnuty údaje o dodávkách léčiv do lékáren a také od účastníků vyžádal Úřad jejich čisté obraty z dodávek léčiv do lékáren, včetně nemocničních .
189. Úřad se zabýval tím, zda lze ve vztahu nabídky a poptávky, probíhající u nemocnic a u ostatních lékáren, nalézt objektivně existující, charakteristické rozdíly, např. v podmínkách dodávek zboží, poptávaném sortimentu a pod., které by odůvodňovaly vymezení samostatných relevantních trhů ve vztahu k těmto odběratelům. Na odlišnosti se Úřad dotázal účastníků řízení.
190. K dotazu Úřadu někteří účastníci řízení (Pharmos, GEHE, Phoenix) zmínili určitou odlišnost u dodávek léčiv oběma skupinám odběratelů, a to v délce splatnosti faktur, která bývá s nemocnicemi/nemocničními lékárnami, sjednávána delší, dále, že větší nemocnice (krajské či fakultní) odebírají speciální preparáty, které jsou nákladnější, neboť jsou zde prováděny složité operace nebo léčba s těmito zákroky související.Tyto drahé speciální léky neodebírají menší nemocnice, ani ostatní lékárny.
191. V souhrnu však bylo uváděno, že lhůty splatnosti jsou sjednávány individuálně s jednotlivými zákazníky (ať už s nemocnicemi nebo ostatními lékárnami). Délka lhůty splatnosti pak může ovlivňovat výši obchodní přirážky. Výše obchodní přirážky může být ovlivněna objemem nakupovaných léčiv, platební morálkou zákazníka či způsobem objednávání zboží (elektronicky, písemně). Tyto skutečnosti však nejsou rozlišovány dle toho, zda jde o lékárny nemocniční nebo lékárny ostatní. Z hlediska sortimentu léčiv dodávky do nemocničních lékáren odpovídají dodávkám do ostatních lékáren, s výjimkou přípravků používaných k léčbě na speciálních odděleních nemocnic. Četnost denního závozu je rovněž zhruba stejná. Účastníci řízení uváděli, že jejich obchodní podmínky u dodávek léčiv v zásadě nezávisí na tom, zda se jedná o nemocniční lékárnu nebo o jinou lékárnu.
192. Úřad tedy uzavírá, že nebyly potvrzeny odlišnosti vztahu nabídky a poptávky u obou skupin odběratelů, které by odůvodňovaly vymezení samostatných relevantních trhů velkoobchodních dodávek léčiv nemocničním lékárnám a lékárnám ostatním. Z uvedeného důvodu při hodnocení daného trhu a postavení účastníků na něm vycházel Úřad z údajů vztahujících se k celkového objemu trhu léčiv (ve finančním vyjádření).
193. Účastníci řízení působí prostřednictvím svých obchodně distribučních center a skladů na celém území republiky. Dodávky odběratelům jsou schopni realizovat několikrát za den, také o víkendech a zajistit rovněž expresní dodávku léčiva, které akutně pacient potřebuje. Jejich dodávky pak probíhají pravidelně a opakovaně na území celé republiky, za srovnatelných-resp. dostatečně homogenních podmínek
194. Na základě výše uvedených skutečností vymezil Úřad relevantní trh pro účely tohoto správního řízení takto:
Z hlediska věcného jako trh velkoobchodní distribuce léčiv do lékáren.
Z hlediska geografického se jedná o celé území České republiky , neboť nebylo zjištěno, že by na některé části území probíhal vztah nabídky a poptávky za podmínek zřetelně odlišných.
Z hlediska časového jako trh trvalý, charakterizovaný pravidelnými opakovanými dodávkami léčiv do lékáren po celý kalendářní rok.
195. Vymezený relevantní trh je pak trhem významným, neboť prostřednictvím léčiv jsou v konečném důsledku uspokojovány zdravotní potřeby spotřebitelů a nemocnice léčiva primárně potřebují k poskytování zdravotní péče a záchraně života a zdraví pacientů. (Skutečnost, že část léčiv putuje i v nemocnicích tzv. přes přepážku a může i být významný zdrojem úhrady jejich nákladů, tuto primární potřebu nezpochybňuje). Účinky narušení soutěže na velkoobchodní úrovni trhu se tak promítají i na navazujícím trhu poskytování služeb zdravotní péče a mají dopad i na spotřebitele.
Postavení účastníků řízení na relevantním trhu
196. Při stanovení tržních podílů účastníků řízení Úřad vycházel z finančních údajů poskytnutých SÚKLem o dodávkách léčiv do lékáren ve finančním vyjádření (r. 2005) a z údajů poskytnutých účastníky řízení o jimi dosaženém celkovém čistém obratu za dodávky léčiv do lékáren (včetně nemocničních) v roce 2005.
197. SÚKLzískává finanční údaje od distributorů léčiv, a to z jejich dodávek léčiv do lékáren (zdravotnických zařízení) bez obchodní přirážky a bez DPH. K získaným údajům připočítává max. výši obchodní přirážky, společné pro výkony velkoobchodu a maloobchodu (tato v r. 2005 činila 32 %).
198. Vzhledem k tomu, že Úřad sleduje velkoobchodní úroveň daného trhu, nebylo možné tento konečný údaj SÚKLu, zahrnující i podíl výkonů maloobchodu (lékáren), pro účely řízení využít. Úřad proto stanovil průměrnou hodnotu velkoobchodní přirážky u dodávek léčiv za rok 2005 kvalifikovaným odhadem-a to ve výši max. 8 %. Vzal přitom v úvahu informace účastníků řízení o jimi používané průměrné výši obchodní přirážky v r. 2005, .. Tato skutečnost však nemusí platit pro obchodování ostatních distributorů, byť jejich vliv na celkový objem trhu je-v porovnání s účastníky řízení výrazně nižší. Vzal také v úvahu, že daný trh vykazuje značný finanční objem (v desítkách miliard Kč) a jednotková změna % výše OP se projeví na podílech účastníků v desetinových hodnotách. Takto stanovenou výši OP považuje s ohledem na uvedené skutečnosti ve prospěch účastníků řízení.
199. Dle údajů SÚKLu činil v roce 2005 celkový objem trhu léčiv bez obchodní přirážky a bez DPH celkem 46 586 719 802 Kč. Celkový objem velkoobchodního trhu léčiv, s připočtením výše obchodní přirážky, stanovené s využitím odhadu Úřadu, pak představoval 50 313 657 386 Kč.
200. Na základě údajů účastníků řízení o celkových čistých obratech, dosažených z dodávek léčiv v roce 2005, Úřad stanovil podíly jednotlivých účastníků řízení takto: . Přesná výše podílů účastníků řízení viz bilance Úřadu-spis příloh č. 1). Souhrnný podíl účastníků řízení na relevantním trhu činil v roce 2005 cca 70 % .
Kvalita soutěžního prostředí
201. Na trhu velkoobchodní distribuce léčiv do lékáren působilo v roce 2005, dle informací SÚKLu, celkem 144 distributorů léčiv (včetně účastníků řízení). Z podkladů SÚKLu bylo zjištěno, že v tomto počtu bylo mimo účastníků řízení 15 výrazně menších soutěžitelů s podíly cca od 0,5 % do 5 % na trhu (největší z nich však ani 5 % podílu na trhu nedosahoval). Souhrnný podíl těchto 15 menších distributorů činil cca 20 % (z údajů SÚKLu bez OP a bez DPH). Mezi těmito 15 soutěžiteli jsou také výrobci léčivých přípravků (příp. společnosti zajišťující obchodní zastoupení zahraničních výrobců v ČR), např. společnosti I.P., R., B.C., S. Spektrum produktů dodávaných těmito společnostmi je ve srovnání se spektrem produktů dodávaných účastníky řízení nepoměrně užší. Mezi těmito soutěžiteli jsou také některé sesterské společnosti Pharmosu.
202. Z uvedeného vyplývá, že o zbývajících cca 30 % trhu se dělil velký počet (cca 140) malých a drobných distributorů s minoritními podíly, z nichž 15 distributorů drželo podíl významnější. Nejednalo se však o distributory, kteří dodávají široké spektrum sortimentu léčiv (v úrovni obdobné jako účastníci řízení).
203. Na základě uvedených skutečností lze uzavřít, že účastníci řízení byli v roce 2005 nejvýznamnějšími soutěžiteli na tuzemském trhu velkoobchodní distribuce léčiv, a to nejen z hlediska podílu na trhu, ale také z hlediska nabídky plného sortimentu daného zboží, v důsledku které byli prakticky jedinými dodavateli hlavního sortimentu léčiv pro velké odběratele mezi které dotčené FN patří.
204. S ohledem na výše popsanou kvalitu soutěžního prostředí na relevantním trhu lze konstatovat, že daný trh má některé rysy oligopolního trhu (malý počet firem, s relativně blízkými podíly, držící společně rozhodující podíl na trhu a disponující komplexním sortimentem poptávaného zboží, kdy zbytek trhu je rozptýlen mezi velký počet distributorů s minoritními podíly, s nabídkou jen úzkého sortimentu zboží, příp. dodávajících jen určitý druh zboží). Nelze však uzavřít, že jde o oligopolní tržní strukturu se všemi charakteristickými rysy, kdy např. stupeň koncentrace vyjádřený hodnotou HHI (Herfindahl-Hirschmanův Index), se pro oligopolní trh vyznačuje od hodnoty 2 000 do hodnoty 7 000 bodů. Na tuzemském trhu velkoobchodní distribuce léčiv však tento index s ohledem na popsanou kvalitu soutěžního prostředí zdaleka uvedené hodnoty nedosahuje.
205. S ohledem na výsledky dokazování však nebylo třeba provádět v tomto směru hlubší analýzu relevantního trhu, neboť v řízení bylo dostatečně prokázáno, že jednání účastníků řízení je výsledkem jejich předchozího vzájemného srozumění a dokazováním bylo vyloučeno tzv. paralelní chování.
Dotčení relevantního trhu
206. Nebylo prokázáno, že by zakázaným jednáním účastníků řízení, došlo k dotčení soutěže v celé šíři relevantního trhu, ani v jeho větší části (týkající se např. všech nemocničních lékáren).
207. Z údajů účastníků řízení o čistém obratu za dodávky léčiv do FTN, FNB a FNSA v r. 2005 Úřad zjistil, že souhrnný objem dodávek do těchto tří FN představoval v r. 2005 Kč. Ve vztahu k celkovému finančnímu objemu relevantního trhu lze míru dotčení hospodářské soutěže zakázaným jednáním účastníků řízení vyjádřit v úrovni cca 1,7 %. Uvedenou míru dotčení soutěže hodnotí Úřad jako nízkou.
208. Soutěž pak byla dotčena ve vztahu k významným soutěžitelům na trhu, kdy tyto tři FN poskytují vysoce specializovanou zdravotní péči, nezastupitelnou pro pacienty v mnohem širším území, nežli jen pro pacienty v místě, ve kterém FN sídlí.
XX. Posouzení jednání účastníků řízení z hlediska zákona
Právní rámec
209. Podle § 3 odst. 1 zákona jsou dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále jen dohody ), které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže, zakázané a neplatné, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad nepovolí prováděcím předpisem z tohoto zákazu výjimku.
210. Ustanovení § 3 odst. 1 zákona plně dopadá jak na horizontální, tak vertikální dohody mezi soutěžiteli. Přičemž horizontálními dohodami jsou dohody soutěžitelů působících na stejné úrovni trhu zboží (dohody mezi konkurenty).
211. Předmětem správního řízení je podezření z uzavření zakázané dohody mezi účastníky řízení a/nebo jednání účastníků řízení působících na stejné úrovni trhu, ve vzájemné shodě.
212. Pojem dohody mezi soutěžiteli vyjadřuje široké spektrum nejrůznějších forem protisoutěžních ujednání, ze kterých je dostatečně zřejmá vůle soutěžitelů (konsenzus) chovat se na trhu určitým způsobem, který ovlivňuje autonomii a nezávislost chování účastníků dohody na trhu. Pro aplikaci zákazu takové dohody musí být objektivně splněna podmínka, že narušuje nebo je alespoň potenciálně způsobilá soutěž narušit.
213. Jednání ve vzájemné shodě naproti tomu zahrnuje takové formy koordinace mezi soutěžiteli, při nichž soutěžitelé, aniž by dosáhli uzavření konkrétní dohody, vědomě nahrazují rizika vzájemné konkurence praktickou kooperací (kterou nahrazují jejich individuální nezávislé jednání). Zahrnuje v sobě vzájemné srozumění o budoucím chování a jistotu očekávání, že se tak budou chovat i konkurenti (odstranění nejistoty v odhadech jejich budoucího chování a tím eliminace rizik soutěže).
214. Koordinace je pak dosaženo prostřednictvím vzájemných přímých či nepřímých kontaktů mezi soutěžiteli, při nichž dochází k diskusím ohledně společného zájmu, k výměně informací, či přinejmenším při těchto kontaktech muselo ke zprostředkování jejich společného zájmu dojít, vylučuje-li jejich vnější chování na trhu náhodnost či nevědomý paralelismus.
215. Vzájemná koordinace je pak patrná z jejich skutečného chování na trhu, které nekoresponduje s normálními soutěžními podmínkami daného trhu (je patrná souvislost mezi koluzí a následným zkoordinovaným postupem).
216. To, že nejsou získány přímé důkazy takovéto kooperace či koordinace, nevylučuje, aby tato byla prokázána pomocí důkazů nepřímých. Nepřímým důkazem může být i takové chování soutěžitelů na trhu (např. uniformní postup soutěžitelů-konkurentů), jež nekoresponduje s normálními soutěžními podmínkami na daném trhu a jehož příčinu nelze vysvětlit jinak (například důvody vyplývajícími z charakteristik daného trhu, či působení ekonomických podmínek), nežli předchozím vzájemným ovlivněním. Viz např. rozsudek Evropského soudního dvora C-89/85 a násl.-A. Ahlstrom Osakeyhtio v. Commission, případně též rozhodnutí Komise ES IV/29.021 BP Kemi/DDSF, OJ 1979 L 286/32. V rozhodnutí Evropského soudního dvora ze 14.7.1972 ve věci Komise ES v. Imperial Chemical Industries Ltd., bylo konstatováno, že lze dovodit jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě tam, kde je zřejmé, že podmínky na relevantním trhu nejsou výsledkem volné soutěže (a nejsou důkazy o dohodě). Ačkoliv pojem jednání ve vzájemné shodě předpokládá kontakt mezi stranami, lze dovodit, že k takovému kontaktu došlo (i když přímé důkazy nejsou dostatečné), pokud je nepochybné, že jednání podniků může být pouze výsledkem sladěného postupu.
217. Jelikož pojmovou součástí jednání ve vzájemné shodě je realizace sladěného chování na trhu (z níž je zřejmé, že přinejmenším muselo dojít k předchozímu vzájemnému ovlivnění), musí být tato realizace objektivně způsobilá alespoň potenciálně soutěž narušit.
218. Pro aplikaci zákazu dle § 3 odst. 1 zákona pak není podstatné, zda účastníci jednají v úmyslu narušit soutěž, nebo zda narušení soutěže nastalo nechtěně a nevědomky (např. při sledování úplně jiného hospodářského cíle).
Skutková zjištění
A. Kontakty a komunikace účastníků řízení
219. V řízení bylo ověřeno, že účastníci řízení jsou navzájem konkurenty na trhu velkoobchodní distribuce léčiv do lékáren.
220. Z podkladů bylo prokázáno, že v období od 30.1.2006 až do 14.2.2006 měli účastníci řízení mezi sebou četné vzájemné osobní i písemné kontakty.
221. Všichni účastníci řízení byli osobně přítomni při jednání AVEL dne 30.1.2006, dále pak při jednání AVEL dne 6.2.2006, na tiskové konferenci dne 7.2.2006 a rovněž na tiskové konferenci dne 14.2.2006.
222. Schůzky dne 3.2.2006 ze účastnili Phoenix, GEHE a Pharmos. Schůzky dne 17.2.2006 se účastnili GEHE a Pharmos.
223. Účastníci řízení obdrželi písemnou komunikaci:
. dne 27.1.2006 o představení nového návrhu degresivní marže veřejnosti prosazovaného ze strany MZ, (důkaz č. 1)- pro inspiraci a další postup, k projednání na zasedání AVEL dne 30.1.2006,
. zápis z jednání AVEL dne 30.1.2006 (důkaz č. 2),
. dne 2.2.2006-materiál p. MU Simulace možných situací , pro schůzku dne 3.2.2006 (důkaz č. 3),
. dne 3.2.2006-materiál p. H. Návrh komplexního řešení , včetně průvodního dopisu ... jsme vystaveni riziku, že by připravovaná akce neměla žádný užitek... (důkaz č. 4),
. materiál Tisková konference-7.2.2006 s úvodním slovem, obsahujícím výčet kroků, které distributoři podniknou (důkaz č. 6),
. zápis z jednání AVEL dne 6.2.2006 (důkaz č. 7),
. dne 8.2.2006 přípis p. H., se žádostí o kontrolu objemu dodávek do firmy S. (důkaz č. 11).
224. Podrobný popis obsahu jejich kontaktů a vzájemné komunikace-viz část VIII. až X. odůvodnění tohoto rozhodnutí. Ukazuje na jejich časovou i obsahovou kontinuitu a vzájemnou logickou souvislost.
225. Rozbor důkazů prokazuje, že při těchto kontaktech a komunikaci se již dne 30.1.2006 účastníci řízení navzájem informovali o nižších výnosech, které by jim dle výsledků jejich propočtů přinesla nově navrhovaná úprava obchodní přirážky, shodli se na tom, že by jim neumožňovala poskytovat dosavadní lhůty splatnosti a na společném cíli vymoci největší pohledávky . K tomu se informovali navzájem o svých dlužnících, o tom, u kterých z nich mají nejstarší a největší pohledávky (u FTN, FNB a FNSA), i o plnění splátkových kalendářů ze strany těchto dlužníků a shodli se na prvním kroku, vyzvat tyto FN k úhradě dluhů (viz důkaz č. 2-zápis z jednáni AVEL dne 30.1.2006). Dle důkazu č. 18-informace GEHE pro spol. C., kterou z hlediska obsahu potvrzuje i důkaz č. 8-(nesouhlasné vyjádření Phoenixu s částí zápisu z jednání AVEL ze 6.2.2006), šla tato vzájemná komunikace účastníků řízení na uvedeném jednání ještě dál. Zahrnovala i komunikaci o zastavení dodávek do uvedených tří FN a o postoji ostatních k tomuto kroku.
226. Materiál p. MU Simulace možných situací již dne 2.2.2006 zahrnuje modelování reakcí na zastavení dodávek do nemocnic-viz pondělí -odpojení první nemocnice prvním distributorem , následně její úplné odpojení- nemocnice odpojena (viz důkaz č. 3). Tento materiál již zahrnuje i argumenty p. H./Phoenix. Bezprostředně časově navazující materiál p. H.- Návrh komplexního řešení , z 3.2.2006, již hovoří o ukončení dodávek léčiv, konkrétně do FTN, FNB a FNSA i s časovým termínem -a to od pondělí 13.2.2006 (viz důkaz č. 4). Návrh pana H. a počítal s konáním TK již 6.2.2006 (variantně 7.2.2006), odpojení tedy navrhuje za týden po konání TK. Uvedený Návrh byl zjevně využit pro zpracování úvodního slova k tiskové konferenci dne 7.2.2006 (viz důkaz č. 6). Příprava na zmíněnou tiskovou konferenci byla předmětem jednání AVELu dne 6.2.2006 (viz důkaz č.7). Na tomto jednání účastníci řízení též jednali o nutnosti snížení nákladů na financování dlouhých lhůt splatnosti a zrychlení návratnosti finančních prostředků, o snížení lhůt splatností a o její možné nejnižší délce až 14 dnů. V zápisu ze 6.2.2006 je také uvedeno, že se účastníci rozhodli žádat zaplacení pohledávek tří FN do týdne , spokojí se s veřejným prohlášením ministra-vydaném rovněž do týdne, v opačném případě zastaví dodávky od 15.2.2006 (viz důkaz č. 7). Obsah úvodního slova zazněl na TK dne 7.2.2006-za přítomnosti účastníků řízení. Následně za přítomnosti účastníků řízení proběhla druhá TK dne 14.2.2006, na které došlo k vyhlášení shodných kroků, jaké byly obsaženy v zápisu z jednání AVEL 6.2.2006, a to: Ukončení dodávek plného sortimentu léčiv do FTN, FNB a FNSA od 15.2.2006 a výrazné zkracování lhůt splatnosti s tím, že tak učiní všichni. K tomu Úřad odkazuje na rozbor důkazů a jejich hodnocení-část VIII. až část X. odůvodnění tohoto rozhodnutí.
227. Úřad tak uzavírá, že dokazování prokázalo, že mezi účastníky řízení existovaly v období, počínaje dnem 30.1.2006 až do 14.2.2006 včetně, četné osobní a písemné kontakty , při nichž se tito shodli na nejbližším společném cíli-dosáhnout vymožení svých pohledávek u FTN, FNB a FNSA; v dalším horizontu též zabránit realizaci nově navrhované regulace výše obchodní přirážky, jejíž úprava by jim přinesla pokles výnosů. (Viz materiál p. MU- Simulace možných situací , dále též obsah TK 14.2.2006, zkrácení splatností dokud se OP nevrátí na úroveň r. 2005, vrátí-li se na tuto úroveň, dostanou zákazníci lhůty splatnosti jaké byly obvyklé ).
228. Mezi účastníky byly komunikovány dostatečně určitým způsobem kroky, jimiž hodlali společného cíle dosáhnout , a to koordinovaným ukončením dodávek léčiv do FTN, FNB a FNSA od 15.2.2006 a výrazným zkracováním lhůt splatnosti dodávek. S ohledem na Úřadem učiněná zjištění k dodávkám tzv. vitálních léčiv (viz část X. odůvodnění tohoto rozhodnutí), nelze chování účastníků vysvětlit jinak, než že mezi nimi muselo dojít v období, nejméně počínaje 30.1.2006, až do ohlášení ukončení dodávek léčiv dne 14.2.2006, též ke zprostředkování si společného zájmu, poskytovat po ukončení dodávek léčiv těmto třem FN jen tzv. vitální léčiva ,a to se zkrácenou splatností. Tyto následné dodávky léčiv účastníci řízení sami označovali v komunikaci s dotčenými FN, jako dodávky tzv. vitálních léčiv.
229. Komunikace účastníků řízení ohledně jejich postoje k ukončení dodávek a nepřevzetí rizikového obratu , nasvědčuje odstranění nejistoty o jejich budoucím tržním chování při realizaci navzájem sladěného konceptu a tím současně odstranění značné části rizika, jaké je obvykle obsaženo v nezávislém rozhodnutí soutěžitelů o změně chování na trhu. Prokázána byla také komunikace směřující k ochraně navzájem sladěného postupu proti vnějšímu vlivu, který by mohl ohrozit jejich koordinovaný postup a zmařit dosažení společného cíle. (Viz průvodní dopis k důkazu č. 4 a důkaz č. 11).
B. Realizace sladěného chování účastníky řízení
230. V řízení bylo prokázáno, že účastníci řízení vzájemně sladěný koncept chování také realizovali. S výhradou Pharmosu (po dočasně omezenou dobu), žádný z nich nerealizoval v období po vyhlášeném ukončení dodávek léčiv do dosažení úhrady své pohledávky, nezávislé konkurenční chování. Účastníci řízení ukončili dodávky plného sortimentu léčiv do FTN, FNB a FNSA a pokud bylo od nich objednáváno, realizovali následné dodávky s výrazně zkrácenou lhůtou splatnosti (viz část XV.-XVII. odůvodnění tohoto rozhodnutí).
231. Dodávky plného sortimentu léčiv pak obnovili až po uhrazení, resp. snížení dluhu ze strany dotčených FN (viz část XVI. odůvodnění tohoto rozhodnutí).
232. Počátek této realizace sladěného konceptu chování účastníků řízení stanovil Úřad na den 15.2.2006. Účastníci řízení sami ukončení dodávek od tohoto data vyhlásili a dotčené FN získaly z vyhlášení jasné povědomí, že od tohoto data budou takto vůči nim postupovat všichni účastníci řízení (tedy jejich jediní dodavatelé, příp. potenciální dodavatelé, schopní uspokojit jejich poptávku co do šíře sortimentu, tak i objemu a doby dodání). K tomu Úřad uvádí, že již od tohoto vyhlášení provedeného na TK 14.2.2006 začaly na trhu na trhu působit jeho účinky-viz např. vyjádření FNSA (str. 1224 spisu S), která uvedla, že s ohledem na vyvolanou potřebu předzásobení bylo dne 14.2.2006 (poslední den před avizovaným zastavením dodávek) ze všech lékárenských pracovišť nemocnice rozesláno větší množství objednávek, a v průběhu odpoledne a během 15.2.2006 jim bylo dodáno cca 60 samostatných dodávek. Dále Úřad uvádí, že skutečnost, že některý účastník řízení realizoval dodávku léčiv ještě 15.2., 16.2., příp. ojediněle 17.2.2006, není (s ohledem na všechny zjištěné okolnosti případu) projevem prolomení předchozího vzájemně sladěného konceptu chování a nijak nenarušilo jeho působení na daném trhu.
233. Úřad vymezil též dobu trvání realizace sladěného chování účastníků řízení na trhu-viz část XVII. odůvodnění tohoto rozhodnutí.
Závěr Úřadu
234. V řízení bylo prokázáno, že účastníci řízení naplnili skutkovou podstatu jednání ve vzájemné shodě ve smyslu § 3 odst. 1 zákona, jak z hlediska vzájemných kontaktů a obsahu komunikace při nich, tak i následnou realizací jejich předchozího navzájem sladěného chování. Je také patrná souvislost mezi následným chováním účastníků řízení vůči třem FN a předchozí vzájemnou komunikací.
235. Účastníci řízení si vyloučili mezi sebou působení nezávislého individuálního soutěžního chování ve vztahu k části relevantního trhu. V důsledku toho dotčené FN současně pozbyly možnost uspokojit svou poptávku u jiného dodavatele, schopného pokrýt jejich poptávku z hlediska rozsahu sortimentu, požadovaného objemu i doby dodání za výhodnějších podmínek, neboť účastníci řízení jsou nejvýznamnějšími (a prakticky jedinými) dodavateli na trhu, kteří jsou schopni jejich poptávku uspokojit.
236. Popsaným jednáním narušili hospodářskou soutěž na trhu velkoobchodní distribuce léčiv do lékáren v úrovni cca 1,7 % celkového finančního objemu daného trhu .
237. Jednání účastníků řízení hodnotí Úřad s ohledem na skutková zjištění jako jediný skutek, kdy jednání ve vzájemné shodě o obchodních podmínkách a také jednání ve vzájemné shodě o tom, že jeho účastníci nebudou obchodovat se soutěžiteli, kteří nejsou účastníky dohody (bojkot), spadá pod skutkovou podstatu porušení § 3 odst. 1 zákona.
238. Ze shromážděných důkazů má Úřad za nepochybně prokázané, že v daném případě se nemůže jednat o paralelní chování účastníků řízení , vyvolané pouze a jedině změnou vnějších podmínek na trhu (vývoj úpravy regulace obchodní přirážky), kdy každý soutěžitel adaptuje své chování na tyto vnější tržní podmínky samostatným a nezávislým postupem, byť při něm zohledňuje vlastní odhady budoucího chování konkurence. Paralelní chování předpokládá, že postup jednotlivých soutěžitelů není přímo ani zprostředkovaně koordinován. Důkazy v řízení naopak prokazují, že jednání účastníků řízení je výsledkem jejich předchozích kontaktů a z nich vzešlého vzájemného srozumění.
239. Uvedené jednání ve shodě účastníků řízení pak nemůže požívat zákonného vynětí ze zákazu dohod narušujících soutěž dle § 3 odst. 4 zákona , neboť ukončení dodávek plného sortimentu léčiv, a následné dodávání léčiv (s tzv. vitální indikací ) jen s výrazně zkrácenou lhůtou splatnosti, nemůže splňovat podmínky ust. § 3 odst. 4 písm. a), ani písm. b) zákona, kdy požadavky cit. ustanovení zákona pak musí být splněny kumulativně.
240. Jednání účastníků řízení ve shodě nemůže být vyňato ze zákazu dohod narušujících soutěž ani dle § 6 odst. 1 písm. a) zákona , neboť podle tohoto ustanovení se zákaz takových dohod nevztahuje na horizontální dohody mezi soutěžiteli, u nichž společný podíl účastníků dohody na relevantním trhu nepřesahuje 10 %. Společný podíl účastníků řízení však činil cca 70 % celkového objemu vymezeného relevantního trhu (ve finančním vyjádření).
241. Úřad po provedeném dokazování uzavírá, že účastníci řízení -společnosti Phoenix, Alliance, GEHE a Pharmos tím, že v období, počínaje 30.1.2006 do 14.2.2006, si při svých osobních a písemných kontaktech navzájem zprostředkovali společný zájem koordinovaným postupem ukončit od 15. února 2006 dodávky plného sortimentu léčiv do Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou v Praze, Fakultní nemocnice Na Bulovce v Praze a do Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, a následně poskytovat uvedeným nemocnicím jen dodávky tzv. vitálních léčiv se zkrácenými lhůtami splatnosti, a tento koordinovaný postup od 15. února 2006 také realizovali, dopustili se zakázaného jednání ve vzájemné shodě a tím porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a to jednotliví účastníci řízení v období:
Alliance v době od 15.2.2006 do 13.3.2006 včetně,
Pharmos v době od 15.2.2006 do 20.2.2006 včetně a od 1.3.2006 do 12.3.2006 včetně,
Phoenix v době od 15.2.2006 do 29.3.2006, včetně,
GEHE v době od 15.2.2006 do 29.3.2006 včetně.
Uvedeným jednáním ve shodě narušili hospodářskou soutěž na relevantním trhu velkoobchodní distribuce léčiv do lékáren.
XXI. Jednání účastníků řízení ve vztahu k ostatním nemocničním lékárnám
242. Úřad dle § 67 odst, 1 správního řádu rozhodl, že nebylo v řízení prokázáno porušení § 3 odst. 1 zákona ze strany účastníků řízení, které Úřad spatřoval v zakázané dohodě a/nebo jednání ve vzájemné shodě ze strany účastníků řízení, týkajících se obchodních podmínek pro dodávky léčiv (zkrácení lhůt splatnosti) ostatním nemocničním lékárnám (jiným než FTN, FNB, FNSA) a řízení v předmětné věci zastavuje.
XXII. Vyjádření účastníků řízení k upřesnění předmětu správního řízení
A. Alliance (str. 1899 spisu S)
243. Z podkladů rozhodnutí nevyplývá, že účastníci řízení jednali na základě dohody nebo ve vzájemné shodě a pokud došlo ke změně obchodních podmínek (odkázal na dopis GEHE zaslaný FTN-str. 78 spisu P), tak každý přistoupil k nezbytným krokům samostatně za účelem ochrany svých legitimních zájmů. Z odpovědí Úřadem oslovených nemocnic vyplývá, že ze strany účastníků takový požadavek na zkrácení lhůt splatnosti vznesen nebyl. V závěru upozorňuje, že případná dohoda či jednání ve shodě soutěžitelů, aby přiměli dlouhodobé neplatiče zaplatit dluhy, nemůže představovat porušení § 3 odst. 1 zákona-s odkazem na případ Belgian Wallpaper-rozhodnutí Evropské komise č. 74/431 CEE z 23.7.1974.
