UOHS S6/2010
Rozhodnutí: S6/2010/KS-533/2010/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Aelia Czech Republic s.r.o. a části podniku společnosti České aerolinie a.s.
Účastníci Aelia Czech Republic s.r.o. část podniku společnosti České aerolinie a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 26. 1. 2010
Dokumenty dokument ke stažení 93 KB


Č. j.: ÚOHS-S6/2010/KS-533/2010/840
V Brně dne: 18.1.2010

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S6/2010/KS, zahájeném dne 4. ledna 2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Aelia Czech Republic s.r.o., se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 2097, IČ: 27948650, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Ing. Martinem Lukášem, advokátem, se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Aelia Czech Republic s.r.o., se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 2097, IČ: 27948650, a části podniku společnosti České aerolinie a.s., se sídlem Praha 6, Letiště Ruzyně, IČ: 45795908, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu části podniku uzavřené dne 16. prosince 2009 mezi společnostmi České aerolinie a.s., jako prodávajícím, a Aelia Czech Republic s.r.o., jako kupujícím, v jejímž důsledku společnost Aelia Czech Republic s.r.o. nabude část podniku společnosti České aerolinie a.s., se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku nabude společnost Aelia Czech Republic s.r.o., se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 2097, IČ: 27948650 (dále jen "Aelia"), část podniku společnosti České aerolinie a.s., se sídlem Praha 6, Letiště Ruzyně, IČ: 45795908, jež je představována strategickou obchodní jednotkou s označením "DUTY FREE" (dále jen "nabývaná část podniku ČSA"). Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost Aelia, která v současné době neprovozuje žádnou podnikatelskou činnost, je součástí skupiny, v jejímž čele stojí společnost Lagerdere SCA. V České republice působí tato skupina prostřednictvím svých dceřiných společností zejména v následujících oblastech: prodej tabákových výrobků, tisku, potravin, telefonních karet, jízdenek městské hromadné dopravy, poskytování služeb spojených s provozováním loterijního terminálu SAZKA, prodej specifických pekařských a cukrářských výrobků typických pro prodejny obchodního konceptu PAUL a prodej výrobků a poskytování služeb v rámci řetězce kaváren COSTA COFFEE. Tyto společnosti však nepůsobí v segmentu maloobchodu "duty free/travel value" na letištích ani na palubách letadel.
3. Nabývaná část podniku ČSA působí v České republice v oblasti specializovaného maloobchodu "duty free/travel value" na letištích a na palubách letadel. Jedná se zejména o prodej luxusního zboží (např. kosmetických výrobků a parfémů), alkoholu, delikates, cigaret a tabákových výrobků apod.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
Mgr. Ing. Martin Lukáš, advokát
AK Weinhold Legal
Karlovo náměstí 10
120 00 Praha 2
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy