UOHS S598/2013
Rozhodnutí: S598/2013/KS-20870/2013/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů New World Resources N. V. a OKK Koksovny, a. s.
Účastníci New World Resources N. V. OKK Koksovny, a. s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 25. 10. 2013
Dokumenty dokument ke stažení 387 KBČ. j.: ÚOHS-S598/2013/KS-20870/2013 /840/JMě

25. 10. 2013Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S598/2013/KS, zahájeném dne 1. 10. 2013 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti MTX CZ, a.s., se sídlem Praha 1, Štěpánská 621/34, IČ: 27441261, zastoupeného Mgr. Robertem Nešpůrkem, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Týn 1049/3, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě [ obchodní tajemství ] , uzavřené dne [ obchodní tajemství ] mezi společnostmi New World Resources N. V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Jachthavenweg 109h, jako prodávajícím, a MTX Koksovny a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Štěpánská 621/34, IČ: 24171557, jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku má společnost MTX CZ, a.s., se sídlem Praha 1, Štěpánská 621/34, IČ: 27441261, získat prostřednictvím své dceřiné společnosti MTX Koksovny a.s. akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti OKK Koksovny, a.s., se sídlem Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, IČ: 47675829, a tím i možnost výlučně kontrolovat tuto společnost, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona

povoluje.

Odůvodnění

1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV437300-131007 ze dne 7. 10. 2013. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě [ obchodní tajemství ] , uzavřené dne [ obchodní tajemství ] mezi společnostmi New World Resources N. V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Jachthavenweg 109h (dále jen New World Resources ), jako prodávajícím, a MTX Koksovny a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Štěpánská 621/34, IČ: 24171557 (dále jen MTX Koksovny ), jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku má společnost MTX CZ, a.s., se sídlem Praha 1, Štěpánská 621/34, IČ: 27441261 (dále jen MTX CZ ), získat prostřednictvím své dceřiné společnosti MTX Koksovny akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti OKK Koksovny, a.s., se sídlem Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, IČ: 47675829 (dále jen OKK Koksovny ), a tím i možnost tuto společnost nepřímo výlučně kontrolovat. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
4. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
5. Společnost MTX CZ je holdingovou společností, jež působí prostřednictvím dceřiných společností [1] zejména v oblasti obchodu s neželeznými kovy, polotovary z neželezných kovů, výrobky z oceli, železnou rudou a pevnými palivy (včetně koksovatelného uhlí, energetického uhlí, tříděného černého uhlí, hnědého uhlí, lignitu, antracitu a koksu), v oblasti zpracování černého uhlí na černouhelný multiprach a drcený antracitový prach, v oblasti výroby obalových materiálů a válcovaných hliníkových polotovarů, výroby válcovaných a extrudovaných výrobků z mědi a mosazi, v oblasti logistiky a v oblasti zahraničního obchodu s vojenským materiálem.
6. Společnost MTX je přímo výlučně kontrolována fyzickou osobou, panem Ing. Petrem Otavou, CSc., bytem Ostrava, Buděčská 1a.
7. Společnost OKK Koksovny je před uskutečněním spojení výlučně kontrolována společností New World Resources. Společnost OKK Koksovny se zabývá výrobou různých druhů koksu, zejména vysokopecního a slévárenského koksu, přičemž při výrobě koksu produkuje jako vedlejší produkty v omezené míře také koksárenský plyn, dehet, benzol, síran amonný a elementární síru. Společnost OKK Koksovny vyrábí koks prakticky ze všech druhů uhlí, které je vhodné pro koksování (koksovatelné uhlí). III. Dopady spojení
8. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
9. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele či na ně vertikálně navazují nebo jim předcházejí.
10. Společnost OKK Koksovny je na území České republiky činná především v oblasti výroby koksu, a to prakticky ze všech druhů koksovatelného uhlí, přičemž jejím nejvýznamnějším produktem je koks slévárenský, který je používán slévárnami v tzv. kupolových pecích pro výrobu litiny, zinku či olova a který představuje v současné době přibližně [ obchodní tajemství ] % její celkové produkce. Společnost OKK Koksovny se dále zabývá rovněž výrobou dalších druhů koksu, zejména vysokopecního koksu, používaného železárnami a ocelárnami pro tavbu železné rudy ve vysokých pecích a výrobu surového železa, a dále výrobou speciálních koksárenských produktů, které lze považovat za vedlejší produkty při výrobě standardního koksu. Jednotlivé druhy koksu jsou vyráběny ve stejném typu koksovacích pecí (komorová pec), a tudíž je společnost OKK Koksovny schopna vyrobit téměř jakýkoliv koks z jakéhokoliv druhu kvalitního koksovatelného uhlí, a to v závislosti na aktuální poptávce. Odběratelem produktů společnosti OKK Koksovny před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů je její sesterská společnost OKD, a.s., jež v rámci společností náležejících do skupiny New World Resources zajišťuje odbyt vyrobeného koksu v České republice a na zahraničních trzích (tj. zejména do [ obchodní tajemství ] ). Největší část produkce společnosti OKK Koksovny směřuje do [ obchodní tajemství ] (cca [ obchodní tajemství ] % její celkové produkce), odběratelům v České republice je určeno jen cca [ obchodní tajemství ] % její celkové produkce.
11. Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že společnosti náležející do skupiny MTX CZ působí zejména v oblasti obchodování s neželeznými kovy, polotovary z neželezných kovů, výrobky z oceli, železnou rudou pevnými palivy (včetně koksovatelného uhlí, energetického uhlí, tříděného černého uhlí, hnědého uhlí, lignitu, antracitu a koksu). V oblasti dodávek koksu a koksovatelného uhlí působí konkrétně ze společností náležejících do skupiny MTX CZ společnost METALIMEX, v současné době však tato svoje dodávky na území České republiky nerealizuje. Společnost METALIMEX dodává koks převážně do [ obchodní tajemství ] . Dodávky koksovatelného uhlí pro koksovny zajišťuje společnost METALIMEX v rámci [ obchodní tajemství ] . Do České republiky však společnosti náležející do skupiny MTX CZ koksovatelné uhlí ani koks přímo nedodávají. [2] Navíc žádná ze společností náležejících do skupiny MTX CZ není v současné době producentem uhlí ani koksu a její zakázky jsou pokrývány z dodávek disponibilních na světovém trhu, přičemž struktura dodavatelů ani odběratelů není ustálená a smlouvy s obchodními partnery jsou uzavírány na základě aktuální situace na trhu.
12. Z výše uvedených skutečností je tedy patrno, že na území České republiky nedochází k horizontálním či vertikálním překryvům v činnostech spojujících se soutěžitelů.
13. Na základě předchozí rozhodovací praxe Úřadu [3] a s přihlédnutím k rozhodovací praxi Evropské komise [4] by bylo možno trhy spojené s výrobou a dodávkami koksu dále členit např. do následujících kategorií: vysokopecní koks, slévárenský koks, speciální koksárenské produkty a elektrometalurgický koks (jenž však v České republice není produkován). Vysokopecní koks je využíván železárnami a ocelárnami pro tavbu železné rudy ve vysokých pecích a pro výrobu surového železa, slévárenský koks je používán v tzv. kupolových pecích pro výrobu litiny, kamenné vlny, zinku a olova, speciální koksárenské produkty slouží např. při výrobě elektrod, ve sklářství a v chemickém průmyslu, elektrometalurgický koks pak v elektrometalurgickém průmyslu. Nicméně vzhledem k vysoké nahraditelnosti na straně nabídky by bylo možno uvažovat o začlenění vysokopecního koksu, slévárenského koksu a speciálních koksárenských produktů do rámce jediného trhu, a to zejména s ohledem na skutečnost, že všechny výše uvedené produkty jsou vyráběny ve stejném typu koksovacích pecí (komorová pec). [5] Pokud jde o případné vymezení trhů vertikálně předcházejících či navazujících na oblast výroby koksu, bylo by možno uvažovat o členění na trhy dodávek koksovatelného uhlí a dodávek koksu. Vzhledem ke skutečnosti, že činnosti spojujících se soutěžitelů se však v daných oblastech na území České republiky nepřekrývají ani na sebe vertikálně nenavazují, lze pro účely tohoto rozhodnutí ponechat otázku výše uvedeného možného užšího členění otevřenou.
14. Pokud jde o vymezení posuzovaných trhů z hlediska geografického, bylo by možno uvažovat o vymezení výše uvedených trhů územím celé České republiky, [6] nicméně vzhledem ke skutečnosti, že, jak je uvedeno výše, dochází v případě koksu k jeho obchodování minimálně v rámci střední a východní Evropy (tj. v případě spojujících se soutěžitelů zejména v oblasti zahrnující Českou republiku, [7] [ obchodní tajemství ] ), bylo by možno uvažovat o širším vymezení výše uvedených trhů, konkrétně např. oblastí střední a východní Evropy či v rámci EHP. Rovněž zde ponechává Úřad pro účely tohoto rozhodnutí otázku geografického vymezení otevřenou, a to zejména s ohledem na skutečnost, že činnosti spojujících se soutěžitelů se na území České republiky nepřekrývají ani na sebe vertikálně nenavazují, přičemž v případě širšího geografického vymezení, než je území České republiky, by spojující se soutěžitelé dosahovali pouze relativně nízkých tržních podílů.
15. Pokud jde o oblast výroby koksu a následný trh dodávek koksu, činil by tržní podíl společnosti OKK Koksovny za rok 2012 v České republice cca [ 25-35 ] %, v rámci střední a východní Evropy pak cca [ 0-5 ] %. Společnost MTX CZ působí pouze v oblasti dodávek koksu mimo území České republiky, přičemž její tržní podíl v oblasti dodávek koksu v prostoru střední a východní Evropy za rok 2012 by nepřesáhl [ 0-5 ] %.
16. Z konkurenčních soutěžitelů působí v oblasti výroby a současně i prodeje koksu např. společnost ArcelorMittal, jejíž tržní podíl za rok 2012 činil v rámci České republiky cca [ 35-45 ] % a v rámci oblasti střední a východní Evropy cca [ 25-35 ] %, a společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., s tržním podílem cca [ 25-35 ] % v rámci České republiky.
17. V případě vertikálně předcházejícího trhu dodávek koksovatelného uhlí působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost MTX CZ, jejíž tržní podíl na tomto trhu za rok 2012 v rámci prostoru střední a východní Evropy nepřesáhl [ 0-5 ] %, na území České republiky pak v této oblasti v roce 2012 nepůsobila (jak bylo uvedeno výše, společnost MTX CZ uskutečnila do České republiky pouze jednorázovou zkušební dodávku [ obchodní tajemství ] . koksovatelného uhlí [ obchodní tajemství ] ., a to ve výši [ obchodní tajemství ] ., jejímž odběratelem byla společnost [ obchodní tajemství ] .).
18. Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl tedy Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a to zejména s ohledem na skutečnost, že v rámci České republiky nedochází k horizontálnímu překrytí činností spojujících se soutěžitelů, které na sebe ani vertikálně nenavazují, a dále s ohledem na dostatečný počet konkurenčních soutěžitelů působících v daných oblastech.
19. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže


Obdrží
JUDr. Robert Neruda, Ph.D., advokát
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
Hilleho 1843/6
602 00 Brno

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 25. 10. 2013.
[1] Společnost MTX CZ přímo či nepřímo kontroluje zejména společnosti METALIMEX, Coal Mill a.s., AL INVEST Břidličná, a.s., Měď Povrly a.s., SARDONA Finance AG či MEPO Trading s.r.o.
[2] Jedinou výjimkou byla jednorázová zkušební dodávka [ obchodní tajemství ] koksovatelného uhlí realizovaná [ obchodní tajemství ] , a to ve výši [ obchodní tajemství ] , jejímž odběratelem byla společnost [ obchodní tajemství ] .
[3] Rozhodnutí Úřadu č.j. ÚOHS-S148/2004-155/2005-OHS- ISPAT NOVÁ HUŤ a.s.
[4] Rozhodnutí Evropské komise M.3376 DILLINGER HÜTTENWERKE/SAARSTAHL/COKERIE DE CARLING .
[5] Rozhodnutí Evropské komise M.4137 MITTAL/ARCELOR či M.6123 ARCELORMITTALBREMEN / KOKEREI BREMEN/KokereiPROSPER / ARSOL PROSPER/ARSOL Aromatics . AROMATICS
[6] Rozhodnutí Úřadu č.j. ÚOHS-S148/2004-155/2005-OHS- ISPAT NOVÁ HUŤ a.s. , rozhodnutí Evropské komise ECSC.1341 RAG Aktiengesellschaft/North Goonyella Properties Pty Ltd.
[7] Přičemž však, jak bylo uvedeno výše, společnost MTX CZ v této oblasti na území České republiky nepůsobí.