B. Phoenix (str. 1906 spisu S)
244. Zopakoval, že neuzavřel s ostatními účastníky řízení žádnou dohodu, ani s nimi nejednal ve shodě ohledně obchodních podmínek spočívajících ve zkrácení splatnosti následných dodávek vitálních léčiv , ani žádných jiných léčiv. Zkrácení lhůt splatnosti by nebylo možné, jelikož dodávky do nemocničních lékáren se řídí podle platných smluv, které splatnost upravují. Změna je možná jen dohodou stran a účastník si je proti vůli zákazníka nemůže vynutit. Dále zopakoval nejasnost pojmu vitální léčiva. S ohledem na nejasnost tohoto pojmu Phoenix ohledně vitálních léčiv nemohl jednat ve vzájemné shodě.
245. Není zřejmé, o jaké zkrácení splatnosti dodávek by se mělo jednat, protože ... [pozn.popis konstrukce jeho podmínek dodávek] ..
C. Pharmos (str. 1903 spisu S)
246. Nejedná se o upřesnění předmětu řízení, nýbrž o podstatné rozšíření předmětu řízení. Toto rozšíření mění předmět řízení v rozporu s § 46 odst. 1 správního řádu, věta poslední, jež zní: Oznámení musí obsahovat označení správního orgánu, předmět řízení, jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby.
247. Část rozšiřující původní předmět řízení je neurčitá a nesrozumitelně definovaná. Neurčitost spatřuje v absenci definice obchodních podmínek , kdy upřesnění-viz spočívající ve zkrácení lhůt splatnosti není ani definicí, ani vymezením obchodních podmínek. Neurčitost namítá i u termínu následných dodávek léčiv -chybí časové upřesnění, kdy byly tyto následné dodávky uskutečňovány. Nesrozumitelnost spatřuje v použití výrazu dodávky vitálních léčiv , který není v odborné literatuře definován. Nesrozumitelnost rozšíření předmětu řízení vynikne spojením těchto tří blíže nespecifikovaných pojmů-obchodní podmínky, následné dodávky, vitální léčiva či léčiva s vitální indikací.
248. V souhrnu jde o tzv. rozšíření předmětu řízení, které je v rozporu se zásadou jednotnosti řízení (řízení v téže věci nelze v průběhu téhož řízení rozšiřovat o věci další). Dochází tak k zahájení dalšího řízení ve věci odlišné od věci dosud projednávané. Upřesnění předmětu řízení je rozšířením řízení o další předmět a Úřad by měl v souladu s § 46 správního řádu zahájit v této věci nové řízení se všemi dopady, zejména co do procesních lhůt a procesních práv účastníků.
Ad A/ Vyjádření Úřadu k námitce Alliance

249. Shromážděné důkazy prokazují, že jednání účastníků řízení vůči třem FN není výsledkem jejich individuálního a nezávislého postupu-viz část VIII.-X. odůvodnění tohoto rozhodnutí. Šetření u Úřadem oslovených nemocnic (dlužících účastníkům řízení za dodávky léčiv) nepotvrdilo uplatňování zkrácených lhůt splatnosti dodávek. Tento závěr však neplatí u dokazování provedeného u FTN, FNB a FNSA. Alliance sama realizovala po ohlášeném ukončení dodávek zkrácenou lhůtu splatnosti (méně než 5 a méně než 10 dnů).
250. K namítanému rozhodnutí-případ Belgian Wallpaper, Úřad uvádí, že Evropská komise ani Evropský soudní dvůr (který rozhodnutí Komise zrušil) neuvedly, že případná dohoda či jednání ve shodě soutěžitelů, aby přiměli dlouhodobé neplatiče zaplatit dluhy, nemůže představovat porušení soutěžních pravidel, a ani z něho obdobná analogie nevyplývá. V posuzovaném případě naopak Komise shledala, že odmítnutí dodávat zboží (bojkot) nezávislému belgickému distributorovi PEX (a s ním spolupracující firmě) ze strany členů Sdružení (Groupement) 4 belgických výrobců tapet spadá pod čl. 81 Smlouvy o založení Evropského společenství. Dále uvedla, že tvrzení, že PEX má dluhy po splatnosti vůči jednomu členu Sdružení, neospravedlňuje jeho ostatní členy odmítnout mu dodávky. (Pozn. Úřad: z toho však nelze činit takový závěr, že pokud by PEX měl dluhy vůči všem členům Sdružení, mohli by mu všichni navzájem sladěným postupem ve stejné době dodávky odmítnout). Evropský soudní dvůr neshledal námitky žalobců požadujících zrušení závěru Komise v tomto bodě za opodstatněné. Rozhodnutí Komise bylo zrušeno z důvodu nedostatečného objasnění dopadu předmětného jednání na obchod mezi členskými státy (přičemž soud nevyloučil, že by ke znatelnému ovlivnění obchodu mohlo dojít).
Ad B/ Vyjádření Úřadu k námitkám Phoenixu
251. K nezkrácení lhůt splatnosti za dodávky léčiv, k dodávání léčiv po celou dobu v souladu se smlouvou a k nejasnosti pojmu vitální léčiva, odkazuje Úřad na svá vyjádření k obdobným námitkám Phoenixu-zejména v části XI. a XII. odůvodnění tohoto rozhodnutí.
252. Úřad nezpochybňuje, že odběratelé Phoenixu se mohou . (také např. FNB potvrdila, že po úhradě dluhu došlo ke zlepšení jejich vyjednávacích podmínek-str. 612 spisu S). V posuzovaném případě má však Úřad za prokázané, že došlo ke zkrácení splatnosti dodávek dotčeným třem FN, a že šlo o dohodu Phoenixu s řediteli, vyvrací výše popsaný dopis ředitele FTN ze 17.2.2006, který upozorňuje, že v rozporu se smlouvou dochází k jednostrannému aktu krácení lhůty splatnosti ze strany Phoenixu (str. 712 spisu S).
Ad C/ Vyjádření Úřadu k námitkám Pharmosu
253. Úřad předně uvádí, že upřesnění předmětu řízení nevybočuje z jeho základního vymezení, provedeného při zahájení řízení. Předmětem oznámení o zahájení řízení (viz str. 3-11 spisu S) bylo jak ukončení dodávek léčiv do tří FN, tak obchodní podmínky pro dodávky léčiv nemocničním lékárnám, tj. všem-včetně FTN, FNB a FNSA.
254. Upřesnění předmětu řízení Úřadem má všechny náležitost vyžadované § 46 odst. správního řádu-poslední věta.
255. Termín obchodní podmínky dodávek je běžně známý a Pharmosem také v dodavatelsko-odběratelských vztazích užívaný. Lhůta splatnosti je jednou s obchodních podmínek (vedle výše obchodní přirážky, objednacích, fakturačních a dodacích podmínek, penále a úroku z prodlení, bonusů apod.). V upřesnění předmětu řízení Úřad blíže specifikoval, o kterou z obchodních podmínek se jedná. Hovoří-li Úřad v upřesnění předmětu řízení o ukončení dodávek plného sortimentu léčiv v únoru t.r. a zkrácení splatnosti následných dodávek léčiv , označovaných účastníky řízení též jako ...., je to dle Úřadu i z hlediska časového rámce dostatečné vymezení, přičemž teprve v rozhodnutí Úřad definuje, kdy k zakázanému jednání došlo.
256. V rozhodnutích Vrchního soudu v Olomouci (např. č.j. 2A 10/97, příp. č.j. 2A 10/2000) bylo dostatečně judikováno oprávnění Úřadu upřesňovat v průběhu řízení jeho předmět. Soud uvedl, že k tomu také řízení slouží, neboť si lze stěží představit, jak by mohl Úřad bez provedení důkazů definovat předmět řízení před jeho zahájením, kdy o možném porušení zákona získal povědomost např. pouze z podnětů, které nemusí vyjadřovat objektivní skutečnosti. Teprve provedené důkazy umožní Úřadu přesněji definovat předmět řízení a učinit si závěr o možném porušení zákona. V daném případě tak Úřad učinil a účastníkům řízení umožnil vyjádřit se k upřesnění předmětu řízení, což tři z nich také využili. Úřad tedy uzavírá, že upřesnění předmětu řízení není vybočením z předmětu zahájeného řízení, které by mělo vést k zahájení řízení nového.
XXIII. Další námitky účastníků řízení vznesené v průběhu řízení
A. Phoenix
257. Ve svém vyjádření z 25.7.2006 (str. 1047 spisu S) uvedl, že trh velkodistribuce léčiv je trhem oligopolním, jehož esenciální podstatou je, že účastníci následují dominantní firmu (vůdce) na trhu a tento jev sledování je zpravidla důsledkem působení tržní konkurence mezi účastníky oligopolního trhu, nikoli jejich dohody nebo jiné formy koordinace. Odkázal na rozhodnutí Woodpulp II, kde Evropský soudní dvůr upozornil, že pouhá jednostranná vůle podniku sjednotit svůj postup s jiným podnikem nestačí k prokázání dohody. Dále Phoenix uvedl, že na oligopolním trhu dochází k paralelnímu jednání. Jestliže jeden účastník (vůdce) nezávisle zastaví dodávky do některé z FN, které mu nehradí za léky, mělo by to logický následek vyvolaný ryze tržními silami, že i další účastníci by takové FN v relativně krátké době dodávky přerušili z obavy, že jejich pohledávka za touto nemocnicí by poměrně vzrostla oproti pohledávce vůdce.
258. Z žádného listinného důkazu nevyplývá, že by některá z uvedených FN nemohla získat požadované léky, ať již od účastníků řízení nebo od jiných dodavatelů, např. firmy S..
B. Pharmos
259. Ve svém přípisu z 26.7.2006 (str. 1058 spisu S) uvedl, že účastníci (věřitelé), kteří hodlali pouze uplatňovat svá práva, se nemohli dopustit protiprávního jednání. Stejně se nedopouštějí protiprávního jednání ve shodě věřitelé, kteří podají u soudu návrh na konkurz. Právem povolené jednání (předpisy soukromého práva) nemůže být předpisem práva veřejného kvalifikováno jako jeho porušení; v takovém případě by se jednalo o rozpor právní úpravy předpisů práva soukromého a práva veřejného stejné právní síly.
260. K neexistenci dohody či koordinace jednání účastníků poukázal na text zápisu z jednání AVEL dne 6.2.2006, kde je uvedeno, že snížení lhůt splatnosti upraví každá společnost podle svých možností s ohledem na finanční stabilitu té které nemocnice s tím, že nejnižší lhůta splatnosti by mohla být v některých příp. jen 14 dnů. Společnosti se zavázaly postupovat korektně a respektovat uzavřené smlouvy upravující dodací podmínky . Zdůraznil, že každý z členů AVEL bude postupovat individuálně, členové pouze pojmenovali protiprávní stav na straně svých dlužníků a konstatovali, jaké jim platné právo dává možnosti domoci se svých nároků. Rozhodli se žádat zaplacení pohledávek, vymáhat dluhy, zastavit při nedobytnosti dodávky. Takové postupy jsou naprosto běžné v obchodním styku a nelze je nazvat zakázaným jednáním.
261. K úplnému zastavení dodávek nikdy nedošlo.
262. V Úřadem shromážděných podkladech se většinou jedná o interní sdělení a výměny názorů z elektronické pošty. Většina nemá žádnou právní relevanci, v tomto případě schopnost zavazovat účastníky ke společnému postupu. Poukázal na podklady svědčící naopak o rozhádanosti účastníků řízení (např. reakce na prohlášení Pharmos).
Ad A/ Vyjádření Úřadu k námitkám Phoenixu
263. Předně je třeba uvést, že i v oligopolu dochází často ke koluzivnímu jednání soutěžitelů. Jakkoli by bylo možno na daném relevantním trhu velkoobchodní distribuce léčiv spatřovat některé znaky, jakými se vyznačuje oligopolní tržní struktura, v posuzovaném případě není namístě tvrdit, že se jednalo o paralelní chování. Paralelní jednání, na které zákaz dohod v § 3 odst. 1 zákona nedopadá, se sice může vyznačovat na trhu týmž výsledkem jako zakázané sladěné chování soutěžitelů, avšak rozdíl je ve způsobu, jakým je tohoto výsledku dosaženo. Zatímco jednání ve shodě splňuje znak koordinace postupu jednotlivých soutěžitelů-účastníků shody, paralelní jednání naopak předpokládá, že postup jednotlivých soutěžitelů přímo ani zprostředkovaně koordinován není. Důkazy v řízení prokazují, že jednání účastníků řízení vůči třem FN je výsledkem jejich předchozího vzájemného srozumění (je zřejmá souvislost mezi předchozí vzájemnou komunikací účastníků řízení a jejich následným chováním vůči třem FN po ohlášeném ukončení dodávek léčiv).
264. K tomu, že nemocnice mohly získat léky např. od firmy S. Úřad uvádí, že účastníkům řízení bylo dostatečně známo, že tato firma nemůže pokrýt požadavky tří FN. V médiích se tato firma sama vyjádřila, že by byla schopna jen dočasně vypomoci se zásobováním v nutných případech (byl zmiňován také podíl této firmy na trhu kolem 2 %-viz monitoring médií ve spisu). Na TK 14.2.2006 p. S. uvedl, že firma, která by měla kolem cca 2 % na trhu, nemůže zvládnout zásobování jmenovaných tří fakultních nemocnic. Dále Úřad odkazuje na aktivitu Phoenixu, týkající se této firmy, kdy požádal účastníky o kontrolu objemu dodávek do této firmy (důkaz č. 11).
Ad B/ Vyjádření Úřadu k námitkám Pharmosu
265. Úřad uvádí, že zakázanou kooperaci soutěžitelů naplňující skutkovou podstatu § 3 odst. 1 zákona nelze směšovat se setkáním věřitelů za účelem podání společného návrhu na konkurz. Právě při svých obchodních vztazích soukromoprávního charakteru se soutěžitelé dopouštějí často porušení zákona. K tomu Úřad odkazuje na svá rozhodnutí dostupná jeho na internetových stránkách, kde lze nalézt řadu případů porušení zákona např. v dodavatelsko-odběratelských smlouvách, či též v rámci navázání spolupráce mezi konkurenty. Soutěžitelé jsou povinni při svých soukromoprávních vztazích postupovat tak, aby nenarušovali hospodářskou soutěž, kterou zákon o ochraně hospodářské soutěže chrání ve veřejném zájmu.
266. Obecně konkurenti, kteří se sejdou a dohodnou se koordinovaným postupem ukončit dodávky zboží svým odběratelům, příp. některým z nich, neuplatňují každý svůj nezávislý přístup k neplnění smlouvy ze strany svého odběratele. Naopak se dle okolností případu mohou dopouštět porušení zákona-viz skutková podstata uvedená v § 3 odst. 2 písm. f) zákona. V řízení bylo prokázáno, že účastníci realizovali vůči třem FN jednání ve shodě.
267. Pokud Pharmos uvádí, že nedošlo k zastavení dodávek-odkazuje Úřad na jeho dopisy třem FN o zastavení dodávek k 1.3.2006. Účastníci pak také korespondovali s FN ohledně obnovení dodávek.
268. K tomu, že shromážděné důkazy nemají schopnost zavazovat účastníky řízení Úřad uvádí, že důkazem pro zakázané dohody/jednání ve shodě mezi soutěžiteli ve smyslu zákona nejsou jen perfektní písemné smlouvy, nebo právně vymahatelná ujednání. K dokazování ve smyslu § 51 správního řádu slouží všechny důkazní prostředky vhodné ke zjištění stavu věci, tedy např. i emailová komunikace vztahující se k dané věci.
XXIV. Vyjádření účastníků řízení k podkladům rozhodnutí
269. Pro rozsáhlost některých vyjádření se Úřad vyjádří k námitkám jednotlivého účastníka bezprostředně.
A. GEHE (str. 2107 spisu S)
270. Podklady pro rozhodnutí nepotvrzují zakázanou dohodu/jednání ve vzájemné shodě s cílem zastavit dodávky do uvedených nemocnic a skutečné ukončení dodávek léčiv nebo takové jednání ohledně zkrácení dnů splatnosti u dodávek vitálních léčiv či zkrácení doby splatnosti faktur na 14 dnů. Oznámení o zastavení dodávek uvedeným třem FN ze strany GEHE (které nikdy nebylo fakticky realizováno) i její na­bídka vitálních léčiv se zkrácenou splatností faktur byly samostatným roz­hodnutím této společnosti. V době učinění nabídky vitálních léčiv nebyla nijak informová­na, zda obdobnou nabídku učiní i ostatní distributoři a za jakých podmínek.
271. Zopakovala, že jediným důvodem oznámení o zastavení dodávek byla neúnosná finanční situace tří FN, dlouhodobý nepříznivý vývoj především v souvislosti s aktuálním snížením marže a oznámením v médiích, že dojde k jejímu dalšímu snížení, a zastavení dodávek ze strany ostatních distributorů. Navrhla, aby Úřad předmětné řízení zastavil.
Ad A/ Vyjádření Úřadu k námitkám GEHE
272. Úřad odkazuje na shromážděné důkazy o komunikaci účastníků řízení a jejich hodnocení Úřadem i na popsanou realizaci sladěného chování účastníky řízení (včetně GEHE) na relevantním trhu v odůvodnění tohoto rozhodnutí. Důkazy prokazují, že postup GEHE nebyl jejím samostatným rozhodnutím.
B. Pharmos (str. 2047, str. 2111 spisu S)
273. Dodávky nebyly ze strany účastníků řízení nikdy zcela zastaveny. Po datu 14.2.2006 Pharmos nepřestal dodávat do tří FN. K výměnám korespondence na téma zastavení docházelo nekoordinovaně. Splatnosti faktur v únoru 2006 mají rozdílné termíny.
274. Velikost tržního podílu Pharmos na celkových dodávkách do FN je nevýznamná, protože nedosahuje ani podílu 40 % dle § 10 odst. 3 zákona a nepřesahuje podíly dle § 6 odst. 1 zákona.
275. Jediným důkazem dohody mezi účastníky-mimo nešťastné výroky p. S. na TK 14.2.2006-jsou faktické dodávky či nedodávky léčiv účastníků řízení a lhůty splatnosti. Z podkladových materiálů žádný takový závěr nevyplývá.
276. Ke dni 21.2.2006 vystoupil účastník řízení Pharmos z AVELu a nezúčastňoval se žádných dalších jednání. Od ukončení členství v AVEL byl Pharmos odříznut od písemného i osobního styku s ostatními účastníky a nemohl tak žádné zakázané jednání uzavírat. Odkázal na materiály odsuzující Pharmos ve věci dodávek, např. na dokument Reakce na prohlášení Pharmos k dodávkám léků do fakultních nemocnic z 21.2.2006, podepsaný p.V., ředitelem Družstva lékáren.
277. Dne 15.11.2006 zaslal Pharmos Úřadu své vyjádření k listopadovému seznámení s podklady rozhodnutí a jako důkaz, že nepřerušil od začátku roku 2006 až do zahájení správního řízení dodávky léčiv do uvedených tří FN, odkázal na vývoj denních odběrů dotčených FN od Pharmosu v únoru 2006, dále na přípis FTN (na str. 2004 spisu S) a přípis FNB.
278. Jako další důkaz pro nemožnost koordinace uvedl podání trestního oznámení směřujícího proti některým výrokům ředitele AVELu (v období po obnovení dodávek Pharmosem), dále přiložil kopii zápisu z jednání na MZ dne 20.2.2006. Trvá na tom, že se porušení zákona nedopustil.
Ad B/ Vyjádření Úřadu k námitkám Pharmos
279. K tomu, že Pharmos po 14.2.2006 až do zahájení řízení nepřestal dodávat třem FN léčiva Úřad uvádí: Pharmos sám uvedl, že ukončil k 15.2.2006 dodávky do tří FN poté, co se dověděl, že ostatní distributoři zastavují dodávky (což zjistil nahodile na základě jednání s pracovníky nemocnic)-viz str. 511 a 1719 spisu S. Z podkladů (i jeho přehledu faktur str. 516 spisu S) vyplývá, že po tomto datu nedodával a dodávky obnovil až ve dnech 20.2./21.2.2006, a to do všech tří FN (toto dočasné obnovení je také vidět z přehledu jeho denních odběrů-viz str. 2066X). Tyto dodávky však opět ukončil k 31.3.2006-o čemž písemně informoval dotčené FN. K důkazům v řízení Úřad odkazuje na přehled a hodnocení v části VIII.-X. odůvodnění tohoto rozhodnutí. Skutečné chování Pharmosu je pak patrné z přehledu faktur.
280. Přípis FTN na který Pharmos odkázal (str. 2004 spisu S), nepotvrzuje, že Pharmos od začátku roku nepřerušil dodávky léčiv až do zahájení řízení . K tomuto přípisu Úřad objasňuje, že požádal FTN (str. 1905 spisu S) o doložení faktur za období od 1.3.2006 do 15.3.2006 a zejména též, s jakou splatností dodával Pharmos po 28.2.2006 a v období po uhrazení/umoření dluhu z prostředků MZ. FTN zaslala 2 faktury vystavené 18.3.2006, za dobu dodávek od 13.3.2006 do 16./17.3.2006 a současně potvrdila, že dodávky Pharmosu v předmětném období začaly až od 13.3.2006 ( s plnou splatností). FNB Úřad požádal (str. 2039 spisu S) o objektivizaci, zda i po 15.2.2006 pokračovaly dodávky Pharmosu pro léčbu AIDS, s ohledem na tvrzení Pharmosu, že k 15.2.2006 ukončil obchodování s FNB (které bylo nevelkého rozsahu), avšak s výjimkou sortimentu pro léčbu AIDS. Vyjádření FNB potvrzuje pokračování dodávek výslovně u léčiv pro léčbu AIDS a jejich splatnost (str. 2050 spisu S).
281. K velikosti tržního podílu Pharmosu a jeho vlivu na porušení zákona Úřad uvádí, že předmětem řízení není zneužití dominantního postavení, či zneužití společného dominantního postavení účastníků řízení. Zmíněný podíl Pharmosu na dodávkách do tří FN (podobně podíl ostatních účastníků řízení) může být ukazatelem míry dotčení soutěže; míra dotčení soutěže pak nemá vliv na samotnou aplikaci § 3 odst. 1 zákona; projeví se ve výši sankce.
282. Skutečnost, že zkrácené splatnosti faktur v Úřadem sledovaném období jsou rozdílné a k výměně korespondence docházelo nekoordinovaně , podobně předložené důkazy-podání trestního oznámení či zápis z jednání na MZ, nevyvrací závěr Úřadu o porušení zákona ze strany Pharmosu. Zmíněná negativní reakce Družstva lékáren z 21.2.2006 se týkala až obnovení dodávek plného sortimentu léčiv Pharmosem od 20.2./21.2.2006 do 28.2.2006 a tedy dočasného prolomení sladěného chování z jeho strany.
283. K tomu, že Pharmos následně vystoupil z AVELu a od té doby byl odříznut od písemného a osobního styku, Úřad odkazuje na dokument převzatý ve Pharmosu, str. 125 spisu S. Jde o email pana S., který dne 27.2.2006 poslal všem účastníkům řízení včetně Pharmosu tiskové prohlášení AVELu pro ČTK, vydané na základě šetření vedeného Úřadem, v jehož rámci se zúčastnil ústního jednání. Pan K./Pharmos poslal informaci představenstvu s textem-cit.: Nás se to taky asi bude ještě týkat.
C. Alliance (str. 2121 spisu S)
284. Dodávky léčiv nebyly ze strany účastníků fakticky ukončeny, neboť všichni účastníci řízení pokračovali v dodávkách tzv. vitálních léčiv" . Vzhledem k tomu, že pojem vitální léčiva" nebyl žádným způsobem definován, účastníci řízení dodávali FN veškerý sortiment léčiv, který byl Fakultními nemocnicemi označen jako vitální léčiva" (viz vyjádření Fakultních nemocnic).
285. Snížení obratu léčiv po 15.2.2006 lze vysvětlit předzásobením FN (s odkazem na potvrzení této skutečnosti i FNSA).
286. Pokud došlo ke změně obchodních podmínek, přistoupil k nim každý účastník samostatně a nezávisle na ostatních, k ochraně svých legitimních zájmů. Vyplývá to i z přehledů faktur-každý lhůty splatnosti nastavil jinak.
Ad C/ Vyjádření Úřadu k námitkám Alliance
287. Skutečnost, že účastník řízení potvrzuje dodávání tzv. vitálních léčiv, nasvědčuje, že nešlo o dodávky plného sortimentu léčiv. Součástí sladěného chování bylo též zkrácení lhůt splatností dodávek (což bylo v řízení prokázáno). Skutečnost, že zkrácení lhůt splatností nebylo u všech provedeno na stejnou délku, nevyvrací závěr Úřadu o porušení zákona. K pojmu vitální léčiva Úřad uvádí, že sama Alliance tento termín uváděla na fakturách. Odkazuje na vypořádání obdobné námitky v bodě 139.-141. odůvodnění tohoto rozhodnutí. K poklesu objemu denních odběrů léčiv v období cca po 15.2.2006 a vlivu předzásobení-viz body 170. a 171. odůvodnění tohoto rozhodnutí. Shromážděné důkazy pak nepotvrzují, že účastníci jednali každý nezávisle.
D. Phoenix (str. 2053, 2127 spisu S)
288. Začlenil do vyjádření všechny předchozí námitky obsažené v přípisech i odpovědích zasílaných v průběhu řízení Úřadu. Jde o námitky: Phoenix neodpovídá za výroky ředitele AVEL a tyto lze přičítat pouze jeho osobní iniciativě. Nejasnost pojmu vitální léčiva" pro Phoenix. Nejasnost, o jaké zkrácení splatnosti dodávek by se mělo jednat, neboť . [ pozn. popis konstrukce jeho podmínek dodávek] .. Velkoobchodní distribuce léčiv v ČR je oligopolním trhem na němž dochází k paralelním jednáním účastníků jako logickému důsledku ekonomických podmínek na trhu. V období února t.r. dodal uvedeným třem fakultním nemocnicím léky se splatností podle smluv, změna smlouvy je možná pouze dohodou a účastník si ji proti vůli zákazníka nemůže vynutit. Pokles dodávaného zboží ve 2. pol. února byl způsoben předzásobením (viz vyjádření FNSA). Úřad odkazuje na jejich vypořádání v předchozích částech rozhodnutí-např. v XI. a XII., a XXIII. odůvodnění tohoto rozhodnutí. K vlivu předzásobení-viz bod 170. a 171. odůvodnění tohoto rozhodnutí.
289. Phoenix zopakoval svou námitku ze dne 25.7.2006, že mu byla zpřístupněna jen část správního spisu a do větší části, obsahující obchodní tajemství, mu nebylo umožněno nahlédnout. Ze záznamů ve spisu je zřejmé, že různým účastníkům byly přístupné různé části spisu. Nepřístupná část pak nemůže být podkladem pro rozhodnutí.
290. Upřesnění předmětu řízení provedené Úřadem dne 25.9.2006 je zcela novým skutkem, který nelze podřadit pod žádný ze skutků v původním oznámení o zahájení řízení ze dne 6.3.2006. Správní řád nezná institut upřesnění předmětu správního řízení", a proto nelze s dopisem Úřadu ze dne 25.09.2006 spojovat žádné procesně právní následky ve vztahu k řízení vedenému pod sp. zn. S 60/06. Oznámení Úřadu by mohlo být nově zahájeným samostatným řízením, ve kterém by muselo být vydáno samostatné rozhodnutí.
291. I v případě, že by Úřad mohl svým dopisem předmět řízení rozšířit, nemohl by pro rozhodnutí o rozšířeném předmětu řízení použít jako podklad důkazy pořízené předtím, než bylo vyrozumění Úřadu o rozšíření předmětu účastníkovi doručeno (tj. před 27.9.2006), a to zejména důkazy získané z vyjádření účastníků. Pokud by tato vyjádření a důkazy Úřad použil jako podklad rozhodnutí o jiném (rozšířeném) předmětu řízení, jednalo by se o důkazy získané nezákonným způsobem (jelikož byly získány v řízení s jiným předmětem řízení). Byla by porušena procesní práva účastníka, zejména dle § 4 odst. 4 správního řádu, protože není vyloučeno, že by účastník v rámci svých procesních práv postupoval jinak, pokud by mu byl znám rozšířený předmět řízení. Aby účastník řízení mohl uplatňovat v řízení svá práva a oprávněné zájmy, předepisuje zákon v § 46 odst. 1 správního řádu, že oznámení o zahájení řízení musí předmět řízení přesně specifikovat.
292. Z vyjádření více jak 20 nemocničních lékáren vyplývá, že od účastníků řízení nezaznamenaly žádost na zkrácení doby splatnosti faktur, proto je bezpředmětné se zabývat otázkou ohrožení hospodářské soutěže na relevantním trhu. I kdyby jeho jednání naplňovalo znaky § 3 odst. 1 zákona, nemohla by taková dohoda být v rozporu s § 3 odst. 1, jelikož by chyběl následek takového jednání, tj. ohrožení hospodářské soutěže na relevantním trhu. Účinky tak malého rozsahu (jako jsou jeho dodávky do uvedených tří FN) nejsou způsobilé ohrozit hospodářkou soutěž na relevantním trhu.
293. Phoenix jednal s fakultními nemocnicemi vždy podle konkrétních podmínek, kdy i v Zápisu z jednání AVEL ze 6.2.2006, je uvedeno: Snížení lhůt splatnosti upraví každá společnost podle svých možností a s ohledem na finanční stabilitu té které nemocnice". Uvádí, že nedošlo k uzavření dohody ani nebylo vydáno v tomto směru žádné závazné nebo doporučující rozhodnutí AVEL. Poukazuje na dokument prokazující naopak, že mezi účastníky panuje silná konkurence (viz důkaz č. 12 a v něm poslaný email).
294. Splatnost faktur sjednaná ve smlouvách vymezuje pouze mezní lhůtu, ve které musí FN dodávky léčiv uhradit. Neznamená, že by nemocnice nemohla za dodávky léčiv zaplatit dříve, popřípadě ihned. Ve spisu není jediný důkaz, ze kterého by vyplývalo, že by dotčené tři fakultní nemocnice skutečně hradily v inkriminovaném období února 2006 za dodávky léků v signifikantně kratších lhůtách, než tomu bylo v předchozí době. S ohledem na to Úřad nedoložil, že by jím uváděné podezření mělo vůbec nějaký vliv na relevantní trh.
295. Vyslovuje přesvědčení, že podklady prokazují, že neporušil zákon a Úřad v tomto smyslu rozhodne.
296. Dne 21.11.2006 doručil Phoenix Úřadu doplňující vyjádření, v němž nově uvedl, že nelze dovodit, že by účastníci ohledně zkrácení lhůt splatnosti uzavřeli nějakou dohodu/jednali ve shodě, což dokládají různé lhůty splatnosti, mezi nimiž nelze vysledovat žádnou souvislost, časově nekorespondují, ve stejné dny byly na fakturách uváděny u různých nemocnic různé splatnosti a vzájemný poměr těchto různých splatností byl v jednotlivých dnech sledovaného období různý. Z přehledu denních odběrů za únor 2006-důkaz str. 2063X, je patrné, že účastníci řízení dodávali do tří FN v různém období různé objemy léčiv a nelze z toho dovodit, že by ohledně ukončení dodávek uzavřeli dohodu. Je z nich pak patrné, že účastník řízení dodával každý pracovní den (výjimečně i o víkendech).
297. Má pochybnosti o správnosti přehledu na listech č. 2012X, 2013X a 2014X spisu příloh č. 1, kdy v něm chybí některé faktury. Přiložil kopie faktur, které v přehledu dle něj zapsány nejsou.
AD D/ Vyjádření Úřadu k námitkám Phoenixu
298. Úřad popsal proces zpřístupnění podkladů, které tvořily obchodní tajemství v bodě 9. odůvodnění tohoto rozhodnutí. V době do 25.7.2006, kdy Phoenix tuto námitku poprvé (po prvním seznámení s podklady pro rozhodnutí) uplatnil, byla ve spisu větší část dokumentů označena (m.j. samotnými účastníky řízení) za obchodní tajemství a Úřadem ošetřena před zpřístupněním s popisem, čeho se tyto podklady týkaly. (Pozn. Úřad: Phoenix téměř všechny své přípisy a odpovědi na dotazy Úřadu označoval jako celek za obchodní tajemství). V době dalšího seznámení s podklady však byl stav spisové dokumentace zcela odlišný. Úřad k němu zpřístupnil co nejširší rozsah podkladů pro rozhodnutí, s nímž se účastníci měli možnost seznámit. Pokud je ve spisu určitý údaj přístupný jen jednotlivým účastníkům řízení (např. údaje o podílech od SÚKLu), platí to rovným způsobem pro všechny účastníky, aby si každý z nich mohl pořídit výpis, či kopii údaje, který se týká jeho společnosti. Pro všechny účastníky byl takový údaj (jímž bude prováděn důkaz) zpřístupněn také, a to na stranách s označením písmenem X (u takových dle § 38/6 správního řádu nepřísluší oprávnění pořizovat si výpisky či kopie). Úřad takto postupoval vůči všem účastníkům řízení rovným způsobem.
299. Úřad se nedomnívá, že upřesnění předmětu řízení je novým skutkem a že by nemohl použít pro rozhodnutí podklady a vyjádření účastníků řízení, které získal před upřesněním předmětu řízení. K upřesnění předmětu řízení odkazuje na své vyjádření k obdobné námitce v bodě 255.-256. odůvodnění tohoto rozhodnutí. Z obsahu vyjádření a odpovědí Phoenixu v průběhu řízení je pak patrná jeho dostatečná povědomost o předmětu správního řízení. Úřad se rovněž nedomnívá, že porušil práva účastníka řízení stanovená v § 4 odst. 4 správního řádu. Účastníkovi se dostalo poučení ze strany Úřadu, bylo mu umožněno nahlížet do spisu, seznamovat se s podklady a vyjadřovat se k nim. Měl možnost ovlivňovat délku lhůt dle svých potřeb, požádal-li o prodloužení, bylo mu vyhověno, stejně jako byly přizpůsobeny termíny nahlížení a seznámení s podklady rozhodnutí jeho požadavkům. K upřesnění předmětu řízení měl možnost ve vyjádřit-což také využil.
300. K námitce, že i kdyby jeho jednání naplňovalo znaky § 3 odst. 1 zákona, nemohla by taková dohoda být v rozporu s § 3 odst. 1, zákona, jelikož by chyběl následek takového jednání, tj. ohrožení hospodářské soutěže na relevantním trhu (nízký podíl jeho dodávek do 3 FN, kdy ostatní lékárny nepotvrdily, že by vůči nim bylo předmětné jednání uplatňováno), Úřad uvádí: Míra narušení soutěže nemá vliv na samotnou aplikaci § 3 odst. 1 zákona (kdy porušením zákona je i jednání, které může vést k narušení soutěže). Projeví se ve výši sankce ukládané za porušení zákona.
301. K zápisu z jednání AVEL dne 6.2.2006 a postupu Phoenixu vůči nemocnicím dle konkrétních podmínek Úřad uvádí, že už samotná shoda konkurentů o snížení splatnosti dodávek nasvědčuje podezření ze zakázané kooperace, která by dle okolností mohla být porušením § 3 odst. 1 zákona. K postupu Phoenixu Úřad odkazuje na důkazy v řízení, včetně přehledu splatností faktur.
302. K tomu, že Úřad nezkoumal, jak skutečně hradily nemocnice za dodávky v období po ohlášeném ukončení dodávek, aby prokázal, zda skutečně hradili v signifikantně kratších lhůtách, nežli tomu bylo v období předcházejícím, Úřad uvádí, že to, v jaké době po obdržení dodávky zboží byly dotčené FN schopny fakticky zaplatit, nemá na posouzení předmětu řízení z hlediska zákona vliv.
303. K námitce že z různých délek lhůt splatnosti a objemů denních odběrů léčiv nelze vysledovat žádnou souvislost, odkazuje Úřad na výsledky dokazování v tomto rozhodnutí. Skutečnost, že účastníci řízení při zkrácení splatnosti dodávek např. neměli všichni stejně krátkou lhůtu splatnosti faktur, nevyvrací závěr Úřadu o porušení zákona.
304. K doplněným fakturám Úřad uvádí.
Phoenix doložil:
3 faktury pro FNSA:
-č. 2060000078 ze dne 1.2.2006 (za dodávku z 1.2.2006), se splatností, jaká byla již z jiných faktur Úřadu známa a vyznačena v přehledu lhůt splatností.
-č. 2060002347 ze dne 11.2.2006 (za dodávky z 8.2.2006), která je duplicitní , kdy Úřad ji již měl k dispozici-na str. 1881 spisu S a str. 1881X spisu příloh č. 1. Při prověření Úřad zjistil, že nedopatřením všechny 4 faktury vystavené Phoenixem dne 11.2.2006 (včetně faktury 2060002347) zaznamenal v přehledu lhůt splatností k datu 6.2.2006 , namísto 11.2.2006 (kdy byly vystaveny), což napravil.
-č. 2060003424 ze dne 17.2.2006 (za dodávku ze 17.2.2006) s nejkratší splatností, která je duplicitní. Tuto Úřad již měl k dispozici-na str. 1284 spisu S a str. 1284X spisu příloh č. 1; byla rovněž vyznačena v přehledu lhůt splatností.
7 faktur pro FNB:
Z toho jedna ze dne 10.2.2006 za dodávku z 10.2.2006 a 6 faktur ze dne 13.2.2006 za dodávky dne 13.2.2006. Splatnost těchto faktur je obdobná, jaká je Úřadu známa z dříve doložených faktur-vyznačených též v přehledu lhůt splatností.
2 faktury pro FTN:
První je z 10.2.2006 za dodávku z téhož dne, druhá je z 11.2.2006 za dodávky z 10.2. a 11.2.2006. Splatnost je obdobná, jaká byla již Úřadu známa z dříve doložených faktur a vyznačených v přehledu lhůt splatností.
305. Úřad k této námitce uzavírá, že předložené faktury nezasahují do období po ohlášeném ukončení dodávek do tří FN (jedinou z tohoto období je faktura č. 2060003424, kterou již měl Úřad k dispozici). Nejedná se tedy o nové skutečnosti, které by Úřadu nebyly ke dni ukončení dokazování známy. Neovlivňují závěr učiněný Úřadem ke lhůtám splatností dodávek a jejich zkrácení ze strany účastníků řízení.
XXV. Odůvodnění výše pokuty
306. Podle § 22 odst. 2 zákona může Úřad soutěžitelům uložit pokutu do výše 10 000 000 Kč nebo do výše 10 % z čistého obratu dosaženého za poslední ukončené účetní období, jestliže úmyslně nebo z nedbalosti porušili zákazy stanovené v § 3 odst. 1, § 11 odst. 1 a § 18 odst. 1 nebo neplní opatření uložená podle § 7 odst. 2 nebo § 11 odst. 4 anebo podle § 18 odst. 5 zákona. Při rozhodování o výši pokuty Úřad přihlédne zejména k závažnosti, případnému opakování a délce porušování tohoto zákona.
307. Stanovení výše pokuty v mezích zákona je věcí správního uvážení Úřadu a tato je v konkrétním případě individualizována skutkovými okolnostmi daného případu, přičemž sleduje také prosazování cílů soutěžní politiky. Pokuta by měla plnit jak funkci preventivní tak i represivní, aby v konečném důsledku byla schopna zajistit ochranu veřejnému zájmu, jímž je zachování férové hospodářské soutěže na trhu. Výše ukládané pokuty má odradit účastníky řízení od případného opakovaného porušení zákona a ostatní soutěžitele od jejich následování, proto, že by se jim porušení zákona mohlo vyplatit.
308. V průběhu řízení bylo prokázáno, že došlo ze strany účastníků řízení k porušení § 3 odst. 1 zákona a jsou tak splněny podmínky pro uložení pokuty.
309. Úřad dospěl k závěru, že za prokázané zakázané jednání ve shodě největších konkurentů, k němuž došlo na významném trhu, je namístě uložení pokuty dle kritéria čistého obratu, neboť pokuta do výše 10 000 000 Kč by neplnila dostatečně funkci preventivní ani funkci represivní.
310. Nejprve se Úřad zabýval, zda jednání účastníků řízení, které je naplněním skutkové podstaty jednání ve vzájemné shodě dle § 3 odst. 1 zákona se účastníci dopustili úmyslně nebo z nedbalosti. Takové rozlišování nemá vliv na samotnou kvalifikaci protisoutěžního jednání, je však jedním z kritérií ovlivňujících výši pokuty.
311. Úřad na základě posouzení důkazů dospěl k závěru, že jednání účastníků řízení bylo vedeno primárně s cílem narušit soutěž. Úřad toto jednání kvalifikuje jako úmyslné narušení soutěže v podobě úmyslu přímého. Účastníci řízení chtěli vědomě porušit veřejný zájem chráněný zákonem a způsobit narušení soutěže, neboť bez porušení chráněného zájmu by nedosáhli svého společného cíle-vymožení úhrady svých pohledávek v krátkém čase. Byli si vědomi rizik, jaká i na tomto trhu přináší nekoordinovaná férová soutěž. Svědčí o tom např. vyjádření Phoenixu zmiňující silný konkurenční boj, kdy hrozilo, že zásobování FN by mohl převzít jiný soutěžitel (str. 1616 spisu S). Obdobně popis Phoenixu při ústním jednání (str. 1015 spisu S), týkající se konkurenčního chování soutěžitelů na daném trhu. Phoenix uvedl, že dodavatel, který by jako první začal se změnou dodacích podmínek u svých odběratelů, by šel do rizika, neboť nemocnice by začala odebírat od jiného dodavatele a on by se sám poškodil ; menší dodavatel by sám nedokázal strhnout ostatní ke společné strategii. Dále též aktivní kroky Phoenixu směřující k obraně společně sladěného postupu před vnějším vlivem (který představoval ohrožení jejich společného zájmu), viz důkaz č. 4 (průvodní dopis k Návrhu komplexního řešení ) a důkaz č. 11 (aktivita ohledně firmy S.). Jejich jednání (včetně vytipování tří významných FN na trhu poskytování zdravotní péče a zprostředkování si vzájemného srozumění uplatnit právě vůči nim svůj koordinovaný postup) prokazuje, že chtěli vyloučit vzájemnou soutěž ve vztahu k těmto odběratelům a že nešlo o pouhé srozumění s následkem, který případným porušením zákona na trhu způsobí.
312. Dále Úřad hodnotil závažnost protisoutěžního jednání. Ve stupnici závažnosti protisoutěžních jednání představují nejzávažnější porušení zákona nejrůznější dohody mezi konkurenty narušující cenovou soutěž. V této relaci Úřad považuje jednání účastníků řízení za závažný delikt , kdy jde o jednání ve shodě mezi soutěžiteli působícími v horizontální úrovni trhu o významných parametrech soutěže. Samotné plnění či neplnění dodávek ovlivňuje tržní podíl účastníků soutěže, splatnost je pak nepochybně obchodní podmínkou jíž se odběratel řídí při svém rozhodování, zda bude s dodavatelem obchodovat (výhodnější cena není vždy dostatečnou pobídkou pro odběratele, je-li provázena relativně krátkou lhůtou splatnosti dodávek).
313. Při hodnocení závažnosti vzal Úřad v úvahu, že se protisoutěžního jednání dopustili všichni nejvýznamnější soutěžitelé působící na velkoobchodním trhu léčiv, jejichž společný podíl je cca 70 % (nikoli však méně) daného trhu, kdy účastníci řízení sami v médiích své podíly prezentují jako vyšší. A dále, že se sladěného chování dopustili všichni soutěžitelé dodávající nejširší spektrum léčiv (full-line wholesalers), kdy není na trhu žádný další distributor, který by pro FN byl alternativním dodavatelem léčiv co do šíře sortimentu, jeho objemu i schopnosti dodávek v potřebném čase.
314. Dále Úřad při hodnocení závažnosti uvážil, že trh léčiv je významným trhem, neboť v konečném důsledku jsou prostřednictvím léčiv uspokojovány zdravotní potřeby spotřebitelů a nemocnice léčiva primárně potřebují k poskytování zdravotní péče, záchraně života a zdraví pacientů. Účinky popsaného narušení soutěže na velkoobchodní úrovni trhu se tím promítají na navazujícím trhu poskytování služeb zdravotní péče a mají dopad i na spotřebitele.
315. Při hodnocení závažnosti pak Úřad zohlednil, že sladěné chování nepostihovalo soutěž mezi účastníky řízení ve vztahu k celé šíři velkoobchodního trhu léčiv, kdy nezahrnovalo všechny odběratele léčiv a to ani všechny odběratele z řad nemocnic. K míře dotčení soutěže (ve finančním vyjádření cca 1,7 % celkového objemu daného trhu) je namístě uvést, že ji není možné poměřovat jen finančními hledisky (velikostí realizovaného obratu za dodávky léčiv odběratelem). V dotčení soutěže je třeba zohlednit i zda k ní došlo ve vztahu k významným odběratelům nejen z hlediska obratu, ale též z hlediska významu služeb, které odběratel s pomocí zboží účastníků řízení poskytuje spotřebitelům. Není pochyb, že dotčené FN poskytují vysoce specializovanou zdravotní péči nezastupitelnou pro pacienty v mnohem širším území (regionu kraje, více krajů), nežli jen z území města v němž FN sídlí. Jednání ve shodě bylo účastníky řízení realizováno vůči třem významným odběratelům léčiv. Celkově však Úřad míru dotčení soutěže hodnotil jako nízkou a tato skutečnost vedla k výraznějšímu snížení procentní výše základní částky pokuty za závažnost porušení zákona.
316. Na základě zvážení všech těchto skutečnosti rozhodl Úřad za závažno st protisoutěžního jednání stanovit základní částku pokuty všem účastníků řízení ve výši 0,3 % jejich čistého obratu dosaženého za r. 2005 z dodávek léčiv (tedy z obratu relevantního trhu, na němž k protisoutěžnímu jednání došlo). Stanovená základní částka současně zohledňuje ekonomickou výkonnost každého účastníka řízení na daném trhu a zohledňuje i rozdíly výše podílů účastníků na trhu.
317. Z hlediska délky trvání se jedná o porušení zákona krátkodobé, které nepřesáhlo 1 rok a není tedy nutno základní částky pokut zvyšovat.
318. Jednotliví účastníci řízení se dopustili porušení § 3 odst. 1 zákona v délce:
Alliance od 30.1.2006 do 13.3.2006 včetně, tj. cca 6 týdnů,
Pharmos od 30.1.2006 do 20.2.2006 včetně a od 1.3.2006 do 12.3.2006 včetně, tj. cca 4,5 týdne,
Phoenix od 30.1.2006 do 29.3.2006 včetně, tj. cca 8,5 týdnů,
GEHE od 30.1. 2006 do 29.3.2006 včetně, tj. cca 8,5 týdnů.
319. K tomu Úřad uvádí, že krátké doby trvání zakázaného jednání zásadně nesnižují samotnou závažnost porušení zákona. V této souvislosti je možno konstatovat, že Evropská komise zpravidla takové kratší doby trvání (méně než jeden rok) nerozlišuje a hodnotí je na roveň doby trvání v délce 1 roku.
320. Úřad o délce trvání porušení zákona ze strany účastníků řízení uvážil následovně. Vzal v úvahu, že účastníci neukončili účast na sladěném chování uplatněním vlastní vůle vystoupit ze společně koordinovaného postupu (s výhradou jen dočasné krátkodobé aktivity Pharmosu), nýbrž až po dosažení splnění svého cíle. S přihlédnutím k této skutečnosti rozhodl Úřad délce trvání porušení přiřadit v základní částce pokuty váhu cca 10 %. Promítl v ní u každého účastníka řízení koeficient podílu počtu týdnů trvání jeho sladěného chování k celkovému počtu týdnů v kalendářním roce. Základní částku pokuty za závažnost následně upravil u každého účastníka váhově za délku jeho účasti na společně sladěném postupu. Výsledná částka byla u každého účastníka řízení výchozí částkou pokuty pro další úpravy dle přitěžujících a polehčujících okolností zjištěných u jednotlivých účastníků.
321. Jako k přitěžující okolnosti přihlédl Úřad k tomu, že se účastníci dopustili protisoutěžního jednání úmyslně a to ve formě úmyslu přímého . Za úmyslné porušení zákona rozhodl zvýšit všem účastníkům výchozí částku pokuty o 10 %.
322. Přitěžující okolnosti pak shledal Úřad v jednání Phoenixu, doloženém důkazem č. 4 a důkazem č. 11, které dle hodnocení Úřadu (bod 63.-66. a bod 80. odůvodnění tohoto rozhodnutí) představují aktivní kroky Phoenixu k ochraně vzájemně sladěného postupu účastníků před vnějším vlivem, který by mohl zmařit cíl, kterého zamýšleli sladěným postupem dosáhnout. Tyto aktivity hodnotí jako přitěžující okolnosti, za které rozhodl zvýšit výchozí částku pokuty Phoenixu o 2x 10 %.
323. U Pharmosu pak Úřad hodnotil jako polehčující okolnost prolomení sladěného chování vlastním individuální rozhodnutím v období od 21.2.2006 do 28.2.2006 včetně. Úřad rozhodl za tuto aktivitu snížit u Pharmosu výchozí částku jeho pokuty o 10 %, a to vzhledem k tomu, že obnovení zásobování trvalo jen krátkou dobu, kdy Pharmos následně opět ukončil dodávky a od 1.3.2006 znovu pokračoval v uplatňování sladěného postupu.
324. Výchozí částka pokuty stanovená za závažnost porušení zákona a upravená s přihlédnutím k délce trvání porušení tak byla u Alliance zvýšena o 10 % (za úmyslné porušení), u Pharmosu zůstala beze změny (+ úmysl-polehčující okolnost), u Phoenixu byla zvýšena celkem o 30% (úmyslné porušení a dvě přitěžující okolnosti). U GEHE byla výchozí částka pokuty zvýšena o 10 % (za úmyslné porušení zákona).
325. Na základě výše uvedených skutečností Úřad stanovil za porušení zákona účastníkům řízení pokuty v následující výši:
Alliance ve výši 23 859 000 Kč, slovy dvacet tři miliony osm set padesát devět tisíc korun českých.
Pharmos ve výši 18 638 000 Kč, slovy osmnáct milionů šest set třicet osm tisíc korun českých.
Phoenix ve výši 53 736 000 Kč, slovy padesát tři miliony sedm set třicet šest tisíc korun českých.
GEHE ve výši 16 831 000 Kč, slovy šestnáct milionů osm set třicet jeden tisíc korun českých.
326. Uložená pokuta představuje u Alliance ... %, u Pharmosu ... %, u Phoenixu ... % a u GEHE ... % celkového čistého obratu účastníků řízení dosaženého za r. 2005 z veškerých jejich činností [pozn. u všech účastníků výrazněji pod 1 % obratu].
327. Dále Úřad ověřil, že všichni účastníci řízení byli v posledních dvou letech (2004 a 2005) ve svých hospodářských výsledcích ziskoví. Uložená výše pokuty nebude mít likvidační dopad na podnikání účastníků řízení.
328. Pro uhrazení pokut pak Úřad stanovil lhůtu do 90 kalendářních dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.
329. Vzhledem k tomu, že účastníci řízení v průběhu řízení ukončili navzájem sladěné chování, nebylo třeba uložit zákaz jeho plnění do budoucna dle § 7 odst. 1 zákona.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 odst. 1 a 4 ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Šárka Vlašínová
pověřená vedením řízení


Rozhodnutí obdrží:
Advokátní kancelář Rödl & Partner, v.o.s.
JUDr. Petr Novotný, advokát
Platnéřská 2
110 00Praha 1
Advokátní kancelář Procházka, Randl, Kubr,
JUDr. Radan Kubr, advokát
Jáchymova 2
110 00 Praha 1
Advokátní kancelář NÖRR STIEFENHOFER LUTZ, v.o.s.,
JUDr. Libor Prokeš, advokát
Na Příkopě 15
110 00 Praha 1
Advokátní kancelář
JUDr. Ing. Ivan Rott, advokát
Křížová 18
603 00 Brno
PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s.
K pérovně 945/7
102 00 Praha 10-Hostivař
Alliance UniChem CZ, s.r.o.
Podle Trati č.p. 624/7
108 00 Praha 10-Malešice
PHARMOS, a.s.
Těšínská ulice 1349/296
716 00 Ostrava-Radvanice
GEHE Pharma Praha, spol. s r.o.
Naskové 1
150 00 Praha 5